SFS 2014:797 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2014:797 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
140797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2013:561) om för-

valtare av alternativa investeringsfonder

dels att 5 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1, 8 och 12 §§, 4 kap. 2�6 och 8�11 §§, 5 kap. 3, 6, 7 och

11�13 §§, 8 kap. 28 §, 13 kap. 4 och 13 §§, 14 kap. 4 och 22 §§, 15 kap. 2 §,
16 kap. 2 § samt rubriken till 5 kap. och rubriken närmast före 5 kap. 3 § ska
ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas 25 nya paragrafer, 1 kap. 6 a och 11 a §§,

4 kap. 8 a §, 5 kap. 10 a�10 j och 14�18 §§, 6 kap. 4 a och 4 b §§ och 8 kap.
32�36 §§, samt närmast före 5 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 g, 10 i och
14 §§ och 8 kap. 32 § nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 5 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och till-

syn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt
hur deras verksamhet ska drivas.

I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värdera-

res skadeståndsansvar.

Lagen är indelad i sjutton kapitel. Dessa är
� lagens innehåll, definitioner, tillämpningsområde och allmänna bestäm-

melser om förvaltning av alternativa investeringsfonder (1 kap.),

� registrering vid förvaltning av alternativa investeringsfonder som inte

överstiger vissa tröskelvärden (2 kap.),

� tillstånd för svenska AIF-förvaltare (3 kap.),
� svenska AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige (4 kap.),
� utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige och utomlands (5 kap.),
� referensland för icke EES-baserade AIF-förvaltare (5 a kap.),
� svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands (6 kap.),
� startkapital och kapitalbas (7 kap.),

1 Prop. 2013/14:113, bet. 2013/14:FiU30, rskr. 2013/14:330.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förval-
tare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och
2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L
174, 1.7.2011, s. 1, Celex 32011L0061).

SFS 2014:797

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:797

� skydd för investerare och andra rörelseregler (8 kap.),
� förvaringsinstitut (9 kap.),
� informationskrav (10 kap.),
� särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter (11 kap.),
� särskilt om specialfonder (12 kap.),
� tillsyn och myndighetssamarbete (13 kap.),
� ingripanden (14 kap.),
� bemyndiganden (15 kap.), och
� överklagande (16 kap.).

6 a §

För icke EES-baserade AIF-förvaltare ska hänvisningar i denna lag till

förvaltarens hemland i stället avse förvaltarens referensland.

8 §

Med en icke EES-baserad AIF-förvaltares värdland avses det land, an-

nat än referenslandet, i vilket förvaltaren

1. förvaltar en alternativ investeringsfond som har det landet som sitt hem-

land, eller

2. marknadsför andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, obero-

ende av vilket land som utgör fondens hemland.

11 a §

I denna lag betyder

1. etablerad
a) för rättsliga representanter som är juridiska personer: där deras stadgeen-

liga säte finns,

b) för rättsliga representanter som är fysiska personer: där de har sin hem-

vist,

2. referensland: det land inom EES som fastställs i enlighet med 5 a kap.

eller i enlighet med lagstiftningen i ett annat land inom EES som genomför
reglerna om referensland i direktivet om förvaltare av alternativa investe-
ringsfonder,

3. rättslig representant: en fysisk person som har sin hemvist i ett land

inom EES eller en juridisk person som har sitt stadgeenliga säte i ett land
inom EES, och som uttryckligen är utsedd av en icke EES-baserad AIF-för-
valtare att handla för en sådan förvaltares räkning gentemot myndigheter,
kunder, andra enheter och motparter till förvaltaren inom EES när det gäller
förvaltarens skyldigheter enligt denna lag och direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder.

12 §

Denna lag gäller för AIF-förvaltare som är etablerade i Sverige och

som förvaltar en eller flera alternativa investeringsfonder, oberoende av om
dessa fonder är EES-baserade eller icke EES-baserade.

För utländska AIF-förvaltare gäller bestämmelserna i denna lag i den ut-

sträckning som framgår av 5 kap., 5 a kap., 8 kap. 28, 30�36 §§ och 14 kap.
19�22 §§. För filialer till utländska AIF-förvaltare gäller i övrigt lagen
(1992:160) om utländska filialer m.m.

I 2 kap. finns särskilda bestämmelser för AIF-förvaltare som förvaltar port-

följer av fonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger vissa tröskelvär-
den.

background image

3

SFS 2014:797

4 kap.

2 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av

Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren för-
valtad utländsk EES-baserad alternativ investeringsfond till icke-professio-
nella investerare i Sverige. Tillstånd får ges bara om

1. fondens enda syfte är att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar

som avses i 12 kap. 13 § med kapital från allmänheten eller från en särskilt
angiven och avgränsad krets investerare,

2. fonden tillämpar principen om riskspridning,
3. fondens andelar eller aktier på begäran av andels- eller aktieägarna åter-

köps eller inlöses med medel ur fondens tillgångar,

4. AIF-förvaltaren vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna
� göra utbetalningar till andels- eller aktieägarna,
� lösa in andelar eller aktier, och
� lämna den information som förvaltaren är skyldig att tillhandahålla, och
5. det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §.
Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en matarfond till en alter-

nativ investeringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-
baserad, krävs dessutom att kraven för marknadsföring till professionella in-
vesterare i Sverige är uppfyllda.

3 §

3

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av

Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren för-
valtad icke EES-baserad alternativ investeringsfond till icke-professionella
investerare i Sverige. Tillstånd får ges bara om kraven i 2 § första stycket och
kraven för marknadsföring till professionella investerare i Sverige är upp-
fyllda.

4 §

4

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av

Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren för-
valtad alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige
i andra fall än som avses i 1�3 §§, om

1. kraven för marknadsföring till professionella investerare i Sverige är

uppfyllda,

2. andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller motsvarande marknad utanför EES, och

3. det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §.

