SFS 2008:282 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2008:282 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
080282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (2004:46) om inves-

teringsfonder

dels

att nuvarande 10 kap. ska upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 11 och 12 kap. ska betecknas 13 och 14 kap.,

dels

att 1 kap. 1 och 5 §§, 4 kap. 16 §, 5 kap. 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13 och

23 §§, nya 13 kap. och nya 14 kap. 1 § samt rubriken närmast före 5 kap. 3 §
ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas tre nya kapitel, 10�12 kap., av följande ly-

delse.

1 kap.

1 §

I denna lag förstås med

1. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva

tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

2. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade

finansiella instrument,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. egna medel: detsamma som i artikel 1a.15 i rådets direktiv 85/611/EEG

av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar
som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag)

3

, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2005/1/EG

4

,

5. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera
driftställen ska anses som en enda filial,

6. finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penning-

marknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förplik-
telse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

1

Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.

2

Jfr kommissionens direktiv 2007/16/EG av den 19 mars 2007 om genomförande av

rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som av-
ser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när
det gäller förtydligandet av vissa definitioner (EUT L 79, 20.3.2007, s. 11, Celex
32007L0016).

3

EGT L 375, 31.12.1985, s. 3 (Celex 31985L0611).

4

EUT L 79, 24.3.2005, s. 9 (Celex 32005L0001).

SFS 2008:282

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:282

7. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att

driva fondverksamhet,

8. fondföretag: ett utländskt företag
a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att

göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra
stycket eller 6 kap. 2 § andra stycket, med kapital från allmänheten eller från
en särskilt angiven och avgränsad krets investerare,

b) som tillämpar principen om riskspridning, och
c) vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med

medel ur företagets tillgångar,

9. fondföretags hemland:
a) om fondföretaget är bildat på kontraktsrättslig grund, det land där för-

valtningsbolaget har sitt säte,

b) om fondföretaget är bildat på associationsrättslig grund, det land där

bolaget har sitt säte,

10. fondverksamhet: förvaltning av en investeringsfond, försäljning och

inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa
åtgärder,

11. företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt rådets

sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i
fördraget om sammanställd redovisning

5

, senast ändrat genom rådets direk-

tiv 2006/99/EG

6

, eller grupp som enligt erkända internationella redovis-

ningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

12. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd

att förvalta fondföretag,

13. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte,
14. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar

tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avse-
ende fonden,

15. investeringsfond: värdepappersfond eller specialfond,
16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av före-
taget,

17. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt så-

dana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarkna-
den, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

18. specialfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andels-

ägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapital-
tillskott från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets
investerare och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt be-
stämmelserna i 6 kap.,

19.

startkapital: detsamma som i artikel 1a.14 i rådets direktiv

85/611/EEG,

20. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av an-

delsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom ka-

5

EGT L 193, 18.7.1983, s. 1 (Celex 31983L0349).

6

EUT L 363, 20.12.2006, s. 137 (Celex 32006L0099).

background image

3

SFS 2008:282

pitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt
förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap., och

21. överlåtbart värdepapper:
a) aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för

aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penning-

marknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c) värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara

värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

�verlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i

5 kap. 1 § tredje stycket.

5 §

7

Tillstånd för fondverksamhet som avser specialfonder får ges av

Finansinspektionen även till värdepappersbolag och svenska kreditinstitut
som har tillstånd för portföljförvaltning avseende finansiella instrument en-
ligt 2 kap. 1 § 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

För sådan fondverksamhet som avses i första stycket ska följande bestäm-

melser tillämpas:

� 2 kap. 1 § 2, 5 och 6, 2 § tredje stycket, 7 § första stycket, 9 §, 17�20 §§

och 21 § första stycket,

� 3 kap.,
� 4 kap.,
� 6 kap.,
� 8 kap.,
� 9 kap.,
� 10 kap. 1 § första och andra styckena samt 2 §, och
� 12 kap. 1�4 samt 7�14 §§.
Ett värdepappersbolag eller ett svenskt kreditinstitut får inleda sin fond-

verksamhet så snart tillstånd enligt första stycket har getts.

4 kap.

16 §

I informationsbroschyren och faktabladet för en investeringsfond ska

det dessutom anges

1. i vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras, och
2. om fondmedlen får placeras i derivatinstrument och, i så fall, i vilket

syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivatinstrument
kan påverka fondens riskprofil.

