SFS 2017:1149 Lag om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2017:1149 Lag om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
171149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 1 och 2 §§ lagen (2013:561)

om förvaltare av alternativa investeringsfonder i stället för lydelsen enligt
lagen (2014:798) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

15 kap.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka uppgifter eller handlingar som ska ingå i

1. en anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 §,
2. en underrättelse enligt 2 kap. 4 §,
3. en ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 2 §,
4. en ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 2 a §,
5. en ansökan om tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond enligt

3 kap. 1 §, 5 kap. 2 § och 6 kap. 7 §,

6. en ansökan om tillstånd till marknadsföring enligt 4 kap. 2�5 §§ samt

5 kap. 6, 7, 11 och 12 §§,

7. en anmälan om väsentlig ändring enligt 3 kap. 10 §, 4 kap. 11 §, 5 kap.

9 § och 6 kap. 6 och 7 §§, samt

8. en verksamhetsplan enligt 3 kap. 5 §, 4 kap. 9 § samt 6 kap. 1 och 3 §§.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 3 kap. 2 § tredje stycket eller 2 a § andra stycket,

2. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 2 §

första stycket 4,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

7 kap. 1�4 §§,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en

ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och vilka
handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

5. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för

att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

1 Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

SFS 2017:1149

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1149

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

6. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §

och 12 kap. 7 §,

7. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och 12 kap.

8 §,

8. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 10 kap.

3 §,

9. hur informationen enligt 10 kap. 11 § ska presenteras,
10. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och 7 §§

samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till
Finansinspektionen,

11. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap.

3 §,

12. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,
13. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får pla-

ceras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt vill-
kor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en
AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av expone-
ringar enligt 12 kap. 13 §,

14. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som

ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av
finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

15. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 12 kap. 15 §,

16. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utfor-

mas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informa-
tionen enligt 12 kap. 16 §,

17. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla

skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

18. vilka upplysningar som AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektio-

nen enligt 13 kap. 6 §,

19. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt
20. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.