SFS 1998:763 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1998:763 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
980763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 4, 5 a och 5 b §§ lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

3 Ett värdepappersbolag skall ha en styrelse med minst fem ledamöter.

Bolaget skall ha en verkställande direktör.

I ett värdepappersbolag skall minst en av stämman utsedd revisor vara

auktoriserad revisor. Annan revisor skall vara auktoriserad revisor eller
godkänd revisor. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.
Bestämmelser om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om
underrättelseskyldighet finns i 12 § lagen (1995:528) om revisorer.

För varje värdepappersbolag skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

5 a §

4 Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i värdepappersbolaget

får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

värdepappersbolags verksamhet,

2. kan påverka värdepappersbolagets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 10 kap. 30 eller 31 §
aktiebolagslagen (1975:1385), skall revisorn omgående rapportera detta till
Finansinspektionen.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon

får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av
uppdrag som revisorn har i värdepappersbolagets moderföretag eller

1

Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257.

2

Jfr rådets direktiv 84/253/EEG om godkännande av personer som har ansvar för

lagstadgad revision av räkenskaper (EGT nr L 126, 12.5.1984, s. 20, Celex
389L0048).
3

Senaste lydelse 1996:1114.

4

Senaste lydelse 1996:752.

Svensk författningssamling

SFS 1998:763
Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

SFS 1998:763

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

dotterföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse med
värdepappersbolaget.

5 b §

5 Vad som sägs om revisor i 5 a § skall också tillämpas i fråga om

särskild granskare som utsetts enligt 11 kap. 21 § aktiebolagslagen
(1975:1385) i värdepappersbolag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. 2 kap. 4 § får tillämpas i sin äldre lydelse till dess att ny revisor utsetts,

dock längst till utgången av år 1999.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1996:752.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.