SFS 2016:1330 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2016:1330 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
161330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2013:561) om för-

valtare av alternativa investeringsfonder

dels att 13 kap. 15 § och 16 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 1 a § och 9 kap. 7 a §, och

närmast före 9 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 a §

Det finns kompletterande och avvikande bestämmelser om vissa AIF-

förvaltare, alternativa investeringsfonder och förvaringsinstitut i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2015/760 av den

29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder.

9 kap.

Förvaringsinstitut för europeiska långsiktiga investeringsfonder

7 a §

Ett förvaringsinstitut för en europeisk långsiktig investeringsfond som

marknadsförs till icke-professionella investerare ska vara en bank eller ett
annat kreditinstitut.

13 kap.

15 §

3

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar,

anmälningar och underrättelser enligt denna lag och Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2015/760 samt underrättelser enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 och Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 346/2013.

AIF-förvaltare som anges i 1 § ska betala en årlig avgift för

1 Prop. 2016/17:3, bet. 2016/17:FiU13, rskr. 2016/17:118.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om
europeiska långsiktiga investeringsfonder, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2014:496.

SFS 2016:1330

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1330

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

1. Finansinspektionens tillsyn enligt
a) denna lag,
b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013,
c) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013, och
d) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760, samt
2. Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en data-

bas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Skyldigheten att betala en årlig avgift gäller även utländska AIF-förval-

tare som förvaltar sådana alternativa investeringsfonder som Finans-
inspektionen har tillsyn över enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2015/760.

16 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 14 § och 14 kap. 23 § andra

stycket får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag eller beslut enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013, i den ursprung-
liga lydelsen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013, i
den ursprungliga lydelsen, eller Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2015/760, i den ursprungliga lydelsen, får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. Detta gäller dock inte ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.