I informationsbroschyren och faktabladet samt i allt övrigt reklammaterial

avseende fonden ska följande uppgifter anges på en framträdande plats:

1. fondens placeringsinriktning, för det fall medel i fonden placeras i an-

dra tillgångar än överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument
eller om fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 §,

2. om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansätt-

ning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av, och

3. om fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 §, de emittenter eller garanter

som gett ut eller garanterat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till
mer än 35 procent av fondens värde placerats i eller avses att placeras i.

7

Senaste lydelse 2007:562.

background image

4

SFS 2008:282

Om fonden är en specialfond, ska detta framgå av informationsbroschy-

ren, faktabladet och allt övrigt reklammaterial avseende fonden.

5 kap.

1 §

Varje värdepappersfond ska ha en lämplig fördelning av placeringar

med hänsyn till den riskspridning som är förenad med fondens placeringsin-
riktning enligt fondbestämmelserna.

Medel i en värdepappersfond får, med de begränsningar som följer av

detta kapitel, placeras i likvida finansiella tillgångar som utgörs av överlåt-
bara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fond-
andelar samt på konto i kreditinstitut. I fonden får det också ingå likvida
medel som behövs för förvaltningen av fonden.

Ett fondbolag får använda sig av tekniker och instrument som hänför sig

till överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument i syfte att ef-
fektivisera förvaltningen av tillgångarna i en värdepappersfond. Om fondbo-
laget använder sig av derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen,
ska de bestämmelser i detta kapitel som gäller för derivatinstrument tilläm-
pas.

�verlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument

3 §

8

Medel i en värdepappersfond får placeras i penningmarknadsinstru-

ment som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från
emissionen avses bli,

1. upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande

marknad utanför EES, eller

2. föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är regle-

rad och öppen för allmänheten.

En förutsättning för placeringar enligt första stycket är att marknaden

finns angiven i fondbestämmelserna eller är godkänd av Finansinspektionen
för sådana placeringar.

5 §

9

I en värdepappersfond får det ingå andra överlåtbara värdepapper och

penningmarknadsinstrument än de som anges i 3 och 4 §§, dock högst till
10 procent av fondens värde.

Om upptagande till handel eller regelbunden handel enligt 3 § inte har

skett inom ett år från emissionen och de förvärvade värdepapperen eller in-
strumenten inte ryms inom gränsen enligt första stycket, ska de avyttras så
snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn ska då tas till fondandelsägarnas
intressen.

Om det i en fond ingår överlåtbara värdepapper som ännu inte är, men

som inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel eller föremål
för regelbunden handel enligt 3 § eller sådana andra överlåtbara värdepapper
och penningmarknadsinstrument som avses i första stycket, ska fondbolaget
informera Finansinspektionen om detta, om värdet av dessa överlåtbara vär-

8

Senaste lydelse 2007:562.

9

Senaste lydelse 2007:562.

background image

5

SFS 2008:282

depapper och penningmarknadsinstrument överstiger 10 procent av fondens
värde.

6 §

10

I en värdepappersfond får, om inte annat följer av andra stycket eller

19�22 §§, överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en
och samma emittent inte uppgå till mer än 5 procent av fondens värde.

�verlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och

samma emittent får dock uppgå till

1. högst 35 procent av fondens värde om de är utgivna eller garanterade

av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett
land inom EES eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera
stater inom EES är medlemmar,

2. högst 25 procent av fondens värde om de består av skuldförbindelser

utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
eller av motsvarande utländska skuldförbindelser, under förutsättning att det
sammanlagda värdet av fondens innehav av sådana skuldförbindelser är
högst 80 procent av fondens värde, och

3. högst 10 procent av fondens värde i andra fall än som sägs under 1

eller 2, under förutsättning att det sammanlagda värdet av sådana tillgångar
som har högre värde än som sägs i första stycket är högst 40 procent av fon-
dens värde.

I en värdepappersfond får det inte ingå överlåtbara värdepapper och pen-

ningmarknadsinstrument som getts ut av emittenter i en och samma före-
tagsgrupp till sammanlagt mer än 20 procent av fondens värde.

9 §

Oavsett det som sägs i 6 § får sådana överlåtbara värdepapper eller

penningmarknadsinstrument som är förenade med rätt till nyteckning förvär-
vas till en värdepappersfond om förvärvet grundas på tidigare innehav.

