SFS 2013:561 Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2013:561 Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder
130561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens innehåll, definitioner, tillämpningsområde och
allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa
investeringsfonder

Lagens innehåll

1 §

I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och till-

syn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt
hur deras verksamhet ska drivas.

I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värdera-

res skadeståndsansvar.

Lagen är indelad i sexton kapitel. Dessa är
� lagens innehåll, definitioner, tillämpningsområde och allmänna bestäm-

melser om förvaltning av alternativa investeringsfonder (1 kap.),

� registrering vid förvaltning av alternativa investeringsfonder som inte

överstiger vissa tröskelvärden (2 kap.),

� tillstånd för svenska AIF-förvaltare (3 kap.),
� svenska AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige (4 kap.),
� utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige (5 kap.),
� svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands (6 kap.),
� startkapital och kapitalbas (7 kap.),
� skydd för investerare och andra rörelseregler (8 kap.),
� förvaringsinstitut (9 kap.),
� informationskrav (10 kap.),
� särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter (11 kap.),
� särskilt om specialfonder (12 kap.),
� tillsyn och myndighetssamarbete (13 kap.),
� ingripanden (14 kap.),
� bemyndiganden (15 kap.), och
� överklagande (16 kap.)

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förval-
tare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och
2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L
174, 1.7.2011, s. 1, Celex 32011L0061).

SFS 2013:561

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:561

Definitioner

2 §

Med alternativ investeringsfond avses ett företag som har bildats för

kollektiva investeringar och som

1. tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet

med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare, och

2. inte kräver auktorisation enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets

direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra
författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara vär-
depapper (fondföretag)

3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2011/61/EU

4.

Med EES-baserad alternativ investeringsfond avses en alternativ investe-

ringsfond som

1. har tillstånd eller är registrerad i ett land inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES) enligt tillämplig nationell lagstiftning,

2. har sitt stadgeenliga säte eller huvudkontor i ett land inom EES, eller,
3. om fonden varken har tillstånd eller är registrerad i något land eller har

något säte eller huvudkontor, har starkast anknytning till ett land inom EES.

En alternativ investeringsfond som inte uppfyller villkoren i andra stycket

är en icke EES-baserad alternativ investeringsfond.

3 §

Med AIF-förvaltare avses juridiska personer, vars normala verksamhet

består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder.

En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad alternativ investeringsfond.
En extern AIF-förvaltare är en från den alternativa investeringsfonden fri-

stående juridisk person, som förvaltar fonden.

Med EES-baserad AIF-förvaltare avses en AIF-förvaltare som har sitt

stadgeenliga säte i ett land inom EES. Andra AIF-förvaltare utgör icke EES-
baserade AIF-förvaltare
.

4 §

Med förvaltning av en alternativ investeringsfond avses att, i förhål-

lande till fonden, utföra åtminstone portföljförvaltning eller riskhantering.

5 §

Med en alternativ investeringsfonds hemland avses

1. det land inom EES i vilket fonden, i enlighet med det landets lagstift-

ning, först fick sitt tillstånd eller blev registrerad,

2. om fonden varken har tillstånd eller är registrerad, det land inom EES

där fonden har sitt stadgeenliga säte eller sitt huvudkontor, eller

3. i andra fall än de som anges i 1 och 2, det land inom EES till vilket fon-

den har starkast anknytning.

6 §

Med en AIF-förvaltares hemland avses det land inom EES där förvalta-

ren har sitt stadgeenliga säte.

7 §

Med en EES-baserad AIF-förvaltares värdland avses det land, annat än

hemlandet, i vilket förvaltaren

1. förvaltar en alternativ investeringsfond som har det landet som sitt hem-

land, eller

3 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

4 EUT L 174, 1.7.2011, s. 1 (Celex 32011L0061).

background image

3

SFS 2013:561

2. marknadsför andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, obero-

ende av vilket land som utgör fondens hemland.

8 §

Med en icke EES-baserad AIF-förvaltares värdland avses det land i vil-

ket förvaltaren

1. förvaltar en alternativ investeringsfond som har det landet som sitt hem-

land, eller

2. marknadsför andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, obero-

ende av vilket land som utgör fondens hemland.

9 § Med behörig myndighet avses i Sverige Finansinspektionen och i övrigt
en utländsk myndighet i ett land inom EES som har behörighet att utöva till-
syn över AIF-förvaltare eller alternativa investeringsfonder.

Med tillsynsmyndighet avses en utländsk myndighet i ett land utanför EES

som har behörighet att utöva tillsyn över AIF-förvaltare eller alternativa in-
vesteringsfonder.

10 §

Med ett förvaringsinstituts behöriga myndigheter avses följande. Om

förvaringsinstitutet

1. är ett kreditinstitut med tillstånd som avses enligt Europaparlamentets

och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och
driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)

5, senast ändrat genom Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU

6: de myndigheter som anges i

1 kap. 3 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

2. är ett värdepappersföretag med tillstånd som avses enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader
för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och
93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upp-
hävande av rådets direktiv 93/22/EEG

7, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2010/78/EU

8: de myndigheter som anges i 1 kap.

5 § 2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

3. är ett sådant institut som avses i 9 kap. 4 § första stycket 3: de myndighe-

ter i institutets hemland som enligt nationell lag eller annan författning har be-
hörighet att utöva tillsyn över sådana institut,

4. är någon som avses i 9 kap. 7 §: de myndigheter i det land inom EES där

denne är etablerad och vilka, enligt nationell lag eller annan författning, har
behörighet att utöva tillsyn över denne, alternativt det officiella organ som har
behörighet att registrera eller utöva tillsyn över denne i enlighet med yrkese-
tiska regler, eller

5. är utsett som förvaringsinstitut för en icke EES-baserad alternativ inves-

teringsfond enligt 9 kap. 5 § och inte omfattas av 1�4: de berörda nationella
myndigheterna i det land där förvaringsinstitutet har sitt stadgeenliga säte.

11 §

I denna lag betyder

1. arbetstagarrepresentanter: detsamma som i artikel 2 e i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande

5 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

6 EUT L 326, 8.12.2011, s. 113 (Celex 32011L0089).

7 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

8 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

background image

4

SFS 2013:561

av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Euro-
peiska gemenskapen

9,

2. direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder: Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av
alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och
2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010

10,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. emittent: ett företag som har sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES

och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad,

5. etablerad:
a) för en alternativ investeringsfond: där fonden har tillstånd eller är regist-

rerad eller, om fonden varken har tillstånd eller är registrerad, där dess stadge-
enliga säte eller huvudkontor finns, eller, om fonden inte har något stadgeen-
ligt säte eller huvudkontor, det land till vilket fonden har starkast anknytning,

b) för en AIF-förvaltare: där dess stadgeenliga säte finns,
c) för ett förvaringsinstitut: där dess stadgeenliga säte eller en filial finns,
6. filial: avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även en

AIF-förvaltares etablering av flera driftställen i ett annat land inom EES än
hemlandet eller i ett land utanför EES ska anses som en enda filial,

7. finansiell hävstång: en metod genom vilken en AIF-förvaltare ökar ex-

poneringen för en förvaltad alternativ investeringsfond genom lån av kontan-
ter eller värdepapper, eller med användning av derivatinstrument eller på nå-
got annat sätt,

8. finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

9. fondföretag: detsamma som i 1 kap. 1 § första stycket 9 lagen (2004:46)

om värdepappersfonder,

10. holdingbolag: ett företag med aktieinnehav i ett eller flera andra före-

tag, vars affärsidé är att fullfölja en eller flera affärsstrategier genom sina dot-
terföretag, närstående företag eller ägarintressen för att bidra till deras värde
på lång sikt, och som är ett företag som antingen

a) handlar för egen räkning och vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad, eller

b) har etablerats inte huvudsakligen för att generera avkastning åt sina in-

vesterare genom avyttring av sina dotterföretag eller närstående företag, vil-
ket framgår av bolagets årsredovisning eller andra offentliga handlingar,

11. kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

12. kommissionens delegerade förordning: kommissionens delegerade för-

ordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, all-
männa verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet
och tillsyn

11,

13. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i en AIF-förvaltare,

om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 kap. 1 a § lagen om värde-
pappersfonder representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samt-

9 EGT L 80, 23.3.2002, s. 29 (Celex 32002L0014).

10 EUT L 174, 1.7.2011, s. 1 (Celex 32011L0061).

11 EUT L 83, 22.3.2013, s. 1 (Celex 32013R0231).

background image

5

SFS 2013:561

liga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av
förvaltaren,

14. marknadsföring: direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på

AIF-förvaltarens initiativ eller för AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller
aktier i en alternativ investeringsfond som denne förvaltar och som riktar sig
till investerare med hemvist eller stadgeenligt säte inom EES,

15. matarfond till en alternativ investeringsfond: en alternativ investerings-

fond som

a) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i andelar eller aktier i en an-

nan alternativ investeringsfond (mottagarfond till en alternativ investerings-
fond), eller

b) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i fler än en mottagarfond till

en alternativ investeringsfond förutsatt att dessa fonder har identiska investe-
ringsstrategier, eller

c) på annat sätt har en exponering på minst 85 procent av sina tillgångar

mot en sådan mottagarfond till en alternativ investeringsfond,

16. moderföretag och dotterföretag: detsamma som i 1 kap. 4 § årsredovis-

ningslagen (1995:1554),

17. mottagarfond till en alternativ investeringsfond: en alternativ investe-

ringsfond i vilken en annan alternativ investeringsfond investerar eller mot
vilken denna fond har en exponering i enlighet med 15,

18. nära förbindelser: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen om värdepappers-

fonder, med den skillnaden att det som anges om fondbolag i stället ska till-
lämpas på AIF-förvaltare,

19. onoterat företag: ett företag som har sitt stadgeenliga säte i ett land

inom EES och vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad,

20. primärmäklare: kreditinstitut, värdepappersbolag, värdepappersföre-

tag eller annan lagreglerad enhet som står under fortlöpande tillsyn, vilka er-
bjuder professionella investerare tjänster för att främst finansiera eller som
motpart utföra transaktioner med finansiella instrument, och som även kan
tillhandahålla andra tjänster, såsom clearing, avveckling, depåtjänster, värde-
papperslån, skräddarsydda tekniska lösningar och stödtjänster,

21. professionell investerare: en investerare som avses i 8 kap. 16 eller

17 § lagen om värdepappersmarknaden,

22. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepap-

persmarknaden,

23. specialfond: en alternativ investeringsfond som förvaltas enligt denna

lag och uppfyller de särskilda villkoren i 12 kap.,

24. specialföretag för värdepapperisering: ett företag vars enda syfte är att

genomföra en eller flera värdepapperiseringstransaktioner i den mening som
avses i artikel 1.2 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 24/2009 av
den 19 december 2008 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella
företag som deltar i värdepapperiseringstransaktioner

12 och annan lämplig

verksamhet för att uppnå detta mål,

25. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse,

26. särskild vinstandel: en andel av en alternativ investeringsfonds vinst

som tillfaller AIF-förvaltaren som ersättning för förvaltningen, exklusive

12 EUT L 15, 20.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0024).

background image

6

SFS 2013:561

eventuell andel av fondens vinst som tillfaller förvaltaren som avkastning på
en investering som gjorts i fonden av förvaltaren, och

27. värdepappersfond: detsamma som i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen

om värdepappersfonder.

Lagens tillämpningsområde

12 §

Denna lag gäller för AIF-förvaltare som är etablerade i Sverige och

som förvaltar en eller flera alternativa investeringsfonder, oberoende av om
dessa fonder är EES-baserade eller icke EES-baserade.

För utländska AIF-förvaltare gäller bestämmelserna i denna lag i den ut-

sträckning som framgår av 5 kap. och 14 kap. 19�22 §§. För filialer till ut-
ländska AIF-förvaltare gäller i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.

I 2 kap. finns särskilda bestämmelser för AIF-förvaltare som förvaltar port-

följer av fonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger vissa tröskelvär-
den.

Undantag

13 §

Denna lag ska inte tillämpas på AIF-förvaltare i den utsträckning de

förvaltar en eller flera alternativa investeringsfonder vars enda investerare är
AIF-förvaltaren, dess moderföretag eller dotterföretag eller andra dotterföre-
tag till dessa moderföretag, under förutsättning att inget av dem är en alterna-
tiv investeringsfond.

Lagen ska inte heller tillämpas på
1. holdingbolag,
2. tjänstepensionsinstitut som omfattas av Europaparlamentets och rådets

direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över
tjänstepensionsinstitut

13, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2011/61/EU, i den utsträckning de inte förvaltar alternativa investe-
ringsfonder,

3. överstatliga institutioner och internationella organisationer, i de fall då

dessa förvaltar alternativa investeringsfonder och i den utsträckning sådana
fonder agerar i allmänhetens intresse,

4. nationella centralbanker,
5. nationella, regionala eller lokala myndigheter och organ eller andra insti-

tut som förvaltar fonder som är anknutna till system för social trygghet och
pensionssystem,

6. program för anställdas andelsägande eller sparande, eller
7. specialföretag för värdepapperisering.

Allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa
investeringsfonder

14 §

En alternativ investeringsfond ska ha endast en AIF-förvaltare.

AIF-förvaltaren ska vara antingen en intern AIF-förvaltare eller en extern

AIF-förvaltare.

13 EUT L 235, 23.9.2003, s. 10 (Celex 32003L0041).

background image

7

SFS 2013:561

En intern AIF-förvaltare får inte vara extern AIF-förvaltare för en alterna-

tiv investeringsfond.

AIF-förvaltaren ansvarar för att kraven i denna lag och andra författningar

som reglerar verksamheten uppfylls.

2 kap. Registrering vid förvaltning av alternativa
investeringsfonder som inte överstiger vissa tröskelvärden

1 §

För svenska AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa inves-

teringsfonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger de tröskelvärden
som anges i 2 § tillämpas endast bestämmelserna i detta kapitel samt 4 kap.
5 § och 6 § andra stycket, om förvaltaren inte har tillstånd som AIF-förvaltare
enligt denna lag. Alternativa investeringsfonder som AIF-förvaltaren förval-
tar får marknadsföras till professionella investerare i Sverige.

En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 3 § får inte förvalta specialfon-

der eller andra alternativa investeringsfonder som riktar sig till icke-profes-
sionella investerare i andra fall än de som anges i tredje stycket.

En registrerad AIF-förvaltare får förvalta alternativa investeringsfonder

som riktar sig till sådana investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket, om
fonderna

1. saknar rätt till inlösen under minst fem år från den första investeringen,

och

2. enligt investeringspolicyn generellt investerar i emittenter eller onote-

rade företag för att förvärva kontroll enligt 11 kap.

Tröskelvärden

2 §

Bestämmelserna i 3�5 §§ gäller för AIF-förvaltare som direkt eller indi-

rekt förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder

1. vars tillgångar, inklusive sådana som förvärvats genom finansiell häv-

stång, inte överstiger motsvarande 100 miljoner euro, eller

2. vars tillgångar inte överstiger motsvarande 500 miljoner euro, om port-

följerna består av alternativa investeringsfonder utan finansiell hävstång och
utan rätt till inlösen under en period på fem år från dagen för den första place-
ringen i fonden.

Registrering

3 §

En svensk AIF-förvaltare som avses i 2 § ska, om den inte ansöker om

tillstånd enligt 3 kap. 1 §, anmäla sig för registrering hos Finansinspektionen.

En anmälan om registrering ska innehålla uppgifter om
1. AIF-förvaltaren, och
2. de alternativa investeringsfonder som förvaltaren avser att förvalta samt

investeringsstrategierna för dessa.

Om AIF-förvaltaren ingår i en koncern enligt 1 kap. 4 § årsredovisningsla-

gen (1995:1554) ska en anmälan om registrering även innehålla uppgifter om
ägarförhållandena inom koncernen samt om de alternativa investeringsfonder
som förvaltas av företag inom koncernen.

background image

8

SFS 2013:561

Underrättelseskyldighet

4 §

En registrerad AIF-förvaltare ska regelbundet informera Finansinspek-

tionen om de huvudsakliga instrument som de förvaltade alternativa investe-
ringsfonderna handlar med samt om fondernas huvudsakliga exponeringar
och viktigaste koncentrationer.