5 §

En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 § eller har tillstånd

enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra an-
delar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investe-
ringsfond till sådana icke-professionella investerare som anges i andra
stycket, om fonden

1. saknar rätt till inlösen under minst fem år från den första investeringen,

och

2. enligt sin investeringspolicy generellt investerar i emittenter eller onote-

rade företag för att förvärva kontroll enligt 11 kap.

3 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 2014:797

Andelar eller aktier i en sådan alternativ investeringsfond som anges i för-

sta stycket får, under de förutsättningar som anges där, marknadsföras till så-
dana icke-professionella investerare i Sverige som

1. utfäster sig att investera ett belopp som motsvarar minst 100 000 euro,

och

2. skriftligen, i en annan handling än avtalet som ingås för investeringsåta-

gandet, uppger att de är medvetna om riskerna med det avsedda åtagandet el-
ler investeringen.

En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av Finansinspektionen,

marknadsföra en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investe-
ringsfond som uppfyller kraven i första stycket 1 och 2 till investerare som
avses i andra stycket, om kraven i 8 § andra stycket 2 och 3 är uppfyllda. För
en AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § ska även kraven i 8 § andra
stycket 1 och tredje stycket eller kraven i 8 a § vara uppfyllda.

6 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får utöver sådana ande-

lar eller aktier i alternativa investeringsfonder som får marknadsföras enligt 1,
2, 4 eller 5 §, efter underrättelse till Finansinspektionen, marknadsföra ande-
lar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investe-
ringsfond till professionella investerare i Sverige.

En AIF-förvaltare ska fastställa och vidta åtgärder som förhindrar att ande-

lar eller aktier i en alternativ investeringsfond marknadsförs till icke-professi-
onella investerare i Sverige. Det gäller dock inte sådana fonder som förvalta-
ren får marknadsföra till icke-professionella investerare enligt 1, 2 eller 4 §.
Det gäller inte heller för marknadsföring av sådana fonder som anges i 5 §
första stycket i förhållande till sådana investerare som anges i 5 § andra
stycket.

Ytterligare bestämmelser om marknadsföring av matarfonder till alterna-

tiva investeringsfonder finns i 7�8 a §§.

8 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, utöver sådana an-

delar eller aktier i alternativa investeringsfonder som får marknadsföras enligt
3 eller 4 §, efter tillstånd av Finansinspektionen, till professionella investerare
i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad

1. icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller
2. matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller

dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Tillstånd får ges, om
1. det finns skäl att anta att AIF-förvaltaren kommer att uppfylla samtliga

krav enligt denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

2. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där

fonden eller mottagarfonden eller dess förvaltare är etablerad finns lämpliga
samarbetsarrangemang avseende övervakningen av systemrisker, och

3. det land där fonden eller mottagarfonden eller dess förvaltare är etable-

rad har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finan-
siering av terrorism.

Tillstånd får ges även om kraven i 9 kap. inte är uppfyllda, om AIF-förval-

taren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna
enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§. Förvaltaren ska informera Finansinspektionen
om vem som ansvarar för dessa uppgifter.

Vid marknadsföring enligt första stycket gäller även 6 § andra stycket.

background image

5

SFS 2014:797

8 a §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter underrät-

telse till Finansinspektionen, till professionella investerare i Sverige mark-
nadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad

1. icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller
2. matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller

dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Sådan marknadsföring får ske bara om
1. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där

fonden eller mottagarfonden eller dess förvaltare är etablerad finns lämpliga
samarbetsarrangemang,

2. det land där fonden eller mottagarfonden eller dess förvaltare är etable-

rad har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finan-
siering av terrorism, och

3. det mellan Sverige och det land där den icke EES-baserade alternativa

investeringsfonden eller mottagarfonden är etablerad finns en skriftlig över-
enskommelse som uppfyller kraven i artikel 26 i OECD:s modellavtal för
skatter på inkomst och förmögenhet och som säkerställer ett effektivt infor-
mationsutbyte i skatteärenden mellan Sverige och det landet.

Vid marknadsföring enligt första stycket gäller även 6 § andra stycket.

9 §

En underrättelse om marknadsföring enligt 6 eller 8 a § ska innehålla

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ investeringsfond

som ska marknadsföras och var den är etablerad,

2. fondens fondbestämmelser eller bolagsordning eller motsvarande hand-

lingar,

3. uppgift om fondens förvaringsinstitut,
4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser

en matarfond till en alternativ investeringsfond,

5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §, och
6. uppgifter om vilka åtgärder som har fastställts för att förhindra att mark-

nadsföring sker till icke-professionella investerare.

10 §

Finansinspektionen ska senast 20 arbetsdagar efter det att en fullstän-

dig underrättelse som avses i 6 och 8 a §§ togs emot meddela AIF-förvaltaren
om marknadsföringen får påbörjas eller inte. Bara om förvaltaren eller dess
förvaltning av den alternativa investeringsfonden inte uppfyller eller kan an-
tas komma att uppfylla kraven i denna lag eller andra författningar som regle-
rar verksamheten får inspektionen besluta att marknadsföringen inte får på-
börjas.

Marknadsföringen får påbörjas tidigast när Finansinspektionen meddelat

AIF-förvaltaren om detta.

Om den alternativa investeringsfondens hemland är ett annat land inom

EES, ska Finansinspektionen lämna information till behörig myndighet i det
landet om att marknadsföring av andelarna eller aktierna i fonden får påbörjas
här i landet.

