SFS 2017:1147 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2017:1147 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
171147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förval-

tare av alternativa investeringsfonder

2

dels att 7 kap. 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 2 § ska utgå,
dels att nuvarande 7 kap. 6 a § ska betecknas 7 kap. 6 §,
dels att 3 kap. 1 och 9 §§, den nya 7 kap. 6 §, 7 kap. 7 § och 15 kap. 1 och

2 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 2 a § och 10 kap. 11 §,

och närmast före 7 kap. 6 § och 10 kap. 11 § nya rubriker av följande lydelse.

3 kap.

1 §

För att förvalta en alternativ investeringsfond krävs tillstånd av Finans-

inspektionen, om inte något annat framgår av denna lag. En AIF-förvaltare
med ett sådant tillstånd ska vid varje tidpunkt uppfylla villkoren för tillstånd
enligt denna lag.

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond ska omfatta portföljför-

valtning och riskhantering. En AIF-förvaltare får inte tillhandahålla port-
följförvaltning utan att samtidigt tillhandahålla riskhantering, eller tvärtom.

En AIF-förvaltare får inte ägna sig åt någon annan verksamhet än den som

anges i andra stycket. En extern AIF-förvaltare får dock

1. utföra tjänster enligt 2 eller 2 a §, och
2. förvalta en värdepappersfond eller ett fondföretag efter tillstånd av

Finansinspektionen enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

2 a §

En extern AIF-förvaltare med tillstånd enligt 1 § får av Finansinspek-

tionen ges tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet om förval-
taren avser att föra investeringssparkonto enligt lagen (2011:1268) om inves-
teringssparkonto.

Medel som tas emot med redovisningsskyldighet ska omedelbart avskiljas

från AIF-förvaltarens egna tillgångar.

1 Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

2 Senaste lydelse av 7 kap. 6 § 2014:991.

SFS 2017:1147

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1147

9 §

Av tillståndet ska omfattningen av AIF-förvaltarens rätt att förvalta

alternativa investeringsfonder framgå. Tillståndet får ges en begränsad om-
fattning i fråga om investeringsstrategier.

Av tillståndet ska det framgå om AIF-förvaltaren har tillstånd
� för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och, i förekom-

mande fall, sidotjänster enligt 2 §, och

� att ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 2 a §.

7 kap.

Tillsyn på gruppnivå

6 §

3

Bestämmelser om tillsyn på gruppnivå finns i artiklarna 11�24 i Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, i lagen (2006:531)
om särskild tillsyn över finansiella konglomerat samt i lagen (2014:968) om
särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

7 §

Med undantag för 4 § tredje stycket och 5 § gäller detta kapitel inte för

AIF-förvaltare som är fondbolag med tillstånd enligt lagen (2004:46) om
värdepappersfonder.

10 kap.

Information om hållbarhet

11 §

En AIF-förvaltare ska för varje alternativ investeringsfond som förval-

taren marknadsför till icke-professionella investerare i Sverige lämna den in-
formation som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med avseende
på hållbarhet, däribland i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal,
respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Informationen ska beskriva
1. vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen,
2. den eller de metoder som används för hållbarhetsarbetet, och
3. uppföljningen av hållbarhetsarbetet.
Informationen ska finnas tillgänglig på AIF-förvaltarens webbplats. Därut-

över ska information enligt andra stycket 1 och 2 lämnas i fondens informa-
tionsbroschyr och årsberättelse. Information enligt andra stycket 3 ska lämnas
i fondens årsberättelse eller i en separat rapport.

Om hållbarhetsaspekter inte beaktas vid förvaltningen av fonden, ska i stäl-

let uppgift om detta finnas tillgänglig på förvaltarens webbplats samt i fon-
dens informationsbroschyr och årsberättelse.

15 kap.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka uppgifter eller handlingar som ska ingå i

1. en anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 §,
2. en underrättelse enligt 2 kap. 4 §,
3. en ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 2 §,
4. en ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 2 a §,

3 Senaste lydelse av tidigare 7 kap. 6 a § 2014:991.

background image

3

SFS 2017:1147

5. en ansökan om tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond enligt

3 kap. 1 §, 5 kap. 2 § och 6 kap. 7 §,

6. en ansökan om tillstånd till marknadsföring enligt 4 kap. 2�5 och 8 §§

samt 5 kap. 5�7 och 10�12 §§,

7. en anmälan om väsentlig ändring enligt 3 kap. 10 §, 4 kap. 11 §, 5 kap.

9 § och 6 kap. 6 och 7 §§, samt

8. en verksamhetsplan enligt 3 kap. 5 §, 4 kap. 9 § samt 6 kap. 1 och 3 §§.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 3 kap. 2 § tredje stycket eller 2 a § andra stycket,

2. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

7 kap. 1�4 §§,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en

ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och
vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

5. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för

att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §

och 12 kap. 7 §,

7. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och 12 kap.

8 §,

8. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 10 kap.

3 §,

9. hur informationen enligt 10 kap. 11 § ska presenteras,
10. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och 7 §§

samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till
Finansinspektionen,

11. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap.

3 §,

12. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,
13. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får pla-

ceras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt vill-
kor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-
förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar
enligt 12 kap. 13 §,

14. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som

ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av
finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

15. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 12 kap. 15 §,

16. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utfor-

mas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informa-
tionen enligt 12 kap. 16 §,

17. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla

skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

18. vilka upplysningar som AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektio-

nen enligt 13 kap. 6 §,

background image

4

SFS 2017:1147

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

19. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt
20. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelserna i 10 kap. 11 § tredje och fjärde styckena tillämpas

första gången i fråga om årsberättelsen för det räkenskapsår som inleds när-
mast efter den 31 december 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.