SFS 1987:621

870621.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:621

Lag

Utkom från trycket

OHi inför ande av ny banklagstiftning;

den 26 juni 1987

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Gemensamma bestämmelser
1 § Bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618),

sparbankslagen (1987: 619), föreningsbankslagen (1987:620) och denna lag
träder i kraft den 1 juli 1987.

Bestämmelserna i 2 kap. 11 § bankr örelselagen träder dock i kraft den

1 januari 1988.

2 § Genom

bankrörelselagen

(1987:617),

bankaktiebolagslagen

(1987:618),

sparbankslagen (1987:619) och föreningsbankslagen

(1987:620) upphävs, med de begränsningar som följer av denna lag,
1. lagen (1955:183) om ba nkrörelse,
2. lagen (1955:184) angående införande av nya lagen om bankrörelse,

1414

' Prop. 1986/87: 12 och prop. 1986/87: 148, NU 36, rskr. 356 ,

¬

background image

3, lagen (1955:416) om sparbanker,

SFS 1987:621

4, lagen (1955:417) angående införande av nya lagen om sparbanker,

5, lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.

3 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har

ersatts genom en bestämmelse i bankrörelselagen (1987:617), bankaktie­

bolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619), föreningsbankslagen

(1987:620) eller denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 § För banker som registrerats före den 1 juli 1987 gäller bankrörelse­
lagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen

(1987:619) och föreningsbankslagen (1987:620) med de undantag som an­
ges i det följande.

5 § Om en sammanslutning eller annan juridisk person som avses i 1 kap.

5 § andra stycket bankrörelselagen (1987:617) vid lagens ikraftträdande
använder ordet bank i sin firma, far den fortsätta därmed utan tillstånd av

bankinspektionen.

Av övergångsbestämmelse till lagen (1987:625) om ändring i lagen

(1972:262) om understödsföreningar framgår att understödsförening får
använda ordet bank i sin firma, om föreningen vid u tgången av juni 1987
använde ordet bank i firman.

6 § Har en bank före den 1 juli 1987 förvärvat egendom under sådana

förhållanden som anges i 2 kap. 8 § bankrörelselagen (1987:617), krävs

inte ban kinspektionens tillstånd för fortsatt innehav under år 1987, även

om en tid av tre år eller mera har förflutit från förvärvet.

7 § Har en bank före den 1 juli 1987 beviljat kredi t till någon som avses i

2 ka p. 17 § första stycket bankrörelselagen (1987:617), skall styrelsen
inom den tid och i den utsträckning regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, bankinspektionen föreskriver föra in uppgifter om kredi­
terna i den förteckning som avses i fjärde stycket samma paragraf. Motsva­
rande skyldighet gäller sådana uppgifter som avses i femte stycket samma
paragraf och i 2 ka p. 18 § bankrörelselagen.

8 § Medel som en förmyndare eller god man förvaltar enligt föräldrabal-

ken och som sedan den 1 januari 1941 står inne på räkning hos en bank utan
villkor att de far tas ut endast med överförmyndarens tillstånd skall anses

insatta med förbehåll enligt 15 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken att de

får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Detsamma gäller medel som
därefter satts eller sätts in på räkningen och ränta som därefter lagts eller

läggs till kapitalet.

9 § Bestämmelsen i 3 kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617) om antalet

revisorer skall, såvitt avser banker som registrerats före lagens ikraftträ­
dande, tillämpas från och med den första ordinarie stämma som hålls efter

lagens ikraftträdande. Till dess skall i stället motsvarande äldre bestäm­

melser tillämpas.

1415

¬

background image

SFS 1987:621

10 § Den som har utsetts till revisor eller revisorssuppleant före

I juli 1987 får utan hinder av 3 kap. 5 § bankrörelselagen (1987:617) ut�Va

sitt uppdrag under den tid för vilken han är vald.

II § Bestämmelsen i 3 kap. 4 § banlcrörelselagen (1987:617) att minst eh

av de revisorer som stämman utser i en sparbank skall vara auktoriserad
revisor och i en lokal föreningsbank auktoriserad eller godkänd revisor
skall gälla från och med den ordinarie stämman år 1988 eller den senaré

tidpunkt som bankinspektionen i vaije särskilt fall medger.

12 § I banker som registrerats före lagens ikraftträdande far årsredovis­

ning för räkenskapsåret 1987 ske enligt äldre bestämmelser. Därvid behö­
ver koncernredovisning inte avges. I koncernredovisning för år 1988 och

tidigare räkenskapsår behöver koncemresultaträkning och koncernbalans­
räkning for föregående räkenskapsår inte tas med, om sådan redovisning
inte har avgetts för det räkenskapsåret.

Vinstutdelning och annan användning av ett bankaktiebolags och en

föreningsbanks egendom som avser ett räkenskapsår, för vilket äldre

bestämmelser om årsredovisning har tillämpats med stöd av första stycket,

skall ske enligt lagen (1955:183) om bankrörelse respektive lagen
(1956:216) om jordbrukskasserörelsen.

