SFS 2006:531 Lag om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat / SFS 2006:531 Lag om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
060531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;

utfärdad 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om särskild tillsyn över finansiella

konglomerat. Vad som avses med finansiella konglomerat framgår av 2 kap.

Bestämmelser i denna lag skall enligt 3 kap. 3 § i vissa fall också tilläm-

pas på institut och försäkringsföretag.

För ett beslut om tillämpning av vissa bestämmelser i 2 och 3 kap. krävs

att Finansinspektionen enligt 6 kap. 2 § första stycket har kommit överens
med utländska relevanta behöriga myndigheter om beslutets innehåll.

Särskilda bestämmelser för europabolag

2 §

I fråga om europabolag med ett sådant förvaltningssystem som avses i

artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober
2001 om stadga för europabolag

3 (dualistiskt organiserade europabolag) till-

lämpas vad som i 6 kap. 7 § sägs om styrelseledamot på ledamot i tillsynsor-
ganet.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår

att den i första stycket angivna bestämmelsen skall tillämpas också på leda-
möter i ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan.

1 Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002
om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett
finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG,
92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 035, 11.2.2003 s.1, Celex
32002L0087), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG (EUT
L 079, 24.3.2005 s. 9, Celex 32005L0001).

3 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

SFS 2006:531

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:531

Definitioner

3 § I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster
eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsak-
liga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller mot-
svarande utländska företag,

2. behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet

inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett regle-
rat företag med huvudkontor inom EES,

3. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett reg-

lerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är
ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett
finansiellt konglomerat,

4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
5. finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värdepap-

persbolag eller fondbolag eller motsvarande utländskt företag och vars hu-
vudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,
b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 1 kap.

3 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, eller

c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10 och 12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag,

6. finansiell sektor: ett eller flera av följande företag
a) kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag eller motsvarande utländ-

ska företag samt finansiella institut och anknutna företag (bank- och värde-
papperssektorn),

b) försäkringsföretag, utländska direktförsäkringsföretag, utländska åter-

försäkringsföretag och försäkringsholdingföretag (försäkringssektorn), och

c) blandade finansiella holdingföretag,
7. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fond-

verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8. försäkringsföretag: en understödsförening enligt lagen (1972:262) om

understödsföreningar eller ett försäkringsbolag enligt försäkringsrörelsela-
gen (1982:713),

9. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäkrings-

företag, ett utländskt direktförsäkringsföretag, ett utländskt återförsäkrings-
företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga
verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslu-
tande eller huvudsakligen är försäkringsbolag, utländska direktförsäkrings-
företag eller utländska återförsäkringsföretag,

10. institut: kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag,
11. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/

87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäk-
ringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om
ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/
EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direk-

background image

3

SFS 2006:531

tiv 98/78/EG och 2000/12/EG

4 , ändrat genom Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2005/1/EG

5,

12. kreditinstitut:
a) en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank- och fi-

nansieringsrörelse, eller

b) ett institut för elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgiv-

ning av elektroniska pengar,

13. reglerat företag:
a) ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller
b) ett försäkringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag,
14. relevant behörig myndighet:
a) en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell fö-

retagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som in-
går i ett finansiellt konglomerat,

b) någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till sam-

ordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c) någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a och

b kommer överens om är relevant,

15. samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för

tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

16. sektorsbestämmelser: de bestämmelser i lag och andra författningar

som gäller för den rörelse som drivs av institut och försäkringsföretag,

17. utländskt återförsäkringsföretag: ett företag som inte är ett försäk-

ringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag och vars huvudsak-
liga verksamhet är att försäkra risker som överlåts av försäkringsföretag, ut-
ländska direktförsäkringsföretag eller utländska återförsäkringsföretag, och

18. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersrörelse.

Koncern och ägarintresse

4 § Ett företag är moderföretag och en annan juridisk person är dotterföre-
tag, om moderföretaget

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den

juridiska personen,

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal

med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för
samtliga aktier eller andelar,

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse el-

ler avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande
ledningsorgan, eller

4. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt

utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den ju-
ridiska personen eller på grund av bestämmelse i dess bolagsordning, bo-
lagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

4 EUT L 035, 11.2.2003 s.1 (Celex 32002L0087).

5 EUT L 079, 24.3.2005 s. 9 (Celex 32005L0001).

background image

4

SFS 2006:531

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat

dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett
eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den

juridiska personen,

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal

med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för
samtliga aktier eller andelar, eller

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse el-

ler avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande
ledningsorgan.