Om underrättelsen rör en icke EES-baserad alternativ investeringsfond, ska

Finansinspektionen lämna information till Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten om att marknadsföring av andelarna eller aktierna i
fonden får påbörjas här i landet.

background image

6

SFS 2014:797

11 §

En AIF-förvaltare som avser att göra en väsentlig ändring av något

som har angetts i en underrättelse eller i en ansökan om tillstånd för mark-
nadsföring efter det att marknadsföringen har påbörjats, ska skriftligen an-
mäla detta till Finansinspektionen senast en månad innan ändringen genom-
förs. Om det är fråga om en redan genomförd, oplanerad ändring, ska dock en
anmälan göras omedelbart efter det att ändringen har genomförts.

Om en planerad ändring skulle innebära att AIF-förvaltaren eller dess för-

valtning av en alternativ investeringsfond inte längre uppfyller kraven i denna
lag eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska Finansinspektio-
nen utan dröjsmål meddela förvaltaren att ändringen inte får genomföras.

Om Finansinspektionen godtar en ändring som innebär att andelar eller ak-

tier i en sådan alternativ investeringsfond som avses i 8 a § inte längre ska
marknadsföras eller att andelar eller aktier i ytterligare en sådan fond ska
marknadsföras här i landet, ska inspektionen utan dröjsmål informera Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndigheten om ändringen.

I 14 kap. finns bestämmelser om ingripanden mot en AIF-förvaltare som

har genomfört en väsentlig ändring i strid med denna paragraf.

5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige och
utomlands

Marknadsföring till professionella investerare

3 §

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd

som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder får, utan
tillstånd enligt denna lag, till professionella investerare i Sverige marknads-
föra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad

1. EES-baserad alternativ investeringsfond,
2. icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller
3. matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller

dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Marknadsföring av andelar eller aktier i andra alternativa investeringsfon-

der än specialfonder får inledas när behörig myndighet i förvaltarens hemland
har meddelat förvaltaren att en underrättelse om verksamheten och ett intyg
om att förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alterna-
tiva investeringsfonder och där tillståndets omfattning och eventuella be-
gränsningar avseende investeringsstrategier framgår har lämnats till Finansin-
spektionen.

6 §

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd

som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder får, ef-
ter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av
förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till icke-professionella inves-
terare i Sverige. Tillstånd får ges bara om

1. fonden uppfyller kraven i 4 kap. 2 § första stycket, eller
2. andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller motsvarande marknad utanför EES och det finns ett faktablad
för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §.

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en icke EES-baserad al-

ternativ investeringsfond eller en matarfond till en alternativ investeringsfond
vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad, krävs dessutom

background image

7

SFS 2014:797

att kraven för marknadsföring till professionella investerare i Sverige är upp-
fyllda.

7 §

5

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har till-

stånd eller är registrerad i enlighet med nationell lagstiftning som genomför
direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder får, efter underrät-
telse enligt 3 § eller efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra ande-
lar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investe-
ringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket till professionella
investerare i Sverige samt, efter tillstånd av Finansinspektionen, till sådana
icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

En sådan AIF-förvaltare med tillstånd i sitt hemland får
1. efter tillstånd av Finansinspektionen marknadsföra en av förvaltaren för-

valtad icke EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i
första stycket till investerare som avses i första stycket, om kraven i 5 § andra
stycket 2 och 3 är uppfyllda, eller

2. efter underrättelse enligt 3 § marknadsföra en av förvaltaren förvaltad

icke EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i första
stycket till professionella investerare och, efter tillstånd av Finansinspektio-
nen, till sådana icke-professionella investerare som avses i första stycket.

För en AIF-förvaltare som avses i andra stycket 1 gäller även 5 § andra

stycket 1 och tredje stycket.

En sådan AIF-förvaltare som är registrerad i sitt hemland får, efter tillstånd

av Finansinspektionen, marknadsföra en av förvaltaren förvaltad icke EES-
baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i första stycket för
marknadsföring till professionella investerare och sådana icke-professionella
investerare som avses i första stycket, om kraven i 5 § andra stycket 2 och 3 är
uppfyllda.

Tillstånd för icke EES-baserade AIF-förvaltare

10 a §

Tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investe-

ringsfonder krävs för att en icke EES-baserad AIF-förvaltare, efter underrät-
telse till behörig myndighet, ska få förvalta en alternativ investeringsfond som
är etablerad i Sverige eller ett annat land inom EES och marknadsföra ande-
larna eller aktierna i en av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige eller ett annat land inom EES.

Tillstånd ska sökas hos Finansinspektionen, om Sverige är förvaltarens

referensland. Bestämmelser om referensland finns i 5 a kap. Om Finansin-
spektionen finner att valet av referensland inte uppfyller kriterierna i 5 a kap.
1 eller 9 §, ska inspektionen avslå förvaltarens ansökan om tillstånd.

Tillstånd enligt andra stycket får inte ges för förvaltning av en specialfond.
För icke EES-baserade AIF-förvaltare med tillstånd enligt andra stycket

gäller denna lag i tillämpliga delar.

Förutsättningar för tillstånd

10 b §

Finansinspektionen ska ge en icke EES-baserad AIF-förvaltare till-

stånd enligt 10 a § andra stycket, om

5 Senaste lydelse 2014:796.

background image

8

SFS 2014:797

1. Sverige har fastställts som förvaltarens referensland,
2. det finns en utsedd rättslig representant för förvaltaren här i landet,
3. det mellan Finansinspektionen, de behöriga myndigheterna för berörda

EES-baserade fonder och tillsynsmyndigheten i det land där förvaltaren är
etablerad finns lämpliga samarbetsarrangemang,

4. det land där förvaltaren är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för

att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism,

5. det mellan Sverige och det land där förvaltaren är etablerad finns en

skriftlig överenskommelse som uppfyller kraven i artikel 26 i OECD:s mo-
dellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och som säkerställer ett ef-
fektivt informationsutbyte i skatteärenden mellan Sverige och det landet,

6. Finansinspektionens och övriga behöriga myndigheters effektiva utö-

vande av sina tillsynsuppgifter inte hindras av de lagar och författningar som
förvaltaren omfattas av i det land där förvaltaren är etablerad eller av att un-
dersöknings- eller tillsynsbehörigheten hos tillsynsmyndigheten i det land där
förvaltaren är etablerad är begränsad,

7. förvaltaren har tillräckligt startkapital och tillräcklig kapitalbas enligt

7 kap.,

8. förvaltarens aktieägare eller medlemmar, som har eller kan förväntas få

kvalificerade innehav, bedöms lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande
över förvaltarens ledning,

9. de personer som ingår i ledningen för förvaltarens verksamhet har till-

räcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en AIF-förvaltare
samt även i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift, och

10. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att dri-

vas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar
förvaltarens verksamhet.