12 §

Medel i en värdepappersfond får placeras i derivatinstrument, om

dessa omsätts på en reglerad marknad enligt 3 § och

1. underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till
� någon av de tillgångar som medel i en värdepappersfond får placeras i

enligt 1 § andra stycket första meningen,

� finansiella index,
� räntesatser,
� växelkurser, eller
� utländska valutor, och
2. sådana underliggande tillgångar enligt fondbestämmelserna får ingå i

fonden.

Medel får också placeras i derivatinstrument enligt första stycket som

handlas direkt mellan parterna, om

1. motparten omfattas av tillsyn och tillhör de kategorier av företag som

godkänts som motparter av Finansinspektionen, och

2. derivatinstrumenten är föremål för en daglig, tillförlitlig och kontroller-

bar värdering och de vid varje tidpunkt på fondbolagets begäran kan säljas,
lösas in eller avslutas genom en utjämnande transaktion till ett rimligt värde.

10

Senaste lydelse 2004:73.

background image

6

SFS 2008:282

13 §

De gränser som anges i 6 § tillämpas, med de ytterligare begräns-

ningar som kan följa av 21 och 22 §§, på motsvarande sätt i fråga om expo-
neringar mot emittent som gett ut de överlåtbara värdepapper eller penning-
marknadsinstrument som utgör underliggande tillgång i derivatinstrument.
Det gäller dock inte i fråga om indexbaserade derivatinstrument.

En värdepappersfonds sammanlagda exponeringar som hänför sig till de-

rivatinstrument får inte överskrida fondens värde.

Exponeringarna ska beräknas med hänsyn till värdet av underliggande

tillgångar, motpartsrisken, kommande marknadsrörelser, derivatinstrumen-
tens återstående löptid och den tid som finns tillgänglig för att lösa in instru-
menten.

Om ett överlåtbart värdepapper eller ett penningmarknadsinstrument

innefattar ett derivatinstrument, ska även detta beaktas vid beräkning av ex-
poneringar enligt första och andra styckena.

23 §

Fondbolaget får inte i fondverksamheten

1. ta upp eller bevilja penninglån,
2. gå i borgen, eller
3. sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatin-

strument eller fondandelar som inte ingår i fonden.

Fondbolaget får trots första stycket ta kortfristiga lån till ett belopp mot-

svarande högst 10 procent av fondens värde.

10 kap. Tillsyn

Tillsynen och dess omfattning

1 §

Finansinspektionen har tillsyn över fondbolag, förvaltningsbolag som

avses i 1 kap. 6 och 8 §§, fondföretag som avses i 1 kap. 7 och 9 §§ samt för-
varingsinstitut.

För fondbolag och svenska förvaringsinstitut omfattar tillsynen att verk-

samheten drivs enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets
verksamhet, fondbestämmelserna, företagets bolagsordning, stadgar eller
reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en författning som
reglerar företagets verksamhet.

För förvaltningsbolag och fondföretag samt förvaringsinstitut som driver

verksamhet från filial i Sverige omfattar tillsynen att företaget följer de lagar
och andra författningar som gäller för företagets verksamhet i Sverige.

2 §

Fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som avses i 1 § första

stycket samt förvaringsinstitut ska lämna Finansinspektionen upplysningar
om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter enligt fö-
reskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

Företagen ska, utöver det som anges i första stycket, lämna Finansinspek-

tionen de upplysningar som inspektionen begär.

3 §

För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag och föreskrifter

meddelade med stöd av lagen följs, får Finansinspektionen begära att

1. en fysisk eller juridisk person tillhandahåller uppgifter, handlingar eller

annat, och

background image

7

SFS 2008:282

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken kommer till för-

hör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en begäran enligt

första stycket att fullgöra sin skyldighet.

Platsundersökning

4 §

Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en undersök-

ning hos

1. ett fondbolag,
2. ett förvaltningsbolag eller fondföretag som driver verksamhet från filial

i Sverige, samt

3. ett förvaringsinstitut.
Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett företag

som har fått i uppdrag av ett fondbolag att utföra visst arbete eller vissa
funktioner, om det behövs för tillsynen av fondbolaget.

Samarbete med behöriga myndigheter

5 §

Efter anmälan till Finansinspektionen får en behörig myndighet i ett

annat land inom EES genomföra en undersökning hos filialen till ett sådant
förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 §.

6 §

Finansinspektionen ska till en behörig myndighet i ett annat land inom

EES lämna de uppgifter som den myndigheten behöver för sin tillsyn över
ett förvaltningsbolag och ett fondföretag som driver verksamhet enligt
1 kap. 6 eller 7 §.

