SFS 2018:176 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2011:755) om elektroniska pengar / SFS 2018:176 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
SFS2018-176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2011:755) om
elektroniska pengar

dels att 2 kap. 2 §, 3 kap. 6, 18�22, 25�27 och 29 §§ och 5 kap. 2�5, 13, 21,

22 och 27 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 19 a och 29 a §§ och

5 kap. 4 a §, av följande lydelse.

2 kap.
2 §
Tillstånd att ge ut elektroniska pengar behövs inte för

1. banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse,

2. statliga och kommunala myndigheter, när de ägnar sig åt myndig-

hetsutövning,

3. sådana utländska fysiska och juridiska personer och myndigheter inom

EES som motsvarar dem i 1 och 2,

4. Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES-

länder, när de inte agerar i egenskap av monetär eller offentlig myndighet,

5. postgiroinstitut inom EES som enligt nationell lagstiftning har rätt att

ge ut elektroniska pengar, och

6. filialer till kreditinstitut från länder utanför EES.
Särskilda bestämmelser om utländska företag finns i 3 kap. 26 och 28 §§.

3 kap.
6 §
Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare får i sin
verksamhet med utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande av
betaltjänster inte

1. ta emot insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från

allmänheten, eller

2. erbjuda andra konton än betalkonton som uteslutande används för

betalningstransaktioner.

Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare får i sin

verksamhet med betaltjänster bevilja kredit för sådana betaltjänster som
avses i 1 kap. 2 § 4 och 5 lagen (2010:751) om betaltjänster om

1. krediten endast utnyttjas i samband med genomförande av en

betalningstransaktion,

1 Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten

att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan

verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av

direktiv 2000/46/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366.

SFS

2018:176

Publicerad
den

11 april 2018

background image

2

SFS

2. krediten inte beviljas ur medel som innehas för att genomföra en

betalningstransaktion eller ur medel som tagits emot i utbyte mot
elektroniska pengar, och

3. kredit som utnyttjas vid betalning med betalningsinstrument, som

lämnats inom ramen för gränsöverskridande verksamhet inom EES,
återbetalas inom 12 månader.

Institut för elektroniska pengar får bevilja kredit enligt andra stycket bara

om institutets kapitalbas är tillfredsställande med hänsyn till det totala
kreditbeloppet.

18 §3 Om ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare
vill tillhandahålla betaltjänster genom ombud, ska institutet eller utgivaren
anmäla ombudet för registrering hos Finansinspektionen. En sådan anmälan
behöver inte göras när det gäller kontoinformationstjänster.

Anmälan ska innehålla
1. ombudets namn och adress samt ombudets unika identifikationskod

eller identifikationsnummer om sådana uppgifter finns,

2. om ombudet är en juridisk person, dessutom namn, personnummer eller

motsvarande samt adress för var och en som ingår i ombudets styrelse eller
är dess verkställande direktör,

3. uppgifter som visar att de personer som avses i 2 är lämpliga för en

sådan uppgift eller, om ombudet är en fysisk person, att han eller hon är
lämplig att tillhandahålla betaltjänster,

4. ombudets interna regler för hur ombudet ska leva upp till de krav som

anges i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism, och

5. uppgifter om vilka betaltjänster ombudet har i uppdrag att tillhanda-

hålla.

Om anmälan uppfyller kraven i andra stycket ska Finansinspektionen

registrera ombudet i det register som inspektionen för enligt 5 kap. 5 §.
Beslut i fråga om registrering ska fattas inom två månader från det att
anmälan togs emot.

Ombudet får inte tillhandahålla betaltjänster innan registrering enligt

tredje stycket har gjorts.

Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska försäkra sig

om att ombud som agerar för deras räkning informerar betaltjänst-
användarna om detta förhållande. Detta gäller inte för kontoinformations-
tjänster.

19 § Om ett institut för elektroniska pengar vill distribuera elektroniska
pengar, lösa in elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom
ombud i ett annat land inom EES, ska institutet underrätta Finansinspek-
tionen om detta.

Underrättelsen ska innehålla

1. uppgifter om institutets namn och adress,

2. uppgift om i vilket land verksamheten ska drivas, och
3. de uppgifter som anges i 18 § andra stycket.
Institutet ska underrätta Finansinspektionen om vilken dag verksamheten

genom ombudet påbörjas i det andra landet.