AIF-förvaltaren är dock inte skyldig att följa en bestämmelse i denna lag

eller annan författning, om förvaltaren kan visa

1. att det är omöjligt att samtidigt följa både bestämmelsen och den tving-

ande lagstiftning som gäller för

a) förvaltaren, eller
b) den icke EES-baserade alternativa investeringsfond som ska marknads-

föras, och

2. att den lagstiftning som gäller för förvaltaren eller fonden i det land där

de är etablerade innehåller en likvärdig regel som har samma regleringssyfte
och som innebär samma skyddsnivå för fondens investerare.

Ansökan om tillstånd och tillståndsprövning

10 c §

En ansökan om tillstånd som avses i 10 a § andra stycket ska inne-

hålla

1. en motivering till valet av referensland och information om marknadsfö-

ringsstrategin för den alternativa investeringsfonden,

2. en förteckning över de eventuella bestämmelser i denna lag som är oför-

enliga med tvingande lagstiftning som gäller för AIF-förvaltaren eller den al-
ternativa investeringsfonden där dessa är etablerade,

3. ett skriftligt intyg som
a) innehåller en beskrivning av de regler i den tvingande lagstiftningen i

det land där AIF-förvaltaren eller den alternativa investeringsfonden är eta-

background image

9

SFS 2014:797

blerad som är likvärdiga med de bestämmelser som avses i 2 och ett rättsutlå-
tande som styrker detta, och

b) visar att förvaltaren följer dessa regler i det landet,
4. namn på förvaltarens rättsliga representant och uppgift om var denne är

etablerad, och

5. de uppgifter och handlingar som anges i 3 kap. 5 § första stycket.
Uppgifter och handlingar enligt första stycket 5 behöver bara lämnas för de

EES-baserade alternativa investeringsfonder som förvaltaren avser att för-
valta och de alternativa investeringsfonder som förvaltaren ska marknadsföra
inom EES med stöd av denna lag.

För underrättelseförfarandet, väsentliga ändringar av något som har angetts

i en underrättelse och Finansinspektionens handläggning tillämpas 3 kap. 6�
10 §§. För att en ansökan om tillstånd ska anses fullständig enligt 3 kap. 8 §
andra stycket, ska AIF-förvaltaren även ha lämnat in det som anges i första
stycket 1�4.

Underrättelse inför tillståndsbeslut

10 d §

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska värde-

pappers- och marknadsmyndigheten, om inspektionen finner att villkoren i
10 b § andra stycket är uppfyllda.

Tidsfristen i 3 kap. 8 § första stycket ska inte löpa under tiden från det att

Finansinspektionen har underrättat Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten till dess att myndigheten har lämnat sitt besked till inspektionen.

Om Finansinspektionen avser att inte följa det råd som Europeiska värde-

pappers- och marknadsmyndigheten har lämnat i fråga om tillämpningen av
undantaget i 10 b § andra stycket, ska inspektionen underrätta myndigheten
om detta. Inspektionen ska även underrätta behörig myndighet i varje annat
land inom EES i vilket AIF-förvaltaren avser att marknadsföra en alternativ
investeringsfond.

Förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i Sverige

10 e §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare som har ett annat referensland

än Sverige får, utan tillstånd enligt denna lag, förvalta en alternativ investe-
ringsfond som är etablerad i Sverige och inte är en specialfond, om förvalta-
ren i sitt referensland har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av al-
ternativa investeringsfonder och som omfattar förvaltning av en alternativ in-
vesteringsfond av motsvarande slag som den som ska förvaltas här i landet.

Verksamheten får inledas den dag då behörig myndighet i förvaltarens re-

ferensland har meddelat förvaltaren att en underrättelse om verksamheten och
ett intyg om att förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare
av alternativa investeringsfonder har lämnats till Finansinspektionen.

10 f §

Verksamhet i Sverige enligt 10 e § får drivas genom att en AIF-för-

valtare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i Sverige
från det land där förvaltaren är etablerad. För AIF-förvaltarens verksamhet i
Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring av andra alter-
nativa investeringsfonder än

1. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare

efter tillstånd enligt 11 §, och

background image

10

SFS 2014:797

2. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 12 §, till så-

dana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap.

1, 19�21 och 23 §§ tillämpas.

Marknadsföring av EES-baserade alternativa investeringsfonder till
professionella investerare i Sverige

10 g §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd enligt 10 a § andra

stycket ska underrätta Finansinspektionen innan förvaltaren påbörjar mark-
nadsföring av andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad
alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige.

För underrättelsens innehåll, underrättelseförfarandet, väsentliga ändringar

av något som har angetts i en underrättelse och Finansinspektionens hand-
läggning tillämpas 4 kap. 9�11 §§. Finansinspektionen ska, utöver det som
anges i 4 kap. 10 § tredje stycket, lämna information till Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten om förvaltarens marknadsföring i Sve-
rige samt informera myndigheten och berörda behöriga myndigheter om in-
spektionen finner att en ändring som avses i 4 kap. 11 § är godtagbar och
medför antingen att vissa alternativa investeringsfonder inte längre marknads-
förs eller att ytterligare alternativa investeringsfonder kommer att marknads-
föras.