Revision

7 §

Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera revisorer att till-

sammans med övriga revisorer delta i revisionen av ett fondbolag. Inspektio-
nen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt att få skäligt arvode av bolaget för sitt arbete. Storleken

på arvodet beslutas av Finansinspektionen.

8 §

En revisor ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han

eller hon när ett uppdrag i ett fondbolag fullgörs får kännedom om förhållan-
den som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar

bolagets verksamhet,

2. kan påverka bolagets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträk-

ningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolags-
lagen (2005:551).

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon

får kännedom om förhållanden som avses i första stycket när ett uppdrag

background image

8

SFS 2008:282

som revisorn har i fondbolagets moderföretag eller dotterföretag eller ett fö-
retag som har en likartad förbindelse med fondbolaget fullgörs.

9 §

Skyldigheten enligt 8 § att rapportera till Finansinspektionen gäller i

fondbolag också för särskilda granskare som avses i 10 kap. 21 § aktiebo-
lagslagen (2005:551).

Sammankallande av styrelse eller stämma

10 §

Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i ett fondbolag. In-

spektionen får även begära att styrelsen kallar till extra stämma. Om styrel-
sen inte rättar sig efter en sådan begäran, får inspektionen utfärda kallelsen.

Finansinspektionen får närvara vid en stämma och vid ett sådant styrelse-

sammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i överläggning-
arna.

Avgifter till Finansinspektionen

11 §

Fondbolag samt förvaltningsbolag och fondföretag som anges i 1 §

första stycket ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksam-
het.

11 kap. Särskilt om prövningen av ägares lämplighet

1 §

Om ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett fondbolag skulle

medföra att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat inne-
hav, krävs tillstånd av Finansinspektionen för förvärvet. Detsamma gäller ett
förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas

1. så att det uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av aktieka-

pitalet eller röstetalet för samtliga aktier, eller

2. så att fondbolaget blir dotterbolag.
Tillstånd enligt första stycket ska inhämtas före förvärvet. Om förvärvet

har gjorts genom bodelning, arv, testamente eller bolagsskifte eller på något
annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren ska få behålla
aktierna. Förvärvaren ska då ansöka om tillstånd inom sex månader efter för-
värvet.

2 §

Frågan om tillstånd får avgöras först efter samråd med behörig myn-

dighet i ett annat land inom EES, om ett förvärv enligt 1 § första stycket
skulle innebära att ett fondbolag blir dotterbolag eller kommer under kon-
troll av

1. ett i det landet auktoriserat förvaltningsbolag, kreditinstitut, företag för

elektroniska pengar eller försäkringsföretag,

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller
3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som

avses i 1.

3 §

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om det finns skäl att anta

att förvärvaren

background image

9

SFS 2008:282

1. inte kommer att motverka att verksamheten drivs på ett sätt som är för-

enligt med denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksam-
het, och

2. även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-

ningen av ett fondbolag.

Tillstånd får inte ges, om förvärvaren i väsentlig mån har åsidosatt sina

skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter
eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan fondbolaget och nå-

gon annan, ska tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av bolaget.

Finansinspektionen får besluta en viss tid inom vilken ett förvärv ska ge-

nomföras.

Finansinspektionen ska meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf

inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

4 §

Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor del av

ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer att understiga nå-
gon av de i 1 § första stycket angivna gränserna, ska underrätta Finansin-
spektionen om detta.

5 §

När ett fondbolag får kännedom om ett förvärv eller en avyttring av

aktier i bolaget som kräver tillstånd enligt 1 § eller underrättelse enligt 4 §,
ska bolaget snarast anmäla förvärvet eller avyttringen till Finansinspektio-
nen.

När ett fondbolag i andra fall får kännedom om att det har nära förbindel-

ser med någon annan, ska bolaget snarast anmäla det till Finansinspektionen.

Ett fondbolag ska årligen till Finansinspektionen anmäla namnen på de

aktieägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget samt storleken
på innehaven.

6 §

Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i ett fondbolag, ska

den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess
ledning till Finansinspektionen.

7 §

Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav av

aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett innehav
som inte är kvalificerat

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att fondbola-

gets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag eller andra
författningar som reglerar bolagets verksamhet, eller

2. om ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i nä-

ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier inte har ansökt om till-

stånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen besluta att inne-
havaren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett
krav på tillstånd.

background image

10

SFS 2008:282

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till
den del innehavet står i strid med beslutet.

