SFS 2004:298 Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse / SFS 2004:298 Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
040298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och denna lag trä-

der i kraft den 1 juli 2004.

2 §

Genom lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse upphävs

1. bankrörelselagen (1987:617),
2. lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet, och
3. lagen (1987:621) om införande av ny banklagstiftning.

3 §

Om det i lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse

som har ersatts genom en bestämmelse i lagen (2004:297) om bank- och fi-
nansieringsrörelse eller denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 §

Om ett kreditinstituts bolagsordning, stadgar eller reglemente efter den

30 juni 2004 strider mot någon bestämmelse i lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse, skall styrelsen till första ordinarie stämma lägga
fram förslag till ändring av bolagsordningen, stadgarna eller reglementet
som rättar till detta.

5 §

Tillstånd för en bank att driva bankrörelse (oktroj) och stadfästelse av

bolagsordning, stadgar eller reglemente som gäller vid ikraftträdandet, skall
fortsätta att gälla.

Om det i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse hänvisas till

bestämmelser i 3 kap. samma lag gäller för sådana banker som avses i första
stycket motsvarande äldre bestämmelser.

6 §

Tillstånd för ett kreditmarknadsföretag att driva finansieringsverksam-

het som gäller vid ikraftträdandet skall därefter gälla som tillstånd att driva
finansieringsrörelse.

Om det i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse hänvisas till

bestämmelser i 3 kap. samma lag gäller för sådan kreditmarknadsföretag
som avses i första stycket motsvarande äldre bestämmelser.

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

SFS 2004:298

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:298

7 §

Tillstånd som vid lagens ikraftträdande gäller för ett utländskt företag

att driva bankrörelse i Sverige från filial skall fortsätta att gälla.

Tillstånd som vid lagens ikraftträdande gäller för ett utländskt företag att

driva finansieringsverksamhet i Sverige från filial skall därefter gälla som
tillstånd att driva finansieringsrörelse.

8 §

Ett utländskt företag hemmahörande inom EES som före lagens ikraft-

trädande med stöd av 1 kap. 5 § bankrörelselagen (1987:617) eller 2 kap.
9 och 10 §§ lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet, driver verksam-
het från en filial i Sverige eller erbjuder eller tillhandahåller tjänster utan att
inrätta filial här, får fortsätta med det även efter ikraftträdandet.

9 §

En ekonomisk förening som vid lagens ikraftträdande driver verksam-

het med stöd av 1 kap. 2 b § bankrörelselagen (1987:617) eller 1 kap. 3 §
första stycket 9 lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet i dessa be-
stämmelsers lydelse före den 1 juli 2000 behöver inte tillstånd enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

10 §

Ett företag som vid lagens ikraftträdande driver verksamhet som inte

fordrar tillstånd enligt bankrörelselagen (1987:617) eller lagen (1992:1610)
om finansieringsverksamhet, får fortsätta att driva verksamheten under ett år
från lagens ikraftträdande eller, om en ansökan om tillstånd enligt den nya
lagen har getts in inom denna tid, till dess att ansökan har prövats slutligt.

11 §

För den som vid lagens ikraftträdande från allmänheten tar emot åter-

betalningspliktiga medel, som efter uppsägning är tillgängliga för fordrings-
ägaren efter en tid som överstiger ett år, gäller 1 kap. 7 § lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse från och med den 1 juli 2006.

12 §

Trots 1 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

får aktiebolag som före den 1 januari 1912 erhållit en av Kungl. Maj:t stad-
fäst bolagsordning enligt vilken ordet bank ingår i firman alltjämt använda
ordet bank i sin firma.

Om en sammanslutning eller en annan juridisk person som avses i 1 kap.

9 § andra stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse före den 1 juli
1987 använde ordet bank i sin firma, får den fortsätta med det utan tillstånd
av Finansinspektionen.