Om ett dotterföretag äger aktier eller andelar i en juridisk person och på

grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av bestämmelse i
dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att
ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är
även denna dotterföretag till moderföretaget.

5 § Det finns ett ägarintresse om

1. en juridisk person är intresseföretag till ett företag enligt 1 kap. 5 § års-

redovisningslagen (1995:1554), eller

2. ett företag direkt eller indirekt äger minst 20 procent av kapitalet eller

av samtliga röster i ett annat företag.

6 § I de fall som avses i 4 § första stycket 1�3 och andra stycket samt 5 §
skall sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men
för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den perso-
nen.

När antalet röster i ett dotterföretag eller ett företag enligt 5 § bestäms,

skall inte de aktier eller andelar i respektive företag som innehas av företaget
självt eller av dess dotterföretag beaktas. Detsamma gäller aktier eller ande-
lar som innehas av den som handlar i eget namn men för något av företagens
eller deras dotterföretags räkning.

Grupp

7 § I en grupp av företag ingår ett moderföretag, dess dotterföretag, före-
tag som moderföretaget eller ett dotterföretag har ägarintresse i och företag
som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Företag har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning om de
1. står under samma ledning på grund av avtal mellan företagen eller be-

stämmelse i företagens bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara
stadgar, eller

2. har förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan som till större delen be-

står av samma personer och som har fullgjort sitt uppdrag under räkenskaps-
året och fram till dess att den sammanställda redovisningen upprättats.

background image

5

SFS 2006:531

Nära förbindelser

8 § Två företag har nära förbindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst

20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga
röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns någon annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har någon likartad förbindelse

med en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande
till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser har även en fysisk person och ett företag, om
1. den fysiska personen
a) äger minst 20 procent av kapitalet i företaget,
b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i företaget, eller
c) på annat sätt har sådant inflytande över företaget att personens ställning

motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag,
eller

2. det finns någon annan likartad förbindelse mellan denna person och fö-

retaget.

2 kap. Finansiella konglomerat

Huvudregel

1 § Ett finansiellt konglomerat enligt denna lag består av en grupp som
uppfyller samtliga följande villkor:

1. minst ett institut eller försäkringsföretag ingår i gruppen,
2. ett reglerat företag som är auktoriserat inom EES
a) är moderföretag till ett företag inom den finansiella sektorn,
b) har ägarintresse i ett företag inom den finansiella sektorn,
c) har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med ett företag

inom den finansiella sektorn, eller

d) är dotterföretag till ett annat företag och gruppens verksamhet drivs hu-

vudsakligen inom den finansiella sektorn enligt 2 §,

3. minst ett av företagen i gruppen tillhör försäkringssektorn,
4. minst ett av företagen i gruppen tillhör bank- och värdepapperssektorn,

och

5. gruppens verksamhet i såväl försäkringssektorn som bank- och värde-

papperssektorn är betydande enligt 3 eller 4 §.

Verksamhet huvudsakligen inom den finansiella sektorn

2 § En grupp driver verksamhet huvudsakligen inom den finansiella sek-
torn om balansomslutningen för de företag som tillhör den finansiella sek-
torn överstiger 40 procent av den totala balansomslutningen för gruppen.

3 SFS 2006:512�547

background image

6

SFS 2006:531

Betydande verksamhet

3 § En grupps verksamhet i försäkringssektorn eller bank- och värdepap-
perssektorn är betydande om resultatet av följande beräkning för sektorn i
fråga överstiger 10 procent. Genomsnittet av

1. kvoten av balansomslutningen för sektorn och den totala balansomslut-

ningen för samtliga företag i gruppen som tillhör den finansiella sektorn,
plus

2. kvoten av kapitalkravet för sektorn och det totala kapitalkravet för

samtliga företag i gruppen som tillhör den finansiella sektorn.

Den av försäkringssektorn och bank- och värdepapperssektorn som har

det lägsta genomsnittet vid tillämpningen av beräkningsmetoden i första
stycket är den minsta sektorn. Den största sektorn är den som har det högsta
genomsnittet.

4 § En grupps verksamhet i försäkringssektorn eller bank- och värdepap-
perssektorn är även betydande om balansomslutningen för den minsta sek-
torn överstiger ett belopp motsvarande sex miljarder euro.