3 Senaste lydelse 2017:655.

2018:176

background image

3

SFS

19 a § Inom en månad från det att en underrättelse enligt 19 § första eller
tredje stycket togs emot ska Finansinspektionen lämna över den till den
behöriga myndigheten i det land där ombudet ska verka.

Finansinspektionen ska inom tre månader från det att en underrättelse

enligt 19 § första stycket togs emot underrätta den behöriga myndigheten i
det andra landet och institutet om sitt beslut i fråga om registrering. Om
Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i det andra landet inte
har samma uppfattning i frågan om registrering, ska underrättelsen även
innehålla skälen för beslutet.

Finansinspektionen ska vägra att registrera ett ombud eller återkalla en

utförd registrering, om det inte är lämpligt att institutet anlitar ombudet.
Finansinspektionen ska vid denna bedömning beakta den information som
inspektionen tagit emot från den behöriga myndigheten i det andra landet.

20 § Ett institut för elektroniska pengar som avser att ge ut elektroniska
pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom en filial i ett annat land inom
EES ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas.
Underrättelsen ska innehålla

1. uppgifter om institutets namn och adress,
2. uppgift om i vilket land filialen ska inrättas,
3. uppgifter om vilka tjänster filialen avser att tillhandahålla, och
4. en beskrivning av filialens organisatoriska struktur och vilka som är

ansvariga för ledningen av filialen.

Institutet ska underrätta Finansinspektionen om vilken dag verksamheten

genom filialen påbörjas i det andra landet.

21 § Inom en månad från det att en underrättelse enligt 20 § första eller
tredje stycket togs emot ska Finansinspektionen lämna över den till den
behöriga myndigheten i det land där filialen ska inrättas.

Finansinspektionen ska inom tre månader från det att en underrättelse

enligt 20 § första stycket togs emot underrätta den behöriga myndigheten i
det andra landet och institutet om sitt beslut i fråga om registrering. Om
Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i det andra landet inte
har samma uppfattning i frågan om registrering, ska underrättelsen även
innehålla skälen för beslutet.

Finansinspektionen ska vägra att registrera en filial eller återkalla en utförd

registrering, om det inte är lämpligt att institutet inrättar filialen.
Finansinspektionen ska vid denna bedömning beakta den information som
inspektionen tagit emot från den behöriga myndigheten i det andra landet.

22 § Ett institut för elektroniska pengar som avser att från Sverige ge ut
elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster i ett annat land inom
EES ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas.
Underrättelsen ska innehålla

1. uppgifter om institutets namn och adress,
2. uppgift om i vilket land institutet ska driva sin verksamhet, och
3. uppgifter om vilka tjänster institutet avser att tillhandahålla.

25 § Om ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare
avser att ändra den verksamhet som avses i 18, 19, 20, 22 eller 24 § ska
institutet eller utgivaren underrätta Finansinspektionen innan ändringen
genomförs.

2018:176

background image

4

SFS

Om ändringen rör verksamhet som ett institut för elektroniska pengar

driver i ett annat land, ska Finansinspektionen inom en månad från det att
underrättelsen togs emot underrätta den behöriga myndigheten i det andra
landet om ändringen.

26 § Ett utländskt företag som hör hemma inom EES och som i hemlandet
har tillstånd att ge ut elektroniska pengar behöver inte tillstånd enligt 2 kap.
1 § för att ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster i
Sverige.

Ett utländskt företag som avses i första stycket får ge ut elektroniska

pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom filial i Sverige, samt
tillhandahålla betaltjänster, distribuera elektroniska pengar eller lösa in
elektroniska pengar genom ombud i Sverige, efter det att Finansinspek-
tionen har tagit emot ett beslut från den behöriga myndigheten i det land där
företaget hör hemma om att ombudet eller filialen har registrerats av den
myndigheten.