En AIF-förvaltare ska underrätta Finansinspektionen om den inte längre

uppfyller villkoren i 2 §.

Tillståndsplikt

5 §

En registrerad AIF-förvaltare som inte längre uppfyller villkoren i 2 §

ska ansöka om tillstånd enligt 3 kap. 1 §. En sådan ansökan ska göras inom
30 kalenderdagar från den dag då det tillämpliga tröskelvärdet överskrids, om
inte överskridandet är tillfälligt.

Tillsyn

6 §

Av bestämmelserna om tillsyn i 13 kap. ska bara 1 § första och andra

styckena 3, 7, 9, 10 och 15 §§ tillämpas på AIF-förvaltare som avses i 2 §
men som inte har tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag.

Ingripanden

7 §

Av bestämmelserna om ingripanden i 14 kap. ska bara 9�18, 23 och

24 §§ tillämpas på AIF-förvaltare som avses i 2 § men som inte har tillstånd
som AIF-förvaltare enligt denna lag.

3 kap. Tillstånd för svenska AIF-förvaltare

Tillståndsplikt och tillståndets innebörd

1 §

För att förvalta en alternativ investeringsfond krävs tillstånd av Finans-

inspektionen, om inte något annat framgår av denna lag. En AIF-förvaltare
med ett sådant tillstånd ska vid varje tidpunkt uppfylla villkoren för tillstånd
enligt denna lag.

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond ska omfatta portföljför-

valtning och riskhantering. En AIF-förvaltare får inte tillhandahålla portfölj-
förvaltning utan att samtidigt tillhandahålla riskhantering, eller tvärtom.

En AIF-förvaltare får inte ägna sig åt någon annan verksamhet än den som

anges i andra stycket. En extern AIF-förvaltare får dock

1. utföra tjänster enligt 2 §, och
2. förvalta en värdepappersfond eller ett fondföretag efter tillstånd av

Finansinspektionen enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster

2 §

En extern AIF-förvaltare med tillstånd enligt 1 §, får av Finansinspek-

tionen ges tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföl-
jer.

En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning av investe-

ringsportföljer får efter tillstånd av Finansinspektionen

background image

9

SFS 2013:561

1. förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva in-

vesteringar,

2. ta emot medel med redovisningsskyldighet,
3. ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument, och
4. lämna investeringsråd.
Vid erbjudande och tillhandahållande av tjänster enligt första och andra

styckena ska 8 kap. 1, 9�12, 14, 21�23, 26, 27 och 34 §§ samt 35 § första
stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpas. Medel som
tas emot med redovisningsskyldighet enligt andra stycket 2 ska omedelbart
avskiljas från AIF-förvaltarens egna tillgångar.

Förutsättningar för tillstånd

3 §

Finansinspektionen ska ge en AIF-förvaltare med stadgeenligt säte i

Sverige tillstånd enligt 1 §, om

1. förvaltaren har sitt huvudkontor i Sverige,
2. förvaltaren har tillräckligt startkapital och tillräcklig kapitalbas enligt

7 kap.,

3. förvaltarens aktieägare eller medlemmar, som har eller kan förväntas få

kvalificerade innehav, bedöms lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande
över AIF-förvaltarens ledning,

4. de personer som ingår i ledningen för förvaltarens verksamhet har till-

räcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en AIF-förvaltare
samt även i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift, och

5. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar för-
valtarens verksamhet.

Om en AIF-förvaltare avser att förvalta en specialfond, får tillstånd ges

bara om förvaltaren är ett aktiebolag.

4 §

En AIF-förvaltare som är ett aktiebolag ska ha en styrelse med minst tre

ledamöter samt en verkställande direktör. Bolagets verkställande direktör får
inte vara ordförande i styrelsen.

Andra AIF-förvaltare ska ha en ledning som består av minst tre personer.

Ansökan om tillstånd och tillståndsprövning

5 §

En ansökan om tillstånd enligt 1 § ska innehålla

1. uppgifter om vilka som ingår i ledningen för AIF-förvaltaren,
2. en ägarförteckning, där kvalificerade innehav och storleken av dessa

framgår,

3. en verksamhetsplan med AIF-förvaltarens organisationsstruktur,
4. information om AIF-förvaltarens
a) rutiner för att delegera eller vidaredelegera funktioner enligt 8 kap. 14�

18 §§, och

b) ersättningssystem enligt 8 kap. 22 §,
5. information om vilken eller vilka investeringsstrategier som ska använ-

das,

6. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, i de fall den förvaltade fon-

den är en matarfond till en alternativ investeringsfond,

7. fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande handlingar,

background image

10

SFS 2013:561

8. rutiner för hur förvaringsinstitut ska utses, samt
9. ett utkast till informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §.
Om verksamheten avser förvaltning av specialfonder, ska ansökan också

innehålla ett utkast till faktablad enligt 10 kap. 2 §.

Om AIF-förvaltaren har tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen

(2004:46) om värdepappersfonder, behöver en ansökan enligt första stycket
inte innehålla sådan information som har lämnats in till Finansinspektionen
med anledning av ansökan om det tillståndet, om dessa uppgifter fortfarande
är aktuella. I sådant fall ska ansökan innehålla en tydlig hänvisning till den in-
formationen och uppgift om vid vilken tidpunkt informationen har lämnats.
Motsvarande gäller vid ansökan om tillstånd enligt 2 §.

6 §

Finansinspektionen ska innan den beslutar om tillstånd samråda med be-

hörig myndighet i ett annat land inom EES, om AIF-förvaltaren

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till en AIF-förvaltare, ett förvalt-

ningsbolag för fondföretag, ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller ett
försäkringsföretag med tillstånd i det landet,

2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till en AIF-för-

valtare, ett förvaltningsbolag för fondföretag, ett värdepappersföretag, ett kre-
ditinstitut eller ett försäkringsföretag med tillstånd i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fy-

siska eller juridiska personer som har kontroll över en annan AIF-förvaltare,
ett förvaltningsbolag för fondföretag, ett värdepappersföretag, ett kreditinsti-
tut eller ett försäkringsföretag med tillstånd i det landet.

7 §

Tillstånd får inte ges om en effektiv tillsyn av AIF-förvaltarens verk-

samhet förhindras av

1. nära förbindelser mellan förvaltaren och någon annan,
2. lagar eller andra författningar i ett land utanför EES som gäller för den

person med vilken förvaltaren har en nära förbindelse, eller

3. svårigheter vid tillämpningen av dessa lagar och andra författningar.

8 §

Finansinspektionen ska inom tre månader från det att en fullständig an-

sökan har lämnats in skriftligen underrätta AIF-förvaltaren om sitt beslut i
tillståndsfrågan. Om det finns särskilda skäl får tiden för tillståndsprövningen
förlängas med högst tre månader. AIF-förvaltaren ska underrättas om förläng-
ningen.

Vid tillämpningen av första stycket ska ansökan anses fullständig när AIF-

förvaltaren har lämnat in det som anges i 5 § första stycket 1�3, 4 b, 5 och 6.

En AIF-förvaltare får inleda sin verksamhet så snart tillstånd enligt 1 § har

getts. Om ansökan behöver kompletteras med det som anges i 5 § första
stycket 4 a eller 7�9, får verksamheten inledas tidigast en månad efter det att
de saknade uppgifterna har lämnats in.

Tillståndets omfattning

9 §

Av tillståndet ska omfattningen av AIF-förvaltarens rätt att förvalta

alternativa investeringsfonder framgå. Tillståndet får ges en begränsad om-
fattning i fråga om investeringsstrategier.

background image

11

SFS 2013:561

Av tillståndet ska det framgå om AIF-förvaltaren har tillstånd för diskre-

tionär förvaltning av investeringsportföljer och, i förekommande fall, sido-
tjänster enligt 2 §.

Väsentliga ändringar

10 §

En AIF-förvaltare som avser att genomföra en väsentlig ändring avse-

ende sin verksamhet eller organisation, ska skriftligen anmäla detta till
Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska inom en månad från det att anmälan togs emot

lämna besked till AIF-förvaltaren om ändringen inte godtas eller föranleder
en begränsning av tillståndets omfattning. Om det finns särskilda skäl får
tiden förlängas med högst en månad. Förvaltaren ska underrättas om förläng-
ningen.

�ndringen får genomföras om Finansinspektionen inte motsätter sig den

inom den tid som anges i andra stycket.

4 kap. Svenska AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke-professionella
investerare

Specialfonder

1 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får marknadsföra ande-

lar i en av förvaltaren förvaltad specialfond till icke-professionella investerare
i Sverige.

Utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade inom EES

2 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av

Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren för-
valtad utländsk EES-baserad alternativ investeringsfond till icke-professio-
nella investerare i Sverige. Tillstånd får ges bara om

1. fondens enda syfte är att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar

som avses i 12 kap. 13 § med kapital från allmänheten eller från en särskilt
angiven och avgränsad krets investerare,

2. fonden tillämpar principen om riskspridning,
3. fondens andelar eller aktier på begäran av andels- eller aktieägarna åter-

köps eller inlöses med medel ur fondens tillgångar,

4. AIF-förvaltaren vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna
� göra utbetalningar till andels- eller aktieägarna,
� lösa in andelar eller aktier, och
� lämna den information som förvaltaren är skyldig att tillhandahålla, och
5. det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §.
Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en matarfond till en alter-

nativ investeringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-
baserad, gäller dessutom 3 § första stycket 1, 3 och 4 samt andra stycket.

background image

12

SFS 2013:561

Utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade i ett land utanför EES

3 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av

Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren för-
valtad icke EES-baserad alternativ investeringsfond till icke-professionella
investerare i Sverige. Tillstånd får ges bara om

1. det finns skäl att anta att AIF-förvaltaren kommer att uppfylla samtliga

krav enligt denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

2. kraven i 2 § är uppfyllda,
3. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där

fonden eller mottagarfonden eller dess förvaltare är etablerad, finns lämpliga
samarbetsarrangemang avseende övervakningen av systemrisker, och

4. det land där fonden eller mottagarfonden, eller dess förvaltare, är etable-

rad har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finan-
siering av terrorism.

Tillstånd får ges även om kraven i 9 kap. inte är uppfyllda, om AIF-förval-

taren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna
enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§. Förvaltaren ska informera Finansinspektionen
om vem som ansvarar för dessa uppgifter.

Alternativa investeringsfonder upptagna till handel på en reglerad marknad
eller motsvarande marknad utanför EES

4 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av

Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren för-
valtad alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige
i andra fall än som avses i 1�3 §§, om

1. andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller motsvarande marknad utanför EES, och

2. det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §.
Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en icke EES-baserad al-

ternativ investeringsfond eller i en matarfond till en alternativ investerings-
fond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad, gäller dess-
utom 3 § första stycket 1, 3 och 4 samt andra stycket.

Alternativa investeringsfonder som får marknadsföras till vissa icke-
professionella investerare

5 §

En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 § eller har tillstånd

enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra an-
delar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investe-
ringsfond till sådana icke-professionella investerare som anges i andra
stycket, om fonden

1. saknar rätt till inlösen under minst fem år från den första investeringen,

och

2. enligt sin investeringspolicy generellt investerar i emittenter eller onote-

rade företag för att förvärva kontroll enligt 11 kap.

Andelar eller aktier i en sådan alternativ investeringsfond som anges i för-

sta stycket får, under de förutsättningar som anges där, marknadsföras till så-
dana icke-professionella investerare i Sverige som

background image

13

SFS 2013:561

1. utfäster sig att investera ett belopp som motsvarar minst 100 000 euro,

och

2. skriftligen, i en annan handling än avtalet som ingås för investeringsåta-

gandet, uppger att de är medvetna om riskerna med det avsedda åtagandet el-
ler investeringen.

En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av Finansinspektionen,

marknadsföra en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investe-
ringsfond som uppfyller kraven i första stycket 1 och 2 till investerare som
avses i andra stycket, om kraven i 3 § första stycket 3 och 4 är uppfyllda. För
en AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § gäller även 3 § första stycket
1 och andra stycket.

Marknadsföring till professionella investerare av EES-baserade
alternativa investeringsfonder

6 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får utöver sådana ande-

lar eller aktier i alternativa investeringsfonder som får marknadsföras enligt 1,
2, 4 eller 5 §, efter underrättelse till Finansinspektionen, marknadsföra ande-
lar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investe-
ringsfond till professionella investerare i Sverige.

En AIF-förvaltare ska fastställa och vidta åtgärder som förhindrar att ande-

lar eller aktier i en alternativ investeringsfond marknadsförs till icke-professi-
onella investerare i Sverige. Det gäller dock inte sådana fonder som förvalta-
ren får marknadsföra till icke-professionella investerare enligt 1, 2 eller 4 §.
Det gäller inte heller för marknadsföring av sådana fonder som anges i 5 §
första stycket i förhållande till sådana investerare som anges i 5 § andra
stycket.

Ytterligare bestämmelser om marknadsföring av matarfonder till alterna-

tiva investeringsfonder finns i 7 och 8 §§.

7 §

Marknadsföring av en matarfond till en alternativ investeringsfond får

påbörjas enligt 6 §, om mottagarfonden är etablerad inom EES och förvaltas
av en EES-baserad AIF-förvaltare.

Marknadsföring till professionella investerare av icke EES-baserade
alternativa investeringsfonder samt vissa matarfonder

8 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, utöver sådana an-

delar eller aktier i alternativa investeringsfonder som får marknadsföras enligt
3 eller 4 §, efter tillstånd av Finansinspektionen, till professionella investerare
i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad

1. icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller
2. matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller

dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Tillstånd får ges om kraven i 3 § första stycket 1, 3 och 4 samt andra

stycket är uppfyllda.

Vid marknadsföring enligt första stycket gäller även 6 § andra stycket.

background image

14

SFS 2013:561

Underrättelse om marknadsföring

9 §

En underrättelse om marknadsföring enligt 6 § ska innehålla

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ investeringsfond

som ska marknadsföras och var den är etablerad,

2. fondens fondbestämmelser eller bolagsordning eller motsvarande hand-

lingar,

3. uppgift om fondens förvaringsinstitut,
4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser

en matarfond till en alternativ investeringsfond,

5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §, och
6. uppgifter om vilka åtgärder som har fastställts för att förhindra att mark-

nadsföring sker till icke-professionella investerare.

10 §

Finansinspektionen ska senast 20 arbetsdagar efter det att en fullstän-

dig underrättelse som avses i 6 § togs emot meddela AIF-förvaltaren om
marknadsföringen får påbörjas eller inte. Bara om förvaltaren eller dess för-
valtning av den alternativa investeringsfonden inte uppfyller eller kan antas
komma att uppfylla kraven i denna lag eller andra författningar som reglerar
verksamheten får inspektionen besluta att marknadsföringen inte får påbörjas.

Marknadsföringen får påbörjas tidigast när Finansinspektionen meddelat

AIF-förvaltaren om detta.

Om den alternativa investeringsfondens hemland är ett annat land inom

EES, ska Finansinspektionen lämna information till behörig myndighet i det
landet om att marknadsföring av andelarna eller aktierna i fonden får påbörjas
här i landet.

Väsentliga ändringar

11 §

En AIF-förvaltare som avser att göra en väsentlig ändring av något

som har angetts i en underrättelse eller i en ansökan om tillstånd för mark-
nadsföring efter det att marknadsföringen har påbörjats, ska skriftligen an-
mäla detta till Finansinspektionen senast en månad innan ändringen genom-
förs. Om det är fråga om en redan genomförd, oplanerad ändring, ska dock en
anmälan göras omedelbart efter det att ändringen har genomförts.

Om en planerad ändring skulle innebära att AIF-förvaltaren eller dess för-

valtning av en alternativ investeringsfond inte längre uppfyller kraven i denna
lag eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska Finansinspektio-
nen utan dröjsmål meddela förvaltaren att ändringen inte får genomföras.

