SFS 2005:933 Lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse / SFS 2005:933 Lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
050933.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:298) om införande av
lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (2004:298) om infö-

rande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall ha föl-
jande lydelse.

18 § Vad som sägs i 10 kap. 36 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse skall tillämpas på motsvarande sätt om ett bankaktiebolag har
övertagit en föreningsbanks rörelse vid ombildning enligt 11 kap. förenings-
bankslagen (1987:620).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

SFS 2005:933

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.