27 § När Finansinspektionen har tagit emot en underrättelse från en
myndighet i ett annat land inom EES om att ett utländskt företag avser att ge
ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster i Sverige, ska
inspektionen inom en månad lämna relevanta uppgifter till den behöriga
myndigheten i det andra landet om det utländska företagets planerade
tillhandahållande av tjänster här i landet. Om tjänster ska tillhandahållas
genom ett ombud eller en filial, ska det av underrättelsen framgå om
Finansinspektionen har skälig anledning att anta att anlitandet av filialen
eller ombudet kan öka risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

29 § Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare får
uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa operativa
funktioner som ingår i dess verksamhet med utgivning av elektroniska
pengar eller tillhandahållande av betaltjänster. Institutet eller utgivaren ska
anmäla sådana uppdragsavtal till Finansinspektionen. En sådan anmälan
behöver inte göras när det gäller kontoinformationstjänster.

Uppdrag åt någon annan att utföra sådana funktioner som är av väsentlig

betydelse för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller
tillhandahållande av betaltjänster får bara ges om institutet eller utgivaren
ansvarar för att

1. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och

säkerhetsmässigt betryggande former, och

2. uppdraget inte väsentligt försämrar kvaliteten på institutets eller

utgivarens internkontroll och Finansinspektionens möjligheter att övervaka
att institutet eller utgivaren följer de regler som gäller för verksamheten.

29 a § Om ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare
avser att ändra den uppdragsverksamhet som avses i 29 §, ska institutet eller
utgivaren anmäla detta till Finansinspektionen innan ändringen genomförs.

Om ändringen rör ett instituts verksamhet i ett annat land inom EES, ska

Finansinspektionen inom en månad från det att anmälan togs emot
underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet om ändringen.

2018:176

background image

5

SFS

5 kap.


2 § Ett institut för elektroniska pengar, en registrerad utgivare och
utländska företag som ger ut elektroniska pengar eller tillhandahåller
betaltjänster genom filial i Sverige, eller tillhandahåller betaltjänster,
distribuerar elektroniska pengar eller löser in elektroniska pengar genom
ombud enligt 3 kap. 26 §, ska lämna Finansinspektionen de upplysningar
om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som
inspektionen begär.

3 § Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en undersök-
ning hos

1. ett institut för elektroniska pengar,
2. en registrerad utgivare, och
3. utländska företag som ger ut elektroniska pengar i Sverige enligt 3 kap.

26 och 28 §§.

Om det behövs för tillsynen av ett institut för elektroniska pengar eller en

registrerad utgivare, får Finansinspektionen genomföra en undersökning hos

1. en filial till institutet,
2. ett ombud till institutet eller utgivaren, och
3. ett företag som har fått i uppdrag att utföra visst arbete eller vissa

funktioner åt institutet eller utgivaren.

En undersökning hos en registrerad utgivare får endast omfatta den

verksamhet som avser utgivning av elektroniska pengar eller tillhanda-
hållande av betaltjänster.

4 § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet, i den utsträckning
som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den
16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut
för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av
direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv
2000/46/EG, i den ursprungliga lydelsen, samarbeta och utbyta information
med motsvarande behöriga myndigheter inom EES. Samarbete och
informationsutbyte ska även ske med Europeiska centralbanken, nationella
centralbanker, Europeiska kommissionen, Europeiska bankmyndigheten
och andra behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med unionsrätt som
är tillämplig på utgivare av elektroniska pengar.

En behörig myndighet inom EES får närvara vid en kontroll som utförs

av Finansinspektionen.

Finansinspektionen får till en behörig myndighet i ett annat land inom

EES överlåta uppgiften att genomföra en kontroll på plats av en filial eller
ombud till ett institut för elektroniska pengar som står under dess tillsyn.

4 a § Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör samarbete mellan
behöriga myndigheter till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i de
fall som framgår av artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/110/EG, i den ursprungliga lydelsen, och artikel 27 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om
betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG,
2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om
upphävande av direktiv 2007/64/EG, i den ursprungliga lydelsen.

2018:176

background image

6

SFS

5 § Finansinspektionen ska föra ett register över institut för elektroniska
pengar, registrerade utgivare, deras ombud och filialer. Registret ska
innehålla uppgifter om tillstånd som har återkallats och uppgifter om de
registrerade utgivare som inte längre uppfyller villkoren för registrering
enligt 2 kap. 3 §. Registret ska hållas tillgängligt hos Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska så snart det kan ske underrätta Europeiska

bankmyndigheten om den information som förs in i registret enligt första
stycket och om skälen till att ett tillstånd återkallats eller till att en registrerad
utgivare inte längre uppfyller villkoren för registrering enligt 2 kap. 3 §.

