SFS 2006:611 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2006:611 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
060611.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2004:46) om in-

vesteringsfonder skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

2 För fondbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet

om inte annat följer av denna lag.

Ett fondbolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter samt en verk-

ställande direktör.

I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i

artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober
2001 om stadga för europabolag

3 skall vad som sägs om styrelsen eller dess

ledamöter i följande bestämmelser tillämpas på tillsynsorganet eller dess le-
damöter:

2 kap. 1 § 4 om ledningsprövning,
2 kap. 18 § första stycket 1 om förbud mot att handla med en investerings-

fond,

2 kap. 20 a § om meddelandeförbud, och
10 kap. 15 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen

samt närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår

att de i tredje stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess leda-
möter skall tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltnings-
organ eller dess ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

2 Senaste lydelse 2004:590.

3 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

SFS 2006:611

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.