SFS 2018:850 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2011:755) om elektroniska pengar / SFS 2018:850 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
SFS2018-850.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 26 § lagen (2011:755) om

elektroniska pengar ska ha följande lydelse.

5 kap.
26 §
2 Finansinspektionens beslut att förelägga den som bedriver en viss

verksamhet att lämna de uppgifter som behövs för att inspektionen ska

kunna bedöma om verksamheten är tillståndspliktig enligt denna lag samt

beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2017:655.

SFS 2018:850

Publicerad

den 15 juni 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.