SFS 2016:440 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2016:440 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
160440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (2013:561) om förval-

tare av alternativa investeringsfonder ska införas en ny paragraf, 8 kap. 2 b §,
och närmast före 8 kap. 2 b § en ny rubrik av följande lydelse.

8 kap.

Revisorns uppdragstid

2 b §

För AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller andra alternativa

investeringsfonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare
i Sverige eller har tillstånd enligt 3 kap. 2 §, och som inte omfattas av bestäm-
melser om uppdragstid för revisorn i någon annan lag, gäller följande i fråga
om uppdragstid för revisorn.

Uppdraget som revisor får gälla högst sju år i följd. Revisorn får därefter

inte delta i revisionen om inte minst fyra år har förflutit sedan han eller hon
lämnade uppdraget.

Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag gäller, i stället för andra

stycket, att den huvudansvariga revisorn ska bytas ut senast efter sju år. Han
eller hon får därefter inte delta i revisionen om inte minst tre år har förflutit
sedan han eller hon var huvudansvarig för revisionen.

1. Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.
2. För ett uppdrag som revisor som vid ikraftträdandet har innehafts i mer

än tre år ska den tid som anges i 8 kap. 2 b § andra stycket första meningen
räknas från den ordinarie stämma som hållits tre år före ikraftträdandet. Om
AIF-förvaltaren inte enligt lag är skyldig att hålla stämma, ska tiden i stället
räknas från den 17 juni 2013.

1 Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring
av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direk-
tiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU.

SFS 2016:440

Utkom från trycket
den 31 maj 2016

background image

2

SFS 2016:440

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.