Av övergångbestämmelse till lagen (1987:265) om ändring i lagen

(1972:262) om understödsföreningar framgår att en understödsförening får
använda ordet bank i sin firma om föreningen vid utgången av juni 1987 an-
vände ordet bank i firman.

13 §

I fråga om banker som beviljats oktroj före den 1 januari 1994 gäller

vid tillämpning av 9 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansierings-
rörelse att

1. kapitalbasen för ett bankaktiebolag inte får understiga ett belopp som

den 1 januari 1994 motsvarade fem miljoner euro, och

2. kapitalbasen för en sparbank inte får understiga ett belopp som den

1 januari 1994 motsvarade en miljon euro.

background image

3

SFS 2004:298

14 §

En sparbank som beviljats oktroj före den 1 januari 1994 får fortsätta

att driva bankrörelse, även om sparbankens kapitalbas vid denna lags ikraft-
trädande uppgår till lägre belopp än motsvarande en miljon euro. I ett sådant
fall gäller vid tillämpningen av 9 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och fi-
nansieringsrörelse att sparbankens kapitalbas inte efter denna lags ikraftträ-
dande får understiga det högsta belopp som kapitalbasen uppnått efter den
2 maj 1992. När kapitalbasen uppnått ett belopp som den 1 januari 1994
motsvarat en miljon euro gäller 13 § 2.

15 §

I fråga om kreditmarknadsföretag som beviljats tillstånd trots att före-

tagets kapitalbas vid tidpunkten för tillståndsbeslutet inte uppgick till det be-
lopp som enligt 2 kap. 4 § lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
krävdes i bundet eget kapital när företaget började verksamheten, gäller vid
tillämpningen av 9 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrö-
relse att företagets kapitalbas inte efter denna lags ikraftträdande får under-
stiga det högsta belopp som kapitalbasen uppnått efter den 2 maj 1992. När
kapitalbasen motsvarar det i 3 kap. 7 § lagen om bank- och finansieringsrö-
relse uppställda kravet på startkapital gäller bestämmelserna i den lagen.

Om ägarkontrollen över ett sådant företag som avses i första stycket för-

ändras, skall företagets kapitalbas inom tre månader från övertagandet mot-
svara lägst den nivå som i fråga om startkapital krävs för företaget enligt
3 kap. 7 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Finansinspektionen får medge undantag från andra stycket vid fusion mel-

lan två eller flera företag som avses i första stycket. I sådant fall får kapital-
basen för det genom fusionen bildade företaget inte understiga summan av
de kapitalbaser som enligt första stycket krävts för vart och ett av de sam-
manslagna företagen vid tidpunkten för fusionen.

16 §

Har en bank före ikraftträdandet av denna lag förvärvat egendom un-

der sådana förhållanden som avses i 7 kap. 3�5 §§ lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse krävs inte Finansinspektionens tillstånd för
fortsatt innehav under åren 2004 och 2005 även om tre år har förflutit från
förvärvet.

Har ett kreditmarknadsföretag före ikraftträdandet av denna lag förvärvat

annan egendom än aktier och andelar till skyddande av fordran skall egen-
domen anses förvärvad enligt 7 kap. 3�5 §§ lagen om bank- och finansie-
ringsrörelse. För sådan egendom, liksom för aktier eller andelar som före
den 1 juli 2004 har förvärvats under sådana förhållanden som avses i 7 kap.
3�5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse, krävs inte Finansinspektio-
nens tillstånd för fortsatt innehav under åren 2004 och 2005 även om en tid
av tre år har förflutit från förvärvet.

17 §

I fråga om avtal som avses i 8 kap. 5 § lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse och som har ingåtts före lagens ikraftträdande gäller
äldre bestämmelser.

18 §

Vad som sägs i 10 kap. 30 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse skall tillämpas på motsvarande sätt om ett bankaktiebolag har
övertagit en föreningsbanks rörelse vid ombildning enligt 11 kap. förenings-
bankslagen (1987:620).

background image

4

SFS 2004:298

19 §

Om ett kreditmarknadsbolag före lagens ikraftträdande har fattat be-

slut om nedsättning av aktiekapitalet enligt 6 kap. 2 § aktiebolagslagen
(1975:1385) gäller äldre bestämmelser.

