SFS 2006:1388 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat / SFS 2006:1388 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
061388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2006:531) om sär-

skild tillsyn över finansiella konglomerat

dels

att 5 kap. 8 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 1 kap. 2 § skall lyda ⬝Särskilda bestämmel-

ser för europabolag och europakooperativ⬝.

5 kap.

8 §

Om ett blandat finansiellt holdingföretag finns i toppen av ett finan-

siellt konglomerat, vars största sektor är bank- och värdepapperssektorn,
gäller bestämmelserna om stora exponeringar i

7

kap. lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar för samtliga företag som tillhör den
sektorn och för det blandade finansiella holdingföretaget.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

SFS 2006:1388

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.