SFS 2004:570 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat / SFS 2004:570 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
040570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

2

dels

att 7 kap. 10 g §, 8 kap. 1, 8, 11, 12 och 15 §§, 9 kap. 19 § samt

19 kap. 2, 11 och 13 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att

det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 7 kap. 30 § och 19 kap.

11 b�g §§, av följande lydelse.

7 kap.

10 g §

3

Ett försäkringsbolag som avses i 9 § skall upprätta och följa place-

ringsriktlinjer. Sådana riktlinjer skall innehålla principerna för placering av
samtliga tillgångar, med en särskild redovisning av principerna för placering
av de tillgångar som används för skuldtäckning.

Livförsäkringstagare och de som erbjuds att teckna en livförsäkring i bo-

laget skall informeras om det huvudsakliga innehållet i riktlinjerna, om det
inte med hänsyn till försäkringens särskilda beskaffenhet eller av annat sär-
skilt skäl saknas anledning till sådan information. Regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer skall meddela föreskrifter om skyldighe-
ten att lämna information och om vilka försäkringar som inte skall omfattas
av informationsskyldigheten.

30 §

Ett försäkringsbolag som driver direkt försäkringsrörelse skall upp-

rätta riktlinjer för hantering av intressekonflikter mellan bolagets intressen-
ter.

8 kap.

1 §

4

Ett försäkringsbolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter. I

ömsesidiga försäkringsbolag och i försäkringsaktiebolag som inte får dela ut
vinst skall mer än hälften av styrelseledamöterna vara personer som varken
är anställda i bolaget eller anställda eller styrelseledamöter i företag som in-
går i samma koncern som bolaget eller i en företagsgrupp av motsvarande
slag.

1

Prop. 2003/04:109, bet. 2003/04:FiU26, rskr. 2003/04:262.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

3

Senaste lydelse 1999:600.

4

Senaste lydelse 1999:225.

SFS 2004:570

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

2

SFS 2004:570

Styrelsen väljs av bolagsstämman. I ett försäkringsaktiebolag som inte får

dela ut vinst skall minst en av styrelseledamöterna utses av försäkringsta-
garna eller av någon intressegrupp som har anknytning till dem. Sådan sty-
relseledamot får inte vara

1. aktieägare i bolaget,
2. anställd i bolaget, eller
3. aktieägare, anställd eller styrelseledamot i företag som ingår i samma

koncern som bolaget eller i en företagsgrupp av motsvarande slag.

�ven annan styrelseledamot får enligt bestämmelse i bolagsordningen

tillsättas i annan ordning än genom val av bolagsstämman.

Styrelseledamöternas uppdrag gäller för den tid som anges i bolagsord-

ningen. Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall
bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma
på vilken styrelseval förrättas.

Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter skall i tillämpliga delar

gälla även suppleanter.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245) om

styrelserepresentation för de privatanställda.

8 §

5

Styrelsen skall fastställa försäkringstekniska riktlinjer, placerings-

riktlinjer och riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Styrelsen ansvarar
för att riktlinjerna följs och skall fortlöpande pröva om de behöver ändras.

11 §

Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseleda-

möter eller det högre antal som föreskrivs i bolagsordningen är närvarande.
Vid bedömningen av om styrelsen är beslutför skall styrelseledamöter som
är jäviga enligt 12 § anses som inte närvarande. Beslut i ett ärende får inte
fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter dels fått tillfälle att
delta i ärendets behandling, dels fått tillfredsställande underlag för att avgöra
ärendet. Om en styrelseledamot har förfall och om det finns en suppleant,
som skall träda in i styrelseledamotens ställe, skall denne ges tillfälle till
detta. Suppleant för arbetstagarledamot, som har utsetts enligt lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall dock all-
tid få underlag och ges tillfälle att delta i ärendets behandling på samma sätt
som en styrelseledamot.

Som styrelsens beslut gäller, om bolagsordningen inte föreskriver särskild

röstmajoritet, den mening för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de
närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden anslu-
ter sig till. �r styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock ut-
göra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte något an-
nat föreskrivs i bolagsordningen.

