SFS 2016:896 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2016:896 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
160896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 29 september 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 22 § och 12 kap. 8 § samt

rubriken närmast före 9 kap. 22 § lagen (2013:561) om förvaltare av alterna-
tiva investeringsfonder ska ha följande lydelse.

9 kap.

Ansvar för förvaringsinstitut för specialfonder

22 §

För förvaringsinstitut för specialfonder gäller, i stället för det som

anges i 17�21 §§, det som anges i 3 kap. 14�16 §§ lagen (2004:46) om värde-
pappersfonder.

12 kap.

8 §

För specialfonder ska, utöver 10 kap. 2 §, även 4 kap. 16 a § femte

stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där
om värdepappersfond ska avse specialfond.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3.

SFS 2016:896

Utkom från trycket
den 11 oktober 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.