SFS 2019:540 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2019:540 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
SFS2019-540.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde-
pappersfonder2

dels att 1 kap. 6 d §, 4 kap. 20 §, 12 kap. 1 a och 10 §§ och 13 kap. 1 §

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 4 kap. 25�28 §§, och närmast

före 4 kap. 25 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
6 d §
3 För den förvaltning av en värdepappersfond som ett förvaltnings-
bolag utför efter att ha fått tillstånd enligt 6 b § gäller 2 kap. 15 c §, 3 kap.,
4 kap. 1�3 och 8�28 §§, 5 kap. 1 och 3�25 §§, 5 a kap., 8 kap. och 9 kap.
Det som anges där om fondbolag ska i stället gälla förvaltningsbolaget.

Vid sådan förvaltning som avses i första stycket ska det som anges i

9 kap. 1 § första stycket 1 i stället avse fall när förvaltningsbolagets tillstånd
återkallats av behörig myndighet i bolagets hemland eller Finansinspek-
tionen enligt 12 kap. 15 § tredje stycket beslutat att bolaget inte längre får
förvalta en värdepappersfond.

4 kap.
20 §
4 Informationsbroschyren, faktabladet, den senaste årsberättelsen och,
i förekommande fall, den halvårsredogörelse som publicerats därefter ska på
begäran kostnadsfritt tillhandahållas den som avser att köpa andelar i en
värdepappersfond. Denne ska, med undantag för de fall som avses i 9 kap.
18 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran
tillhandahållas faktabladet i god tid innan avtal ingås.

Om fondbolaget genom marknadsföring erbjuder allmänheten att köpa

andelar i en värdepappersfond, ska det av erbjudandet framgå att det finns
ett faktablad och en informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå.

Om information som anges i 16, 16 a och 28 §§, 5 a kap. 24 § samt andra

stycket denna paragraf inte lämnas, ska även marknadsföringslagen
(2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29�36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt
10 § tredje stycket den lagen.

1 Prop. 2018/19:62, bet. 2018/19:FiU19, rskr. 2018/19:286.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2017:1143.

4 Senaste lydelse 2017:690.

SFS

2019:540

Publicerad
den

3 juli 2019

background image

SFS

2

Information om aktivitetsgrad i fondförvaltning


25 § Ett fondbolag ska för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar
och vars förvaltning kan jämföras med ett relevant jämförelseindex lämna
information om aktivitetsgraden i fondförvaltningen i förhållande till
jämförelseindexet. Informationen ska beskriva hur förvaltningen av fonden
bedrivs och varför det jämförelseindex som används är relevant.

26 § Om en värdepappersfond som avses i 25 § har funnits i minst två år,
ska även volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jäm-
förelseindexets avkastning anges. Detta ska anges för varje år under de
senaste tio åren eller den kortare tid som fonden har funnits. En förklaring
till det uppnådda aktivitetsmåttet ska lämnas.

27 § Ett fondbolag ska för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar
och vars förvaltning inte kan jämföras med ett relevant jämförelseindex
lämna information om varför en sådan jämförelse inte är möjlig.

28 § Informationen enligt 25�27 §§ ska finnas tillgänglig på fondbolagets
webbplats. Därutöver ska informationen lämnas i fondens informations-
broschyr och årsberättelse.

12 kap.


1 a §5 Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett fond-
bolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon
av dem, om fondbolaget

1. har fått tillstånd att driva fondverksamhet genom att lämna falska upp-

gifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning i strid med 1 kap. 4 §,
3. påbörjar marknadsföring av en av bolaget förvaltad värdepappersfond

i ett annat land inom EES innan en underrättelse om detta gjorts hos
Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 15 c §,

4. inte uppfyller grundläggande krav på organisation och drift av verk-

samheten enligt 2 kap. 17 eller 17 f § eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av 13 kap. 1 § 6 avseende dessa bestämmelser,

5. åsidosätter sina skyldigheter eller på annat sätt överträder det som

anges om uppdragsavtal i 4 kap. 4�6 §§ och 7 § första stycket,

6. påbörjar förvaltning och marknadsföring av en värdepappersfond utan

att fondbestämmelserna godkänts enligt 4 kap. 9 §,

7. vid upprepade tillfällen låter bli att upprätta eller tillhandahålla

informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsberättelse i
enlighet med 4 kap. 15�21 §§,

8. vid upprepade tillfällen placerar medel i en värdepappersfond i strid

med det som anges i 5 kap. 1, 3�22, 24 eller 25 § eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 16, 17, 19 och 20 avseende dessa
bestämmelser,

9. inte uppfyller kraven på hantering av risker i 5 kap. 2 § första eller

andra stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av
13 kap. 1 § 18 avseende dessa bestämmelser,

10. i strid med 11 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspek-

tionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

5 Senaste lydelse 2018:1790.

2019:540

background image

SFS

3

11. i strid med 11 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspek-

tionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier
i bolaget samt storleken på innehavet, eller

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den
lagen.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 11 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring
av aktier i bolaget, ska första stycket 10 och 11 inte gälla för den personen
i fråga om dessa aktier.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse

är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har
orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara
styrelseledamot eller verkställande direktör i ett fondbolag, eller ersättare för
någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

10 §6 Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som det är
skyldigt att göra enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap.
1 § 27, får Finansinspektionen besluta att bolaget ska betala en försenings-
avgift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

13 kap.


1 §7 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

2. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
3. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8�10 §§,
4. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska

skrivas,

5. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c §

tredje stycket,

6. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17,

17 c och 17 f §§,

7. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer

av 2 kap. 17 g §,

8. hur uppgifter enligt 2 kap. 20 § första stycket ska lämnas,
9. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare

enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

10. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 §

andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara för-
enad med ett visst villkor,

11. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt

4 kap. 20 §,

12. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,

6 Senaste lydelse 2018:1790.

7 Senaste lydelse 2018:1790.

2019:540

background image

SFS

4

13. hur informationen enligt 4 kap. 24 § ska presenteras,
14. hur volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och

jämförelseindexets avkastning enligt 4 kap. 26 § ska beräknas,

15. hur informationen enligt 4 kap. 28 § ska presenteras,
16. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

17. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt

5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

18. det system för riskhantering ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 §

första och andra styckena,

19. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
20. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
21. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska

lämnas,

22. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
23. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och för-

valtning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

24. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

25. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska

utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas
informationen,

26. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med

ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

27. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt

förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första
stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

28. sådana avgifter som avses i 10 kap. 11 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 28 § tillämpas i fråga om årsberättelsen första

gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Anna Jegnell

(Finansdepartementet)

2019:540

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.