SFS 2015:397 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2015:397 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
150397.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 17 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 7 och 11 §§, 2 kap. 6 §,

3 kap. 2 §, 5 kap. 1 och 8 §§ och 6 kap. 1 § och rubrikerna närmast före 5 kap.
1 § och 6 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-
fonder ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

Med en EES-baserad AIF-förvaltares värdland avses det land, annat än

hemlandet, i vilket förvaltaren

1. förvaltar en alternativ investeringsfond som har det landet som sitt hem-

land,

2. marknadsför andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, obero-

ende av vilket land som utgör fondens hemland, eller

3. erbjuder och tillhandahåller de tjänster som avses i 3 kap. 2 §.

11 §

3

I denna lag betyder

1. arbetstagarrepresentanter: detsamma som i artikel 2 e i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande
av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Euro-
peiska gemenskapen, i den ursprungliga lydelsen,

2. direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder: Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare
av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG
och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr
1095/2010, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. emittent: ett företag som har sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES

och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad,

1 Prop. 2014/15:115, bet. 2014/15:FiU19, rskr. 2014/15:242.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förval-
tare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och
2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU.

3 Senaste lydelse 2014:991.

SFS 2015:397

Utkom från trycket
den 26 juni 2015

background image

2

SFS 2015:397

5. etablerad:
a) för en alternativ investeringsfond: där fonden har tillstånd eller är regist-

rerad eller, om fonden varken har tillstånd eller är registrerad, där dess stadge-
enliga säte eller huvudkontor finns, eller, om fonden inte har något stadge-
enligt säte eller huvudkontor, det land till vilket fonden har starkast anknyt-
ning,

b) för en AIF-förvaltare: där dess stadgeenliga säte finns,
c) för ett förvaringsinstitut: där dess stadgeenliga säte eller en filial finns,
6. filial: avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även en

AIF-förvaltares etablering av flera driftställen i ett annat land inom EES än
hemlandet eller i ett land utanför EES ska anses som en enda filial,

7. finansiell hävstång: en metod genom vilken en AIF-förvaltare ökar

exponeringen för en förvaltad alternativ investeringsfond genom lån av kon-
tanter eller värdepapper, eller med användning av derivatinstrument eller på
något annat sätt,

8. finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

9. fondföretag: detsamma som i 1 kap. 1 § första stycket 9 lagen (2004:46)

om värdepappersfonder,

10. holdingbolag: ett företag med aktieinnehav i ett eller flera andra före-

tag, vars affärsidé är att fullfölja en eller flera affärsstrategier genom sina dot-
terföretag, närstående företag eller ägarintressen för att bidra till deras värde
på lång sikt, och som är ett företag som antingen

a) handlar för egen räkning och vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad, eller

b) har etablerats inte huvudsakligen för att generera avkastning åt sina

investerare genom avyttring av sina dotterföretag eller närstående företag, vil-
ket framgår av företagets årsredovisning eller andra offentliga handlingar,

11. kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kre-
ditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

12. kommissionens delegerade förordning: kommissionens delegerade för-

ordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, all-
männa verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet
och tillsyn, i den ursprungliga lydelsen,

13. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i en AIF-förvaltare,

om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 kap. 1 a § lagen om värde-
pappersfonder representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samt-
liga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av
förvaltaren,

14. marknadsföring: direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på

AIF-förvaltarens initiativ eller för AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller
aktier i en alternativ investeringsfond som denne förvaltar och som riktar sig
till investerare med hemvist eller stadgeenligt säte inom EES,

15. matarfond till en alternativ investeringsfond: en alternativ investe-

ringsfond som

a) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i andelar eller aktier i en

annan alternativ investeringsfond (mottagarfond till en alternativ investe-
ringsfond), eller

background image

3

SFS 2015:397

b) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i fler än en mottagarfond till

en alternativ investeringsfond förutsatt att dessa fonder har identiska investe-
ringsstrategier, eller

c) på annat sätt har en exponering på minst 85 procent av sina tillgångar

mot en sådan mottagarfond till en alternativ investeringsfond,

16. moderföretag och dotterföretag: detsamma som i 1 kap. 4 § års-

redovisningslagen (1995:1554),

17. mottagarfond till en alternativ investeringsfond: en alternativ investe-

ringsfond i vilken en annan alternativ investeringsfond investerar eller mot
vilken denna fond har en exponering i enlighet med 15,

18. nära förbindelser: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen om värdepap-

persfonder, med den skillnaden att det som anges om fondbolag i stället ska
tillämpas på AIF-förvaltare,

19. onoterat företag: ett företag som har sitt stadgeenliga säte i ett land

inom EES och vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad,

20. primärmäklare: kreditinstitut, värdepappersbolag, värdepappers-

företag eller annan lagreglerad enhet som står under fortlöpande tillsyn, vilka
erbjuder professionella investerare tjänster för att främst finansiera eller som
motpart utföra transaktioner med finansiella instrument, och som även kan
tillhandahålla andra tjänster, såsom clearing, avveckling, depåtjänster, värde-
papperslån, skräddarsydda tekniska lösningar och stödtjänster,

21. professionell investerare: en investerare som avses i 8 kap. 16 eller

17 § lagen om värdepappersmarknaden,

22. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen om värde-

pappersmarknaden,

23. specialfond: en alternativ investeringsfond som förvaltas enligt denna

lag och uppfyller de särskilda villkoren i 12 kap.,

24. specialföretag för värdepapperisering: ett företag vars enda syfte är att

genomföra en eller flera värdepapperiseringstransaktioner i den mening som
avses i artikel 1.2 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 24/2009 av
den 19 december 2008 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella
företag som deltar i värdepapperiseringstransaktioner, i den ursprungliga
lydelsen, och annan lämplig verksamhet för att uppnå detta mål,

25. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse,

26. särskild vinstandel: en andel av en alternativ investeringsfonds vinst

som tillfaller AIF-förvaltaren som ersättning för förvaltningen, exklusive
eventuell andel av fondens vinst som tillfaller förvaltaren som avkastning på
en investering som gjorts i fonden av förvaltaren, och

27. värdepappersfond: detsamma som i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen

om värdepappersfonder.