10 h §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd som avses i direk-

tivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder som har ett annat refe-
rensland än Sverige får, utan tillstånd enligt denna lag, marknadsföra andelar
eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investerings-
fond till professionella investerare här i landet. Marknadsföringen får inledas
när behörig myndighet i referenslandet har meddelat förvaltaren att en under-
rättelse om verksamheten och ett intyg om att förvaltaren har tillstånd som av-
ses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och där till-
ståndets omfattning och eventuella begränsningar avseende investeringsstra-
tegier framgår har lämnats till Finansinspektionen.

Marknadsföring av icke EES-baserade alternativa investeringsfonder till
professionella investerare i Sverige

10 i §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd enligt 10 a § andra

stycket får, efter att ha underrättat Finansinspektionen, marknadsföra andelar
eller aktier i en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investe-
ringsfond till professionella investerare i Sverige. Vid sådan marknadsföring
krävs att

1. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där

fonden är etablerad finns lämpliga samarbetsarrangemang,

2. det land där fonden är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för att

motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, och

3. det mellan Sverige och det land där fonden är etablerad finns en skriftlig

överenskommelse som uppfyller kraven i artikel 26 i OECD:s modellavtal för
skatter på inkomst och förmögenhet och som säkerställer ett effektivt infor-
mationsutbyte i skatteärenden mellan Sverige och det landet.

background image

11

SFS 2014:797

För underrättelsens innehåll, underrättelseförfarandet, väsentliga ändringar

av något som har angetts i en underrättelse och Finansinspektionens hand-
läggning tillämpas 4 kap. 9�11 §§. Finansinspektionen ska, utöver det som
anges i 4 kap. 10 § tredje stycket, lämna information till Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten om förvaltarens marknadsföring i Sve-
rige samt informera myndigheten om inspektionen finner att en ändring som
avses i 4 kap. 11 § är godtagbar och medför antingen att vissa alternativa in-
vesteringsfonder inte längre marknadsförs eller att ytterligare fonder kommer
att marknadsföras.

10 j §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd som avses i direk-

tivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder som har ett annat refe-
rensland än Sverige får, utan tillstånd enligt denna lag, marknadsföra andelar
eller aktier i en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investe-
ringsfond till professionella investerare här i landet. Marknadsföringen får in-
ledas när behörig myndighet i referenslandet har meddelat förvaltaren att en
underrättelse om verksamheten och ett intyg om att förvaltaren har tillstånd
som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och där
tillståndets omfattning och eventuella begränsningar avseende förvaltnings-
strategier framgår har lämnats till Finansinspektionen.

11 §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansin-

spektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad al-
ternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige. För till-
stånd krävs att

1. fonden uppfyller kraven i 4 kap. 2 § första stycket, eller
2. andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller en motsvarande marknad utanför EES och det finns ett fakta-
blad för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §, och

3. förvaltaren
a) uppfyller kraven som anges i 10 § och driver motsvarande verksamhet

och står under betryggande tillsyn av en tillsynsmyndighet i det land där för-
valtaren är etablerad, eller

b) får marknadsföra andelar eller aktier i fonden till professionella investe-

rare enligt 10 g, 10 h, 10 i eller 10 j §.

12 §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansin-

spektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond
som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket till sådana icke-professionella
investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket. Tillstånd får ges bara om
kraven i 10 § är uppfyllda eller fonden får marknadsföras till professionella
investerare i Sverige enligt 10 g, 10 h, 10 i eller 10 j §.

13 §

Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad

AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i
Sverige från det land där förvaltaren är etablerad. För AIF-förvaltarens verk-
samhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring av
andra alternativa investeringsfonder än

1. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare

efter tillstånd enligt 11 §, och

background image

12

SFS 2014:797

2. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 12 §, såvitt

gäller sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap.

1, 19�21 och 23 §§ tillämpas.

Vid en planerad eller en redan genomförd, oplanerad väsentlig ändring av

något som har angetts i en ansökan om tillstånd enligt 10, 11 eller 12 § ska 9 §
tillämpas.

Förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder i ett annat
land inom EES

14 §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd enligt 10 a § andra

stycket som avser att förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i
ett annat land inom EES, ska underrätta Finansinspektionen innan sådan verk-
samhet inleds första gången. Vid förvaltning av en sådan fond krävs att AIF-
förvaltaren enligt sitt tillstånd enligt 10 a § andra stycket har rätt att förvalta
fonder av motsvarande slag som den som ska förvaltas i värdlandet.

Om förvaltaren avser att förvalta fonden från Sverige (gränsöverskridande

verksamhet), ska underrättelsen innehålla

1. uppgift om i vilket land AIF-förvaltaren avser att förvalta fonden, och
2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilka tjänster som förvaltaren av-

ser att utföra och vilken fond som förvaltaren avser att förvalta.

Om förvaltaren avser att erbjuda och utföra sina tjänster genom en filial i

värdlandet (filialverksamhet), ska underrättelsen, utöver det som anges i
andra stycket, innehålla uppgifter om

1. filialens organisation,
2. på vilken adress i fondens hemland handlingar kan erhållas, samt
3. namn och kontaktuppgifter för filialens ansvariga ledning.

15 §

För underrättelseförfarandet, väsentliga ändringar av något som har

angetts i en underrättelse och Finansinspektionens handläggning tillämpas
6 kap. 2 och 6 §§. Finansinspektionen ska, utöver det som anges i 6 kap. 2 §
tredje stycket, lämna information till Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten om att förvaltaren får börja förvalta den alternativa investe-
ringsfonden i värdlandet samt informera myndigheten och berörda behöriga
myndigheter om inspektionen finner att en ändring som avses i 6 kap. 6 § är
godtagbar.

För underrättelseförfarandet avseende filialverksamhet gäller även 16 kap.