8 §

Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i 7 § första

stycket att avyttra så stor del av aktierna att innehavet därefter inte är kvalifi-
cerat. En ägare som avses i 7 § andra eller tredje stycket får föreläggas att
avyttra så stor del av aktierna att innehavet inte står i strid med inspektionens
beslut.

9 §

Aktier som omfattas av ett förbud enligt 7 § eller föreläggande enligt

8 § ska inte räknas med när det krävs samtycke av ägare till en viss del av
aktierna i fondbolaget för att ett beslut ska bli giltigt eller en befogenhet ska
få utövas. Detta gäller dock inte om en förvaltare har förordnats enligt 10 §.

10 §

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ansöka om att

tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana
aktier som enligt 7 § inte får företrädas av ägaren. En sådan ansökan prövas
av tingsrätten i den ort där ägaren har sin hemvist. Om ägaren inte har hem-
vist i Sverige prövas ansökan av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersätt-

ningen ska betalas av ägaren till aktierna och ska på begäran förskotteras av
fondbolaget. Om den betalningsskyldige inte godtar förvaltarens anspråk,
fastställs ersättningen av tingsrätten.

11 §

Om ett fondbolag har nära förbindelser med någon annan och detta

hindrar en effektiv tillsyn av fondbolaget, får Finansinspektionen förelägga
innehavare av aktier som medför att förbindelserna är nära att avyttra så stor
del av aktierna att så inte längre är fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av ett

föreläggande enligt första stycket inte får företräda aktierna vid stämman. I
så fall ska bestämmelserna i 10 § tillämpas.

12 kap. Ingripanden

Ingripande mot fondbolag

1 §

Om ett fondbolag har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, an-

dra författningar som reglerar bolagets verksamhet, fondbestämmelserna,
bolagsordningen eller interna instruktioner som har sin grund i en författning
som reglerar bolagets verksamhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då förelägga bolaget att inom viss tid begränsa

verksamheten i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon an-
nan åtgärd för att komma till rätta med situationen, ett förbud att verkställa
beslut eller en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig, ska fondbolagets
tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

2 §

Finansinspektionen får avstå från ingripande enligt 1 § om en överträ-

delse är ringa eller ursäktlig, om fondbolaget gör rättelse eller om något an-
nat organ har vidtagit åtgärder mot fondbolaget som bedöms tillräckliga.

background image

11

SFS 2008:282

3 §

Om någon som ingår i ett fondbolags styrelse eller är verkställande di-

rektör inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 1 § 4, ska Finansinspektio-
nen återkalla bolagets tillstånd. Detta får dock ske bara om inspektionen
först har beslutat att påtala för fondbolaget att personen inte uppfyller kraven
och han eller hon ändå finns kvar i styrelsen eller som verkställande direktör
efter det att en av inspektionen bestämd tid på högst tre månader har gått ut.

I stället för att återkalla tillståndet, får Finansinspektionen besluta att en

styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det. Inspek-
tionen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess bola-
get har utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör.

Det som sägs i första och andra styckena om verkställande direktör ska

tillämpas även på en ersättare för verkställande direktör.

4 §

Finansinspektionen ska återkalla ett fondbolags tillstånd om bolaget

1. har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat

otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva sådan

verksamhet som tillståndet avser,

3. har förklarat sig avstå från tillståndet, eller
4. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan

verksamhet som tillståndet avser.

I de fall som avses i första stycket 1, 2 och 4 får i stället varning meddelas

om det är tillräckligt.

5 §

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta behöriga myndigheter i

de andra länder inom EES där ett fondbolag utbjuder andelar i en värdepap-
persfond som bolaget förvaltar, när

1. någon åtgärd enligt 1, 3 eller 4 § har vidtagits mot bolaget, och
2. uppskov med inlösen av fondandelar enligt 4 kap. 13 § första stycket

har anmälts till inspektionen.

6 §

Om en behörig myndighet har underrättat Finansinspektionen om att

ett fondbolag överträtt föreskrifter som gäller i det landet för bolaget, får in-
spektionen vidta de åtgärder som anges i 1�4 §§ mot bolaget, om det förelig-
ger någon omständighet som avses där. Inspektionen ska underrätta den be-
höriga myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

Straffavgift

7 §

Om ett fondbolag har fått anmärkning eller varning enligt 1 § eller var-

ning enligt 4 § andra stycket, får Finansinspektionen besluta att fondbolaget
ska betala en straffavgift. Detta gäller dock inte om varningen bara omfattar
fall som avses i 4 § första stycket 2 eller 4.

