SFS 2019:1218 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2019:1218 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
SFS2019-1218.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde-
pappersfonder2

dels att 1 kap. 6 d § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 26 §, och närmast före 5 kap.

26 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
6 d §
3 För den förvaltning av en värdepappersfond som ett förvaltnings-
bolag utför efter att ha fått tillstånd enligt 6 b § gäller 2 kap. 15 c §, 3 kap.,
4 kap. 1�3 och 8�28 §§, 5 kap. 1 och 3�26 §§, 5 a kap., 8 kap. och 9 kap.
Det som anges där om fondbolag ska i stället gälla förvaltningsbolaget.

Vid sådan förvaltning som avses i första stycket ska det som anges i 9 kap.

1 § första stycket 1 i stället avse fall när förvaltningsbolagets tillstånd åter-
kallats av behörig myndighet i bolagets hemland eller Finansinspektionen
enligt 12 kap. 15 § tredje stycket beslutat att bolaget inte längre får förvalta
en värdepappersfond.

5 kap.
Investeringar i värdepapperiseringspositioner
26 §
Om ett fondbolag exponeras för en värdepapperisering som inte
längre uppfyller de krav som anges i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för
värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel,
transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av
direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna
(EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, ska fondbolaget agera och vidta
korrigeringsåtgärder i de berörda fondandelsägarnas intresse, när det är
lämpligt.

1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2019:540.

SFS

2019:1218

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1218

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.