SFS 2004:445 Lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse / SFS 2004:445 Lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
040445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:298) om införande av
lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2004:298) om införande

av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall ha följande ly-
delse.

6 § Tillstånd för ett kreditmarknadsföretag att driva finansieringsverksam-
het som gäller vid ikraftträdandet skall därefter gälla som tillstånd att driva
finansieringsrörelse.

Om det i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse hänvisas till

bestämmelser i 3 kap. samma lag gäller för sådant kreditmarknadsföretag
som avses i första stycket motsvarande äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

SFS 2004:445

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.