Avgiften tillfaller staten.

8 §

Straffavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljoner

kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av fondbolagets omsättning under

närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under bolagets

background image

12

SFS 2008:282

första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller
är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

9 §

När straffavgiftens storlek beslutas, ska särskild hänsyn tas till hur all-

varlig den överträdelse är som har föranlett anmärkningen eller varningen
och hur länge överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

10 §

Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som det är skyl-

digt att göra enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 10,
får Finansinspektionen besluta att bolaget ska betala en förseningsavgift på
högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om straffavgift och förseningsavgift

11 §

En straffavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finansinspektio-

nen inom trettio dagar från det att avgiftsbeslutet har vunnit laga kraft eller
den längre tid som anges i beslutet.

12 §

Finansinspektionens beslut om straffavgift eller förseningsavgift får

verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har be-
talats inom den tid som anges i 11 §.

13 §

Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid

som anges i 11 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för
indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

14 §

En straffavgift eller förseningsavgift som har beslutats faller bort i

den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet
vann laga kraft.

Ingripande mot förvaltningsbolag och fondföretag

15 §

Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter an-

mälan enligt 1 kap. 6 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller
andra författningar som reglerar bolagets verksamhet i Sverige, får Finansin-
spektionen förelägga bolaget att göra rättelse.

Om förvaltningsbolaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen

underrätta behörig myndighet i bolagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda förvaltningsbolaget

att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan ett förbud meddelas ska in-
spektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland. I brådskande
fall får inspektionen meddela ett förbud utan föregående underrättelse till
hemlandsmyndigheten. Denna och Europeiska gemenskapernas kommission
ska då underrättas så snart som möjligt.

background image

13

SFS 2008:282

Om Finansinspektionen har meddelat ett förbud enligt tredje stycket utan

föregående underrättelse till hemlandsmyndigheten och kommissionen där-
efter har beslutat att förbudet ska undanröjas, ska inspektionen göra det.

16 §

Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter an-

mälan enligt 1 kap. 6 § har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat i hemlan-
det, ska Finansinspektionen genast förbjuda bolaget att påbörja nya transak-
tioner i Sverige.

17 §

Om ett fondföretag som driver verksamhet i Sverige efter anmälan

enligt 1 kap. 7 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra
författningar som reglerar företagets verksamhet i Sverige, får Finansinspek-
tionen förelägga företaget att göra rättelse. Om rättelse inte sker, får inspek-
tionen förbjuda företaget att påbörja nya transaktioner i Sverige.

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i företagets hem-

land om åtgärder som vidtagits med stöd av denna paragraf.

18 §

Om ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag som driver verksamhet

i Sverige med stöd av tillstånd enligt 1 kap. 8 eller 9 § åsidosätter sina skyl-
digheter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar bolagets eller
företagets verksamhet i Sverige, gäller 1 och 2 §§.

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i bolagets eller fö-

retagets hemland om de åtgärder som enligt 1 § har vidtagits med stöd av
denna paragraf.

Ingripande mot den som saknar tillstånd m.m.

19 §

Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan

att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga den som driver
verksamheten att upphöra med den.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får in-

spektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplys-
ningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är
fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får

riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets
räkning.

Vite

20 § Ett föreläggande eller förbud enligt denna lag får förenas med vite.

13 kap.

1 §

11 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
2. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8, 9 och 11 §§,

11 Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 1 § 2007:562.

background image

14

SFS 2008:282

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3. vilka sundhetskrav som ska uppfyllas av ett fondbolag enligt 2 kap.

17 §,

4. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

5. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap.

1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

6. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
7. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 6 kap. 3 §,

8. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,

9. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

10. vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag

samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 §
första stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

11. sådana avgifter för tillsyn som avses i 10 kap. 11 §.

14 kap.

1 §

12 Finansinspektionens beslut enligt 10 kap. 10 § och 12 kap. 19 § andra

stycket får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som av-
ses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.
2. En fråga om ingripande enligt 12 kap. bedöms enligt äldre bestämmel-

ser, om någon omständighet som föranleder frågan om ingripande hänför sig
till tiden före ikraftträdandet av denna lag. Detta gäller dock inte om en till-
lämpning av de nya bestämmelserna skulle leda till ett mindre strängt ingri-
pande.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

12 Senaste lydelse av tidigare 12 kap. 1 § 2006:542.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.