SFS 2005:913 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2005:913 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
050913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 2, 5 a och 5 b §§,

3 kap. 6, 7 och 7 a §§ samt 4 kap. 5 § lagen (1991:981) om värdepappers-
rörelse skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2 I denna lag betyder

1. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhan-

dahålla sådana tjänster som anges i 3 §,

2. värdepappersbolag: svenskt aktiebolag som fått tillstånd enligt denna

lag att driva värdepappersrörelse,

3. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller

kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial här i lan-
det,

4. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som

fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska
företag som driver värdepappersrörelse från filial här i landet,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av före-
taget,

7. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett ut-

ländskt företag etablerar sig i Sverige enligt 3 c § 1 eller 2 kap. 7 § första
stycket, skall etableringen anses som en enda filial, även om flera driftställen
inrättas,

8. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra ju-
ridiska personer än aktiebolag,

9. startkapital: det kapital som definieras i artikel 34.2.1 och 34.2.2 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000
om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut.

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2 Senaste lydelse 2004:309.

SFS 2005:913

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:913

Ett värdepappersbolag och ett annat företag skall anses ha nära förbindel-

ser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger minst 20

procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster
i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med

en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en
och samma fysiska person.

Nära förbindelser föreligger även mellan en fysisk person och ett värde-

pappersbolag, om den fysiska personen

1. äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 pro-

cent av samtliga röster i värdepappersbolaget, eller

2. på annat sätt har sådant inflytande över värdepappersbolaget att perso-

nens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett
dotterföretag eller det finns annan likartad förbindelse mellan honom och
värdepappersbolaget.

2 kap.

2 §

3 Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget har registrerats. Har så-

dan ansökan gjorts inom sex månader från stiftelseurkundens underteck-
nande, räknas den i 2 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) föreskrivna ti-
den från tillståndsbeslutet.

5 a §

4 Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i värdepappersbolaget

får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

värdepappersbolags verksamhet,

2. kan påverka värdepappersbolagets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträk-

ningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolags-
lagen (2005:551), skall revisorn omgående rapportera detta till Finans-
inspektionen.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon

får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av
uppdrag som revisorn har i värdepappersbolagets moderföretag eller dotter-
företag eller ett företag som har en likartad förbindelse med värdepappers-
bolaget.

5 b §

5 Vad som sägs om revisor i 5 a § skall också tillämpas i fråga om sär-

skild granskare enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551) i värdepap-
persbolag.

3 Senaste lydelse 1994:2015.

4 Senaste lydelse 1998:763.

5 Senaste lydelse 1998:763.

background image

3

SFS 2005:913

3 kap.

6 §

6 Kredit enligt 4 § första stycket 5 får beviljas endast om låntagaren på

goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. För kredit som lämnas
skall det finnas betryggande säkerhet.

Lämnas aktier som säkerhet för kredit och ingår som en mindre del bland

dessa även aktier i ett värdepappersbolag som lämnar krediten eller dess
moderbolag, får värdepappersbolaget trots förbuden i 19 kap. 3 § aktie-
bolagslagen (2005:551) och 6 a kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713)
som pant ta emot även dessa aktier. Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om vilka
begränsningar som skall gälla i sådana fall.

7 §

7 Vid kreditgivning enligt 4 § första stycket 5 gäller för värdepappers-

bolag bestämmelserna i denna paragraf och i 7 a § i stället för bestämmel-
serna i 21 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Ett värdepappersbolag får inte på andra villkor än sådana som bolaget

normalt ställer upp lämna kredit till

1. en styrelseledamot,
2. en person som ensam eller i förening med någon annan får avgöra kre-

ditärenden som ankommer på styrelsen,

3. en anställd som har en ledande ställning inom bolaget,
4. någon annan aktieägare än staten med ett aktieinnehav som motsvarar

minst tre procent av hela aktiekapitalet,

5. den som är make eller sambo till någon som avses i 1�4 eller
6. en juridisk person i vilken någon som avses i 1�5 har ett väsentligt eko-

nomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

Finansinspektionen prövar om en anställd har sådan ledande ställning som

avses i andra stycket 3.

Värdepappersbolagets styrelse skall avgöra ärenden om kredit till de per-

soner och företag som avses i andra stycket. Bolaget skall föra in uppgifter
om sådana krediter i en förteckning. Regeringen eller, efter regeringens be-
myndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter
som skall antecknas i förteckningen.

Andra�fjärde styckena tillämpas också på krediter mot säkerhet av borgen

eller fordringsbevis som utfärdas av någon som avses i andra stycket. Det-
samma gäller för en fordran som bolaget förvärvar och för vilken någon som
avses i andra stycket är betalningsskyldig.

7 a §

8 Ett värdepappersbolag får ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet

för lån i syfte att gäldenären skall förvärva aktier i bolaget eller överordnat
bolag i samma koncern, bara om det därefter finns full täckning för det
bundna egna kapitalet. Vid beräkningen av om det finns full täckning för det
bundna egna kapitalet skall förskott och lån enligt första meningen behand-
las som fordringar utan värde samt säkerheter enligt första meningen be-
handlas som bolagets skuld.

6 Senaste lydelse 2000:71.

7 Senaste lydelse 1996:1011.

8 Senaste lydelse 1998:1503.

background image

4

SFS 2005:913

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

�ven om det inte finns något hinder enligt första stycket får förskott, lån

eller säkerhet lämnas endast i den mån det framstår som försvarligt med hän-
syn till

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storle-

ken av det egna kapitalet, och

2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

4 kap.

5 §

9 Ett svenskt värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepap-

persrörelse enligt 1 kap. 3 § 3 eller 5 får, trots begränsningarna i 19 kap. 7
och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) samt 6 a kap. 23 § försäkringsrörel-
selagen (1982:713), förvärva egna aktier och aktier i moderbolag för att un-
derlätta sådan rörelse. Detta gäller dock endast aktier som är noterade vid en
svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan
reglerad marknad.

Innehavet av sådana aktier som sägs i första stycket får inte överstiga fem

procent av samtliga aktier i något av bolagen.

För aktier som har förvärvats med stöd av första stycket gäller inte be-

stämmelserna i 19 kap. 9, 16 och 31�37 §§ aktiebolagslagen samt 6 a kap.
25 § försäkringsrörelselagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

9 Senaste lydelse 2000:71.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.