Särskilda beräkningsgrunder

5 § Vid beräkningar enligt 2�4 §§ skall inte företag som avses i 5 kap. 6 §
första stycket tas med.

6 § Vid tillämpning av 2 och 3 §§ skall intäktsstrukturen eller posterna ut-
anför balansräkningen eller båda ersätta balansomslutningen eller användas
tillsammans med den, om det finns särskilda skäl och de nämnda faktorerna
bedöms vara av vikt för den särskilda tillsynen över ett finansiellt konglome-
rat.

När ett finansiellt konglomerat upphör att existera

7 § Om ett finansiellt konglomerat inte längre uppfyller förutsättningarna i
1�6 §§, upphör det att vara ett finansiellt konglomerat. Detta gäller dock inte
i de fall som avses i 8 och 9 §§.

8 § Om något av de gränsvärden som anges i 2�4 §§ underskrids för ett fi-
nansiellt konglomerat, skall i stället ett lägre gränsvärde tillämpas för de tre
år som följer närmast efter det år då gränsvärdet underskreds. Följande lägre
gränsvärden skall i så fall gälla:

1. 35 procent i stället för 40 procent vid tillämpning av 2 §,
2. 8 procent i stället för 10 procent vid tillämpning av 3 §, och
3. fem miljarder euro i stället för sex miljarder euro vid tillämpning av

4 §.

Om det finansiella konglomeratet innan de tre åren har gått når upp till

gränsvärdena enligt 2�4 §§, skall något lägre gränsvärde enligt första stycket
inte längre tillämpas. Om det finansiella konglomeratet efter de tre åren fort-
farande inte uppfyller kraven i 2�4 §§, upphör det att vara ett finansiellt
konglomerat.

background image

7

SFS 2006:531

�ven om ett finansiellt konglomerat uppfyller gränsvärdena i första

stycket, skall det upphöra att vara ett konglomerat innan tre år har gått om
det inte längre är nödvändigt att det står under särskild tillsyn.

9 § I andra fall än som avses i 8 § skall bestämmelserna i denna lag tilläm-
pas på ett finansiellt konglomerat under en period av tre år, trots att konglo-
meratet inte längre når upp till något av gränsvärdena i 2 och 3 §§, om det

1. har skett väsentliga förändringar i gruppens struktur, och
2. bedöms särskilt viktigt för den särskilda tillsynen över ett finansiellt

konglomerat.

3 kap. Räckvidden av vissa bestämmelser

1 § Bestämmelserna i 4�7 kap. tillämpas för ett finansiellt konglomerat om
ett reglerat företag som är auktoriserat inom EES

1. finns i toppen av det finansiella konglomeratet,
2. har ett moderföretag som är ett blandat finansiellt holdingföretag med

huvudkontor inom EES, eller

3. står under gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med ett annat

företag inom den finansiella sektorn.

För ett finansiellt konglomerat som inte omfattas av första stycket och

vars moderföretag är ett reglerat företag eller ett blandat finansiellt holding-
företag med huvudkontor utanför EES tillämpas bestämmelserna i 8 kap.

2 § Om ett finansiellt konglomerat organisatoriskt hör under ett annat fi-
nansiellt konglomerat, gäller bestämmelserna i 4�8 kap. bara för det sist-
nämnda konglomeratet.

3 § Bestämmelserna i denna lag, eller vissa av dem enligt vad som framgår
av beslut enligt 4 kap. 4 § 2, skall tillämpas på ett institut eller ett försäk-
ringsföretag om

1. en fysisk eller juridisk person har ägarintresse i, kapitalbindningar med

eller annars utövar ett väsentligt inflytande över institutet eller försäkrings-
företaget,

2. villkoren i 2 kap. 1 § 3�5 är uppfyllda för de företag som den fysiska el-

ler juridiska personen har sådana förbindelser med som anges i 1, och

3. det bedöms särskilt viktigt att institutet eller försäkringsföretaget står

under sådan särskild tillsyn som utövas över finansiella konglomerat.

När första stycket är tillämpligt skall hänvisningarna i denna lag till finan-

siella konglomerat i stället avse de förbindelser mellan en fysisk eller juri-
disk person och ett institut eller ett försäkringsföretag som avses i första
stycket 1.