I 14 kap. finns bestämmelser om ingripanden mot en AIF-förvaltare som

har genomfört en väsentlig ändring i strid med denna paragraf.

5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige

EES-baserade AIF-förvaltare

Förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i Sverige

1 §

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare får, utan tillstånd enligt denna

lag, förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i Sverige och inte
är en specialfond, om förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i di-
rektivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som omfattar för-

background image

15

SFS 2013:561

valtning av en alternativ investeringsfond av motsvarande slag som den som
ska förvaltas här i landet.

Verksamheten får inledas den dag då behörig myndighet i förvaltarens

hemland har meddelat förvaltaren att en underrättelse om verksamheten och
ett intyg om att förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare
av alternativa investeringsfonder har lämnats till Finansinspektionen.

Särskilt om förvaltning av en specialfond

2 §

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd

som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder får,
efter tillstånd av Finansinspektionen, förvalta en specialfond.

Tillstånd ges i form av godkännande av specialfondens fondbestämmelser.

Tillstånd får ges bara om

1. Finansinspektionen från behörig myndighet i förvaltarens hemland har

tagit emot en underrättelse om den planerade verksamheten samt ett intyg om
att förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa
investeringsfonder,

2. förvaltarens verksamhetstillstånd omfattar förvaltning av en alternativ

investeringsfond av motsvarande slag som den specialfond som ska förvaltas
här i landet,

3. förvaltaren har en rättslig struktur som motsvarar ett aktiebolag, och
4. AIF-förvaltaren vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna
� göra utbetalningar till andelsägarna,
� lösa in andelar, och
� lämna den information som förvaltaren är skyldig att tillhandahålla.
Vid prövningen enligt andra stycket ska 4 kap. 9 § lagen (2004:46) om vär-

depappersfonder tillämpas. Det som anges där om fondbolag ska i stället avse
AIF-förvaltare.

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd enligt andra stycket

får marknadsföra andelar i specialfonden till professionella och icke-profes-
sionella investerare i Sverige.

Marknadsföring till professionella investerare av EES-baserade alternativa
investeringsfonder

3 §

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd

som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder får, utan
tillstånd enligt denna lag, till professionella investerare i Sverige marknads-
föra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ
investeringsfond.

Marknadsföring av andelar eller aktier i andra alternativa investeringsfon-

der än specialfonder får inledas när behörig myndighet i förvaltarens hemland
har meddelat förvaltaren att en underrättelse om verksamheten och ett intyg
om att förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alterna-
tiva investeringsfonder och där tillståndets omfattning och eventuella be-
gränsningar avseende investeringsstrategier framgår har lämnats till Finansin-
spektionen.

background image

16

SFS 2013:561

4 §

Marknadsföring av en matarfond till en alternativ investeringsfond får

ske enligt 3 § bara om mottagarfonden är etablerad inom EES och förvaltas av
en EES-baserad AIF-förvaltare.

Marknadsföring till professionella investerare av icke EES-baserade
alternativa investeringsfonder och vissa matarfonder

5 §

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd

som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder får,
efter tillstånd av Finansinspektionen, till professionella investerare i Sverige
marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad

1. icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller
2. matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller

dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Tillstånd får ges bara om
1. det finns skäl att anta att AIF-förvaltaren kommer att uppfylla samtliga

krav enligt denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

2. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där

fonden eller mottagarfonden eller dess förvaltare är etablerad finns lämpliga
samarbetsarrangemang avseende övervakningen av systemrisker, och

3. det land där fonden eller mottagarfonden, eller dess förvaltare, är etable-

rad har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finan-
siering av terrorism.

Tillstånd får ges även om kraven i 9 kap. inte är uppfyllda, om förvaltaren

har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt
9 kap. 9, 10 och 12 §§. Förvaltaren ska informera Finansinspektionen om vem
som ansvarar för dessa uppgifter.

Marknadsföring till icke-professionella investerare av andra alternativa
investeringsfonder än specialfonder

6 §

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd

som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder får,
efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av
förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till icke-professionella inves-
terare i Sverige. Tillstånd får ges bara om

1. fonden uppfyller kraven i 4 kap. 2 § första stycket, eller
2. andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller motsvarande marknad utanför EES och det finns ett faktablad
för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §.

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en icke EES-baserad al-

ternativ investeringsfond eller en matarfond till en alternativ investeringsfond
vars mottagarfond, eller dess förvaltare inte är EES-baserad, gäller dessutom
5 § andra och tredje styckena.

7 §

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd

eller är registrerad i enlighet med nationell lagstiftning som genomför direkti-
vet om förvaltare av alternativa investeringsfonder får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren för-
valtad EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i 4 kap.

background image

17

SFS 2013:561

5 § första stycket till professionella investerare i Sverige samt sådana icke-
professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av Finansinspektionen,

marknadsföra en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investe-
ringsfond som uppfyller kraven i första stycket till investerare som avses i
första stycket, om kraven i 5 § andra stycket 2 och 3 är uppfyllda.

EES-baserade AIF-förvaltares filialverksamhet eller gränsöverskridande
verksamhet i Sverige

8 §

Verksamhet enligt 1�3 och 5�7 §§ får drivas genom att AIF-förvaltaren

inrättar en filial i Sverige eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från sitt
hemland.

För AIF-förvaltarens verksamhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra

stycket vid marknadsföring av andra alternativa investeringsfonder än

1. specialfonder,
2. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare

efter tillstånd enligt 6 §, och

3. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 7 §, såvitt gäl-

ler sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

Vid förvaltning av en specialfond tillämpas 12 kap. I fråga om verksamhet

som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap. 1, 19�21 och 23 §§ tilläm-
pas. Vid förvaltning enligt 1 och 2 §§ tillämpas även 8 kap. 28 §. För förva-
ringsinstitut till alternativa investeringsfonder som förvaltas enligt 5 kap. 1
eller 2 § tillämpas 9 kap.

Väsentliga ändringar

9 §

En AIF-förvaltare som avser att göra en väsentlig ändring av något som

har angetts i en ansökan om tillstånd efter det att verksamheten har inletts, ska
skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen senast en månad innan änd-
ringen genomförs. Om det är fråga om en redan genomförd, oplanerad änd-
ring, ska dock en anmälan göras omedelbart efter en sådan ändring.

Om Finansinspektionen finner att en ändring är godtagbar, ska inspektio-

nen utan dröjsmål informera behörig myndighet i AIF-förvaltarens hemland
om ändringen.

Om en planerad ändring innebär att AIF-förvaltaren eller dess förvaltning

av en alternativ investeringsfond inte längre uppfyller kraven enligt denna lag
eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska Finansinspektionen
utan dröjsmål meddela förvaltaren att ändringen inte får genomföras.

I 14 kap. finns bestämmelser om ingripanden mot en AIF-förvaltare som

har genomfört en väsentlig ändring i strid med denna paragraf.

Icke EES-baserade AIF-förvaltare

Marknadsföring till professionella investerare

10 §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansin-

spektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad al-

background image

18

SFS 2013:561

ternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige. Tillstånd får
ges bara om

1. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

på ett sätt som är förenligt med 10 kap. 1 och 4�10 §§, 11 kap. samt 13 kap.
2�5 §§,

2. det finns lämpliga samarbetsarrangemang avseende övervakningen av

systemrisker mellan å ena sidan Finansinspektionen och å andra sidan till-
synsmyndigheten för den icke EES-baserade AIF-förvaltaren, den behöriga
myndigheten för en EES-baserad alternativ investeringsfond eller tillsyns-
myndigheten för en icke EES-baserad alternativ investeringsfond, och

3. det land där den icke EES-baserade AIF-förvaltaren eller den icke EES-

baserade fonden är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för att mot-
verka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Marknadsföring till icke-professionella investerare

11 §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansin-

spektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad al-
ternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige. För till-
stånd krävs, utöver det som anges i 10 §, att

1. fonden uppfyller kraven i 4 kap. 2 § första stycket och AIF-förvaltaren

driver motsvarande verksamhet och står under betryggande tillsyn av en till-
synsmyndighet i det land där förvaltaren är etablerad, eller

2. andelarna eller aktier i fonden är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller en motsvarande marknad utanför EES och det finns ett fakta-
blad för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §.

12 §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansin-

spektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond
som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket till professionella investerare i
Sverige och sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 §
andra stycket. Tillstånd får ges bara om kraven i 10 § är uppfyllda.

Icke EES-baserade AIF-förvaltares filialverksamhet eller
gränsöverskridande verksamhet

13 §

Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad

AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i
Sverige från det land där förvaltaren är etablerad. För AIF-förvaltarens verk-
samhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring av an-
dra alternativa investeringsfonder än

1. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare

efter tillstånd enligt 11 §, och

2. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 12 §, såvitt

gäller sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap.

1, 19�21 och 23 §§ tillämpas.

Vid en planerad eller en redan genomförd, oplanerad väsentlig ändring av

något som har angetts i en ansökan om tillstånd ska 9 § tillämpas.

background image

19

SFS 2013:561

6 kap. Svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands

Förvaltning av en alternativ investeringsfond i ett land inom EES

1 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § som avser att förvalta

en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES, ska
underrätta Finansinspektionen innan sådan verksamhet inleds första gången.
Vid förvaltning av en sådan fond krävs att AIF-förvaltaren enligt sitt tillstånd
enligt 3 kap. 1 § har rätt att förvalta fonder av motsvarande slag som den som
ska förvaltas i värdlandet.

Om förvaltaren avser att förvalta fonden från Sverige (gränsöverskridande

verksamhet), ska underrättelsen innehålla

1. uppgift om i vilket land förvaltaren avser att förvalta fonden, samt
2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilka tjänster som förvaltaren av-

ser att utföra och vilken fond som förvaltaren avser att förvalta.

Om förvaltaren avser att erbjuda och utföra sina tjänster genom en filial i

värdlandet (filialverksamhet), ska underrättelsen, utöver det som anges i an-
dra stycket, innehålla uppgifter om

1. filialens organisation,
2. på vilken adress i fondens hemland handlingar kan erhållas, samt
3. namn och kontaktuppgifter för filialens ansvariga ledning.

2 §

Om Finansinspektionen bedömer att det inte finns skäl att ifrågasätta att

AIF-förvaltaren och dess verksamhet kommer att uppfylla villkoren i denna
lag och andra författningar som reglerar verksamheten, ska inspektionen
lämna över underrättelsen med tillhörande handlingar till behörig myndighet i
AIF-förvaltarens värdland

1. inom en månad från det att en underrättelse om gränsöverskridande

verksamhet enligt 1 § andra stycket togs emot, eller

2. inom två månader från det att en underrättelse om filialverksamhet enligt

1 § tredje stycket togs emot.

Finansinspektionen ska även lämna över ett skriftligt intyg om att AIF-för-

valtaren har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i direktivet om
förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta AIF-förvaltaren när in-

spektionen lämnar över underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att

lämna över en underrättelse, ska inspektionen meddela beslut om det

1. inom en månad från det att en underrättelse som avses i första stycket 1

togs emot, eller

2. inom två månader från det att en underrättelse som avses i första stycket

2 togs emot.

Marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom
EES

3 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § som avser att mark-

nadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad alternativ investe-
ringsfond till professionella investerare i ett annat land inom EES, ska under-
rätta Finansinspektionen innan verksamheten inleds. Underrättelsen ska inne-
hålla

background image

20

SFS 2013:561

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsfö-

ras, var den är etablerad och i vilka länder marknadsföringen ska ske,

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande handlingar,
3. uppgift om fondens förvaringsinstitut,
4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om den marknadsförda fon-

den är en matarfond till en alternativ investeringsfond,

5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §, och
6. information om de arrangemang som har fastställts för marknadsfö-

ringen och, i tillämpliga fall, vilka åtgärder som har fastställts för att förhindra
att marknadsföring sker till icke-professionella investerare.

4 §

Marknadsföring av en EES-baserad matarfond till en alternativ investe-

ringsfond får ske enligt 3 § bara om mottagarfonden, och dess förvaltare, är
EES-baserade.

5 §

Om Finansinspektionen bedömer att det inte finns skäl att ifrågasätta att

AIF-förvaltaren och dess verksamhet kommer att uppfylla villkoren i denna
lag och andra författningar som reglerar verksamheten, ska inspektionen
lämna över underrättelsen med tillhörande handlingar till behörig myndighet i
AIF-förvaltarens värdland inom 20 arbetsdagar från det att en fullständig un-
derrättelse enligt 3 § togs emot.

Finansinspektionen ska även lämna över ett skriftligt intyg om att AIF-för-

valtaren har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i direktivet om
förvaltare av alternativa investeringsfonder. I intyget ska omfattningen av för-
valtarens tillstånd anges och uppgift lämnas om huruvida det finns några be-
gränsningar av vilka investeringsstrategier som får användas.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta AIF-förvaltaren när in-

spektionen lämnar över underrättelsen.

Om den alternativa investeringsfond som ska marknadsföras är etablerad i

ett annat land inom EES än Sverige eller AIF-förvaltarens värdland, ska
Finansinspektionen även underrätta behörig myndighet i fondens hemland om
den avsedda marknadsföringen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att

lämna över en underrättelse som avses i första stycket, ska inspektionen med-
dela beslut om det inom 20 arbetsdagar från det att underrättelsen togs emot.

Väsentliga ändringar

6 §

En AIF-förvaltare som avser att göra en väsentlig ändring av något som

har angetts i en underrättelse enligt 1 eller 3 § efter det att verksamheten har
inletts, ska skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen senast en månad
innan ändringen genomförs. Om det är fråga om en redan genomförd, oplane-
rad ändring, ska dock en anmälan göras omedelbart efter en sådan ändring.

Om Finansinspektionen finner att en ändring är godtagbar, ska inspektio-

nen utan dröjsmål informera behörig myndighet i AIF-förvaltarens värdland
om ändringen.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, ska inspektio-

nen utan dröjsmål underrätta förvaltaren om detta.

I 14 kap. finns bestämmelser om ingripanden mot en AIF-förvaltare som

har genomfört en väsentlig ändring i strid med denna paragraf.

background image

21

SFS 2013:561

Verksamhet i ett land utanför EES

7 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av

Finansinspektionen, förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i
ett land utanför EES men som inte marknadsförs inom EES, om

1. det finns skäl att anta att förvaltaren kommer att uppfylla samtliga krav i

denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten, och

2. det finns lämpliga arrangemang för samarbete mellan Finansinspektio-

nen och tillsynsmyndigheten i det land där fonden är etablerad.

Om förvaltaren avser att göra en väsentlig ändring av något som angetts i

ansökan om tillstånd, ska förvaltaren skriftligen anmäla detta till Finansin-
spektionen innan ändringen genomförs. Om det är fråga om en redan genom-
förd, oplanerad ändring, ska dock en anmälan göras omedelbart efter en sådan
ändring.

Tillstånd enligt första stycket får ges även om kraven i 9 kap. och 10 kap.

4�7 §§ inte är uppfyllda.

7 kap. Startkapital och kapitalbas

Startkapital

1 §

En intern AIF-förvaltare ska ha ett startkapital som vid tidpunkten för

beslut om tillstånd motsvarar minst 300 000 euro.

En extern AIF-förvaltare ska ha ett startkapital som vid tidpunkten för be-

slut om tillstånd motsvarar minst 125 000 euro.

Kapitalkrav under pågående verksamhet

2 §

En AIF-förvaltares kapitalbas får under pågående verksamhet inte un-

derstiga det minsta startkapital som förvaltaren ska ha enligt 1 §.

3 §

En AIF-förvaltare som förvaltar en fondförmögenhet som överstiger ett

belopp motsvarande 250 miljoner euro, ska utöver det startkapital som anges i
1 § ha ytterligare medel i kapitalbasen.

Dessa ytterligare medel ska motsvara minst 0,02 procent av det belopp med

vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner
euro. I fondförmögenheten inräknas tillgångar som AIF-förvaltaren har upp-
dragit åt någon annan att förvalta men inte tillgångar som AIF-förvaltaren för-
valtar på uppdrag av någon annan. AIF-förvaltarens kapitalbas, startkapitalet
inräknat, behöver dock inte vara högre än motsvarande 10 miljoner euro.

