SFS 2004:590 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2004:590 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
040590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 3 och 6 §§ lagen (2004:46)

om investeringsfonder skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

För fondbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet

om inte annat följer av denna lag.

Ett fondbolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter samt en verk-

ställande direktör.

I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i

artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober
2001 om stadga för europabolag

2

skall vad som sägs om styrelsen eller dess

ledamöter i följande bestämmelser tillämpas på tillsynsorganet eller dess le-
damöter:

2 kap. 1 § 4 om ledningsprövning,
2 kap. 18 § första stycket 1 om förbud mot att handla med en investerings-

fond, och

10 kap. 15 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen

samt närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår

att de i tredje stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess leda-
möter skall tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltnings-
organ eller dess ledamöter.

6 §

Ansökan om tillstånd får inte göras innan bolaget har registrerats i ak-

tiebolagsregistret eller i europabolagsregistret.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten (verksam-

hetsplan) som också innehåller en översiktlig beskrivning av fondbolagets
organisation.

I fråga om europabolag som har sitt säte i en annan stat gäller, i stället för

vad som anges i första stycket, att ansökan om tillstånd får göras om bolags-
stämman har fattat beslut om att bolagets säte skall flyttas till Sverige.

1

Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.

2

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

SFS 2004:590

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

2

SFS 2004:590

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.