Handlingar som enligt denna lag skall undertecknas av styrelsen skall

skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter.

12 §

En styrelseledamot eller verkställande direktören får inte handlägga

en fråga om

1. avtal mellan styrelseledamoten eller verkställande direktören och för-

säkringsbolaget,

5

Senaste lydelse 1999:600.

background image

3

SFS 2004:570

2. avtal mellan bolaget och en tredje man, om styrelseledamoten eller

verkställande direktören i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida
mot bolagets, eller

3. avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten eller

verkställande direktören ensam eller tillsammans med någon annan får före-
träda.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om styrelseledamoten eller

verkställande direktören direkt eller indirekt genom en juridisk person äger
samtliga aktier i ett vinstutdelande försäkringsaktiebolag.

För vinstutdelande försäkringsaktiebolag gäller inte bestämmelsen i första

stycket 3 om bolagets motpart är ett företag i samma koncern eller i en före-
tagsgrupp av motsvarande slag. För övriga försäkringsbolag gäller inte
denna bestämmelse,

1. om försäkringsbolaget äger samtliga aktier i bolagets motpart, och
2. om motparten är ett annat bolag än ett försäkringsaktiebolag som inte

får dela ut vinst.

Med avtal som avses i första stycket jämställs rättegång eller annan talan.
Om ett försäkringsaktiebolag har endast en aktieägare, skall ett avtal mel-

lan denne och bolaget som inte avser löpande affärstransaktioner på sedvan-
liga villkor antecknas i eller fogas till styrelsens protokoll.

15 §

6

Styrelsen eller någon annan ställföreträdare för bolaget får inte företa

rättshandlingar eller andra åtgärder som är ägnade att bereda otillbörliga för-
delar åt aktieägare, delägare, garanter eller andra, till nackdel för bolaget
eller andra aktieägare, delägare eller garanter. Detsamma gäller beslut som
är ägnade att ge otillbörliga fördelar åt aktieägare, delägare, garanter eller
andra, till nackdel för de försäkringstagare eller ersättningsberättigade som
på grund av försäkringsavtal har rätt till en andel av de ackumulerade vinster
som har uppstått i rörelsen.

En ställföreträdare får inte följa en föreskrift av bolagsstämman eller nå-

got annat bolagsorgan, om föreskriften inte gäller därför att den står i strid
med denna lag, lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag el-
ler bolagsordningen.

9 kap.

19 §

7

Bolagsstämman får inte fatta beslut, som är ägnade att ge otillbörliga

fördelar åt aktieägare, delägare, garanter eller andra, till nackdel för bolaget,
andra aktieägare, delägare eller garanter. Detsamma gäller beslut som är
ägnade att ge otillbörliga fördelar åt aktieägare, delägare, garanter eller
andra, till nackdel för de försäkringstagare eller ersättningsberättigade som
på grund av försäkringsavtal har rätt till en andel av de ackumulerade vinster
som har uppstått i rörelsen.

6

Senaste lydelse 1999:600.

7

Senaste lydelse 1999:600.

background image

4

SFS 2004:570

19 kap.

2 §

8

Koncession som beviljats för ett försäkringsbolag skall förklaras för-

verkad om

1. bolaget inte har anmälts för registrering inom den tid som anges i 2 kap.

13 §,

2. bolaget inte har börjat sin verksamhet inom ett år från det koncessionen

beviljades eller inom samma tid förklarat sig avstå från koncessionen,

3. anmälningen för bolagets registrering genom lagakraftägande beslut

blivit avskriven eller avslagen, eller

4. bolaget under längre tid än sex månader inte drivit verksamhet.
I fall som avses i första stycket 2 och 4 får i stället varning meddelas om

det bedöms tillräckligt.

Frågor om förverkande av koncession enligt första stycket eller beslut om

varning enligt andra stycket prövas av Finansinspektionen. �renden som är
av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen.
Regeringens prövning sker efter anmälan av inspektionen.

Om registrering av beslut, varigenom koncessionen har förverkats, för-

ordnar den myndighet som beslutat om förverkandet.