En AIF-förvaltare får ersätta hälften av de ytterligare medel som avses i

första stycket med en garanti för motsvarande belopp, om garantin lämnats av

1. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte i ett land inom EES,

eller

2. ett sådant kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte i ett land utan-

för EES som står under tillsyn som är likvärdig med den som gäller inom
EES.

4 §

En AIF-förvaltares kapitalbas får, trots det som anges i 2 och 3 §§, inte

understiga ett belopp som motsvarar 25 procent av dess fasta omkostnader för
det föregående året eller, om AIF-förvaltarens verksamhet har pågått kortare

background image

22

SFS 2013:561

tid än ett år, 25 procent av de fasta omkostnader som angetts i AIF-förvalta-
rens verksamhetsplan.

Om omfattningen av AIF-förvaltarens verksamhet har ändrats väsentligt

sedan det föregående året eller om Finansinspektionen finner att verksamhets-
planen behöver korrigeras, får inspektionen besluta om ändring av kapitalkra-
vet enligt första stycket.

Ett belopp motsvarande kapitalbasen ska investeras i likvida tillgångar och

får inte innehålla spekulativa positioner.

5 §

För att täcka risker för skadeståndsansvar på grund av fel eller försum-

lighet i den verksamhet som en AIF-förvaltare utför med stöd av tillstånd en-
ligt 3 kap. 1 §, ska förvaltaren ha antingen tillräckligt med extra medel i kapi-
talbasen, eller en ansvarsförsäkring mot skadeståndsansvar som är lämplig i
förhållande till de risker som ska täckas.

6 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 2 § ska för denna förvalt-

ning och de tjänster som bolaget utför ha det eventuella ytterligare kapital för
kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som enligt lagen
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar krävs av ett värde-
pappersbolag med motsvarande verksamhet.

För en AIF-förvaltare som utför diskretionär förvaltning av investerings-

portföljer enligt 3 kap. 2 § första stycket tillämpas även övriga bestämmelser i
lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar som gäller för ett värdepap-
persbolag med motsvarande verksamhet.

Undantag för fondbolag

7 §

Med undantag för 4 § tredje stycket samt 5 och 6 §§ gäller detta kapitel

inte för AIF-förvaltare som är fondbolag med tillstånd enligt lagen (2004:46)
om värdepappersfonder.

8 kap. Skydd för investerare och andra rörelseregler

Allmänna krav och principer

1 §

När en AIF-förvaltare driver sin verksamhet ska förvaltaren, i enlighet

med denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

1. handla hederligt, rättvist, professionellt och på ett sätt som bäst gagnar

den alternativa investeringsfonden och dess investerares intressen och upp-
rätthåller allmänhetens förtroende för marknaden, samt

2. förfoga över och effektivt använda de resurser och rutiner som är nöd-

vändiga för att verksamheten ska fungera väl.

Organisatoriska krav

2 §

En AIF-förvaltare ska ha sunda rutiner för

1. förvaltning av verksamheten och redovisning,
2. drift och förvaltning av sina informationssystem, och
3. intern kontroll.
AIF-förvaltaren ska särskilt
1. upprätta och tillämpa regler för anställdas egna transaktioner,

background image

23

SFS 2013:561

2. upprätta och tillämpa regler för investeringar som görs för förvaltarens

egen räkning,

3. ha rutiner för att kunna säkerställa att varje transaktion som genomförs

för en alternativ investeringsfonds räkning är möjlig att rekonstruera i efter-
hand med avseende på dess ursprung, art, parter, tidpunkt och plats, samt

4. ha rutiner för att säkerställa att tillgångarna i de alternativa investerings-

fonder som förvaltaren förvaltar investeras i enlighet med denna lag och an-
dra författningar som reglerar verksamheten eller lagstiftningen i det land där
fonden är etablerad samt fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande
regelverk.

Likviditetshantering

3 §

En AIF-förvaltare ska ha lämpliga system för likviditetshantering och

förfaranden för övervakning av likviditetsrisk som gör det möjligt att säker-
ställa att den alternativa investeringsfondens likviditetsprofil stämmer över-
ens med dess underliggande skyldigheter. En AIF-förvaltare ska göra regel-
bundna stresstester som gör det möjligt att bedöma varje fonds likviditetsrisk
under extraordinära omständigheter.

Första stycket gäller inte slutna alternativa investeringsfonder utan finan-

siell hävstång.

En alternativ investeringsfonds likviditetsprofil, inlösenpolicy och investe-

ringsstrategi ska stämma överens inbördes.

Riskhanteringsfunktion och riskhanteringssystem

4 §

En AIF-förvaltare ska ha en riskhanteringsfunktion som är åtskild från

förvaltarens operativa enheter.

En AIF-förvaltare ska ha lämpliga riskhanteringssystem som kan identi-

fiera, mäta, hantera och övervaka de risker som är relevanta för den alterna-
tiva investeringsfonden. Riskhanteringssystemen ska ses över regelbundet
och minst en gång per år.

En AIF-förvaltares riskhanteringsfunktion ska särskilt
1. se till att det införs ett lämpligt och dokumenterat förfarande att tilläm-

pas vid investeringar för den alternativa investeringsfondens räkning i syfte
att säkerställa att sådana investeringar överensstämmer med fondens investe-
ringsstrategi, mål och riskprofil,

2. säkerställa att riskerna i varje enskild placering och deras samlade effekt

på fonden fortlöpande kan identifieras, mätas, hanteras och övervakas kor-
rekt, samt

3. säkerställa att fondens riskprofil motsvarar dess investeringsstrategi och

mål som de kommer till uttryck i fondbestämmelser, bolagsordning eller mot-
svarande regelverk.

Fastställande av en högsta tillåten nivå för finansiell hävstång

5 §

En AIF-förvaltare som använder sig av finansiell hävstång ska för varje

förvaltad alternativ investeringsfond fastställa

1. en högsta tillåtna nivå för sådan hävstång, och
2. i vilken utsträckning förfoganderätt över säkerheter får medges eller ga-

rantier får lämnas enligt arrangemanget för finansiell hävstång.

background image

24

SFS 2013:561

De gränser som AIF-förvaltaren har fastställt enligt första stycket ska vara

rimliga och förvaltaren ska följa dem vid varje tidpunkt.

6 §

Om det behövs för att minska systemrisker i det finansiella systemet och

för att minska riskerna för störningar på marknaden, får Finansinspektionen
besluta om

1. begränsningar i den nivå av finansiell hävstång som en AIF-förvaltare

får använda vid förvaltning av alternativa investeringsfonder, och

2. andra begränsningar för förvaltningen av fonderna.
Finansinspektionen ska, innan beslutet meddelas, utbyta information med

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska system-
risknämnden och berörda behöriga myndigheter, i enlighet med artikel 25 i
direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Värdering

Värderingsförfaranden

7 §

En AIF-förvaltare ska för varje förvaltad alternativ investeringsfond sä-

kerställa att det finns lämpliga och konsekventa förfaranden för en korrekt
och oberoende värdering av fondens tillgångar.

Värdering av tillgångarna i en alternativ investeringsfond och beräkningen

av nettotillgångsvärdet (NAV) per andel eller aktie ska göras i enlighet med
lagstiftningen i det land där fonden är etablerad och enligt fondens fondbe-
stämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

Värderingsintervall

8 §

En AIF-förvaltare ska värdera tillgångarna i en alternativ investerings-

fond och beräkna nettotillgångsvärdet (NAV) per andel eller aktie. Värde-
ringen ska ske med den regelbundenhet som framgår av andra och tredje
styckena och minst en gång per år.

För en öppen fond ska en värdering och beräkning enligt första stycket

även genomföras utifrån det som är lämpligt med beaktande av fondens till-
gångar och dess emissions- och inlösenintervaller.

För en sluten fond ska en värdering och beräkning enligt första stycket

även genomföras i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fon-
den.

Den alternativa investeringsfondens investerare ska informeras om resulta-

ten av varje värdering och beräkning i enlighet med lagstiftningen i det land
där fonden är etablerad och enligt fondens fondbestämmelser, bolagsordning
eller motsvarande regelverk.

9 § För förvaltning av specialfonder gäller, i stället för 8 §, det som följer av
12 kap. 5 §.

Värderingsfunktion

10 §

En AIF-förvaltare ska se till att det finns en värderingsfunktion för

varje alternativ investeringsfond som förvaltaren förvaltar. Värderingsfunk-

background image

25

SFS 2013:561

tionen får vara internt eller externt organiserad i enlighet med det som anges i
11 och 12 §§.

Värderingen ska utföras opartiskt och professionellt.

Krav vid intern värdering

11 §

Vid intern värdering ska AIF-förvaltarens ersättningssystem och andra

åtgärder säkerställa att intressekonflikter motverkas och att otillbörlig påver-
kan på de anställda undviks. Den interna värderingen ska organiseras så att
den är funktionellt oberoende av portföljförvaltningen.

Krav vid extern värdering

12 §

Extern värdering får utföras av en fysisk eller juridisk person som är

oberoende av den alternativa investeringsfonden, AIF-förvaltaren och andra
personer med nära anknytning till fonden eller förvaltaren.

AIF-förvaltaren ska kunna visa att den externa värderaren
1. omfattas av tillståndsplikt eller registreringsskyldighet enligt lag eller

andra författningar eller av yrkesetiska regler,

2. kan lämna tillräckliga yrkesmässiga garantier för att värderingen kan ut-

föras effektivt, och

3. har utsetts i enlighet med 14 §.
En alternativ investeringsfonds förvaringsinstitut får vara extern värderare

om utförandet av dess funktion som förvaringsinstitut hålls åtskild från upp-
giften som värderare och eventuella intressekonflikter kan identifieras, hante-
ras, övervakas och redovisas för fondens investerare.

En extern värderare får inte uppdra åt någon annan att utföra värderingen.

13 §

Bestämmelser om myndighetskontroll av värderingsfunktionen finns i

13 kap. 8 §.

Uppdragsavtal

Allmänna krav på uppdragsavtal

14 §

En AIF-förvaltare får genom delegering uppdra åt någon annan att ut-

föra en uppgift eller en funktion (uppdragsavtal), om

1. uppdragsavtalet och AIF-förvaltarens delegeringsstruktur i övrigt kan

motiveras på objektiva grunder,

2. uppdragstagaren är kvalificerad för uppgiften eller funktionen och förfo-

gar över tillräckliga resurser för att utföra den,

3. uppdragsavtalet inte hindrar
a) förvaltaren från att handla i investerarnas intresse, eller
b) Finansinspektionens tillsyn över förvaltaren, och
4. AIF-förvaltaren kan övervaka den delegerade uppgiften eller funktionen

och ge de anvisningar som behövs för en sund förvaltning samt med omedel-
bar verkan säga upp uppdragsavtalet, om det är i investerarnas gemensamma
intresse.

Delegering får inte ske i sådan omfattning att AIF-förvaltaren i praktiken

inte längre kan anses fungera som förvaltare av den alternativa investerings-
fonden.

background image

26

SFS 2013:561

AIF-förvaltaren ska underrätta Finansinspektionen om uppdragsavtalet

innan uppdragstagaren börjar utföra de uppgifter eller funktioner som avtalet
avser.

15 §

Vid uppdragsavtal enligt 14 § ska AIF-förvaltaren fortlöpande över-

vaka de uppgifter eller funktioner som utförs av uppdragstagaren.

Uppdragsavtal avseende portföljförvaltning eller riskhantering

16 §

Uppdragsavtal som omfattar portföljförvaltning eller riskhantering får

endast ingås under de förutsättningar som anges i 14 § och endast med upp-
dragstagare som har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende
finansiella instrument eller är registrerade som förvaltare av tillgångar och är
föremål för tillsyn.

Trots första stycket får uppdragsavtal som avses där ingås med någon an-

nan förutsatt att villkoren i det stycket inte kan uppfyllas, att uppdragstagaren
har förutsättningar för att utföra uppgifterna eller funktionerna på ett tillfreds-
ställande sätt och att det även i övrigt är lämpligt att delegering sker. I sådana
fall krävs att Finansinspektionen har godkänt uppdragsavtalet innan upp-
dragstagaren börjar utföra de uppgifter eller funktioner som avtalet avser.

Om uppdragstagaren inte är etablerad i ett land inom EES krävs, utöver

villkoren i första stycket, att det finns ett samarbete mellan Finansinspektio-
nen och tillsynsmyndigheten i det land där uppdragstagaren är etablerad.

17 §

Ett sådant uppdrag som avses i 16 § får inte ges till den alternativa in-

vesteringsfondens förvaringsinstitut eller till den som genom uppdragsavtal
eller vidaredelegering utför någon av förvaringsinstitutets uppgifter.

Om ett sådant uppdrag som avses i 16 § ges till någon vars intressen kan

komma i konflikt med AIF-förvaltarens intressen eller med fondens investe-
rares gemensamma intressen, ska uppdragstagaren

1. hålla portföljförvaltnings- eller riskhanteringsuppgifterna funktionellt

och hierarkiskt åtskilda från de oförenliga uppgifterna, och

2. identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter samt

redovisa dem för fondens investerare.

Vidaredelegering

18 §

En uppdragstagare får vidaredelegera vissa uppgifter och funktioner

till någon annan under förutsättning att

1. AIF-förvaltaren på förhand har godkänt en sådan delegering,
2. AIF-förvaltaren har underrättat Finansinspektionen innan de uppgifter

eller funktioner som ska vidaredelegeras börjar utföras, och

3. uppdragstagaren fortlöpande övervakar utförandet av de vidaredelege-

rade uppgifterna eller funktionerna.

Vid vidaredelegering tillämpas även 14�17 §§ i fråga om dem till vilka

uppgifter eller funktioner har delegerats respektive vidaredelegerats.

Om den till vilken vissa uppgifter eller vissa funktioner har vidaredelege-

rats i sin tur uppdrar åt någon annan att utföra sådana uppgifter, gäller villko-
ren i första och andra styckena i förhållande till den som ska utföra uppgif-
terna eller funktionerna.

background image

27

SFS 2013:561

Uppföranderegler m.m.

Intressekonflikter

19 §

En AIF-förvaltare ska vidta alla rimliga åtgärder för att undvika intres-

sekonflikter och för att identifiera, hantera och redovisa dem som trots detta
uppkommer.

En AIF-förvaltare ska ha organisatoriska och administrativa system som

förhindrar att den alternativa investeringsfondens intressen eller dess investe-
rares gemensamma intressen påverkas negativt av intressekonflikter.

En investerare i en alternativ investeringsfond får inte ges förmånligare

villkor än övriga investerare, om det inte framgår av fondens fondbestämmel-
ser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

20 §

Om de åtgärder som en AIF-förvaltare har vidtagit enligt 19 § inte är

tillräckliga för att förhindra att investerarnas intressen kan komma att skadas,
ska förvaltaren tydligt informera investerarna om arten av eller orsaken till in-
tressekonflikterna innan förvaltaren utför några tjänster för deras räkning.

En AIF-förvaltare ska vidta åtgärder för att förebygga de problem som or-

sakar att investerares intressen kan komma att skadas.

Primärmäklare

21 §

Om en AIF-förvaltare använder sig av en primärmäklares tjänster, ska

villkoren för samarbetet anges i ett skriftligt avtal. I avtalet ska det särskilt
anges om det finns möjligheter till överföring av och förfoganderätt över den
alternativa investeringsfondens tillgångar. Avtalet får inte stå i strid med fon-
dens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk och ska
innehålla en bestämmelse om att fondens förvaringsinstitut ska få del av inne-
hållet i avtalet.

Ersättningssystem

22 §

En AIF-förvaltare ska ha ett ersättningssystem som främjar en sund

och effektiv riskhantering.

Särskilda krav för AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning av
investeringsportföljer

23 §

En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning av investe-

ringsportföljer får inte placera en investerares tillgångar i en alternativ inves-
teringsfond som förvaltaren direkt eller på någon annans uppdrag förvaltar,
om inte investeraren har godkänt detta på förhand.