13 § Bestämmelserna i 4 kap. 12-14 §§ bankrörelselagen (1987:617) om

delårsrapport behöver inte tillämpas under det räkenskapsår som pågår vid
lagens ikraftträdande,

14 § Den som har utsetts till styrelseledamot i en sparbank eller en

föreningsbank före den 1 juli 1987 får utan hinder av 3 kap. 3 § andra

stycket sparbankslagen (1987:619) respektive 6 kap. 3 § tredje stycket

föreningsbankslagen (1987:620) utöva sitt uppdrag under den tid för vilken

han är vald. Motsvarande gäller för suppleant.

15 § Den som vid lagens ikraftträdande innehar sådant uppdrag i företag

som strider mot 3 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 8 §
föreningsbankslagen (1987:620) får utöva uppdraget till för etagets nästa
ordinarie bolagsstämma eller motsvarande.

16 § Registrering och verkställande av stämmobeslut, som fattats före

den 1 juli 1987, sam t talan mot sådant beslut sker enligt lagen (1955:183)
om bankrörelse, lagen (1955:416) om sparbanker respektive lagen

(1956:216) om jordbrukskasserörelsen.

17 § En styrelseledamot som har tillträtt sitt uppdrag före den 1 juli 1987

skall snarast efter denna tidpunkt anmäla sitt aktieinnehav enligt 7 kap. 5 §

bankaktiebolagslagen (1987:618), 3 kap. 5§ sparbankslagen (1987:619)

respektive 6 kap. 5 § föreningsbankslagen (1987: 620).

18 § Utan hinder av 8 kap. 2 § bankaktiebolagslagen (1987:618) och
7 ka p. 2 § föreningsbankslagen (1987:620) gäller fullmakter, somharutfär-

1416

dats före den 1 juli 1987, vid st ämma som hålls under år 1987. En sådan

¬

background image

fullmakt gäller dock inte för stämma, som böijar senare än fem år efter

SFS 1987:621

fullmaktens utfärdande.

19 § Likvidation skall genomföras enligt lagen (1955:183) om bankrörel­

se, lagen (1955:416) om sparbanker eller lagen (1956:216) om jordbruks­

kasserörelsen, om likvidatorerna har utsetts före den 1 juli 1987.

20 § Fusion mellan sparbanker eller mellan föreningsbanker skall ge­

nomföras enligt lagen (1955:416) om sparbanker respektive lagen

(1956:216) om jordbrukskasserörelsen, om avtal om fusion har godkänts

före den 1 juli 1987.

21 § Om en banks stadgar efter utgången av juni 1987 strider mot bankrö­

relselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen

(1987:619) elle r föreningsbankslagen (1987:620), skall styrelsen så snart
det kan ske, dock senast före utgången av juni 1988, lägga fram förslag till
stämman om den ändring som behövs.

22 § Vad som i 8 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617), 10 kap. 20 §
bankaktiebolagslagen (1987:618), 6 kap. 19 § sparbankslagen (1987:619)
och 9 kap. 20 § föreningsbankslagen (1987:620) sägs om tingsrätten skall
intill utgån gen av år 1987 av se konkursdomaren. I fråga om konkurs, i
vilken konkursbeslutet har meddelats före den 1 januari 1988, skall den i 5

kap. 8 § bankrörelselagen angivna tiden räknas från första borgenärssam­

manträdet. I sådan konkurs skall vid tillämpning av bestämmelserna i 7

kap. 13 § bankrörelselagen vad som sägs om konkurslagen (1987:672) och

7 kap. 5 § konkurslagen avse konkurslagen (1921:225) och 80 § sistnämnda
lag.

Bankaktiebolag
23 § Utan hinder av 1 kap. 5 § bankrörelselagen (1987:617) får aktiebo­
lag som före den 1 januari 1912 erhållit en av Kungl. Maj: t stadfäst

bolagsordning, enligt vilken ordet bank ingår i firman, alltjämt använda

ordet bank i sin firma.

24 § De stadfastelser av bolagsordningar och oktrojer som gäller vid

bankaktiebolagslagens (1987:618) ikraftträdande skall gälla som om de
meddelats med stöd av den lagen.

25 § Om bolagsordningen innehåller en sådan bestämmelse om rätt till
teckning eller erhållande av nya aktier som avses i 8 § 1 mom. tredje

stycket andra meningen lagen (1955:183) om bankrörelse, skall bestäm­
melsen anses gälla även för aktier som ges ut utöver tidigare föreskrivet
maximikapital.

26 § Svenékt bolag eller svensk förening, som är kontrollsubjekt enligt
lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag och som vid
utgången av år 1955 ägde aktier i ett bankaktiebolag, får utan hinder av 3

kap. 3 § bankaktiebolagslagen (1987:618) förvärva ytterligare aktier i bola­
get med stöd av den företrädesrätt till teckning eller erhållande av nya

1417

aktier som vid samma tidpunkt var förenad med förstnämnda aktier.