2 § andra�fjärde styckena.

16 §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd enligt 10 a § andra

stycket som avser att marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren för-
valtad EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i
ett annat land inom EES, ska underrätta Finansinspektionen innan verksamhe-
ten inleds.

17 §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd enligt 10 a § andra

stycket som avser att marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren för-
valtad icke EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella inves-

background image

13

SFS 2014:797

terare i ett annat land inom EES, ska underrätta Finansinspektionen innan
verksamheten inleds. Vid sådan marknadsföring krävs att

1. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där

fonden är etablerad finns lämpliga samarbetsarrangemang,

2. det land där fonden är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för att

förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, och

3. det mellan det land där fonden är etablerad samt Sverige och de länder

inom EES där fonden ska marknadsföras finns en skriftlig överenskommelse
som uppfyller kraven i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst
och förmögenhet och som säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skat-
teärenden mellan berörda länder.

18 §

En underrättelse om marknadsföring enligt 16 eller 17 § ska innehålla

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsfö-

ras, var den är etablerad och i vilka länder marknadsföringen ska ske,

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande handlingar,
3. uppgift om fondens förvaringsinstitut,
4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser

en matarfond till en alternativ investeringsfond,

5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §, och
6. information om de arrangemang som har fastställts för marknadsfö-

ringen och, i tillämpliga fall, vilka åtgärder som har fastställts för att förhindra
att marknadsföring sker till icke-professionella investerare.

För underrättelseförfarandet, väsentliga ändringar av något som har angetts

i en underrättelse och Finansinspektionens handläggning tillämpas 6 kap. 5
och 6 §§. Finansinspektionen ska, utöver det som anges i 6 kap. 5 § tredje
stycket, lämna information till Europeiska värdepappers- och marknadsmyn-
digheten om att förvaltaren får börja marknadsföra den alternativa investe-
ringsfonden i värdlandet samt informera myndigheten och berörda behöriga
myndigheter om inspektionen finner att en ändring som avses i 6 kap. 6 § är
godtagbar och medför antingen att vissa alternativa investeringsfonder inte
längre marknadsförs eller att ytterligare alternativa investeringsfonder kom-
mer att marknadsföras.

5 a kap. Referensland för icke EES-baserade AIF-förvaltare

Sverige som obligatoriskt referensland

1 §

Sverige är referensland för en icke EES-baserad AIF-förvaltare, när för-

valtaren ska

1. förvalta men inte marknadsföra flera EES-baserade alternativa investe-

ringsfonder som samtliga är etablerade här i landet,

2. marknadsföra endast en EES-baserad alternativ investeringsfond, som

varken har tillstånd eller är registrerad men som är avsedd att marknadsföras
enbart här i landet,

3. marknadsföra endast en icke EES-baserad alternativ investeringsfond

och enbart här i landet,

4. marknadsföra flera EES-baserade alternativa investeringsfonder inom

EES, och de flesta av dessa fonder är avsedda att aktivt marknadsföras här i
landet, förutsatt att inte samtliga har tillstånd eller är registrerade i något annat
land, eller

background image

14

SFS 2014:797

5. marknadsföra flera icke EES-baserade eller flera EES-baserade och icke

EES-baserade alternativa investeringsfonder inom EES, och de flesta av dessa
fonder är avsedda att aktivt marknadsföras här i landet.

Sverige som referensland efter särskilt beslut

2 §

Sverige får även vara referensland för en icke EES-baserad AIF-förval-

tare i de fall som anges i 3�7 §§.

3 §

Sverige får vara referensland vid förvaltning, utan marknadsföring, av

flera EES-baserade alternativa investeringsfonder i flera länder inom EES,
om

1. de flesta av fonderna är etablerade här i landet, eller
2. den största andelen av fondtillgångarna förvaltas här i landet.

4 §

Sverige får vara referensland vid marknadsföring av endast en EES-

baserad alternativ investeringsfond i ett enda land inom EES, om

1. fonden har tillstånd eller är registrerad här i landet, eller
2. fonden är avsedd att marknadsföras här i landet.

5 §

Sverige får vara referensland vid marknadsföring av endast en EES-

baserad alternativ investeringsfond i flera olika länder inom EES, om

1. fonden har tillstånd eller är registrerad här i landet, eller
2. Sverige är ett av de länder där fonden är avsedd att aktivt marknadsföras.

6 §

Sverige får vara referensland vid marknadsföring av endast en icke

EES-baserad alternativ investeringsfond i flera olika länder inom EES, om
Sverige är ett av de länder inom EES där fonden är avsedd att marknadsföras.

7 §

Sverige får vara referensland vid marknadsföring av flera EES-baserade

alternativa investeringsfonder inom EES som alla har tillstånd eller är regist-
rerade i samma land inom EES, om

1. fonderna har tillstånd eller är registrerade här i landet, eller
2. Sverige är det land där de flesta av dessa fonder är avsedda att aktivt

marknadsföras.

Beslut om referensland

8 §

I sådana fall som avses i 3�7 §§ ska AIF-förvaltaren begära att

Finansinspektionen och behörig myndighet i samtliga övriga länder som är
möjliga som referensland beslutar om att fastställa ett referensland.

9 §

Om ett gemensamt beslut enligt 8 § inte har fattats inom en månad från

det att AIF-förvaltarens begäran lämnades in eller om förvaltaren inte har in-
formerats om beslutet inom sju dagar från det att det fattades, får förvaltaren
själv välja sitt referensland på grundval av kriterierna i någon av 3�7 §§.

background image

15

SFS 2014:797

Prövning av AIF-förvaltarens val av referensland

10 §

Finansinspektionen ska pröva AIF-förvaltarens val av referensland en-

ligt 1 eller 9 § i samband med prövningen av förvaltarens ansökan om till-
stånd enligt 5 kap. 10 a § andra stycket.