Tystnadsplikt

24 §

Enskildas förhållanden till en alternativ investeringsfond, en AIF-för-

valtare eller ett förvaringsinstitut får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

background image

28

SFS 2013:561

Uppgiftsskyldighet

25 §

En AIF-förvaltare och ett förvaringsinstitut är skyldiga att lämna ut

uppgifter om enskildas förhållanden till förvaltaren och institutet, om det un-
der en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs
av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på
framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åkla-
gare.

Bestämmelser om skyldighet för AIF-förvaltare och förvaringsinstitut att

lämna uppgifter till överförmyndaren finns i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

Meddelandeförbud

26 §

Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt

25 § får besluta att AIF-förvaltaren eller förvaringsinstitutet samt förvaltarens
eller institutets styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller
för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 25 § eller att det pågår
en förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-
det. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas
endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp
samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet,

ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra.

Ansvarsbestämmelse

27 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter

mot ett meddelandeförbud enligt 26 §.

Skadeståndsansvar

Skadeståndsansvar i allmänhet

28 §

En sådan AIF-förvaltare som avses i 3 kap. eller 5 kap. 1 eller 2 § ska

ersätta en skada som förvaltaren eller en uppdragstagare har tillfogat den al-
ternativa investeringsfonden eller dess investerare genom att överträda

1. denna lag, andra författningar som reglerar AIF-förvaltarens verksamhet

eller nationella bestämmelser i förvaltarens hemland som genomför direktivet
om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

eller

3. bolagsordningen eller interna instruktioner som har sin grund i en för-

fattning som reglerar förvaltarens verksamhet.

Avtal som inskränker en icke-professionell investerares rätt enligt första

stycket är utan verkan. Det gäller dock inte sådana icke-professionella inves-
terare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

background image

29

SFS 2013:561

Skadestånd vid finansiell rådgivning

29 §

I lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter finns sär-

skilda bestämmelser om skadestånd vid finansiell rådgivning som en närings-
idkare tillhandahåller en konsument och som omfattar placering av konsu-
mentens tillgångar i finansiella instrument.

Skadestånd vid uppdragsavtal

30 §

Ett uppdragsavtal enligt 14�18 §§ inskränker inte AIF-förvaltarens an-

svar för skada enligt 28 §.

En extern värderare är enligt 31 § andra stycket i vissa fall ansvarig gente-

mot AIF-förvaltaren för förluster som förvaltaren har åsamkats.

Skadestånd vid värdering

31 §

En AIF-förvaltare ansvarar enligt 28 § gentemot den alternativa inves-

teringsfonden och dess investerare för att fondens tillgångar värderas korrekt,
för att beräkna fondens nettotillgångsvärde (NAV) samt för att offentliggöra
detta värde.

En extern värderare ansvarar gentemot AIF-förvaltaren för förluster som

förvaltaren har åsamkats till följd av att värderaren uppsåtligen eller av oakt-
samhet brustit i utförandet av sina uppgifter.

Avtal som inskränker en icke-professionell investerares rätt enligt första

stycket eller AIF-förvaltarens rätt enligt andra stycket är utan verkan. Det gäl-
ler dock inte sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § an-
dra stycket.

9 kap. Förvaringsinstitut

Allmänna bestämmelser om förvaringsinstitut

1 §

En AIF-förvaltare ska för varje alternativ investeringsfond som förvalta-

ren förvaltar se till att det utses ett förvaringsinstitut.

2 §

Ett förvaringsinstitut ska handla hederligt, rättvist, oberoende och pro-

fessionellt samt uteslutande i den alternativa investeringsfondens och investe-
rarnas intresse.

Förvaringsinstitutet ska hålla verksamheten som förvaringsinstitut åtskild

från verksamheter som kan komma i konflikt med AIF-förvaltarens, fondens
eller investerarnas intressen.

Förvaringsinstitutet ska identifiera, hantera och övervaka eventuella intres-

sekonflikter. Sådana konflikter ska redovisas för fondens investerare.

Skriftligt avtal

3 §

AIF-förvaltaren eller den alternativa investeringsfonden och förvarings-

institutet ska ingå ett skriftligt avtal som reglerar förhållandet mellan parterna.
Avtalet ska bland annat reglera det informationsutbyte och den samordning
som krävs för att institutet ska kunna utföra sina uppgifter för fondens räkning
i enlighet med kraven i denna lag och andra författningar.

background image

30

SFS 2013:561

EES-baserade alternativa investeringsfonders förvaringsinstitut

4 §

Ett förvaringsinstitut för en EES-baserad alternativ investeringsfond ska

vara

1. ett kreditinstitut som
a) har stadgeenligt säte inom EES, och
b) har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/48/EG,

2. ett värdepappersföretag som
a) har stadgeenligt säte inom EES,
b) omfattas av kapitalkraven i enlighet med artikel 20.1 i Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för
värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning)

14, senast ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

15, och

c) har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv

2004/39/EG, inbegripet för att tillhandahålla sidotjänster avseende förvaring
och handhavande av finansiella instrument för kunders räkning som avses i
punkten 1 i avsnitt B i bilaga I till direktivet, och som har egna medel motsva-
rande det startkapital som anges i artikel 9 i direktiv 2006/49/EG, eller

3. ett annat institut som står under fortlöpande tillsyn och som den 21 juli

2011 hör till de kategorier som har godtagits såsom förvaringsinstitut enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Förvaringsinstitutet ska vara etablerat i den alternativa investeringsfondens

hemland.

Icke EES-baserade alternativa investeringsfonders förvaringsinstitut

5 §

Ett förvaringsinstitut för en icke EES-baserad alternativ investerings-

fond ska vara

1. ett kreditinstitut som anges i 4 § första stycket 1,
2. ett värdepappersföretag som anges i 4 § första stycket 2,
3. ett kreditinstitut som är etablerat utanför EES, eller
4. ett värdepappersföretag som är etablerat utanför EES.
Om förvaringsinstitutet är ett sådant institut eller företag som anges i första

stycket 3 eller 4, ska kraven i 6 § vara uppfyllda.

Förvaringsinstitutet ska vara etablerat i det land utanför EES där den alter-

nativa investeringsfonden är etablerad eller i hemlandet för den AIF-förval-
tare som förvaltar fonden.

Särskilda krav på förvaringsinstitut utanför EES

6 §

Ett förvaringsinstitut som är etablerat utanför EES ska vid varje tidpunkt

1. omfattas av effektiv reglering, inbegripet minimikapitalkrav, och effek-

tiv tillsyn av verksamheten med samma verkan som EU-rätten, och

2. enligt avtal vara ansvarigt gentemot den alternativa investeringsfonden

eller dess investerare i enlighet med 17�20 §§ samt uttryckligen utfästa sig att
uppfylla villkoren i 13�16 §§.

14 EUT L 177, 30.6.2006, s. 201 (Celex 32006L0049).

15 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

background image

31

SFS 2013:561

Det ska finnas en skriftlig överenskommelse om samarbete och informa-

tionsutbyte mellan förvaringsinstitutets behöriga myndigheter och de behö-
riga myndigheterna i de länder inom EES där andelar eller aktier i en icke
EES-baserad alternativ investeringsfond avses att marknadsföras samt, om
den inte är en av dessa myndigheter, den behöriga myndigheten i AIF-förval-
tarens hemland.

Det ska finnas en skriftlig överenskommelse som uppfyller kraven i artikel

26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och som sä-
kerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden mellan det land där
förvaringsinstitutet är etablerat och de länder inom EES där andelar eller ak-
tier i en icke EES-baserad alternativ investeringsfond avses att marknadsföras
samt, om det inte är ett av dessa länder, AIF-förvaltarens hemland.

Landet där förvaringsinstitutet är etablerat ska också ha vidtagit nödvän-

diga åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förvaringsinstitut för vissa typer av slutna alternativa
investeringsfonder

7 §

�ven andra än sådana som avses i 4 och 5 §§ får utses till förvaringsin-

stitut för en alternativ investeringsfond, om

1. investerarna i fonden saknar rätt till inlösen under fem år från den första

investeringen, och

2. fonden enligt sin investeringspolicy
a) generellt investerar i andra tillgångar än sådana som kräver depåförva-

ring, eller

b) generellt investerar i emittenter eller onoterade företag för att förvärva

kontroll enligt 11 kap.

En fysisk eller juridisk person får utses till förvaringsinstitut för en sådan

alternativ investeringsfond som avses i första stycket, om

1. funktionen som förvaringsinstitut utgör en del av den fysiska eller juri-

diska personens yrkes- eller affärsverksamhet för vilken gäller registrerings-
skyldighet enligt lag, andra författningar eller yrkesetiska regler, och

2. det finns finansiella och yrkesmässiga garantier för att relevanta förva-

ringsinstitutsuppgifter och därmed förenade åtaganden kan utföras på ett ef-
fektivt sätt.

Begränsningar på grund av intressekonflikter

8 §

En AIF-förvaltare får inte utses som förvaringsinstitut.

En primärmäklare som agerar som motpart till en alternativ investerings-

fond får inte utses som förvaringsinstitut för fonden, om inte verksamheten
som förvaringsinstitut hålls åtskild från tillhandahållandet av tjänster i egen-
skap av primärmäklare. En sådan primärmäklare ska dessutom ha rutiner för
att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekon-
flikter för fondens investerare.

background image

32

SFS 2013:561

Förvaringsinstitutets uppgifter

�vervakning av penningflöden

9 §

Förvaringsinstitutet har till uppgift att övervaka den alternativa investe-

ringsfondens penningflöden.

Förvaringsinstitutet ska särskilt se till att alla betalningar från investerare

har tagits emot och att alla likvida medel i den alternativa investeringsfonden
har bokförts på likvidkonton som har öppnats i fondens namn eller i AIF-för-
valtarens eller förvaringsinstitutets namn för fondens räkning.

Likvidkonton enligt andra stycket ska öppnas hos en sådan enhet som avses

i artikel 18.1 a, b eller c i kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 au-
gusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i
värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet

16. Lik-

vidkonton får även öppnas hos någon annan enhet av samma slag på markna-
der där sådana konton krävs, om enheten är föremål för effektiv reglering av
och tillsyn över verksamheten, som har samma verkan som EU-rätten och
som upprätthålls i enlighet med principerna i artikel 16 i nämnda direktiv.

Om likvidkontot har öppnats i förvaringsinstitutets namn för fondens räk-

ning, får medel som tillhör förvaringsinstitutet eller sådana enheter som avses
i tredje stycket inte finnas på samma konto.

Förvaring av den alternativa investeringsfondens tillgångar

10 §

Förvaringsinstitutet ska

1. depåförvara
a) alla finansiella instrument som kan registreras på ett konto för finansiella

instrument som har öppnats hos förvaringsinstitutet, och

b) alla finansiella instrument som fysiskt kan levereras till förvaringsinsti-

tutet, samt

2. kontrollera AIF-förvaltarens, för den alternativa investeringsfondens

räkning, eller fondens äganderätt till övriga tillgångar samt föra och hålla ett
uppdaterat register över dem.

Förvaringsinstitutet får inte utan förhandsgodkännande av AIF-förvaltaren

eller fonden förfoga över de tillgångar som avses i första stycket för egen räk-
ning.

11 §

För att fullgöra sina uppgifter enligt 10 § första stycket 1 ska förva-

ringsinstitutet se till att alla finansiella instrument registreras på ett separat
konto hos institutet i den alternativa investeringsfondens namn, eller i AIF-
förvaltarens namn för fondens räkning, och i enlighet med principerna i arti-
kel 16 i kommissionens direktiv 2006/73/EG.

För att fullgöra sina uppgifter enligt 10 § första stycket 2 ska förvaringsin-

stitutet lägga uppgifter eller handlingar från AIF-förvaltaren eller fonden samt
andra tillgängliga handlingar till grund för sin bedömning av äganderätten till
tillgångarna.

16 EUT L 241, 2.9.2006, s. 26 (Celex 32006L0073).

background image

33

SFS 2013:561

Förvaringsinstitutets övriga uppgifter

12 §

Förvaringsinstitutet ska, utöver det som anges i 9 och 10 §§, verkställa

AIF-förvaltarens instruktioner, om de inte strider mot bestämmelserna i denna
lag eller annan författning, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller mot-
svarande regelverk, samt se till att

1. försäljning, emission, återköp, inlösen och makulering av andelar eller

aktier i den alternativa investeringsfonden genomförs enligt denna lag och
fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk,

2. värdet av andelarna eller aktierna i fonden beräknas enligt denna lag och

fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk,

3. ersättningar för transaktioner som berör en alternativ investeringsfonds

tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och

4. fondens intäkter används enligt bestämmelserna i denna lag och fondbe-

stämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk.

Uppdragsavtal

Allmänna krav på uppdragsavtal

13 §

Förvaringsinstitutet får inte uppdra åt någon annan att utföra andra

uppgifter än förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten enligt 10 §.

Delegering enligt första stycket förutsätter att förvaringsinstitutet
1. kan visa att det finns ett objektivt skäl för delegering av uppgifterna och

att avsikten inte är att kringgå kraven i denna lag eller annan författning,

2. har handlat med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg vid valet

av uppdragstagare, och

3. regelbundet övervakar uppdragstagaren och dennes rutiner avseende de-

legerade uppgifter.

�vriga villkor för uppdragsavtal

14 §

Förvaringsinstitutet ska, utöver det som anges i 13 § och om inget an-

nat följer av 15 §, förvissa sig om att uppdragstagaren

1. har den struktur och den sakkunskap som krävs i förhållande till uppdra-

get,

2. om uppdraget avser depåförvaringsuppgifter, omfattas av en effektiv

reglering, inbegripet minimikapitalkrav, effektiv tillsyn över verksamheten i
den berörda jurisdiktionen och regelbunden extern granskning för att säker-
ställa att de finansiella instrumenten finns i uppdragstagarens besittning,

3. håller de anförtrodda tillgångarna åtskilda från egna och andras till-

gångar så att de alltid går att identifiera,

4. använder den alternativa investeringsfondens tillgångar endast om AIF-

förvaltaren eller fonden har gett sitt godkännande och efter anmälan till förva-
ringsinstitutet, samt

5. uppfyller de allmänna skyldigheter och respekterar de förbud som anges

i 1, 2, 10 och 11 §§.

background image

34

SFS 2013:561

Särskilda bestämmelser vid uppdragsavtal avseende depåförvaringsuppgifter
utanför EES

15 §

Om lagstiftningen i ett land utanför EES kräver att vissa finansiella in-

strument depåförvaras av en lokal enhet och det inte finns någon sådan enhet
som uppfyller kraven i 14 § 2, får förvaringsinstitutet trots det uppdra depå-
förvaringsfunktioner åt enheten. Detta får dock ske endast i den omfattning
som är nödvändig enligt det landets lagstiftning och endast så länge det inte
finns lokala enheter som uppfyller dessa krav.

För delegering enligt första stycket krävs dessutom att
1. den alternativa investeringsfondens investerare, innan de gjorde sin in-

vestering, har blivit korrekt informerade om att delegeringen är nödvändig en-
ligt det landets lagstiftning och om de omständigheter som motiverar delege-
ringen, och

2. AIF-förvaltaren eller fonden har gett instruktioner till förvaringsinstitu-

tet att delegera depåförvaringen av de finansiella instrumenten till en lokal en-
het.

Vidaredelegering

16 §

En uppdragstagare får i sin tur uppdra åt någon annan att utföra uppgif-

ter enligt 13 § (vidaredelegering), om samtliga villkor som ställs upp för för-
varingsinstitutets delegering är uppfyllda.

Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar

Skadeståndsansvar vid förlust av finansiella instrument som depåförvaras

17 §

Om förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare har förlorat finansiella

instrument som depåförvaras enligt 10 § första stycket 1, ska institutet utan
onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller ett be-
lopp motsvarande värdet till den alternativa investeringsfonden eller AIF-för-
valtaren för fondens räkning.

Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt enligt första stycket om institutet kan

visa att förlusten är orsakad av en yttre händelse utanför institutets rimliga
kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga
ansträngningar gjorts. Förvaringsinstitutet är inte heller skadeståndsansvarigt
om förutsättningarna enligt 20 eller 21 § är uppfyllda.

Skadeståndsansvar för övriga skador

18 §

Om den alternativa investeringsfonden eller dess investerare tillfogats

annan skada än sådan som avses i 17 § genom att förvaringsinstitutet eller en
uppdragstagare uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt denna lag eller
andra författningar som reglerar verksamheten, ska institutet ersätta skadan.

Skadeståndsansvar vid uppdragsavtal

19 §

Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av

äganderätten enligt 10 § fråntar inte förvaringsinstitutet dess skadeståndsan-
svar enligt denna lag. Detta gäller även om uppdragstagaren har vidaredelege-
rat uppgiften enligt 16 §.

background image

35

SFS 2013:561

20 §

Trots det som anges i 19 § får förvaringsinstitutet befrias från ansvar

för förlust av finansiella instrument som depåförvarats av en uppdragstagare,
om institutet kan visa att

1. samtliga krav för delegering i 13 och 14 §§ är uppfyllda,
2. det finns ett skriftligt avtal mellan institutet och uppdragstagaren som ut-

tryckligen överför ansvaret till uppdragstagaren och gör det möjligt för AIF-
förvaltaren eller den alternativa investeringsfonden, eller institutet för deras
räkning, att framställa krav mot uppdragstagaren, och

3. det finns ett skriftligt avtal mellan institutet och AIF-förvaltaren eller

fonden som uttryckligen tillåter, och fastställer ett objektivt skäl för, ansvars-
befrielse för institutet.

21 §

Om förvaringsinstitutet har delegerat depåförvaringsuppgifter enligt

15 §, får institutet befrias från ansvar för förlust av finansiella instrument, om

1. den alternativa investeringsfondens fondbestämmelser, bolagsordning

eller motsvarande regelverk uttryckligen tillåter en sådan ansvarsbefrielse,

2. fondens investerare, innan de gjorde sin investering, har blivit korrekt in-

formerade om möjligheten till och förutsättningarna för en sådan ansvarsbe-
frielse,

3. AIF-förvaltaren eller fonden har gett instruktioner till förvaringsinstitu-

tet om att delegera depåförvaringen av de finansiella instrumenten till en lokal
enhet i det landet,

4. det finns ett skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet och AIF-förvalta-

ren eller fonden som uttryckligen tillåter en sådan befrielse, och

5. det finns ett skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet och uppdragstaga-

ren som uttryckligen överför ansvaret till uppdragstagaren och gör det möjligt
för AIF-förvaltaren eller fonden, eller institutet för deras räkning, att fram-
ställa krav mot uppdragstagaren för förlust av finansiella instrument.

Skadeståndsansvar för förvaringsinstitut för specialfonder

22 §

För förvaringsinstitut för specialfonder gäller, i stället för det som

anges i 17�21 §§, att institutet ska ersätta en skada som tillfogats en fondan-
delsägare eller en AIF-förvaltare genom att förvaringsinstitutet överträtt
denna lag eller fondbestämmelserna.

Talerätt

23 §

Talan om förvaringsinstitutets ansvar får väckas av den alternativa in-

vesteringsfonden eller av AIF-förvaltaren, beroende på hur rättsförhållandet
mellan förvaringsinstitutet, AIF-förvaltaren och investerarna är utformat.

Förvaringsinstitutets informationsskyldighet

24 §

Ett förvaringsinstitut ska på begäran av den behöriga myndigheten

lämna all information som institutet har fått vid utförandet av förvaringsupp-
gifter och som den alternativa investeringsfondens och AIF-förvaltarens be-
höriga myndigheter kan behöva. Förvaringsinstitutets behöriga myndigheter
ska utan dröjsmål lämna den mottagna informationen till fondens och AIF-
förvaltarens behöriga myndigheter.

background image

36

SFS 2013:561

10 kap. Informationskrav

Informationsbroschyr

1 §

För varje EES-baserad alternativ investeringsfond som AIF-förvaltaren

förvaltar och för varje alternativ investeringsfond som förvaltaren marknads-
för inom EES ska det finnas en aktuell informationsbroschyr. Informations-
broschyren ska innehålla uppgifter om

1. fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under vilka

dessa eller investeringspolicyn kan ändras,

2. var mottagarfonden är etablerad om fonden är en matarfond till en alter-

nativ investeringsfond samt information om var de underliggande fonderna är
etablerade om fonden är en fond-i-fond,

3. de tillgångsslag som fonden får placera i och fondens riskprofil, inklu-

sive information om användande av finansiell hävstång,

4. de viktigaste rättsliga följderna av en investering i fonden,
5. AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, revisorer och andra tjänsteleverantö-

rer,

6. ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel i enlighet med 7 kap. 5 § för

att täcka eventuella skadeståndsanspråk,

7. delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner,
8. principer och rutiner för värdering av tillgångarna i fonden,
9. hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och

villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier,

10. avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för direkta och in-

direkta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare,

11. förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till för-

månligare villkor för någon investerare i fonden,

12. fondens primärmäklare samt relevanta arrangemang mellan sådan mäk-

lare och fonden,

13. hur och när regelbunden information om fonden enligt 9 och 10 §§

lämnas,

14. den senaste årsberättelsen enligt 4 § och det senaste beräknade nettotill-

gångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens andelar eller aktier, och

15. historisk avkastning.
För en alternativ investeringsfond som omfattas av ett krav på att offentlig-

göra prospekt behöver AIF-förvaltaren endast lämna information enligt första
stycket som inte redan framgår av prospektet.

Faktablad

2 §

För alternativa investeringsfonder som en AIF-förvaltare marknadsför

till icke-professionella investerare i Sverige ska det finnas ett aktuellt fakta-
blad.

Faktabladet ska på ett lättbegripligt sätt och i sammanfattning innehålla den

grundläggande information som behövs för att investerare ska kunna bedöma
fonden och den risk som är förenad med att investera i den.

Innehållet i faktabladet ska vara rättvisande och tydligt och får inte vara

vilseledande. Det ska stämma överens med relevanta delar i informationsbro-
schyren.

Av faktabladet ska fondens rättsliga ställning framgå.

background image

37

SFS 2013:561

Tillhandahållande av information om alternativa investeringsfonder som
marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige

3 §

Informationsbroschyren och faktabladet ska på begäran kostnadsfritt

tillhandahållas den som avser att köpa andelar eller aktier i en alternativ in-
vesteringsfond som marknadsförs till icke-professionella investerare i Sve-
rige. Köparen ska, med undantag för de fall som avses i 8 kap. 22 a § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran tillhandahållas
faktabladet i god tid innan avtal ingås.

Om AIF-förvaltaren genom marknadsföring erbjuder allmänheten att köpa

andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond som avses i första stycket,
ska det av erbjudandet framgå att det finns ett faktablad och en informations-
broschyr och var dessa finns att tillgå.

Om information inte tillhandahålls i enlighet med 2 § samt första och andra

styckena denna paragraf, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas,
med undantag av bestämmelserna i 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift.
Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den la-
gen.

�&rsberättelse

4 §

En AIF-förvaltare ska inom sex månader från utgången av varje räken-

skapsår tillhandahålla en årsberättelse för varje

1. EES-baserad alternativ investeringsfond som förvaltaren förvaltar, och
2. alternativ investeringsfond som förvaltaren marknadsför inom EES.
�&rsberättelsen ska på begäran lämnas till fondens investerare. �&rsberättel-

sen ska göras tillgänglig för Finansinspektionen och, om fondens hemland
inte är Sverige, den behöriga myndigheten i fondens hemland.

En AIF-förvaltare som förvaltar en alternativ investeringsfond som omfat-

tas av ett krav på att offentliggöra en årsredovisning i enlighet med Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om
harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring
av direktiv 2001/34/EG

17, senast ändrat genom direktiv 2010/78/EU18, ska på

begäran av fondens investerare lämna den kompletterande information som
anges i 5 §, om den inte redan framgår av årsredovisningen.

5 §

�&rsberättelsen ska innehålla

1. en balansräkning eller annan redovisning av tillgångar och skulder,
2. en resultaträkning,
3. en verksamhetsberättelse,
4. information om väsentliga förändringar i den information som ska läm-

nas enligt 1, 9 och 10 §§, och

5. information om ersättningar.
Uppgifterna om räkenskaperna i årsberättelsen ska sammanställas i enlig-

het med

17 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109).

18 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

background image

38

SFS 2013:561

1. bestämmelserna om redovisning i den alternativa investeringsfondens

hemland eller, om det är fråga om en icke EES-baserad alternativ investe-
ringsfond, i det land där fonden är etablerad, och

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

6 §

Information om ersättningar i enlighet med 5 § första stycket 5 ska inne-

hålla

1. det sammanlagda ersättningsbeloppet till AIF-förvaltarens anställda un-

der året fördelat på fasta och rörliga ersättningar med uppgift om antal ersätt-
ningsmottagare, och

2. totalt ersättningsbelopp till AIF-förvaltarens verkställande ledning och

sådana anställda som väsentligt påverkar den alternativa investeringsfondens
riskprofil.

Om fonden har betalat ut särskilda vinstandelar, ska information och be-

loppsuppgifter avseende vinstandelarna lämnas.

7 §

AIF-förvaltarens eller den alternativa investeringsfondens revisorer ska

granska de räkenskaper som ligger till grund för årsberättelsen. Granskningen
ska utföras av auktoriserad eller godkänd revisor eller av någon med behörig-
het att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES. Revisionsberättel-
sen, med eventuella anmärkningar, ska i sin helhet återges i årsberättelsen.

Revisionen av räkenskaperna i årsberättelsen för en icke EES-baserad al-

ternativ investeringsfond får utföras i enlighet med internationella revisions-
standarder som är tillämpliga i det land där fonden är etablerad.

Information om förvaringsinstitutets ansvar

8 §

En AIF-förvaltare ska informera investerare innan de investerar i en al-

ternativ investeringsfond, om det finns avtal genom vilket förvaringsinstitutet
har friskrivit sig från ansvar för förlust av finansiella instrument som depåför-
varas av tredje part.

En AIF-förvaltare ska utan dröjsmål informera investerare om ändringar

som rör förvaringsinstitutets ansvar.

Information om risk och likviditetshantering

9 §

En AIF-förvaltare ska för varje EES-baserad alternativ investeringsfond

som förvaltaren förvaltar och för varje alternativ investeringsfond som förval-
taren marknadsför inom EES regelbundet lämna information till investerarna
om

1. andelen icke likvida tillgångar i fonden,
2. ändringar i fondens likviditetshantering, och
3. fondens aktuella riskprofil och de riskhanteringssystem som tillämpas.

Information om finansiell hävstång

10 §

En AIF-förvaltare som förvaltar EES-baserade alternativa investe-

ringsfonder som använder finansiell hävstång eller som inom EES marknads-
för alternativa investeringsfonder som använder finansiell hävstång, ska för
varje sådan fond regelbundet lämna information till investerarna om

1. det totala beloppet för den finansiella hävstång som fonden använt,

background image

39

SFS 2013:561

2. förändringar i den högsta nivå av finansiell hävstång som förvaltaren får

använda för fondens räkning, och

3. rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som har lämnats en-

ligt ordningen för finansiell hävstång.

11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter

Kontroll över onoterade företag

1 §

En alternativ investeringsfond har kontroll över ett onoterat företag, om

fonden innehar mer än fem tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i företa-
get.

Vid beräkningen av en alternativ investeringsfonds innehav ska följande

aktier i det onoterade företaget likställas med fondens egna, nämligen aktier
som innehas av

1. andra alternativa investeringsfonder som förvaltas av samma AIF-för-

valtare som förvaltar fonden, om det finns en överenskommelse mellan dem
avseende kontroll över företaget,

2. alternativa investeringsfonder som förvaltas av andra AIF-förvaltare, om

det finns en överenskommelse mellan dem avseende kontroll över företaget,

3. företag som kontrolleras av fonden, och
4. andra, fysiska eller juridiska personer, som innehar aktierna i företaget i

eget namn men som agerar för fondens räkning eller för ett företag som kon-
trolleras av fonden.

Beräkningen av andelen av röstetalet ska göras med utgångspunkt i samt-

liga aktier som det onoterade företaget har gett ut, även om rösträtten för vissa
aktier inte kan utövas.

Det som avses med kontroll enligt denna paragraf gäller enbart bestämmel-

serna i detta kapitel.

Kontroll över emittenter

2 §

En alternativ investeringsfond har kontroll över en emittent med säte i

Sverige om fonden innehar aktier som representerar minst tre tiondelar av
röstetalet för samtliga aktier i emittenten. Vid beräkningen av innehavet ska
1 § andra och tredje styckena tillämpas.

För emittenter med säte i ett annat land inom EES ska kontroll bestämmas

enligt de i det landet tillämpliga reglerna.

Det som avses med kontroll enligt denna paragraf gäller enbart bestämmel-

serna i detta kapitel.

Undantag för vissa företag

3 §

Bestämmelserna i detta kapitel om kontroll över onoterade företag ska

inte tillämpas på innehav i

1. små eller medelstora företag i den mening som avses i artikel 2.1 i bila-

gan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 av-
seende definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag

19, eller

19 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36 (Celex 32003H0361).

background image

40

SFS 2013:561

2. specialföretag vars syfte är att förvärva, inneha eller administrera fastig-

heter.

Underrättelser och information

4 §

En AIF-förvaltare ska underrätta Finansinspektionen när förvärv och

avyttringar av aktier i ett onoterat företag som medför att innehavet hos en al-
ternativ investeringsfond som förvaltaren förvaltar uppnår, överstiger eller
faller under 10, 20, 30, 50 eller 75 procent av röstetalet för samtliga aktier i
företaget.

5 §

När en alternativ investeringsfond har uppnått kontroll över ett onoterat

företag ska AIF-förvaltaren underrätta Finansinspektionen, det onoterade fö-
retaget och företagets kända aktieägare.

Underrättelsen ska innehålla uppgifter om
1. det röstetal som kontrolleras,
2. hur de förvärv som medfört att kontroll uppnåtts har skett, inbegripet

vilka som är de berörda aktieägarna och varje fysisk eller juridisk person som
har rätt att utöva rösträtten för deras räkning samt eventuella kedjor av företag
genom vilka rösträtten faktiskt innehas, och

3. vilket datum som kontrollen uppnåddes.
AIF-förvaltaren ska i en underrättelse till ett onoterat företag begära att sty-

relsen i företaget utan onödigt dröjsmål lämnar den information som avses i
andra stycket till arbetstagarrepresentanterna eller, om det inte finns några så-
dana, de anställda.

6 §

En AIF-förvaltare ska skicka en underrättelse enligt 4 eller 5 § så snart

som möjligt och senast tio arbetsdagar efter det att innehavet har uppnått,
överstigit eller fallit under ett tröskelvärde respektive kontrollen har uppnåtts.

7 §

När en alternativ investeringsfond har uppnått kontroll över ett onoterat

företag eller en emittent, ska AIF-förvaltaren underrätta Finansinspektionen,
företaget och företagets kända aktieägare.

Underrättelsen ska innehålla uppgifter om
1. vilka AIF-förvaltare som antingen enskilt eller genom en överenskom-

melse mellan dem förvaltar den eller de alternativa investeringsfonder som
har uppnått kontroll över företaget,

2. den policy som tillämpas för att förebygga och hantera intressekonflik-

ter, särskilt mellan AIF-förvaltaren, fonden och företaget, inbegripet uppgifter
om de särskilda skyddsmekanismer som inrättats för att se till att alla avtal
mellan förvaltaren eller fonden och företaget ingås enligt normala marknads-
mässiga villkor, och

3. den policy som tillämpas för extern och intern kommunikation som rör

företaget, särskilt när det gäller de anställda.

AIF-förvaltaren ska i underrättelsen till företaget begära att styrelsen utan

onödigt dröjsmål lämnar den information som avses i första stycket till arbets-
tagarrepresentanter eller, om det inte finns några sådana, de anställda.