4 § Om en grupps verksamhet i försäkringssektorn eller bank- och värde-
papperssektorn är betydande enligt 2 kap. 4 § men gruppen inte når upp till
de gränsvärden som anges i 2 kap. 3 § och det inte är nödvändigt eller lämp-
ligt att gruppen omfattas av bestämmelser om särskild tillsyn över finan-
siella konglomerat, skall gruppen antingen

1. undantas helt från denna lags tillämpning, eller

background image

8

SFS 2006:531

2. undantas från tillämpning av en eller flera av bestämmelserna i 5 kap. 7�9
och 11�14 §§.

4 kap. Samordnare av den särskilda tillsynen över ett finansiellt
konglomerat

1 § För varje finansiellt konglomerat som avses i 3 kap. 1 § första stycket
skall det finnas en samordnare. Om det finns flera berörda behöriga myndig-
heter, skall samordnaren utses bland dem. Samordnaren ansvarar för den
särskilda tillsynen över det finansiella konglomeratet.

2 § Finansinspektionen skall vara samordnare av den särskilda tillsynen
över ett finansiellt konglomerat, om det i toppen av konglomeratet finns

1. ett institut eller ett försäkringsföretag,
2. ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i Sverige som är

moderföretag till ett institut eller ett försäkringsföretag,

3. två eller flera blandade finansiella holdingföretag med huvudkontor i

olika stater inom EES, däribland Sverige, och det dessutom i konglomeratet
finns reglerade företag i samma stater under förutsättning att

a) det av de reglerade företagen som, om de tillhör samma sektor, har den

största balansomslutningen är ett institut eller ett försäkringsföretag, eller

b) det av de reglerade företagen som, om de tillhör olika sektorer, verkar

inom den största sektorn är ett institut eller ett försäkringsföretag, eller

4. ett blandat finansiellt holdingföretag som är moderföretag till flera reg-

lerade företag som inte är auktoriserade i den medlemsstat där holdingföre-
taget har sitt huvudkontor, och det dotterföretag som har den största balans-
omslutningen inom den största sektorn är ett institut eller ett försäkringsföre-
tag.

Finansinspektionen skall även vara samordnare om
1. det inte följer av artikel 10.2 a och b i�iii i konglomeratdirektivet att nå-

gon behörig myndighet är samordnare och om ett institut eller ett försäk-
ringsföretag har den största balansomslutningen inom den största sektorn, el-
ler

2. inspektionen tillsammans med övriga relevanta behöriga myndigheter

kommer överens om det i enlighet med bestämmelserna i 3 §.

När Finansinspektionen enligt första stycket eller andra stycket 1 skall

vara samordnare, får inspektionen tillsammans med övriga relevanta behö-
riga myndigheter komma överens om att en annan behörig myndighet inom
EES än inspektionen skall utses till samordnare. Finansinspektionen får ingå
en sådan överenskommelse, om det är olämpligt att inspektionen utses till
samordnare med hänsyn till det finansiella konglomeratets struktur och den
relativa betydelsen av konglomeratets verksamhet i olika länder.

3 § Om det skulle vara olämpligt med hänsyn till det finansiella konglo-
meratets struktur och den relativa betydelsen av dess verksamhet i olika län-
der att samordnare för det finansiella konglomeratet utses enligt de grunder
som anges i artikel 10.2 i konglomeratdirektivet, får Finansinspektionen
komma överens med övriga relevanta behöriga myndigheter om att inspek-
tionen eller någon annan behörig myndighet skall vara samordnare för det fi-
nansiella konglomeratet.

background image

9

SFS 2006:531

I ett sådant fall skall det finansiella konglomeratet ges tillfälle att yttra sig

innan Finansinspektionen och de övriga relevanta behöriga myndigheterna
ingår överenskommelsen.

4 § När Finansinspektionen är samordnare skall inspektionen fatta beslut i
frågor som gäller om

1. det finns ett finansiellt konglomerat enligt 2 kap. 1�6 §§,
2. bestämmelserna i denna lag skall tillämpas på ett institut eller ett för-

säkringsföretag enligt 3 kap. 3 §,

3. ett finansiellt konglomerat skall upphöra att vara ett finansiellt konglo-

merat, och

4. bestämmelserna i 3 kap. 3 § inte längre skall tillämpas på ett institut el-

ler ett försäkringsföretag.

5 § När Finansinspektionen har fattat ett beslut enligt 4 § 1 eller 2 skall in-
spektionen lämna en underrättelse om beslutet och om att inspektionen är
samordnare. En sådan underrättelse skall lämnas till det moderföretag som
finns i toppen av ett konglomerat eller, om det inte finns något moderföre-
tag, det reglerade företag som har den största balansomslutningen inom den
största sektorn.

