SFS 2015:825 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat / SFS 2015:825 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
150825.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2006:531) om sär-

skild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

Det finns ett ägarintresse om

1. en juridisk person är ett intresseföretag eller ett gemensamt styrt företag

enligt 1 kap. 5 respektive 5 a § årsredovisningslagen (1995:1554), eller

2. ett företag direkt eller indirekt äger minst 20 procent av kapitalet eller av

samtliga röster i ett annat företag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

SFS 2015:825

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.