8 §

När en alternativ investeringsfond har uppnått kontroll över ett onoterat

företag, ska AIF-förvaltaren informera

background image

41

SFS 2013:561

1. företaget och företagets kända aktieägare om sina avsikter i fråga om fö-

retagets framtida verksamhet och förväntade effekter på sysselsättningen, in-
begripet väsentliga ändringar i anställningsvillkoren samt begära att styrelsen
i företaget informerar arbetstagarrepresentanter eller, om det inte finns några
sådana, de anställda om detta, och

2. Finansinspektionen och investerarna i fonden om hur förvärvet har fi-

nansierats.

�&rsberättelse och årsredovisning

9 §

�&rsberättelsen för en alternativ investeringsfond som har kontroll över

ett onoterat företag, ska innehålla en översikt över utvecklingen av det onote-
rade företagets verksamhet. �versikten ska vara rättvisande och återspegla si-
tuationen i slutet av den period som årsberättelsen avser. �&rsberättelsen ska
även innehålla upplysningar om

1. viktiga händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång,
2. den förväntade framtida utvecklingen för det onoterade företaget, och
3. innehav, förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med kraven i

6 kap. 1 § andra stycket 6�9 årsredovisningslagen (1995:1554) eller motsva-
rande lagstiftning i ett annat land inom EES.

AIF-förvaltaren ska begära att styrelsen i det onoterade företaget lämnar

den information som avses i första stycket till arbetstagarrepresentanter eller,
om det inte finns några sådana, de anställda, inom den tid som årsberättelsen
för den alternativa investeringsfonden ska upprättas.

Kraven i första och andra styckena behöver inte uppfyllas, om kraven i

10 § uppfylls.

10 §

�&rsberättelsen för en alternativ investeringsfond behöver inte innehålla

den information som avses i 9 § första stycket, om informationen ingår i det
onoterade företagets årsredovisning och AIF-förvaltaren

1. begär att styrelsen i det onoterade företaget gör företagets årsredovisning

tillgänglig för arbetstagarrepresentanter eller, om det inte finns några sådana,
de anställda, inom den tid som årsredovisningen ska upprättas enligt tillämp-
lig lag, och

2. tillhandahåller investerarna i fonden det onoterade företagets årsredovis-

ning inom den tid som årsberättelsen för fonden ska upprättas, om företagets
årsredovisning finns att tillgå då eller, om den inte gör det, senast det datum
när årsredovisningen för företaget ska vara upprättad enligt tillämplig lag.

Utdelning och förvärv av egna aktier m.m.

11 §

En AIF-förvaltare som förvaltar en alternativ investeringsfond som får

kontroll över ett onoterat företag eller en emittent, får under 24 månader efter
förvärvet inte underlätta, stödja, rösta för eller ge instruktioner om följande:

1. Utdelningar eller andra värdeöverföringar till aktieägarna när nettotill-

gångarna enligt företagets årsredovisning på bokslutsdagen för det senaste rä-
kenskapsåret understiger, eller till följd av en sådan utdelning eller annan vär-
deöverföring skulle understiga, det tecknade kapitalet inklusive de reserver
som inte får utdelas enligt lag eller bolagsordning. Om den icke inbetalda de-
len av det tecknade kapitalet inte ingår i tillgångarna enligt balansräkningen,
ska detta belopp dras av från det tecknade kapitalet.

background image

42

SFS 2013:561

2. Utdelningar eller andra värdeöverföringar till aktieägarna som skulle

överstiga vinsten för det senast avslutade räkenskapsåret inklusive balanserad
vinst och belopp från reserver som får användas för detta och med avdrag för
balanserad förlust och belopp som enligt lag eller bolagsordning har avsatts
till reserver.

3. Förvärv av egna aktier som företaget gör, inbegripet aktier som tidigare

förvärvats av företaget och innehas av det samt aktier som förvärvats av per-
soner som agerar i eget namn men för företagets räkning, om förvärven skulle
leda till att nettotillgångarna understiger det belopp som anges i 1.

För förvärv av egna aktier ska, utöver det som anges i första stycket 3, även

förutsättningarna i något av leden b�h i artikel 22.1 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2012/30/EU av den 25 oktober 2012 om samordning av de
skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avsedda bolagen i bolags-
männens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt
att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvär-
diga (omarbetning)

20 vara uppfyllda.

AIF-förvaltaren ska göra sitt yttersta för att förhindra sådana åtgärder som

avses i första stycket.

Första stycket gäller inte nedsättning av aktiekapitalet som görs för att

täcka förlust eller nedsättning som görs för överföring av medel till reserv
som inte får utdelas enligt lag eller bolagsordning, om reserven efter åtgärden
inte överstiger tio procent av det tecknade kapitalet efter nedsättningen.

12 kap. Särskilt om specialfonder

Specialfondens rättsliga ställning

1 §

En specialfond kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet.

Egendom som ingår i en specialfond får inte utmätas.
Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.
Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt ska inte tillämpas på delägarskap i

en specialfond.

Förvaltningen av en specialfond

2 §

AIF-förvaltaren företräder andelsägarna i alla frågor som rör en special-

fond. AIF-förvaltaren handlar vid förvaltningen av fonden i eget namn och
ska därvid ange fondens beteckning.

AIF-förvaltaren får använda tillgångarna i en specialfond för att fullgöra

förpliktelser som ingåtts som ett led i förvaltningen av fonden och för att
ställa säkerhet för fullgörandet av sådana förpliktelser.

Vid förvaltningen av en specialfond ska AIF-förvaltaren handla uteslu-

tande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

AIF-förvaltaren ska handla oberoende av förvaringsinstitutet.

20 EUT L 315, 14.11.2012, s. 74 (Celex 32012L0030).

background image

43

SFS 2013:561

Fondbestämmelser

3 §

För varje specialfond ska det finnas fondbestämmelser som upprättas av

AIF-förvaltaren. För fondbestämmelserna ska 4

kap. 8�9 b §§ lagen

(2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om värdepap-
persfond ska avse specialfond och det som anges om fondbolag ska avse AIF-
förvaltare.

4 §

I fondbestämmelserna ska det anges om specialfonden riktar sig till all-

mänheten eller till en avgränsad krets investerare. I det senare fallet ska kret-
sen anges. Fondbestämmelserna ska även innehålla upplysning om

1. i vilka avseenden specialfonden avviker från det som gäller för värde-

pappersfonder,

2. vilken risknivå som eftersträvas, och
3. vilket riskmått som används.

Fondandelar och inlösen av fondandelar

5 §

För andelar i en specialfond och inlösen av sådana andelar ska 4 kap.

10�14 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges
där om

� värdepappersfond ska avse specialfond,
� fondbolag ska avse AIF-förvaltare,
� informationsbroschyr ska avse informationsbroschyr enligt 12 kap. 7 §

denna lag,

� faktablad ska avse faktablad enligt 12 kap. 8 § denna lag, samt
� årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska avse årsberättelsen och halv-

årsredogörelsen enligt 12 kap. 10 § denna lag.

6 §

Fondbestämmelserna för en specialfond får, under förutsättning av

Finansinspektionens godkännande, innehålla begränsningar av möjligheten
att förvärva fondandelar. Specialfonder måste vara öppna för inlösen av an-
delar minst en gång om året.

Information om specialfonder

7 §

Informationsbroschyren för en specialfond ska, utöver det som anges i

10 kap. 1 §, innehålla fondbestämmelserna för fonden. Därutöver ska det på
en framträdande plats i informationsbroschyren och allt övrigt marknadsfö-
ringsmaterial avseende fonden anges

1. om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansätt-

ning och de förvaltningsmetoder AIF-förvaltaren använder sig av, och

2. att fonden är en specialfond.

8 §

För specialfonder ska, utöver 10 kap. 2 §, även 4 kap. 16 a § fjärde

stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där
om värdepappersfond ska avse specialfond.

9 §

För specialfonder ska 4 kap. 17 § lagen (2004:46) om värdepappersfon-

der tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond
och det som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

background image

44

SFS 2013:561

�&rsberättelse och halvårsredogörelse

10 §

För specialfonder ska, i stället för 10 kap. 4 § och utöver 10 kap. 5 §,

4 kap. 18 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges
där om värdepappersfond ska avse specialfond och det som anges om fondbo-
lag ska avse AIF-förvaltare.

11 §

För specialfonder ska 4 kap. 20 § första stycket och 21 § lagen

(2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om värdepap-
persfond ska avse specialfond.

Information om kostnader

12 §

För specialfonder ska bestämmelserna om information om kostnader i

4 kap. 22 och 23 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det
som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond och det som anges
om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Placeringsbestämmelser

13 §

Finansinspektionen ska vid godkännandet av fondbestämmelserna för

en specialfond pröva om fonden har en lämplig fördelning av placeringar med
hänsyn till de krav som bör ställas på riskspridning.

För förvaltningen av medlen i en specialfond gäller 5 kap. lagen (2004:46)

om värdepappersfonder, om inte Finansinspektionen har tillåtit undantag. De-
rivatinstrument får dock ha andra underliggande tillgångar än de som anges i
5 kap. 12 § samma lag, om instrumenten är föremål för handel på någon
finansiell marknad och inte medför en skyldighet att leverera den underlig-
gande tillgången.

14 §

Om medel i en specialfond till minst 85 procent av fondens värde ska

placeras i andelar i en värdepappersfond eller i en specialfond tillämpas
5 a kap. 5 § första stycket och andra stycket 1�6, 6 § första stycket, 8 §, 9 §,
11�16 §§, 18�20 §§, 22�25 §§, 27 § första och andra styckena, 29 §, 30 § 2,
31 §, 33�37 §§, 38 § första stycket 2 och andra stycket, 39 §, 41�46 §§, 49 §
första stycket, 50 och 51 §§, 52 § 1, 53 § samt 54 § 1 och 2 lagen (2004:46)
om värdepappersfonder. Det som anges om en värdepappersfond eller en ma-
tarfond ska avse specialfonden och det som anges om en mottagarfond ska
avse den fond som specialfondens medel placeras i. Hänvisningar till place-
ring enligt 5 a kap. 1 § lagen om värdepappersfonder ska avse en specialfonds
placering enligt denna paragraf.

15 §

En AIF-förvaltare ska för varje specialfond beräkna och till Finansin-

spektionen redovisa fondens risknivå.

Fusion av specialfonder

16 §

En AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansinspektionen, lägga sam-

man specialfonder. Tillstånd får även ges till en fusion mellan en eller flera
överlåtande specialfonder och en övertagande värdepappersfond.

background image

45

SFS 2013:561

Bestämmelserna om fusion av värdepappersfonder i 8 kap. 1�16 §§ lagen

(2004:46) om värdepappersfonder gäller på motsvarande sätt för en fusion
som avses i första stycket. Det som anges där om värdepappersfond ska avse
specialfond och det som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Delning av specialfonder

17 §

En AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en

specialfond. Tillstånd till delning ska lämnas om åtgärden kan anses förenlig
med investerarnas intressen.

En AIF-förvaltare som har fått tillstånd till en delning ska genast underrätta

investerarna om den planerade åtgärden och Finansinspektionens beslut.
Denna information ska också finnas att tillgå hos AIF-förvaltaren och förva-
ringsinstitutet. En delning får genomföras tidigast tre månader från dagen för
Finansinspektionens beslut.

Upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en specialfond

18 §

För upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en specialfond ska

9 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där
om värdepappersfond ska avse specialfond och det som anges om fondbolag
ska avse AIF-förvaltare.

Organisation och uppföranderegler för förvaltare av specialfonder

19 §

AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska, utöver det som anges i

8 kap., ha interna regler och rutiner för att hantera klagomål från fondens in-
vesterare och för att hantera etiska frågor som uppkommer i verksamheten.
Reglerna ska fastställas av AIF-förvaltarens styrelse.

13 kap. Tillsyn och myndighetssamarbete

Tillsynen och dess omfattning

1 §

Finansinspektionen har tillsyn över AIF-förvaltare som har tillstånd en-

ligt 3 eller 5 kap. eller är registrerade enligt 2 kap. och över förvaringsinstitut.

För svenska AIF-förvaltare och svenska förvaringsinstitut omfattar tillsy-

nen att verksamheten drivs enligt denna lag, andra författningar som reglerar
företagets verksamhet, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsva-
rande regelverk för en alternativ investeringsfond, företagets bolagsordning,
stadgar eller reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en för-
fattning som reglerar företagets verksamhet.

För AIF-förvaltare och förvaringsinstitut som driver verksamhet från filial i

Sverige eller marknadsför eller förvaltar alternativa investeringsfonder i
Sverige omfattar tillsynen att företaget följer de lagar och andra författningar
som gäller för företagets verksamhet i Sverige samt, när en specialfond för-
valtas enligt 5 kap. 2 §, även det som anges i fondbestämmelserna.

Information till Finansinspektionen

2 §

En AIF-förvaltare ska regelbundet informera Finansinspektionen om

background image

46

SFS 2013:561

1. de marknader där förvaltaren är medlem eller bedriver aktiv handel,
2. de instrument som förvaltaren huvudsakligen handlar med, och
3. varje alternativ investeringsfonds huvudsakliga exponeringar och risk-

koncentrationer.

AIF-förvaltaren ska för varje EES-baserad alternativ investeringsfond som

förvaltas och för varje alternativ investeringsfond som marknadsförs inom
EES informera Finansinspektionen om

1. andelen icke likvida tillgångar i fonden,
2. förändringar i fondens likviditetshantering,
3. fondens riskprofil och riskhanteringssystem,
4. de huvudsakliga kategorier av tillgångar som fonden har investeringar i,

och

5. resultatet av genomförda stresstester.

3 §

På begäran av Finansinspektionen ska en AIF-förvaltare till inspektio-

nen lämna

1. en förteckning, som ska uppdateras vid utgången av varje kvartal, över

de alternativa investeringsfonder som förvaltaren förvaltar, och

2. årsberättelser för dels de EES-baserade alternativa investeringsfonder

som förvaltaren förvaltar, dels de alternativa investeringsfonder som förvalta-
ren marknadsför inom EES.

4 §

En AIF-förvaltare som förvaltar alternativa investeringsfonder som i be-

tydande grad använder finansiell hävstång ska för varje sådan fond regelbun-
det informera Finansinspektionen om den samlade nivån på finansiell häv-
stång och den finansiella hävstångens sammansättning. Informationen ska
innehålla uppgift om fondens fem mest betydande långivare och om de be-
lopp som lånats från dessa.

Första stycket ska även tillämpas av icke EES-baserade AIF-förvaltare med

tillstånd enligt 5 kap. 10�12 §§ att i Sverige marknadsföra alternativa investe-
ringsfonder.

5 §

Om det behövs för att övervaka risker i det finansiella systemet, får

Finansinspektionen begära att en AIF-förvaltare lämnar ytterligare informa-
tion till inspektionen. Finansinspektionen ska i så fall informera Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten.

6 §

AIF-förvaltare ska lämna Finansinspektionen upplysningar om sin verk-

samhet och därmed sammanhängande omständigheter enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av denna lag.

AIF-förvaltare och förvaringsinstitut ska, utöver det som anges i första

stycket, lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

7 §

För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag, kommissionens

delegerade förordning och föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs, får
Finansinspektionen begära att

1. en fysisk eller juridisk person tillhandahåller uppgifter, handlingar eller

annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken kommer till förhör

på tid och plats som inspektionen bestämmer.

background image

47

SFS 2013:561

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida

mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en begäran enligt för-

sta stycket att fullgöra sin skyldighet.

Myndighetskontroll av värderingsfunktionen

8 §

Om förutsättningarna för extern värdering enligt 8 kap. 12 § andra

stycket inte är uppfyllda, får Finansinspektionen kräva att AIF-förvaltaren ut-
ser en annan värderare.

Utförs värderingsfunktionen av AIF-förvaltaren internt, får Finansinspek-

tionen besluta att förvaltarens värderingar ska kontrolleras av en utomstående
värderare eller, om det är lämpligt, en revisor.