Den information som anges i första stycket skall också lämnas till
1. behöriga myndigheter som auktoriserat reglerade företag i konglomera-

tet och behöriga myndigheter i det land inom EES där det blandade finan-
siella holdingföretaget har sitt huvudkontor, och

2. Europeiska gemenskapernas kommission.

5 kap. Finansiell ställning

Kapitalbas och kapitalkrav

1 § Bestämmelserna i 3�6, 8 och 10�12 §§ samt 14 § första stycket gäller
bara när Finansinspektionen är samordnare för ett finansiellt konglomerat.

2 § För ett finansiellt konglomerat skall det finnas en kapitalbas som upp-
fyller ett för finansiella konglomerat särskilt kapitalkrav.

Institut och försäkringsföretag som ingår i ett finansiellt konglomerat

skall ha en kapitalbas som är tillräckligt stor med hänsyn till kapitalkravet
för det finansiella konglomeratet.

3 § Kapitalbasen och kapitalkravet för ett finansiellt konglomerat skall be-
räknas på grundval av sektorsbestämmelserna om hur kapitalbasen och kapi-
talkravet bestäms.

4 § Om det i toppen av ett finansiellt konglomerat finns ett institut eller ett
försäkringsföretag, skall kapitalbasen och kapitalkravet för det finansiella
konglomeratet beräknas enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden
(metod 2 enligt bilaga I till konglomeratdirektivet). Om det finns skäl, får
kapitalbasen och kapitalkravet i stället beräknas enligt konsolideringsmeto-
den (metod 1 enligt bilaga I till konglomeratdirektivet) eller enligt en kombi-
nation av de angivna metoderna.

background image

10

SFS 2006:531

Första stycket skall tillämpas även i fråga om andra finansiella konglome-

rat än sådana som har ett institut eller ett försäkringsföretag i toppen om Fi-
nansinspektionen är den enda relevanta behöriga myndigheten.

5 § I andra fall än som avses i 4 § skall Finansinspektionen, efter att ha
hört övriga relevanta behöriga myndigheter och det finansiella konglomera-
tet, besluta vilken av följande metoder som skall användas för beräkning av
kapitalbasen och kapitalkravet för det finansiella konglomeratet:

1. sammanläggnings- och avräkningsmetoden,
2. konsolideringsmetoden,
3. kravavräkningsmetoden (metod 3 enligt bilaga I till konglomeratdirek-

tivet), eller

4. en kombination av dessa metoder.

6 § Finansinspektionen skall besluta om undantag för ett företag som ingår
i ett finansiellt konglomerat från beräkningen av kapitalbasen och kapital-
kravet för konglomeratet om

1. företaget är beläget i ett land utanför EES där det finns rättsliga hinder

för att överföra nödvändig information om företaget,

2. företaget har försumbar betydelse med hänsyn till syftet med den sär-

skilda tillsynen över finansiella konglomerat, eller

3. det skulle vara olämpligt eller missvisande att låta företaget omfattas av

beräkningen med hänsyn till syftet med den särskilda tillsynen över finan-
siella konglomerat.

När bestämmelsen i första stycket 2 är tillämplig på flera företag, får un-

dantag inte beslutas, om de tillsammans inte har försumbar betydelse med
hänsyn till syftet med den särskilda tillsynen över finansiella konglomerat.

Innan Finansinspektionen beslutar att med stöd av första stycket 3 un-

danta ett företag från beräkningen, skall inspektionen höra de andra rele-
vanta behöriga myndigheterna. Detta krävs inte i brådskande fall.

Om Finansinspektionen med stöd av första stycket 2 eller 3 undantar ett

institut eller ett försäkringsföretag från beräkningen, skall det företag som
finns i toppen av konglomeratet, på begäran av Finansinspektionen, lämna
upplysningar som inspektionen behöver för sin tillsyn över institutet eller
försäkringsföretaget.

Riskkoncentrationer

7 § Ett företag i ett finansiellt konglomerat får inte vara exponerat för så
stora finansiella eller andra risker att solvensen eller den finansiella ställ-
ningen hos ett reglerat företag som ingår i det finansiella konglomeratet ho-
tas (riskkoncentration).

