SFS 2021:969 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2021:969 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
SFS2021-969.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 28 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 17 g § och 7 kap. 3 § lagen
(2004:46) om värdepappersfonder2 ska ha följande lydelse.

2 kap.
17 g §
3 Ett fondbolag som i sin verksamhet lämnar råd till kunder om
fondandelar i andra fall än det som avses i 7 kap. 1 § första stycket 3 ska när
det utför sådana tjänster tillämpa 8 kap. 12 och 15 §§ och 9 kap. 3�6, 10, 17,
21, 23, 23 a och 27�29 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

7 kap.
3 §
4 Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avseende
finansiella instrument ska i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt
1 § första stycket tillämpa 8 kap. 9�12, 14�16 och 22 §§ och 9 kap. 1, 3�6,
9, 10, 12�23 a, 25 a�29, 30 a och 40 §§, 41 § första stycket och 43 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.
3 Senaste lydelse 2018:542.
4 Senaste lydelse 2021:469.

SFS

2021:969

Publicerad
den

3 november 2021

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.