SFS 2014:989 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2011:755) om elektroniska pengar / SFS 2014:989 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
140989.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska
pengar;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2011:755) om

elektroniska pengar ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

2

Ett institut för elektroniska pengar ska vid varje tidpunkt ha en kapital-

bas som lägst motsvarar startkapitalet enligt 1 § eller ett kapitalkrav beräknat
enligt 3 §. Institutets kapitalbas får inte underskrida det högsta av dessa be-
lopp.

Vid beräkningen av kapitalbasen och dess sammansättning ska Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av för-
ordning (EU) nr 648/2012

3 tillämpas. Därutöver gäller följande vid beräk-

ningen:

1. Ett institut för elektroniska pengar som tillhör samma grupp som ett

annat institut för elektroniska pengar, eller ett betalningsinstitut, ett kredit-
institut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag, en AIF-förvaltare som förval-
tar specialfonder eller ett försäkringsföretag får vid beräkning av kapitalbasen
inte ta med sådana poster som ingår i beräkningen av något av dessa företags
kapitalbas.

2. Ett institut för elektroniska pengar som bedriver annan verksamhet i en-

lighet med 5 § får vid beräkningen av kapitalbasen inte ta med sådana poster
som ingår i beräkningen av kapitalbasen i den andra verksamheten.

3. För ett institut för elektroniska pengar som har bytt redovisningsvaluta

får kapitalbasen inte understiga det högsta av de belopp som följer av 6 och
7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Senaste lydelse 2013:584.

3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2014:989

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:989

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.