SFS 2019:417 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet / SFS 2019:417 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
SFS2019-417.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2004:299) om inlånings-
verksamhet ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om sådan inlåningsverksamhet
som andra företag än institut enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
får driva.

Lagen gäller inte för inlåningsverksamhet för vilken det ska upprättas

prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129
av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper
erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och
om upphävande av direktiv 2003/71/EG.

1. Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om verksamhet för vilken det har

upprättats prospekt som har godkänts före ikraftträdandet till dess att pro-
spektets giltighetstid har löpt ut eller senast till den 22 juli 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237.

2 Senaste lydelse 2005:934.

SFS

2019:417

Publicerad
den

11 juni 2019

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.