20 §

�ldre bestämmelser gäller för fusion om fusionsplanen har godkänts

enligt 14 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1385) före lagens ikraftträdande.
Detsamma gäller vid absorption av helägt dotterbolag enligt 14 kap. 22 § ak-
tiebolagslagen, om fusionsplanen upprättats före lagens ikraftträdande.

21 §

Om ett avtal om fusion före ikraftträdandet av denna lag har godkänts

enligt 12 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller äldre
bestämmelser för fusionen. Detsamma gäller avtal om fusion mellan en eko-
nomisk förening och ett helägt dotteraktiebolag enligt 12 kap. 8 § lagen om
ekonomiska föreningar, om avtalet träffats före lagens ikraftträdande.

22 §

En fråga om ingripande enligt 14 eller 15 kap. lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse bedöms enligt äldre bestämmelser om de om-
ständigheter som föranleder frågan om ingripande hänför sig till tiden före
lagens ikraftträdande. Detta gäller dock inte om en tillämpning av de nya be-
stämmelserna skulle leda till ett mindre strängt ingripande.

23 §

Beslut som har meddelats före lagens ikraftträdande överklagas enligt

äldre bestämmelser.

24 §

Medel som en förmyndare eller god man förvaltar enligt föräldrabal-

ken och som sedan den 1 januari 1941 står inne på räkning hos en bank utan
villkor att de får tas ut bara med överförmyndarens tillstånd skall anses in-
satta med förbehåll enligt 14 kap. 8 § andra stycket föräldrabalken att de får
tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Detsamma gäller medel som därefter
satts in på räkningen och ränta som därefter lagts till kapitalet.

25 §

�r föräldrar förmyndare, får de utan överförmyndarens tillstånd ta ut

medel som de förvaltar enligt föräldrabalken och som har satts in före den
1 juli 1995, om medlen inte omfattas av särskild överförmyndarkontroll en-
ligt föräldrabalken. Vad som nu har sagts gäller dock inte om överförmynda-
ren enligt 13 kap. 19 § föräldrabalken har förordnat om inskränkning i ut-
tagsrätten.

26 §

Har en förmyndare, god man eller förvaltare före den 1 juli 1995 satt

in medel med förbehåll enligt 15 kap. 9 § föräldrabalken i den då gällande
lydelsen skall förbehållet jämställas med förbehåll enligt 14 kap. 8 § föräld-
rabalken.

27 §

I fråga om medel som finns på en gift kvinnas konto hos en sparbank,

skall 26 § lagen den 29 juli 1892 angående sparbanker i paragrafens ur-
sprungliga lydelse fortfarande gälla, om äldre giftermålsbalken är tillämplig
på makarnas förmögenhetsförhållanden.

28 §

För ett företag som vid utgången av juni 2004 driver finansierings-

verksamhet som fordrar tillstånd enligt lagen (1992:1610) om finansierings-

background image

5

SFS 2004:298

verksamhet men som inte kommer att vara tillståndspliktig därefter, skall la-
gen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
fortsätta att gälla även för det räkenskapsår som inleds före utgången av år
2004.

29 §

Till och med den 30 juni 2006 behövs inte tillstånd enligt lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse för finansieringsrörelse som
drivs av ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsätt-
ning av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av annat fö-
retag i samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt
att koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att
driva finansiell verksamhet och att företaget bara indirekt via ett företag med
vilket det finns ett nära samband tar emot återbetalningspliktiga medel från
allmänheten.

30 §

Den som vid lagens ikraftträdande driver finansieringsverksamhet

med stöd av punkt 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet behöver inte tillstånd för finansieringsrörelse enligt
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

31 §

Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registre-

ringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall
överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

GUNNAR LUND
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.