SFS 2014:798 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2014:798 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
140798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2013:561) om för-

valtare av alternativa investeringsfonder

dels att 4 kap. 8 § samt 5 kap. 5 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 5 och 10 §§ ska utgå,
dels att 4 kap. 5 och 6 §§, 5 kap. 7, 8 och 11�13 §§, 13 kap. 13 § samt

15 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

3

En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 § eller har tillstånd

enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra an-
delar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investe-
ringsfond till sådana icke-professionella investerare som anges i andra
stycket, om fonden

1. saknar rätt till inlösen under minst fem år från den första investeringen,

och

2. enligt sin investeringspolicy generellt investerar i emittenter eller onote-

rade företag för att förvärva kontroll enligt 11 kap.

Andelar eller aktier i en sådan alternativ investeringsfond som anges i för-

sta stycket får, under de förutsättningar som anges där, marknadsföras till så-
dana icke-professionella investerare i Sverige som

1. utfäster sig att investera ett belopp som motsvarar minst 100 000 euro,

och

2. skriftligen, i en annan handling än avtalet som ingås för investeringsåta-

gandet, uppger att de är medvetna om riskerna med det avsedda åtagandet el-
ler investeringen.

En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av Finansinspektionen,

marknadsföra en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investe-
ringsfond som uppfyller kraven i första stycket 1 och 2 till investerare som
avses i andra stycket, om kraven i 8 a § andra stycket 1 och 2 är uppfyllda.

1 Prop. 2013/14:113, bet. 2013/14:FiU30, rskr. 2013/14:330.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förval-
tare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och
2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L
174, 1.7.2011, s. 1, Celex 32011L0061).

3 Senaste lydelse 2014:797.

SFS 2014:798

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:798

För AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § ska även kraven i 8 a §
andra stycket 3 vara uppfyllda.

6 §

4

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får utöver sådana an-

delar eller aktier i alternativa investeringsfonder som får marknadsföras enligt
1, 2, 4 eller 5 §, efter underrättelse till Finansinspektionen, marknadsföra an-
delar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investe-
ringsfond till professionella investerare i Sverige.

En AIF-förvaltare ska fastställa och vidta åtgärder som förhindrar att ande-

lar eller aktier i en alternativ investeringsfond marknadsförs till icke-professi-
onella investerare i Sverige. Det gäller dock inte sådana fonder som förvalta-
ren får marknadsföra till icke-professionella investerare enligt 1, 2 eller 4 §.
Det gäller inte heller för marknadsföring av sådana fonder som anges i 5 §
första stycket i förhållande till sådana investerare som anges i 5 § andra
stycket.

Ytterligare bestämmelser om marknadsföring av matarfonder till alterna-

tiva investeringsfonder finns i 7 och 8 a §§.

5 kap.

7 §

5

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har till-

stånd eller är registrerad i enlighet med nationell lagstiftning som genomför
direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder får, efter underrät-
telse enligt 3 § eller efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra ande-
lar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investe-
ringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket till professionella
investerare i Sverige samt, efter tillstånd av Finansinspektionen, till sådana
icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

En sådan AIF-förvaltare med tillstånd i sitt hemland får, efter underrättelse

enligt 3 §, marknadsföra en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alter-
nativ investeringsfond som uppfyller kraven i första stycket till professionella
investerare och efter tillstånd av Finansinspektionen, till sådana icke-professi-
onella investerare som avses i första stycket.

En sådan AIF-förvaltare som är registrerad i sitt hemland får, efter tillstånd

av Finansinspektionen, marknadsföra en av förvaltaren förvaltad icke EES-
baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i första stycket för
marknadsföring till professionella investerare och sådana icke-professionella
investerare som avses i första stycket, om

1. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där

fonden är etablerad finns lämpliga samarbetsarrangemang, och

2. det landet har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt

och finansiering av terrorism.

8 §

Verksamhet enligt 1�3, 6 och 7 §§ får drivas genom att AIF-förvaltaren

inrättar en filial i Sverige eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från sitt
hemland.

För AIF-förvaltarens verksamhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra

stycket vid marknadsföring av andra alternativa investeringsfonder än

4 Senaste lydelse 2014:797.

5 Senaste lydelse 2014:797.

background image

3

SFS 2014:798

1. specialfonder,
2. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare

efter tillstånd enligt 6 §, och

3. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 7 §, såvitt gäl-

ler sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

Vid förvaltning av en specialfond tillämpas 12 kap. I fråga om verksamhet

som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap. 1, 19�21 och 23 §§ tilläm-
pas. Vid förvaltning enligt 1 och 2 §§ tillämpas även 8 kap. 28 §. För förva-
ringsinstitut till alternativa investeringsfonder som förvaltas enligt 5 kap. 1
eller 2 § tillämpas 9 kap.

11 §

6

En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansin-

spektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad al-
ternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige. För till-
stånd krävs att

1. fonden uppfyller kraven i 4 kap. 2 § första stycket, eller
2. andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller en motsvarande marknad utanför EES och det finns ett fakta-
blad för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §, och

3. förvaltaren får marknadsföra andelar eller aktier i fonden till professio-

nella investerare enligt denna lag.

12 §

7

En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansin-

spektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond
som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket till sådana icke-professionella
investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket. Tillstånd får ges bara om
fonden får marknadsföras till professionella investerare i Sverige enligt denna
lag.

13 §

8

Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad

AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i
Sverige från det land där förvaltaren är etablerad. För AIF-förvaltarens verk-
samhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring av
andra alternativa investeringsfonder än

1. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare

efter tillstånd enligt 11 §, och

2. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 12 §, såvitt

gäller sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap.

1, 19�21 och 23 §§ tillämpas.

6 Senaste lydelse 2014:797.

7 Senaste lydelse 2014:797.

8 Senaste lydelse 2014:797. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

background image

4

SFS 2014:798

13 kap.

13 §

9

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.6,
35.2, 35.15, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.12, 37.19, 40.2, 40.15, 45.10, 50.4 och
55 i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

15 kap.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka uppgifter eller handlingar som ska ingå i

1. en anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 §,
2. en underrättelse enligt 2 kap. 4 §,
3. en ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 2 §,
4. en ansökan om tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond enligt

3 kap. 1 §, 5 kap. 2 § och 6 kap. 7 §,

5. en ansökan om tillstånd till marknadsföring enligt 4 kap. 2�5 §§ samt

5 kap. 6, 7, 11 och 12 §§,

6. en anmälan om väsentlig ändring enligt 3 kap. 10 §, 4 kap. 11 §, 5 kap.

9 § och 6 kap. 6 och 7 §§, samt

7. en verksamhetsplan enligt 3 kap. 5 §, 4 kap. 9 § samt 6 kap. 1 och 3 §§.

2 §

10

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

2 § första stycket 4,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

7 kap. 1�4 §§,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en

ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och
vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

5. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för

att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §

och 12 kap. 7 §,

7. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och 12 kap.

8 §,

8. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 10 kap.

3 §,

9. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och 7 §§

samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till
Finansinspektionen,

10. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap.

3 §,

11. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,

9 Senaste lydelse 2014:797.

10 Senaste lydelse 2014:797.

background image

5

SFS 2014:798

12. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får pla-

ceras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt vill-
kor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en
AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av expone-
ringar enligt 12 kap. 13 §,

13. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som

ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av
finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

14. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 12 kap. 15 §,

15. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utfor-

mas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informa-
tionen enligt 12 kap. 16 §,

16. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla

skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

17. vilka upplysningar som AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektio-

nen enligt 13 kap. 6 §,

18. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt
19. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.