2 kap.

6 §

Av bestämmelserna om tillsyn i 13 kap. ska bara 1 § första och andra

styckena, 3, 7, 9, 10 och 15 §§ tillämpas på AIF-förvaltare som avses i 2 §
men som inte har tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag.

background image

4

SFS 2015:397

3 kap.

2 §

En extern AIF-förvaltare med tillstånd enligt 1 §, får av Finansinspek-

tionen ges tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investeringsport-
följer.

En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning av investe-

ringsportföljer får efter tillstånd av Finansinspektionen

1. förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva

investeringar,

2. ta emot medel med redovisningsskyldighet,
3. ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument, och
4. lämna investeringsråd.
Vid erbjudande och tillhandahållande av tjänster enligt första och andra

styckena ska 8 kap. 1, 9�12, 14, 21�27 och 34 §§ samt 35 § första stycket
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpas. Medel som tas emot
med redovisningsskyldighet enligt andra stycket 2 ska omedelbart avskiljas
från AIF-förvaltarens egna tillgångar.

5 kap.

Förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i Sverige,
diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och tillhandahållande av
sidotjänster

1 §

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare får, utan tillstånd enligt denna

lag,

1. förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i Sverige och

inte är en specialfond, om förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i
direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som omfattar
förvaltning av en alternativ investeringsfond av motsvarande slag som den
som ska förvaltas här i landet, och

2. i Sverige erbjuda och tillhandahålla tjänster som avses i 3 kap. 2 § första

stycket och andra stycket 1, 3 och 4, om förvaltaren i sitt hemland har tillstånd
som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och
som omfattar de tjänster som ska erbjudas och tillhandahållas här i landet.

Verksamheten får inledas den dag då behörig myndighet i förvaltarens

hemland har meddelat förvaltaren att en underrättelse om verksamheten och
ett intyg om att förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare
av alternativa investeringsfonder har lämnats till Finansinspektionen.

8 §

Verksamhet enligt 1�3 och 5�7 §§ får drivas genom att AIF-förvaltaren

inrättar en filial i Sverige eller erbjuder och tillhandahåller tjänster i Sverige
från sitt hemland.

För AIF-förvaltarens verksamhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra

stycket vid marknadsföring av andra alternativa investeringsfonder än

1. specialfonder,
2. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare

efter tillstånd enligt 6 §, och

3. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 7 §, såvitt gäl-

ler sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

background image

5

SFS 2015:397

Vid förvaltning av en specialfond tillämpas 12 kap. I fråga om verksamhet

som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap. 1, 19�21 och 23 §§ tilläm-
pas. Vid förvaltning enligt 1 § första stycket 1 och 2 § tillämpas även 8 kap.
28 §. För förvaringsinstitut till alternativa investeringsfonder som förvaltas
enligt 1 § första stycket 1 eller 2 § tillämpas 9 kap.

6 kap.

Förvaltning av en alternativ investeringsfond i ett land inom EES,
diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och tillhandahållande
av sidotjänster

1 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § som avser att förvalta

en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES eller
erbjuda och tillhandahålla sådana tjänster som avses i 3 kap. 2 § första stycket
och andra stycket 1, 3 och 4 i ett annat land inom EES, ska underrätta Finans-
inspektionen innan sådan verksamhet inleds första gången. Vid förvaltning av
en sådan fond krävs att AIF-förvaltaren enligt sitt tillstånd enligt 3 kap. 1 §
har rätt att förvalta fonder av motsvarande slag som den som ska förvaltas i
värdlandet. Vid erbjudande och tillhandahållande av sådana tjänster krävs att
AIF-förvaltaren har tillstånd enligt 3 kap. 2 § och enligt det har rätt att tillhan-
dahålla tjänster av samma slag som dem som ska erbjudas och tillhandahållas
i värdlandet.

Om förvaltaren avser att förvalta fonden eller erbjuda och tillhandahålla

tjänsterna från Sverige (gränsöverskridande verksamhet), ska underrättelsen
innehålla

1. uppgift om i vilket land förvaltaren avser att förvalta fonden eller

erbjuda och tillhandahålla tjänsterna, samt

2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilka tjänster som förvaltaren

avser att utföra och vilken fond som förvaltaren avser att förvalta.

Om förvaltaren avser att erbjuda och tillhandahålla sina tjänster genom en

filial i värdlandet (filialverksamhet), ska underrättelsen, utöver det som anges
i andra stycket, innehålla uppgifter om

1. filialens organisation,
2. på vilken adress i fondens hemland handlingar kan erhållas, samt
3. namn och kontaktuppgifter för filialens ansvariga ledning.

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.