SFS 1998:1491 Lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 1998:1491 Lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
981491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1990:1114) om vär-

depappersfonder

dels

att 31 och 32 a §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall föras in två nya paragrafer, 27 a och 31 a §§, av

följande lydelse.

27 a §

Fondbolaget skall varje år skriftligen informera varje andelsägare i

en värdepappersfond om hur stort belopp av de totala kostnaderna som be-
lastat fonden under det närmast föregående kalenderåret som hänför sig till
andelsinnehavet. I informationen skall det anges hur mycket av beloppet
som avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av fond-
tillgångarna.

I fråga om fondandelar som enligt 31 a § lämnats till någon annan för för-

valtning skall informationen enligt första stycket ges till förvaltaren. Fond-
bolaget får ange ett sammanlagt belopp för alla andelar i en värdepappers-
fond som lämnats för förvaltning till samma förvaltare.

31 §

2

Fondbolaget skall föra eller låta föra ett register över samtliga inne-

havare av andelar i fonden. I fråga om automatiserad och viss manuell be-
handling av personuppgifter finns bestämmelser i personuppgiftslagen
(1998:204).

�r lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument tillämplig

på andelarna i fonden, förs registret av den centrala värdepappersförvararen.
Fondbolaget har rätt till insyn i registret.

Fondbolaget skall till varje enskild fondandelsägare skriftligen bekräfta att

hans fondandelsinnehav registrerats. Av bekräftelsen skall framgå värdepap-
persfondens beteckning, fondbolaget och förvaringsinstitutet samt var infor-
mationsbroschyren, årsberättelser och halvårsredogörelser för fonden finns
att få tag i.

31 a §

Har en fondandelsägare lämnat sina andelar till någon annan för

förvaltning, kan denne på andelsägarens uppdrag föras in i det register som
avses i 31 § första stycket i stället för andelsägaren, om han fått tillstånd till

1

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.

2

Senaste lydelse 1998:724.

SFS 1998:1491

Utkom från trycket
den 11 december 1998

3

SFS 1998:1475�1511

background image

2

SFS 1998:1491

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

registrering som förvaltare. I registret skall särskilt anmärkas att fondandelen
förvaltas för annans räkning. Förvaltaren skall tillställa andelsägaren den in-
formation förvaltaren får från fondbolaget, om inte andelsägaren avsagt sig
sådan information.

Om registret förs av någon annan än en central värdepappersförvarare,

skall Finansinspektionen pröva frågor om tillstånd enligt första stycket.

Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor

för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett tillstånd skall återkal-
las av Finansinspektionen, om ett villkor för tillståndet har åsidosatts och av-
vikelsen är betydande eller om annars förutsättningar för tillståndet inte
längre finns.

32 a §

3

�r lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument inte

tillämplig på andelarna i fonden, gäller i fråga om överlåtelse eller pantsätt-
ning av en fondandel bestämmelserna i 31 § lagen (1936:81) om skuldebrev
i tillämpliga delar. Härvid skall vad som i den bestämmelsen sägs om gälde-
nären gälla fondbolaget eller, om fondandelarna är förvaltarregistrerade, för-
valtaren.

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 27 a § den 1 juli 1999, och i övrigt

den 1 januari 1999.

2. Den information som enligt 27 a § skall lämnas till fondandelsägare för

kalenderåret 1999, får begränsas till att avse kostnader som belastat fonden
under perioden 1 juli�31 december 1999.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1996:181.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.