SFS 2013:109 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2013:109 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
130109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 kap. 2 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

26 kap.

2 §

Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 3 kap. 1 § första

stycket eller 12 kap. 2 § inte meddelar beslut inom sex månader från det att
ansökan gavs in, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta.
Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppe-
hålls.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i

5 kap. 2 § första stycket till behörig myndighet inom tre månader från det att
underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut en-
ligt tredje stycket samma paragraf, ska inspektionen underrätta sökanden om
skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att ären-
det onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra stycket ska

göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överkla-
gande till kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses i första

stycket inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan
anses ha avslagits. Om en underrättelse som avses i andra stycket inte har
lämnats över inom tre månader från det att en förklaring har lämnats, ska be-
slut enligt 5 kap. 2 § tredje stycket anses ha meddelats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:109

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.