8 § Om ett blandat finansiellt holdingföretag finns i toppen av ett finan-
siellt konglomerat, vars största sektor är bank- och värdepapperssektorn,
gäller bestämmelserna om stora exponeringar i 5 kap. lagen (1994:2004) om
kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappers-
bolag för samtliga företag som tillhör den sektorn och för det blandade fi-
nansiella holdingföretaget.

background image

11

SFS 2006:531

Interna transaktioner

9 § Interna transaktioner får inte hota solvensen eller den finansiella ställ-
ningen hos ett reglerat företag inom ett finansiellt konglomerat.

Med en intern transaktion avses en transaktion genom vilken ett reglerat

företag inom ett finansiellt konglomerat direkt eller indirekt anlitar ett annat
företag inom samma konglomerat eller en fysisk eller juridisk person som
har nära förbindelser med företag i konglomeratet för att uppfylla en skyl-
dighet, oavsett om den följer av avtal eller inte och oavsett om den förutsät-
ter betalning eller inte.

Rapportering

10 § Den kapitalbas och det kapitalkrav som enligt denna lag gäller för ett
finansiellt konglomerat skall beräknas fortlöpande. Resultatet av beräkning-
arna och väsentliga uppgifter som ligger till grund för dem skall regelbundet
rapporteras till Finansinspektionen.

11 § Riskkoncentrationer och interna transaktioner som är betydande och
av visst slag, skall regelbundet rapporteras till Finansinspektionen. Vilka
dessa är skall beslutas av Finansinspektionen för varje enskilt konglomerat.
Inspektionen skall dessförinnan, i fråga om vilka transaktioner och riskkon-
centrationer som är betydande, ha hört övriga relevanta behöriga myndighe-
ter och det finansiella konglomeratet, samt, i fråga om vilka slag av riskkon-
centrationer och interna transaktioner som skall rapporteras, ha hört övriga
relevanta behöriga myndigheter.

12 § När ett reglerat företag hemmahörande inom EES finns i toppen av
det finansiella konglomeratet, skall rapporteringen enligt 10 och 11 §§ göras
av det företaget.

I andra fall skall rapporten lämnas av det blandade finansiella holdingfö-

retaget i det finansiella konglomeratet eller det institut eller försäkringsföre-
tag i konglomeratet som Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar efter att
ha hört de övriga relevanta behöriga myndigheterna och konglomeratet.

System för riskhantering och rutiner för intern kontroll

13 § Institut och försäkringsföretag som ingår i ett finansiellt konglomerat
skall ha system för riskhantering och rutiner för intern kontroll som är be-
tryggande med hänsyn till konglomeratets samlade risksituation.

14 § Institut, försäkringsföretag och blandade finansiella holdingföretag
med huvudkontor i Sverige som enligt 12 § ansvarar för rapporteringen till
Finansinspektionen skall ha nödvändiga rutiner för intern kontroll för att
kunna ta fram uppgifter som kan vara av betydelse för tillsynen över det fi-
nansiella konglomeratet.

Om ett institut, ett försäkringsföretag eller ett blandat finansiellt holding-

företag med huvudkontor i Sverige ansvarar för ett finansiellt konglomerats
rapportering till en utländsk behörig myndighet som är samordnare av tillsy-

background image

12

SFS 2006:531

nen över konglomeratet, skall företaget ha sådana rutiner för intern kontroll
som anges i första stycket.

15 § Ett företag som ingår i ett finansiellt konglomerat skall till det företag
som enligt 12 § ansvarar för rapporteringen till Finansinspektionen eller till
det företag som enligt 14 § andra stycket ansvarar för rapporteringen till en
utländsk behörig myndighet som är samordnare lämna de uppgifter som
detta företag behöver för att fullgöra rapporteringsskyldigheten.

Första stycket gäller även ett svenskt företag i förhållande till ett sådant

företag inom EES som skall upprätta och lämna en rapport enligt en offent-
lig reglering som bygger på konglomeratdirektivet.

Ledningen i ett blandat finansiellt holdingföretag

16 § Den som ingår i ledningen i ett blandat finansiellt holdingföretag
skall ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget
och även i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift.

6 kap. Tillsyn

Tillämpliga tillsynsregler

1 § Finansinspektionen övervakar att denna lag följs.

I fråga om tillsynen över institut och försäkringsföretag gäller det som är

föreskrivet i sektorsbestämmelserna, om inte annat följer av denna lag.

Vissa överenskommelser med utländska relevanta behöriga
myndigheter

2 § Innan Finansinspektionen fattar ett beslut med stöd av någon av be-
stämmelserna i 2 kap. 5 och 6 §§, 8 § tredje stycket och 9 § samt 3 kap. 3
och 4 §§, skall inspektionen ha kommit överens med övriga relevanta behö-
riga myndigheter om innehållet i beslutet.