13 § Om en behörig myndighet i ett annat land har underrättat Finans-
inspektionen om att ett institut för elektroniska pengar har överträtt före-
skrifter i det landet, ska inspektionen vidta de åtgärder som anges i 8�11 §§
mot institutet, om det föreligger någon omständighet som anges där. Finans-
inspektionen ska så snart det kan ske underrätta den behöriga myndigheten
i det andra landet samt de behöriga myndigheterna i övriga berörda länder
inom EES om vilka åtgärder som vidtas.

21 §4 Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag som ger ut
elektroniska pengar eller tillhandahåller betaltjänster i enlighet med 3 kap.
26 och 28 §§ att göra rättelse om utgivningen av elektroniska pengar eller
tillhandahållandet av betaltjänster i Sverige inte drivs enligt gällande
bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
eller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2015/847.

Om ett utländskt företag som i Sverige ger ut elektroniska pengar eller

tillhandahåller betaltjänster genom filial eller tillhandahåller betaltjänster,
distribuerar elektroniska pengar eller löser in elektroniska pengar genom
ombud enligt 3 kap. 26 §, inte driver denna verksamhet i enlighet med
bestämmelserna i denna lag, ska Finansinspektionen så snart det kan ske
underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Finansinspek-
tionen får förelägga företaget att göra rättelse, om

1. det är fråga om ett företag som enligt 3 kap. 26 §
a) ger ut elektroniska pengar eller tillhandahåller betaltjänster genom

filial i Sverige, eller

b) tillhandahåller betaltjänster, distribuerar elektroniska pengar eller löser

in elektroniska pengar genom ombud i Sverige, och

2. utgivningen av elektroniska pengar eller tillhandahållandet av betal-

tjänster i Sverige inte drivs i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. denna
lag eller 4 och 5�5 b kap. lagen (2010:751) om betaltjänster.

Om ett företag inte följer ett föreläggande enligt första eller andra stycket,

ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets
hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda företaget att ge ut

elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster här i landet. Innan
förbud meddelas ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i
företagets hemland. I brådskande fall får inspektionen meddela förbud utan
föregående underrättelse till myndigheten i företagets hemland. Denna ska
dock underrättas så snart det kan ske.

4 Senaste lydelse 2017:655.

2018:176

background image

7

SFS

22 § Om ett utländskt företag som driver verksamhet enligt 3 kap. 26 och
28 §§ har fått sitt verksamhetstillstånd indraget i hemlandet, ska Finans-
inspektionen genast förbjuda företaget att ge ut elektroniska pengar eller
påbörja nya betalningstransaktioner här i landet.

27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. beräkningen av genomsnittligt utestående skulder enligt 2 kap. 3 § 5,
2. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer vid prövning av en

ansökan enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 a,

3. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,
4. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska

hantera medel enligt 3 kap. 6 §,

5. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska

hantera medel enligt 3 kap. 7 § andra stycket som tagits emot i utbyte mot
utgivna elektroniska pengar och andra medel som tagits emot för
genomförandet av betalningstransaktioner och hur stor andel av medlen hos
instituten eller utgivarna som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 §
tredje och fjärde styckena,

6. vilka uppgifter som ska ges till Finansinspektionen enligt 3 kap. 8 §,
7. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 9 §,
8. vad institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska iaktta

och vilka krav institutet eller utgivaren ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt
3 kap. 29 §,

9. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

2 § och när upplysningarna ska lämnas, och

10. sådana avgifter som avses i 7 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.
2. Den som vid ikraftträdandet av denna lag har tillstånd att driva

verksamhet som institut för elektroniska pengar får fortsätta verksamheten
till och med den 1 november 2018. För att fortsätta verksamheten efter det
datumet krävs ett nytt tillstånd. Om en ansökan om tillstånd har getts in till
Finansinspektionen före den 1 november 2018, får den berörda personen
dock fortsätta med verksamheten till dess att ansökan har prövats slutligt.
Om Finansinspektionen bedömer att förutsättningarna för tillstånd är
uppfyllda ska Finansinspektionen meddela tillstånd oavsett om någon
ansökan om det gjorts eller inte. Finansinspektionen ska informera den
berörda personen innan tillstånd meddelas.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

2018:176

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.