SFS 2019:733 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2011:755) om elektroniska pengar / SFS 2019:733 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
SFS2019-733.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 5 kap. 4 § lagen (2011:755) om
elektroniska pengar ska ha följande lydelse.

5 kap.
4 §
3 Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information med

� andra behöriga myndigheter,
� Europeiska centralbanken,
� nationella centralbanker,
� Europeiska kommissionen, och
� Europeiska bankmyndigheten
En behörig myndighet inom EES får närvara vid en kontroll som utförs

av Finansinspektionen.

Finansinspektionen får till en behörig myndighet i ett annat land inom

EES överlåta uppgiften att genomföra en kontroll på plats av en filial eller
ombud till ett institut för elektroniska pengar som står under dess tillsyn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3 Senaste lydelse 2018:176.

SFS

2019:733

Publicerad
den

26 november 2019

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 5 kap. 4 § lagen (2011:755) om
elektroniska pengar ska ha följande lydelse.

5 kap.
4 §
3 Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information med

� andra behöriga myndigheter,
� Europeiska centralbanken,
� nationella centralbanker,
� Europeiska kommissionen, och
� Europeiska bankmyndigheten
En behörig myndighet inom EES får närvara vid en kontroll som utförs

av Finansinspektionen.

Finansinspektionen får till en behörig myndighet i ett annat land inom

EES överlåta uppgiften att genomföra en kontroll på plats av en filial eller
ombud till ett institut för elektroniska pengar som står under dess tillsyn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3 Senaste lydelse 2018:176.

SFS

2019:733

Publicerad
den

26 november 2019

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.