Finansinspektionen skall på begäran av ett företag som ingår i konglome-

ratet besluta om förutsättningarna i de nämnda bestämmelserna är uppfyllda.

Om ett beslut enligt första stycket inte framgår av en underrättelse enligt

4 kap. 5 §, skall Finansinspektionen underrätta övriga berörda behöriga
myndigheter om beslutet.

Upplysningsskyldighet

3 § Ett företag som ingår i ett finansiellt konglomerat skall lämna Finans-
inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhäng-
ande omständigheter som inspektionen begär för tillsynen över konglomera-
tet.

Om företaget inte lämnar upplysningarna till Finansinspektionen, får in-

spektionen förelägga företaget att göra det. Ett sådant föreläggande får dock
inte riktas mot ett reglerat företag som hör hemma i ett annat land inom EES.
I fråga om ett sådant företag gäller i stället 7 kap. 3 §.

background image

13

SFS 2006:531

Undersökning hos ett blandat finansiellt holdingföretag

4 § Finansinspektionen får genomföra en undersökning hos ett svenskt
blandat finansiellt holdingföretag som enligt 5 kap. 12 § skall rapportera till
inspektionen, om det behövs för tillsynen av det finansiella konglomerat
som holdingföretaget ingår i.

Samarbete och utbyte av information med behöriga myndigheter

5 § Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta
information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som
följer av konglomeratdirektivet.

6 § Finansinspektionen skall, inom ramen för sin befogenhet, efter begäran
från en behörig myndighet i ett annat land inom EES lämna eller kontrollera
information som behövs för att den utländska myndigheten skall kunna ut-
öva sin tillsyn enligt en offentlig reglering som bygger på konglomeratdirek-
tivet. Den utländska myndigheten får närvara vid en kontroll som utförs av
Finansinspektionen.

Tystnadsplikt

7 § En styrelseledamot eller annan befattningshavare hos ett försäkringsfö-
retag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, som vid fullgörandet av
skyldigheter enligt denna lag får kunskap om affärsförhållanden hos ett an-
nat företag inom samma finansiella konglomerat, får inte obehörigen röja
vad han eller hon har fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med
det företagets intresse.

Uppgiftsskyldighet

8 § Ett försäkringsföretag och ett blandat finansiellt holdingföretag är
skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om
det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brott-
mål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp
i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol
begärs av åklagare.

Meddelandeförbud

9 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 8 §
får förordna att företaget samt dess styrelseledamöter och anställda inte får
röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt
8 § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i
brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte skall äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med för-

background image

14

SFS 2006:531

budet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegrän-
sas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig
hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-

det, skall undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet skall
upphöra.

Avgifter

10 § Ett institut eller ett försäkringsföretag som står under tillsyn enligt
denna lag skall bekosta Finansinspektionens verksamhet med årliga avgifter.

Om Finansinspektionen vid tillsynen enligt denna lag behöver anlita nå-

gon med särskild fackkunskap för bedömning av en viss fråga, skall kostna-
den för detta betalas av det institut eller det försäkringsföretag som tillsynen
avser.

7 kap. Ingripanden

�verträdelser av denna lag

1 § Om ett institut eller ett försäkringsföretag inom ett finansiellt konglo-
merat inte uppfyller de krav som anges i 5 kap. eller om kraven är uppfyllda
men solvensen eller den finansiella ställningen hos ett reglerat företag inom
konglomeratet ändå är hotad, skall Finansinspektionen förelägga det företag
som skall rapportera enligt 5 kap. 12 § att vidta åtgärder för att rätta till för-
hållandet.

Om ett institut eller ett försäkringsföretag bryter mot denna lag, gäller

dessutom det som föreskrivs i sektorsbestämmelserna.

2 § Finansinspektionen skall, i egenskap av samordnare, förelägga ett
blandat finansiellt holdingföretag att vidta åtgärder för att göra rättelse om
holdingföretaget eller dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på det
enligt denna lag.

3 § Om Finansinspektionen, i egenskap av samordnare, bedömer att ett
reglerat företag som hör hemma i ett annat land inom EES inte uppfyller de
krav som ställs på det enligt denna lag eller om kraven är uppfyllda men det
reglerade företagets solvens eller finansiella ställning ändå är hotad, skall in-
spektionen underrätta den behöriga myndigheten i det landet.