Platsundersökning

9 §

Finansinspektionen får, när det är nödvändigt, genomföra en undersök-

ning hos

1. en AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige, samt
2. ett förvaringsinstitut.
Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett företag

som har fått i uppdrag av en AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige
att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av
AIF-förvaltaren.

Samarbete mellan behöriga myndigheter m.m.

10 §

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta

information med andra behöriga myndigheter, Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten samt Europeiska systemrisknämnden, i den utsträck-
ning som följer av direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

11 §

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran

från en behörig myndighet i ett annat land inom EES, lämna eller kontrollera
information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva
sin tillsyn enligt direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Den utländska myndigheten får närvara vid kontroll som utförs av inspektio-
nen.

12 §

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran

från en tillsynsmyndighet i ett land utanför EES, lämna eller kontrollera infor-
mation som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin
tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om
samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens bemyndigande,
har ingått med den utländska myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen

(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

13 §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.6,

background image

48

SFS 2013:561

42.1, 45.10, 50.4 och 55 i direktivet om förvaltare av alternativa investerings-
fonder.

Sammankallande av styrelse eller stämma

14 §

Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i en svensk AIF-förval-

tare som förvaltar specialfonder. Inspektionen får även begära att styrelsen
kallar till extra stämma. Om styrelsen inte rättar sig efter en sådan begäran,
får inspektionen utfärda kallelsen.

Finansinspektionen får närvara vid en stämma och vid ett sådant styrelse-

sammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i överläggning-
arna.

Avgifter till Finansinspektionen

15 §

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, an-

mälningar och underrättelser enligt denna lag samt underrättelser enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013
om europeiska riskkapitalfonder

21 och Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande

22.

För Finansinspektionens tillsyn enligt denna lag ska AIF-förvaltare som

anges i 1 § betala en årlig avgift.

14 kap. Ingripanden

Ingripanden mot svenska AIF-förvaltare

1 §

Om en AIF-förvaltare har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag,

andra författningar som reglerar företagets verksamhet, fondbestämmelserna,
bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investerings-
fond, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna instruk-
tioner som har sin grund i en författning som reglerar företagets verksamhet,
ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då förelägga förvaltaren att inom viss tid begränsa

verksamheten i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon annan
åtgärd för att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud att verk-
ställa beslut eller utfärda en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig, ska
förvaltarens tillstånd återkallas. Om det är tillräckligt får varning meddelas.

2 §

Finansinspektionen får avstå från ingripande enligt 1 § om en överträ-

delse är ringa eller ursäktlig, om AIF-förvaltaren gör rättelse eller om något
annat organ har vidtagit åtgärder mot förvaltaren som bedöms tillräckliga.

3 §

Om någon som ingår i ledningen eller styrelsen eller är verkställande di-

rektör eller motsvarande i en AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 §,
inte uppfyller de krav som anges i 3 kap. 3 § 4, ska Finansinspektionen åter-
kalla förvaltarens tillstånd. Detta får dock ske bara om inspektionen först har
beslutat att påtala för förvaltaren att personen inte uppfyller kraven och han

21 EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

22 EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

background image

49

SFS 2013:561

eller hon ändå finns kvar i ledningen eller styrelsen eller som verkställande
direktör efter det att en av inspektionen bestämd tid på högst tre månader har
gått ut.

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen besluta att en led-

ningsperson, styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får ha
den ställningen. Inspektionen får då förordna en ersättare. Ersättarens upp-
drag gäller till dess förvaltaren har utsett en ny ledningsperson, styrelseleda-
mot eller verkställande direktör.

Det som sägs i första och andra styckena om verkställande direktör ska till-

lämpas även på en ersättare för verkställande direktör.

4 §

Finansinspektionen ska återkalla en AIF-förvaltares tillstånd om förval-

taren

1. har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat

otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva sådan

verksamhet som tillståndet avser,

3. har förklarat sig avstå från tillståndet, eller
4. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verk-

samhet som tillståndet avser.

I de fall som avses i första stycket 1, 2 och 4 får i stället varning meddelas

om det är tillräckligt.

5 §

Om en AIF-förvaltares tillstånd återkallas får Finansinspektionen be-

sluta om hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksamhe-

ten.

6 §

Innan Finansinspektionen återkallar tillståndet för en AIF-förvaltare

som förvaltar alternativa investeringsfonder i ett annat land inom EES, ska in-
spektionen samråda med den behöriga myndigheten i fondens hemland.

7 §

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta behöriga myndigheter i

de andra länder inom EES där en AIF-förvaltare marknadsför andelar i en al-
ternativ investeringsfond som förvaltaren förvaltar, när någon åtgärd enligt 1,
3 eller 4 § har vidtagits mot förvaltaren.

8 §

Om en behörig myndighet har underrättat Finansinspektionen om att en

AIF-förvaltare överträtt föreskrifter som gäller i det landet för förvaltaren, får
inspektionen vidta de åtgärder som anges i 1�4 §§ mot förvaltaren, om det rå-
der någon omständighet som avses där. Inspektionen ska underrätta den behö-
riga myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

Ingripanden mot AIF-förvaltare som förvaltar alternativa
investeringsfonder som inte överstiger vissa tröskelvärden

9 §

Om en AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. har åsidosatt sina

skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets
verksamhet, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regel-
verk för en alternativ investeringsfond, företagets bolagsordning, stadgar eller

background image

50

SFS 2013:561

reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en författning som
reglerar företagets verksamhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då förelägga förvaltaren att inom viss tid vidta åt-

gärder för att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud att verk-
ställa beslut eller utfärda en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig, ska
förvaltaren avregistreras eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.
Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa eller
ursäktlig eller om förvaltaren gör rättelse.

10 §

En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. ska avregistreras av

Finansinspektionen, om förvaltaren

1. har registrerats genom att lämna falska uppgifter eller på något annat

otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från registreringen har börjat driva sådan verksamhet

som registreringen avser,

3. har förklarat sig avstå från registreringen, eller
4. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verk-

samhet som registreringen avser.

I de fall som avses i första stycket 1, 2 och 4 får i stället varning meddelas

om det är tillräckligt.

Om en AIF-förvaltare avregistreras får Finansinspektionen besluta om hur

avvecklingen av verksamheten ska ske.

Ett beslut om avregistrering får förenas med förbud att fortsätta verksamhe-

ten.

Straffavgift

11 §

Om en AIF-förvaltare har fått anmärkning eller varning, får Finansin-

spektionen besluta att förvaltaren ska betala en straffavgift. Detta gäller dock
inte om varningen bara omfattar fall som avses i 4 § första stycket 2 eller 4
eller 10 § första stycket 2 eller 4.

Avgiften tillfaller staten.

12 §

Straffavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljoner

kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av förvaltarens omsättning un-
der närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under för-
valtarens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars
saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

13 §

När straffavgiftens storlek beslutas, ska särskild hänsyn tas till hur all-

varlig den överträdelse är som har föranlett anmärkningen eller varningen och
hur länge överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

14 §

Om en AIF-förvaltare inte i tid lämnar de upplysningar som förvalta-

ren är skyldig att lämna, får Finansinspektionen besluta att förvaltaren ska be-
tala en förseningsavgift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

background image

51

SFS 2013:561

Verkställighet av beslut om straffavgift och förseningsavgift

15 §

En straffavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finansinspektio-

nen inom 30 dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga
kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

16 §

Finansinspektionens beslut om straffavgift eller förseningsavgift får

verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid
som anges i 15 §.

17 §

Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte har betalats inom den

tid som anges i 15 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för
indrivning.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m.

18 §

En straffavgift eller förseningsavgift faller bort i den utsträckning

verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet att ta ut avgiften
vann laga kraft.

Ingripanden mot utländska AIF-förvaltare

19 §

Om en EES-baserad AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige

efter tillstånd eller underrättelse enligt 5 kap. åsidosätter sina skyldigheter en-
ligt denna lag eller andra författningar som reglerar förvaltarens verksamhet i
Sverige eller fondbestämmelserna för en specialfond som förvaltas enligt
5 kap. 2 §, får Finansinspektionen förelägga förvaltaren att göra rättelse.

Om AIF-förvaltaren inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen un-

derrätta behörig myndighet i förvaltarens hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige

skadas eller att den finansiella stabiliteten hotas, får Finansinspektionen

1. förelägga förvaltaren att inom viss tid begränsa verksamheten i något av-

seende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma
till rätta med situationen,

2. meddela ett förbud att verkställa beslut,
3. utfärda en anmärkning,
4. förbjuda förvaltaren att påbörja nya transaktioner i Sverige, eller
5. besluta att förvaltaren inte längre får förvalta en alternativ investerings-

fond.

Innan en åtgärd enligt tredje stycket vidtas, ska Finansinspektionen under-

rätta behörig myndighet i AIF-förvaltarens hemland.

20 §

Om en EES-baserad AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige

med stöd av 5 kap. har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat i hemlandet, får
Finansinspektionen genast förbjuda förvaltaren att driva verksamhet i
Sverige.

21 §

Om Finansinspektionen har skäl att anta att en EES-baserad AIF-för-

valtare som driver verksamhet i Sverige med stöd av 5 kap. åsidosätter sina
skyldigheter enligt direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder i

background image

52

SFS 2013:561

annat fall än som avses i 19 §, ska inspektionen underrätta behörig myndighet
i förvaltarens hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att den berörda alternativa investe-

ringsfondens investerares intressen skadas eller att den finansiella stabiliteten
eller allmänhetens förtroende för marknaden hotas, får Finansinspektionen

1. förelägga förvaltaren att inom viss tid begränsa verksamheten i något av-

seende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma
till rätta med situationen,

2. meddela ett förbud att verkställa beslut,
3. utfärda en anmärkning,
4. förbjuda förvaltaren att påbörja nya transaktioner i Sverige, eller
5. besluta att förvaltaren inte längre får förvalta en alternativ investerings-

fond.

Innan en åtgärd enligt andra stycket vidtas, ska Finansinspektionen under-

rätta behörig myndighet i AIF-förvaltarens hemland.

22 §

Om en icke EES-baserad AIF-förvaltare som driver verksamhet i

Sverige med stöd av tillstånd enligt 5 kap. 10 § åsidosätter sina skyldigheter
enligt denna lag eller andra författningar som reglerar förvaltarens verksam-
het i Sverige, gäller 1 och 2 §§.

Finansinspektionen ska underrätta behörig tillsynsmyndighet i det land där

förvaltaren är etablerad om de åtgärder som enligt 1 § har vidtagits med stöd
av denna paragraf.

Ingripande mot den som saknar tillstånd m.m.

23 §

Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan att

vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga den som driver verk-
samheten att upphöra med den.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspek-

tionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om
verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får

riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets
räkning.

Vite

24 §

Ett föreläggande eller förbud enligt denna lag får förenas med vite.

15 kap. Bemyndiganden

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka uppgifter eller handlingar som ska ingå i

1. en anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 §,
2. en underrättelse enligt 2 kap. 4 §,
3. en ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 2 §,
4. en ansökan om tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond enligt

3 kap. 1 §, 5 kap. 2 § och 6 kap. 7 §,

5. en ansökan om tillstånd till marknadsföring enligt 4 kap. 2�5 och 8 §§

samt 5 kap. 5�7 och 10�12 §§,

background image

53

SFS 2013:561

6. en anmälan om väsentlig ändring enligt 3 kap. 10 §, 4 kap. 11 §, 5 kap.

9 § och 6 kap. 6 och 7 §§, samt

7. en verksamhetsplan enligt 3 kap. 5 §, 4 kap. 9 § samt 6 kap. 1 och 3 §§.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

7 kap. 1�4 §§,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en

ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och
vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

5. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för

att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §

och 12 kap. 7 §,

7. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och 12 kap.

8 §,

8. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 10 kap.

3 §,

9. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och 7 §§

samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till
Finansinspektionen,

10. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap.

3 §,

11. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,
12. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får pla-

ceras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt vill-
kor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en
AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av expone-
ringar enligt 12 kap. 13 §,

13. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som

ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av
finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

14. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 12 kap. 15 §,

15. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utfor-

mas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informa-
tionen enligt 12 kap. 16 §,

16. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla

skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

17. vilka upplysningar som AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektio-

nen enligt 13 kap. 6 §,

18. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt
19. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

background image

54

SFS 2013:561

16 kap. �verklagande

1 §

Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 14 § och 14 kap. 23 § andra

stycket får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte ärenden som avses i 20 § för-
sta stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

2 §

Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 3 kap. 1 § första

stycket inte meddelar beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in,
ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får där-
efter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i

6 kap. 2 § första stycket 2 till behörig myndighet i utlandet inom den tid som
anges i paragrafen från det att underrättelsen togs emot och inte heller inom
samma tid meddelar beslut enligt fjärde stycket 2 samma paragraf, ska in-
spektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter be-
gära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra stycket ska gö-

ras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överkla-
gande till kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses i första

stycket inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan
anses ha avslagits. Om en underrättelse som avses i andra stycket inte har
lämnats över inom två månader från det att en förklaring har lämnats, ska be-
slut enligt 6 kap. 2 § fjärde stycket 2 anses ha meddelats.

1. Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.
2. En AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av denna lag driver verksam-

het som är tillståndspliktig enligt denna lag ska senast den 22 juli 2014 ansöka
om tillstånd hos Finansinspektionen. AIF-förvaltaren får, om en ansökan om
tillstånd har getts in till inspektionen senast nämnda dag, fortsätta att driva
denna verksamhet till dess att ansökan har prövats slutligt. Om tillstånd väg-
ras, ska AIF-förvaltaren upphöra med verksamheten.

3. En AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa investerings-

fonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger de tröskelvärden som
anges i 2 kap. 2 § ska senast den 22 juli 2014 anmäla sig för registrering eller
ansöka om tillstånd som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen. AIF-förval-
taren får, om en anmälan om registrering eller en ansökan om tillstånd har
getts in till inspektionen senast nämnda dag, fortsätta att driva denna verk-
samhet till dess att anmälan eller ansökan har prövats slutligt. Om registrering
vägras, ska AIF-förvaltaren upphöra med verksamheten.

4. Om andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond omfattas av ett

prospekt som har godkänts av Finansinspektionen eller en behörig myndighet
i ett annat land inom EES, och inspektionen har fått ett intyg om detta, och of-
fentliggjorts före den 22 juli 2013, ska 4 kap. 2 och 6�11 §§ inte tillämpas vid
marknadsföring av andelarna eller aktierna under prospektets giltighetstid.

background image

55

SFS 2013:561

5. Om andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond omfattas av ett

prospekt som har utarbetats och offentliggjorts i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de pro-
spekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas
upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG före den 22 juli
2013

23, ska 6 kap. 1�6 §§ inte tillämpas vid marknadsföring av andelarna eller

aktierna under prospektets giltighetstid.

6. En AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av denna lag förvaltar slutna

alternativa investeringsfonder, får fortsätta att förvalta fonderna utan tillstånd
som AIF-förvaltare enligt denna lag, om fonderna inte gör några ytterligare
investeringar efter det datumet.

7. En AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av denna lag förvaltar slutna

alternativa investeringsfonder där teckningstiden för investerarna löpte ut före
den 22 juli 2011 och som har upprättats för en tidsperiod som löper ut senast
tre år efter den 22 juli 2013, får fortsätta att förvalta fonderna utan tillstånd
som AIF-förvaltare enligt denna lag. AIF-förvaltaren ska dock tillämpa
10 kap. 4�7 §§ och, i förekommande fall, 11 kap.

8. För en svensk alternativ investeringsfond som inte är en specialfond eller

en alternativ investeringsfond som inte är reglerad och förvaltas av en svensk
AIF-förvaltare får Finansinspektionen, fram till den 22 juli 2017, tillåta att ett
kreditinstitut med säte i ett land inom EES utses som förvaringsinstitut även
om fonden är etablerad i ett annat land inom EES än det land där förvaringsin-
stitutet har sitt säte.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

23 EUT L 345, 31.12.2003, s. 64 (Celex 32003L0071), senast ändrat genom Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av di-
rektiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG,
2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller be-
fogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Eu-
ropeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighe-
ten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten), EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.