11 §

9

Finansinspektionen får meddela beslut om anmärkning i fråga om

försäkringsbolagets verksamhet som inspektionen anser behövliga.

Finansinspektionen skall förelägga bolaget eller styrelsen att vidta rättelse

om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från denna lag eller någon annan författning som regle-

rar försäkringsbolagets näringsverksamhet eller från bolagsordningen,

2. bolagsordningen, de försäkringstekniska riktlinjerna, beräkningsunder-

laget, placeringsriktlinjerna och riktlinjerna för hantering av intressekonflik-
ter inte längre är tillfredsställande med hänsyn till omfattningen och beskaf-
fenheten av bolagets rörelse, eller

3. försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för erforderlig riskutjämning.
Om Finansinspektionen bedömer att försäkringstagarnas rättigheter hotas,

skall inspektionen förelägga försäkringsbolaget eller dess styrelse att upp-
rätta och för godkännande överlämna en finansiell saneringsplan.

Om ett försäkringsbolags kapitalbas understiger solvensmarginalen enligt

7 kap. 23 eller 25 §, eller, för ett försäkringsbolag som avses i 7 a kap. 1 §
första stycket 1, den gruppbaserade kapitalbasen understiger den grupp-
baserade solvensmarginalen enligt 4 § i samma kapitel, skall Finans-
inspektionen förelägga bolaget eller dess styrelse att upprätta en plan för att
återställa en tillfredsställande finansiell ställning och överlämna planen till
inspektionen för godkännande. Om kapitalbasen understiger en tredjedel av
solvensmarginalen eller garantibeloppet enligt 7 kap. 26 eller 27 § eller om
kapitalbasen för ett livförsäkringsbolag inte har den sammansättning som
anges i 7 kap. 26 § tredje stycket, skall inspektionen förelägga bolaget eller
dess styrelse att upprätta och för godkännande överlämna en plan för skynd-
samt återställande av kapitalbasen.

Om ett försäkringsbolag driver verksamhet i ett annat land inom EES och

bolaget inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig utländsk myn-

8

Senaste lydelse 1999:225.

9

Senaste lydelse 2003:510.

background image

5

SFS 2004:570

dighets anmodan om rättelse, skall inspektionen vidta de åtgärder som be-
hövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen skall underrätta
den behöriga utländska myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

Om ett föreläggande enligt andra�femte styckena inte har följts inom be-

stämd tid och det anmärkta förhållandet inte heller på något annat sätt har
undanröjts, skall Finansinspektionen, i fall som är av principiell betydelse
eller av särskild vikt, anmäla detta till regeringen.

Finansinspektionen får begränsa bolagets förfoganderätt eller förbjuda

bolaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

1. bolaget inte följer gällande bestämmelser om skuldtäckning,
2. bolagets kapitalbas understiger en tredjedel av solvensmarginalen eller

inte uppfyller gällande krav på garantibelopp,

3. bolagets kapitalbas understiger solvensmarginalen eller, för ett försäk-

ringsbolag som avses i 7 a kap. 1 § första stycket 1, den gruppbaserade kapi-
talbasen understiger den gruppbaserade solvensmarginalen enligt 4 § i
samma kapitel, och det finns särskilda skäl att anta att bolagets finansiella
ställning ytterligare kommer att försämras, eller

4. det bedöms vara nödvändigt för att skydda de försäkrades intressen vid

beslut om förverkande av bolagets koncession enligt 2 § eller enligt nionde
stycket.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall drivas

efter ett sådant beslut som avses i sjunde stycket.

En koncession kan förklaras förverkad eller, om det bedöms tillräckligt,

varning meddelas, om bolaget

1. inte längre uppfyller kraven för koncession,
2. inte inom angiven tid har vidtagit åtgärderna i en plan som har godkänts

enligt fjärde stycket, eller

3. i annat fall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksam-

heten.

Frågor om förverkande av koncession eller om varning enligt nionde

stycket prövas av Finansinspektionen. �renden som är av principiell bety-
delse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning
sker efter anmälan av inspektionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela

föreskrifter om innehållet i den finansiella saneringsplan som krävs enligt
tredje stycket.

