SFS 2011:206 Lag om ändring i lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige / SFS 2011:206 Lag om ändring i lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige
110206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:812) om statliga garantier
till insättare i utländska instituts filialer i Sverige;

utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2008:812) om statliga

garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige ska ha följande
lydelse.

2 §

Om det finns synnerliga skäl får regeringen avvika från vad som före-

skrivs om avgifter i 6 kap. 4 § budgetlagen (2011:203).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177.

SFS 2011:206

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.