SFS 2006:613 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat / SFS 2006:613 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
060613.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2006:000) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 § I fråga om europabolag och europakooperativ med ett sådant förvalt-
ningssystem som avses i artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr 2157/
2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag

2 eller artiklarna 37�

41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för
europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)

3 tillämpas bestämmel-

serna i 6 kap. 7 och 9 §§ om styrelseledamöter på ledamöter i tillsynsorga-
net.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår
att bestämmelserna om styrelseledamöter i första stycket skall tillämpas
också på ledamöter i ett europabolags eller ett europakooperativs lednings-
eller förvaltningsorgan.

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

2 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

3 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

SFS 2006:613

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.