Om Finansinspektionen finner att AIF-förvaltarens val av referensland

uppfyller kriterierna i 1 eller 9 §, ska inspektionen underrätta Europeiska vär-
depappers- och marknadsmyndigheten samt lämna uppgifter om förvaltarens
motivering och marknadsföringsstrategi.

Tidsfristen i 3 kap. 8 § första stycket ska inte löpa under tiden från det att

Finansinspektionen har underrättat Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten till dess att myndigheten har lämnat sitt besked till inspektionen.

11 §

Om Finansinspektionen avser att, i strid med ett besked från Europe-

iska värdepappers- och marknadsmyndigheten som avses i 10 § tredje
stycket, ge AIF-förvaltaren tillstånd enligt 5 kap. 10 a § andra stycket, ska in-
spektionen underrätta myndigheten och ange sina skäl för detta. I tillämpliga
fall ska inspektionen även underrätta behörig myndighet i det land där en av
förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond ska marknadsföras och behö-
rig myndighet i det land där fonden är etablerad.

�ndring av referensland

12 §

En AIF-förvaltare som, inom två år från det att tillstånd enligt 5 kap.

10 a § andra stycket beviljades, avser att ändra sin marknadsföringsstrategi på
ett sådant sätt att ett nytt referensland kan behöva utses, ska anmäla detta till
Finansinspektionen innan ändringen genomförs.

13 §

I en anmälan enligt 12 § ska AIF-förvaltaren

1. ange och motivera valet av nytt referensland utifrån kriterierna i någon

av 1 och 3�7 §§,

2. redovisa den nya marknadsföringsstrategin, samt
3. lämna uppgifter om namn på den rättsliga representanten och plats i det

nya referenslandet där denne är etablerad.

14 §

Finansinspektionen ska pröva AIF-förvaltarens motivering enligt 13 §

och underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om sin
bedömning. Underrättelsen ska innehålla uppgifter om förvaltarens motive-
ring till val av nytt referensland och den nya marknadsföringsstrategin.

Om Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Finansin-

spektionen finner att AIF-förvaltarens val av nytt referensland uppfyller krite-
rierna i någon av 1 och 3�7 §§, ska inspektionen underrätta myndigheten samt
förvaltaren och dess ursprungliga rättsliga representant om sitt beslut. Finans-
inspektionen ska även underrätta behörig myndighet i det nya referenslandet
om ändringen samt utan dröjsmål överlämna en kopia av tillstånds- och till-
synsdokumentationen för AIF-förvaltaren.

15 §

Om Finansinspektionens beslut enligt 14 § står i strid med beskedet

från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ska inspektionen
underrätta myndigheten om beslutet och ange sina skäl för det. I tillämpliga
fall ska inspektionen även underrätta behörig myndighet i det land där en av

background image

16

SFS 2014:797

förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond ska marknadsföras och behö-
rig myndighet i det land där fonden är etablerad.

16 §

Finansinspektionen ska begära att en AIF-förvaltare lämnar in en an-

mälan om ändring av referensland enligt 12 §, om det inom två år från det att
tillstånd beviljades framgår av den faktiska utvecklingen av förvaltarens verk-
samhet inom EES att förvaltaren

1. inte har följt den ursprungliga marknadsföringsstrategin,
2. har lämnat felaktiga uppgifter om den, eller
3. har genomfört ändringar av den utan att först ha underrättat inspektio-

nen.

I 14 kap. finns bestämmelser om ingripanden mot en AIF-förvaltare som

inte har följt en begäran enligt första stycket.

17 §

Om AIF-förvaltaren ändrar sin marknadsföringsstrategi efter den tid-

punkt som anges i 12 §, får förvaltaren lämna in en begäran till Finansinspek-
tionen om ändring av referensland med anledning av den nya strategin. I så-
dant fall tillämpas 13�15 §§.

6 kap.

4 a §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter underrät-

telse till Finansinspektionen, till professionella investerare i ett annat land
inom EES marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad icke
EES-baserad alternativ investeringsfond. Vid sådan marknadsföring krävs att

1. förvaltaren och dess verksamhet kan antas komma att uppfylla kraven i

denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

2. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där

fonden är etablerad finns lämpliga samarbetsarrangemang,

3. det land där fonden är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för att

motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, och

4. det mellan det land där fonden är etablerad samt Sverige och de länder

inom EES där fonden ska marknadsföras finns en skriftlig överenskommelse
som uppfyller kraven i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst
och förmögenhet och som säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skat-
teärenden mellan berörda länder.

4 b §

För underrättelseförfarandet, väsentliga ändringar av något som har

angetts i en underrättelse och Finansinspektionens handläggning tillämpas
5 och 6 §§.

Finansinspektionen ska, utöver det som anges i 5 § tredje stycket, lämna in-

formation till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om AIF-
förvaltarens marknadsföring i ett annat land inom EES samt informera myn-
digheten om inspektionen finner att en ändring som avses i 6 § är godtagbar
och medför antingen att vissa alternativa investeringsfonder inte längre mark-
nadsförs eller att ytterligare alternativa investeringsfonder kommer att mark-
nadsföras.

background image

17

SFS 2014:797

8 kap.

28 §

En sådan AIF-förvaltare som avses i 3 kap. eller 5 kap. 1 §, 2 §, eller

10 a § andra stycket ska ersätta en skada som förvaltaren eller en uppdragsta-
gare har tillfogat den alternativa investeringsfonden eller dess investerare ge-
nom att överträda

1. denna lag, andra författningar som reglerar AIF-förvaltarens verksamhet

eller nationella bestämmelser i förvaltarens hemland som genomför direktivet
om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

eller

3. bolagsordningen eller interna instruktioner som har sin grund i en för-

fattning som reglerar förvaltarens verksamhet.