11 b §

Finansinspektionen får avstå från ingripande enligt 11 § om

1. en överträdelse är ringa eller ursäktlig,
2. försäkringsbolaget gör rättelse, eller
3. någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot bolaget och dessa åt-

gärder bedöms tillräckliga.

11 c §

Om någon som ingår i ett försäkringsbolags styrelse eller är dess

verkställande direktör inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 3 § femte
stycket 3, skall Finansinspektionen förklara bolagets koncession förverkad.
Det får dock ske bara om inspektionen först beslutat att anmärka på att per-
sonen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör och om han eller hon,
sedan en av inspektionen bestämd tid om högst tre månader har gått, fortfa-
rande finns kvar i styrelsen eller som verkställande direktör.

background image

6

SFS 2004:570

I stället för att förklara koncessionen förverkad, får Finansinspektionen

besluta att en styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre skall
vara det. Finansinspektionen skall då, om det är nödvändigt, förordna en er-
sättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess försäkringsbolaget utsett en ny
styrelseledamot eller verkställande direktör.

11 d §

I samband med att Finansinspektionen meddelar beslut om anmärk-

ning eller varning, får inspektionen besluta att bolaget skall betala en straff-
avgift. Om regeringen beslutar om varning, får den överlämna till inspektio-
nen att besluta om straffavgift skall betalas.

Avgiften tillfaller staten.

11 e §

Straffavgiften skall fastställas till lägst fem tusen kronor och högst

femtio miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av försäkringsbolagets omsättning

närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under försäk-
ringsbolagets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen an-
nars saknas eller är bristfälliga, får denna uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att försäkringsbolaget därefter inte uppfyller

kraven enligt 1 kap. 1 a § första stycket.

När avgiftens storlek fastställs, skall särskild hänsyn tas till hur allvarlig

den överträdelse är som föranlett anmärkningen eller varningen och hur
länge överträdelsen har pågått.

11 f §

Om ett försäkringsbolag underlåter att i tid lämna de upplysningar

som föreskrivits med stöd av 19 kap. 3 § andra stycket, får Finansinspektio-
nen besluta att bolaget skall betala en förseningsavgift med högst 100 000
kronor.

Avgiften tillfaller staten.

11 g §

Straffavgiften eller förseningsavgiften skall betalas till Finansin-

spektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om den vunnit laga kraft
eller den längre tid som anges i beslutet.

Finansinspektionens beslut att påföra straffavgift eller förseningsavgift får

verkställas utan föregående dom eller utslag om avgiften inte har betalats
inom den tid som anges i första stycket.

Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid som

anges i första stycket, skall Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften
för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i la-
gen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

En straffavgift eller förseningsavgift som påförts faller bort i den utsträck-

ning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann laga
kraft.

13 §

10

Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen

för prövning får inte överklagas.

10

Senaste lydelse 1999:1123.

background image

7

SFS 2004:570

Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 3 §, 2 a kap. 2, 3, 5 och 6 §§, 15 a

kap. 13 och 22 §§ samt 2 §, 11 § nionde stycket och 11 c § detta kapitel får
överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas

hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första
stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om verk-

samhetens drivande enligt 11 § sjunde stycket skall gälla omedelbart.

Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. �ldre lydelse av 8 kap. 1 § får tillämpas även efter den 1 juli 2004,

dock inte längre än som medges enligt punkterna 3 och 4.

3. Om styrelsens sammansättning efter lagens ikraftträdande strider mot

bestämmelsen i 8 kap. 1 § första stycket skall bolagsstämman senast vid den
första ordinarie bolagsstämman efter ikraftträdandet fatta beslut om sådan
ändring av styrelsens sammansättning att den stämmer överens med bestäm-
melsen.

4. Om en bolagsordning efter lagens ikraftträdande strider mot bestäm-

melsen i 8 kap. 1 § andra stycket skall styrelsen till den första ordinarie bo-
lagsstämman efter ikraftträdandet lägga fram förslag om sådan ändring av
bolagsordningen att den stämmer överens med bestämmelsen.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.