SFS 2016:717 Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2016:717 Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
160717.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument;

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:1087) om

anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

2

dels att 1 a, 2, 5�8, 10 b och 16 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3, 4, 7, 9, 10 a, 11 och 12 §§ ska utgå,
dels
att 1, 3, 4, 9�10 a, 15, 17, 18, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

börs: det som anges i 1 kap. 5 § 3 lagen (2007:528) om värdepappers-

marknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige,

finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen om

värdepappersmarknaden,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-
nadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG, och

värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 5 § 27 lagen om värdepap-

persmarknaden.

3 §

4

I artikel 19.1�19.10 i marknadsmissbruksförordningen finns bestäm-

melser om anmälningsskyldighet för vissa transaktioner i finansiella instru-
ment.

4 §

5

I artikel 17 i marknadsmissbruksförordningen finns bestämmelser om

skyldigheten att offentliggöra insiderinformation.

Den som har skjutit upp offentliggörandet av insiderinformation ska på be-

gäran av Finansinspektionen lämna en förklaring till inspektionen enligt arti-

1 Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

2 Senaste lydelse av
1 a § 2012:381

rubriken närmast före 10 a § 2005:382.

5 § 2005:382
6 § 2007:558
10 b § 2005:382
16 § 2005:382

3 Senaste lydelse 2015:959.

4 Senaste lydelse 2007:371.

5 Senaste lydelse 2007:371.

SFS 2016:717

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

2

SFS 2016:717

kel 17.4 tredje stycket i marknadsmissbruksförordningen om hur villkoren för
att skjuta upp offentliggörandet uppfylldes.

9 §

Finansinspektionen ska föra eller låta föra register (insynsregister) över

anmälningar som gjorts enligt artikel 19.1�19.10 i marknadsmissbruks-
förordningen.

Uppgifter som inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får avföras ur

registret. Uppgifterna ska dock bevaras i minst tio år efter det att de avförts.

Registret ska föras med hjälp av automatisk databehandling. Finansinspek-

tionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för
den behandling av personuppgifter som sker i registret. Inspektionen ska på
lämpligt sätt underrätta de registrerade om registret.

Registret ska vara offentligt.

10 §

Finansinspektionen ska offentliggöra uppgifter som anmäls till Finans-

inspektionens insynsregister i enlighet med artikel 19.3 första och tredje
styckena i marknadsmissbruksförordningen.

10 a §

6

I artikel 18 i marknadsmissbruksförordningen finns bestämmelser

om skyldighet att föra insiderförteckningar.

15 §

7

I artikel 19.11 i marknadsmissbruksförordningen finns bestämmelser

om förbud för personer i ledande ställning att genomföra transaktioner i
finansiella instrument under vissa perioder.

17 §

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt marknadsmissbruks-

förordningen.

Finansinspektionen övervakar även att bestämmelserna i denna lag följs.

18 §

8

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att få de uppgifter som den
behöver för att övervaka att denna lag och marknadsmissbruksförordningen
följs.

20 §

9

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den

som

1. åsidosätter sin skyldighet att upprätta, uppdatera eller till Finans-

inspektionen överlämna en insiderförteckning (artikel 18.1 och 18.3�18.6 i
marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen

),

2. åsidosätter sin skyldighet att se till att alla personer som förekommer i en

insiderförteckning skriftligen bekräftar att de är medvetna om sina skyldighe-
ter (artikel 18.2 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydel-
sen),

3. åsidosätter sin skyldighet att till Finansinspektionen samt berörda före-

tag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner (artikel 19.1, 19.2,

6 Senaste lydelse 2007:558.

7 Senaste lydelse 2007:558.

8 Senaste lydelse 2005:382.

9 Senaste lydelse 2005:382.

background image

3

SFS 2016:717

19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydel-
sen),

4. åsidosätter sin skyldighet att upprätta en förteckning över personer i

ledande ställning och dem närstående personer eller att skriftligen underrätta
personer i ledande ställning eller närstående om deras skyldigheter enligt arti-
kel 19 i marknadsmissbruksförordningen (artikel 19.5 i marknadsmissbruks-
förordningen, i den ursprungliga lydelsen),

5. genomför transaktioner i strid mot förbudet i artikel 19.11 i marknads-

missbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen.

21 §

10

Särskild avgift beräknas enligt följande:

1. i fall som avses i 20 § 1: mellan 0,005 och 0,01 procent av det samman-

lagda marknadsvärdet på de aktier i bolaget som är upptagna till handel eller
handlas på en handelsplats beräknat på slutkursen vid utgången av månaden
före beslutet, dock lägst 15 000 och högst 1 000 000 kronor, eller, om mark-
nadsvärde saknas vid utgången av månaden före beslutet, det sammanlagda
marknadsvärdet beräknat på slutkursen den dag då bolagets aktier togs upp
till handel eller handlades på en handelsplats första gången,

2. i fall som avses i 20 § 2 och 4: 15 000 kronor,
3. i fall som avses i 20 § 3:
a) 10 procent av ersättningen för aktierna, eller
b) 15 000 kronor om någon ersättning inte har lämnats,
4. i fall som avses i 20 § 5: 10 procent av ersättningen för aktierna.
Avgift enligt första stycket 3 a eller 4 ska uppgå till lägst 15 000 och högst

350 000 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.
2. I fråga om anmälningsskyldighet som har uppkommit före ikraft-

trädandet gäller 3�6 §§ i den äldre lydelsen.

3. I fråga om förteckningar som har upprättats före ikraftträdandet enligt

10 a § gäller 10 a § andra stycket i den äldre lydelsen om sparande och över-
lämnande av förteckningen till Finansinspektionen.

4. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

10 Senaste lydelse 2005:382.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.