SFS 2005:934 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet / SFS 2005:934 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
050934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:299) om
inlåningsverksamhet;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2004:299) om inlå-

ningsverksamhet skall ha följande lydelse.

1 §

2 Denna lag innehåller bestämmelser om sådan inlåningsverksamhet

som andra företag än institut enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
får driva.

Lagen gäller inte för inlåningsverksamhet för vilken det skall upprättas

prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller
motsvarande utländska bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:158, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2 Senaste lydelse 2004:446.

SFS 2005:934

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.