¬

background image

\

SFS 1987:621

27 § Den som innehar ett aktiebrev på vilket bankaktiebolaget har kn-''
tecknat att han är införd i aktieboken som ägare är, även om införandet'
skett före den 1 juli 1987, likställd med den som enligt 13 § andra stycket
lagen (1936:81) om skuldebrev förmodas äga rätt att göra skuldebrevet

gällande, om ett förvärv från honom sker efter denna tidpunkt.

28 § Har styrelsen före den I juli 1987 beslutat om nyemission, skall

nyemissionen ske enligt lagen (1955:183) om bankrörelse.

29 § Bestämmelserna i 4 kap. 18 § bankaktiebolagslagen (1987:618) skall
tillämpas även på fondaktier, som getts ut före den 1 juli 1987.1 bankaktie­

bolag som inte är avstämningsbolag får anmaning ske tidigast efter utgång­

en av juli 1988.

30 § Om det före den 1 juli 1987 har vidtagits åtgärder för att sätta ned

aktiekapitalet enligt 45 § lagen (1955:183) om bankrörelse, far nedsättning-

en verkställas och registreras enligt nämnda lag.

31 § Om ett bankaktiebolags dotterföretag före den 1 juli 1987 har förvär­

vat aktier i moderbolaget, skall dotterföretaget avyttra aktierna så snart
det lämpligen kan ske och senast när det kan äga rum utan förlust för

företaget. Har aktierna inte avyttrats före den 1 januari 1990 krävs bankin­

spektionens tillstånd för fortsatt innehav.

32 § Innehåller bolagsordningen en bestämmelse om föranmälan om del­

tagande i bolagsstämma som avviker från 8 kap. 1 § tredje stycket bankak­
tiebolagslagen (1987:618), far bestämmelsen tillämpas vid bolagsstämma
som hålls före den 1 juli 1988.

33 § Bestämmelserna i 10 kap. 14 § tredje stycket bankaktiebolagslagen

(1987:618) gäller även medel som innehållits i lik vidation där likvidatorer-

na har utsetts före utgången av år 1955. Den där angivna tidsfristen på fem

år räknas i ett sådant fall från den 1 juli 1987.

34 § Har bolagsstämman enligt 1 § lagen (1970:596) om förenklad aktie­

hantering före den 1 juli 1987 be slutat att nämnda lag skall tillämpas på
bankaktiebolaget, skall bolaget anses vara avstämningsbolag enligt be­

stämmelserna i bankaktiebolagslagen (1987:618). Om förbehåll som avses i
3 kap. 8 § sistnämnda lag inte tagits in i bolagsordningen, skall styrelsen
utan dröjsmål lägga fram förslag om det för bolagsstämman.

35 § Ingår ett bankaktiebolag vid lagens ikraftträdande som dotterbolag i

en koncern där moderbolaget inte är bankbolag och ansöker moderbolaget

före utgången av augusti 1987 om undantag enligt 1 kap. 4 § andra stycket

bankaktiebolagslagen (1987:618), får bankaktiebolaget utan hinder av 1

kap. 4 § första stycket samma lag fortsätta sin verksamhet till dess rege­

ringen prövat frågan om undantag.

1418

¬

background image

Sparbanker

SFS 1987:621

36 § De stadfastelser av reglementen som gäller vid sparbankslagens

(1987:619) ikraftträdande skall gälla som om de meddelats enligt spar­
bankslagen. En sparbank med sådant reglemente skall anses ha oktroj
enligt samma lag.

37 § I fråga om medel, som finns på en gift kvinnas konto hos en

sparbank, skall 26 § lagen den 29 juli 1892 angående sparbanker i p aragra­

fens ursprungliga lydelse fortfa rande gälla, om äldre gifterm ålsbalken är

tillämplig på makamas förmögenhetsförhållanden.

38 § Om styrelsen inte har utsett verkställande direktör före den 1 juli

1987, skall det ske snarast möjligt efter första ordinarie sparbanksstämman

efter denna tidpunkt, om inte bankinspektionen har medgett att sparban­

ken inte utser verkställande direktör.

Föreningsbanker

39 § Endast föreningsbank och riksorganisation för föreningsbanker får i

sin firma eller i övrigt vid beteckning av sin verksamhet använda orden

jordbrukskassa eller jordbrukskreditkassa eller beteckningen centralkassa
för jordbrukskredit.

Den som uppså tligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i

första stycket döms till böter.

40 § De stadfastelser av stadgar för jordbrukskassor och centralkassor

för jordbmkskredit som gäller vid föreningsbankslagens (1987:620) ikraft­

trädande skall gäll a som om de meddelats för lokala respektive centrala

föreningsbanker enligt den lagen. Av rege ringen godkända centralkassor

skall anses ha oktroj enligt samma lag.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT K. �&. JOHANSSON

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.