Förseningsavgift

4 § Om ett institut, ett försäkringsföretag eller ett blandat finansiellt hol-
dingföretag med huvudkontor i Sverige inte i tid lämnar de upplysningar
som föreskrivits med stöd av 9 kap. 1 § 6 och 7, får Finansinspektionen be-
sluta att företaget skall betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

background image

15

SFS 2006:531

5 § Förseningsavgiften skall betalas till Finansinspektionen inom trettio
dagar efter det att beslutet vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i
beslutet.

6 § Finansinspektionens beslut att ta ut förseningsavgift får verkställas
utan föregående dom eller utslag, om avgiften inte har betalats inom den tid
som anges i 5 §.

7 § Om förseningsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 5 §, skall
Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmel-
ser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indriv-
ning av statliga fordringar m.m.

8 § En förseningsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte har
skett inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Vite

9 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande enligt denna lag, får
inspektionen förelägga vite.

8 kap. Moderföretag utanför EES

1 § När moderföretaget till ett institut eller ett försäkringsföretag är ett reg-
lerat företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som har sitt huvud-
kontor utanför EES gäller 2�4 §§, om Finansinspektionen enligt bestämmel-
serna i 4 kap. 2 § första stycket eller andra stycket 1 skulle ha varit samord-
nare. Vid bedömningen av om inspektionen skulle ha varit samordnare skall
det bortses från den del av toppen av gruppen som ligger utanför EES.

2 § Finansinspektionen skall kontrollera om den tillsyn som utövas av till-
synsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den särskilda tillsyn över fi-
nansiella konglomerat som föreskrivs i konglomeratdirektivet.

Finansinspektionen är skyldig att utföra en sådan kontroll på begäran av

moderföretaget eller av något av de reglerade företag i konglomeratet som
auktoriserats inom EES.

Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, skall

inspektionen höra övriga relevanta behöriga myndigheter. Inspektionen skall
också ha rådfrågat Kommittén för finansiella konglomerat.

3 § När en tillsynsmyndighet utanför EES utövar tillsyn över ett finansiellt
konglomerat som bedömts likvärdig, gäller 5 kap. 2 § andra stycket samt
5 kap. 7 och 9 §§ för institut och försäkringsföretag som ingår i konglomera-
tet.

4 § Om tillsynen inte bedöms vara likvärdig, skall Finansinspektionen be-
sluta att bestämmelserna i denna lag skall tillämpas på konglomeratet på
samma sätt som om företaget i toppen av konglomeratet hade haft sitt hu-
vudkontor inom EES.

background image

16

SFS 2006:531

Efter att ha hört övriga relevanta behöriga myndigheter får Finansinspek-

tionen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder som säker-
ställer att tillsynen över de reglerade företagen i det finansiella konglomera-
tet är tillräcklig. Inspektionen får därvid förelägga en ägare som har ett be-
stämmande inflytande över institutet eller försäkringsföretaget att inrätta ett
blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom EES. Inspektionen
får då besluta att bestämmelserna i denna lag skall tillämpas på de reglerade
företagen i det finansiella konglomerat som leds av detta holdingföretag.

Finansinspektionen skall underrätta det finansiella konglomeratet, berörda

behöriga myndigheter och Europeiska gemenskapernas kommission när så-
dana tillsynsmetoder som anges i andra stycket används.

9 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. hur balansomslutningen och kapitalkraven skall beräknas enligt 2 kap.

2�4 §§,

2. de närmare förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen i 3 kap. 4 §,
3. hur kapitalbasen och kapitalkraven skall beräknas enligt 5 kap. 3�5 §§,
4. hur riskkoncentrationer enligt 5 kap. 7 § skall värderas,
5. hur interna transaktioner enligt 5 kap. 9 § skall värderas,
6. innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt

5 kap. 10 §,

7. sådana riskkoncentrationer och interna transaktioner som skall rappor-

teras enligt 5 kap. 11 § och fullgörandet av denna rapportering, och

8. kraven på system för riskhantering och rutiner för intern kontroll enligt

5 kap. 13 och 14 §§.

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter för tillsyn som
avses i 6 kap. 10 § första stycket.

10 kap. �verklagande och ansvarsbestämmelse

�verklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 §
första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut enligt denna lag skall gälla

omedelbart.

Ansvarsbestämmelse

2 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter
mot ett meddelandeförbud enligt 6 kap. 9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

background image

17

SFS 2006:531

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

SVEN-ERIK �STERBERG
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.