SFS 2021:105 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2021:105 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
SFS2021-105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 11 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde-
pappersfonder2

dels att 4 kap. 24 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 24 § ska utgå,
dels att 4 kap. 15 och 18 §§, 10 kap. 11 §, 12 kap. 1 a och 10 §§ och

13 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 18 a §, av följande lydelse.

4 kap.
15 §
3 För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informations-
broschyr.

Informationsbroschyren ska innehålla
1. fondbestämmelserna,
2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma

fonden och den risk som är förenad med att investera i den,

3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil,
4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra

åt någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§,

5. uppgifter om vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras i,
6. för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument, uppgifter om i

vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivat-
instrument kan påverka fondens riskprofil, och

7. uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy.
För en värdepappersfond som hänvisar till ett referensvärde som avses i

artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av
den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders
resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och
förordning (EU) nr 596/2014 finns det i artikel 29.2 ytterligare bestämmelser
om informationsbroschyrens innehåll.

1 Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189.
2 Senaste lydelse av
lagens rubrik 2013:563
4 kap. 24 § 2017:1143
rubriken närmast före 4 kap. 24 § 2017:1143.
3 Senaste lydelse 2019:279.

SFS

2021:105

Publicerad
den

13 februari 2021

background image

SFS

2021:105

2

Bestämmelser om vad en informationsbroschyr ska innehålla finns även i
1. artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365

av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappers-
finansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012, och

2. artiklarna 6�9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar
som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

18 §4 Fondbolaget ska för varje värdepappersfond som det förvaltar lämna

1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, och
2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom

två månader från halvårets utgång.

�&rsberättelser och halvårsredogörelser ska innehålla den information som

behövs för att man ska kunna bedöma varje värdepappersfonds utveckling
och ställning. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andels-
ägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fond-
bolaget ska i samband med att bolaget lämnar sådan information som avses
i 22 § tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelsen och halvårsredo-
görelsen.

Utöver det som anges i andra stycket ska årsberättelsen innehålla upp-

gifter om det sammanlagda ersättningsbeloppet för räkenskapsåret, fördelat
på fasta och rörliga ersättningar, som fondbolaget betalat ut till sin personal
samt om efterlevnaden och väsentliga förändringar av fondbolagets ersätt-
ningspolicy.

18 a § Bestämmelser om vad en årsberättelse ska innehålla finns även i

1. artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365,

och

2. artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088.
Bestämmelser om vad en halvårsredogörelse ska innehålla finns även i

artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365.

10 kap.
11 §
5 Fondbolag samt förvaltningsbolag och fondföretag som anges i 1 §
första stycket ska betala en årlig avgift för

1. Finansinspektionens verksamhet enligt
a) denna lag,
b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131, och
c) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, samt
2. Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en

databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmäl-

ningar och underrättelser enligt denna lag och Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/1131.

4 Senaste lydelse 2019:279.
5 Senaste lydelse 2018:542.

background image

SFS

2021:105

3

12 kap.
1 a §
6 Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett fond-
bolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon
av dem, om fondbolaget

1. har fått tillstånd att driva fondverksamhet genom att lämna falska upp-

gifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning i strid med 1 kap. 4 §,
3. påbörjar marknadsföring av en av bolaget förvaltad värdepappersfond

i ett annat land inom EES innan en underrättelse om detta gjorts hos Finans-
inspektionen i enlighet med 2 kap. 15 c §,

4. inte uppfyller grundläggande krav på organisation och drift av verk-

samheten enligt 2 kap. 17 eller 17 f § eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av 13 kap. 1 § 6 avseende dessa bestämmelser,

5. åsidosätter sina skyldigheter eller på annat sätt överträder det som

anges om uppdragsavtal i 4 kap. 4�6 §§ och 7 § första stycket,

6. påbörjar förvaltning och marknadsföring av en värdepappersfond utan

att fondbestämmelserna godkänts enligt 4 kap. 9 §,

7. vid upprepade tillfällen låter bli att upprätta eller tillhandahålla infor-

mationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsberättelse i enlighet
med 4 kap. 15�21 §§,

8. vid upprepade tillfällen placerar medel i en värdepappersfond i strid

med det som anges i 5 kap. 1, 3�22, 24 eller 25 § eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 15, 16, 18 och 19 avseende dessa bestäm-
melser,

9. inte uppfyller kraven på hantering av risker i 5 kap. 2 § första eller

andra stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap.
1 § 17 avseende dessa bestämmelser,

10. i strid med 11 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspek-

tionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

11. i strid med 11 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspek-

tionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier
i bolaget samt storleken på innehavet, eller

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den
lagen.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 11 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring
av aktier i bolaget, ska första stycket 10 och 11 inte gälla för den personen i
fråga om dessa aktier.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse

är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har
orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara
styrelseledamot eller verkställande direktör i ett fondbolag, eller ersättare för
någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

6 Senaste lydelse 2019:540.

background image

SFS

2021:105

4

10 §7 Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som det är skyl-
digt att göra enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap.
1 § 26, får Finansinspektionen besluta att bolaget ska betala en försenings-
avgift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

13 kap.
1 §
8 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med redo-

visningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

2. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
3. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8�10 §§,
4. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska

skrivas,

5. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c §

tredje stycket,

6. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17,

17 c och 17 f §§,

7. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer

av 2 kap. 17 g §,

8. hur uppgifter enligt 2 kap. 20 § första stycket ska lämnas,
9. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare

enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

10. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 §

andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara för-
enad med ett visst villkor,

11. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap.

20 §,

12. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
13. hur volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jäm-

förelseindexets avkastning enligt 4 kap. 26 § ska beräknas,

14. hur informationen enligt 4 kap. 28 § ska presenteras,
15. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

16. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap.

1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

17. det system för riskhantering ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 §

första och andra styckena,

18. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
19. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
20. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska

lämnas,

21. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
22. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvalt-

ning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

7 Senaste lydelse 2019:540.
8 Senaste lydelse 2019:540.

background image

SFS

2021:105

5

23. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

24. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska ut-

formas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas infor-
mationen,

25. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med an-

sökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

26. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt

förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första
stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

27. sådana avgifter som avses i 10 kap. 11 §.

1. Denna lag träder i kraft den 10 mars 2021.
2. Den upphävda 4 kap. 24 § ska fortfarande gälla för information i en

årsberättelse som lämnas före den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.