Avtal som inskränker en icke-professionell investerares rätt enligt första

stycket är utan verkan. Det gäller dock inte sådana icke-professionella inves-
terare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

Lagval, behörig domstol och delgivning

32 §

På ett rättsförhållande mellan en investerare som har hemvist inom

EES och en icke EES-baserad AIF-förvaltare ska lagen i förvaltarens refe-
rensland tillämpas, om rättsförhållandet rör investerarens rättigheter eller
skyldigheter i egenskap av ägare av andelar eller aktier i en alternativ investe-
ringsfond.

På ett sådant rättsförhållande som avses i första stycket mellan en investe-

rare som avses där och en icke EES-baserad alternativ investeringsfond som
marknadsförs i Sverige, ska lagen i hemlandet eller referenslandet för den
AIF-förvaltare som förvaltar fonden tillämpas.

I de fall som avses i första och andra styckena får det dock avtalas att lagen

i ett annat bestämt land inom EES ska tillämpas. Ett avtalsvillkor om att lagen
i ett land utanför EES ska tillämpas på rättsförhållandet är ogiltigt.

33 §

En tvist om ett rättsförhållande som rör en investerares rättigheter eller

skyldigheter i egenskap av ägare av andelar eller aktier i en alternativ investe-
ringsfond får tas upp av svensk domstol om, tvisten är mellan en investerare
som har hemvist inom EES och

1. en icke EES-baserad AIF-förvaltare som har Sverige som referensland,

eller

2. en icke EES-baserad alternativ investeringsfond som marknadsförs i

Sverige.

34 §

Om det inte finns någon domstol som enligt rättegångsbalken är behö-

rig att ta upp en tvist som avses i 33 § när svensk domsrätt föreligger enligt
denna lag, är Stockholms tingsrätt behörig.

35 §

Ett avtalsvillkor om att domstolarna i ett land utanför EES ska vara be-

höriga att pröva en sådan tvist som avses i 33 § är ogiltigt.

36 §

En icke EES-baserad AIF-förvaltare som har Sverige som referensland

får delges genom förvaltarens rättsliga representant.

background image

18

SFS 2014:797

13 kap.

4 §

En AIF-förvaltare som förvaltar alternativa investeringsfonder som i be-

tydande grad använder finansiell hävstång ska för varje sådan fond regelbun-
det informera Finansinspektionen om den samlade nivån på finansiell häv-
stång och den finansiella hävstångens sammansättning. Informationen ska
innehålla uppgift om fondens fem mest betydande långivare och om de be-
lopp som lånats från dessa.

Första stycket ska även tillämpas av icke EES-baserade AIF-förvaltare med

tillstånd enligt 5 kap. att i Sverige marknadsföra eller förvalta alternativa in-
vesteringsfonder.

13 §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.6,
35.2, 35.15, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.12, 37.19, 40.2, 40.15, 42.1, 45.10, 50.4
och 55 i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

14 kap.

4 §

Finansinspektionen ska återkalla en AIF-förvaltares tillstånd om förval-

taren

1. har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat

otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva sådan

verksamhet som tillståndet avser,

3. har förklarat sig avstå från tillståndet,
4. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verk-

samhet som tillståndet avser, eller

5. är icke EES-baserad och inte längre har Sverige som referensland.
I de fall som avses i första stycket 1, 2 och 4 får i stället varning meddelas

om det är tillräckligt.

22 §

6

Om en icke EES-baserad AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sve-

rige med stöd av tillstånd enligt 5 kap. åsidosätter sina skyldigheter enligt
denna lag eller andra författningar som reglerar förvaltarens verksamhet i
Sverige, gäller 1 och 2 §§.

Om Finansinspektionen har skäl att anse att en icke EES-baserad AIF-för-

valtare som driver verksamhet i Sverige efter underrättelse enligt 5 kap. inte
borde ha fått tillstånd i sitt referensland enligt direktivet om förvaltare av al-
ternativa investeringsfonder, tillämpas 21 §.

Finansinspektionen ska underrätta behörig tillsynsmyndighet i det land där

förvaltaren är etablerad om de åtgärder som enligt 1 § har vidtagits med stöd
av denna paragraf.

15 kap.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

6 Senaste lydelse 2014:796.

background image

19

SFS 2014:797

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

2 § första stycket 4 och 8 § tredje stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

7 kap. 1�4 §§,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en

ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och
vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

5. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för

att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §

och 12 kap. 7 §,

7. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och 12 kap.

8 §,

8. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 10 kap.

3 §,

9. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och 7 §§

samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till
Finansinspektionen,

10. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap.

3 §,

11. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,
12. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får pla-

ceras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt vill-
kor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en
AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av expone-
ringar enligt 12 kap. 13 §,

13. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som

ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av
finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

14. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 12 kap. 15 §,

15. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utfor-

mas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informa-
tionen enligt 12 kap. 16 §,

16. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla

skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

17. vilka upplysningar som AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektio-

nen enligt 13 kap. 6 §,

18. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt
19. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

16 kap.

2 §

Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 3 kap. 1 § första

stycket eller 5 kap. 10 a § andra stycket inte meddelar beslut inom sex måna-
der från det att ansökan gavs in, ska inspektionen underrätta sökanden om
skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att ären-
det onödigt uppehålls.

background image

20

SFS 2014:797

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i

6 kap. 2 § första stycket 2 till behörig myndighet i utlandet inom den tid som
anges i paragrafen från det att underrättelsen togs emot och inte heller inom
samma tid meddelar beslut enligt fjärde stycket 2 samma paragraf, ska in-
spektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter be-
gära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra stycket ska

göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överkla-
gande till kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses i första

stycket inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan
anses ha avslagits. Om en underrättelse som avses i andra stycket inte har
lämnats över inom två månader från det att en förklaring har lämnats, ska be-
slut enligt 6 kap. 2 § fjärde stycket 2 anses ha meddelats.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.