SFS 1995:755 Lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 1995:755 Lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
SFS 1995_755 Lag om ändring i lagen (1990_1114) om värdepappersfonder

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:755
Utkom från trycket

den 16 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder;

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 och 23 §§ lagen (1990:1114)

om värdepappersfonder skall ha följande lydelse.

22 §2 I en värdepappersfond får upp till 5 procent av fondens värde ingå
andelar i andra värdepappersfonder eller i utländska fondföretag. Om en
sådan fond eller sådant fondföretag förvaltas av samma förvaltare som den
egna fonden eller av en förvaltare som direkt eller indirekt har samma
ledning eller ägare som det egna fondbolaget, får andelarna innehas bara
efter tillstånd av Finansinspektionen. Sådant tillstånd får lämnas endast
om den andra fonden eller det utländska fondföretaget, i enlighet med sina
fondbestämmelser, har en inriktning på placeringar inom ett visst geogra-
fiskt område eller en viss ekonomisk sektor.

Om värdepappersfonden har sådan anknytning till den andra fonden

eller det utländska fondföretaget som anges i första stycket, får förvaltaren
inte ta ut någon avgift för förvärv, förvaltning eller inlösen av andelarna.

23 §3 Tillgångarna enligt 19 § får inte överstiga

1. för aktier, 5 procent av röstvärdet för samtliga av emittenten utfärda-

de aktier,

2. för obligationer och andra skuldförbindelser, 10 procent av emitten-

tens utestående lån om de inte är utfärdade eller garanterade av en stat, en
kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES
eller av något allmänt internationellt organ i vilket ett eller flera länder

inom EES är medlemmar,

3. för andelar i andra värdepappersfonder eller i utländska fondföretag,

10 procent av andelarna i fonden eller det utländska fondföretaget.

Om ett fondbolag förvaltar fler värdepappersfonder gäller bestämmel-

serna i första stycket 1 om röstvärdesbegränsning det sammanlagda aktie-
innehavet i fonderna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:172, bet. 1994/95: NU26, rskr. 1994/95:394. Jfr rådets direktiv

85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författ-
ningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag) (EGT nr L 375, 31.12.1985, s. 8, Celex 385 L0611). .
2

Senaste lydelse 1992:1320.

3

Senaste lydelse 1992:1320.

1311

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.