SFS 2014:981 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2014:981 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
140981.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 och 10 a §§ lagen

(2004:46) om värdepappersfonder

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

3

Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avseende

finansiella instrument ska för denna förvaltning och de tjänster enligt 7 kap.
1 § första stycket som bolaget utför ha det eventuella ytterligare kapital för
kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som enligt Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsyns-
krav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning
(EU) nr 648/2012

4, 2 kap. lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kredit-

institut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
krävs av ett värdepappersbolag med motsvarande verksamhet.

10 a §

5

För ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avse-

ende finansiella instrument tillämpas, utöver det som följer av 10 §, även
övriga bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-
pappersbolag samt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar som gäller för ett
värdepappersbolag med motsvarande verksamhet.

För fondbolag som inte utför diskretionär portföljförvaltning avseende

finansiella instrument tillämpas de bestämmelser om tillsyn på gruppnivå i ar-
tiklarna 11�24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013
och lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag som gäller för ett värdepappersbolag. Det som föreskrivs om kapital-
krav för fondbolag i 8, 9 och 11 §§ i detta kapitel ska då tillämpas även på
gruppnivå.

När ett fondbolag är moderföretag och i enlighet med förordning (EU) nr

575/2013 ska redovisa uppgifter på grundval av gruppens konsoliderade
situation, ska redovisningen upprättas med tillämpning av de regler som
gäller för upprättandet av koncernbalansräkning och koncernresultaträkning

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2007:562.

4 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

5 Senaste lydelse 2007:562.

SFS 2014:981

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:981

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

enligt 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554). Detta gäller dock inte om
något annat följer av förordning (EU) nr 575/2013, lagen om särskild tillsyn
över kreditinstitut och värdepappersbolag eller föreskrifter meddelade med
stöd av den lagen.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.