SFS 2018:544 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2018:544 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
SFS2018-544.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 a §, 8 kap. 1 a §,
11 kap. 11 §, 12 kap. 13 §, 13 kap. 7 och 15 §§ och 15 kap. 2 § lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande
lydelse.

1 kap.
1 a §
2 Det finns kompletterande och avvikande bestämmelser om vissa
AIF-förvaltare, alternativa investeringsfonder och förvaringsinstitut i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den

29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, och

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den

14 juni 2017 om penningmarknadsfonder.

8 kap.
1 a §
3 En AIF-förvaltare som i sin verksamhet lämnar råd till investerare
om andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder i andra fall än det
som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 4 ska när den utför sådana tjänster
tillämpa 8 kap. 12 och 15 §§ och 9 kap. 3�6, 10, 17, 21, 23 och 27�29 §§
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

11 kap.
11 §
En AIF-förvaltare som förvaltar en alternativ investeringsfond som
får kontroll över ett onoterat företag eller en emittent, får under 24 månader
efter förvärvet inte underlätta, stödja, rösta för eller ge instruktioner om
följande:

1. Utdelningar eller andra värdeöverföringar till aktieägarna när netto-

tillgångarna enligt företagets årsredovisning på bokslutsdagen för det
senaste räkenskapsåret understiger, eller till följd av en sådan utdelning eller
annan värdeöverföring skulle understiga, det tecknade kapitalet inklusive de
reserver som inte får utdelas enligt lag eller bolagsordning. Om den icke

1 Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284.

2 Senaste lydelse 2016:1330.

3 Senaste lydelse 2017:701.

SFS

2018:544

Publicerad
den

29 maj 2018

background image

2

SFS

inbetalda delen av det tecknade kapitalet inte ingår i tillgångarna enligt
balansräkningen, ska detta belopp dras av från det tecknade kapitalet.

2. Utdelningar eller andra värdeöverföringar till aktieägarna som skulle

överstiga vinsten för det senast avslutade räkenskapsåret inklusive balan-
serad vinst och belopp från reserver som får användas för detta och med
avdrag för balanserad förlust och belopp som enligt lag eller bolagsordning
har avsatts till reserver.

3. Förvärv av egna aktier som företaget gör, inbegripet aktier som tidigare

förvärvats av företaget och innehas av det samt aktier som förvärvats av
personer som agerar i eget namn men för företagets räkning, om förvärven
skulle leda till att nettotillgångarna understiger det belopp som anges i 1.

För förvärv av egna aktier ska, utöver det som anges i första stycket 3,

även förutsättningarna i något av leden b�h i artikel 61.1 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om
vissa aspekter av bolagsrätt, i den ursprungliga lydelsen, vara uppfyllda.

AIF-förvaltaren ska göra sitt yttersta för att förhindra sådana åtgärder som

avses i första stycket.

Första stycket gäller inte nedsättning av aktiekapitalet som görs för att

täcka förlust eller nedsättning som görs för överföring av medel till reserv
som inte får utdelas enligt lag eller bolagsordning, om reserven efter
åtgärden inte överstiger tio procent av det tecknade kapitalet efter ned-
sättningen.

12 kap.


13 § Finansinspektionen ska vid godkännandet av fondbestämmelserna
för en specialfond pröva om fonden har en lämplig fördelning av placeringar
med hänsyn till de krav som bör ställas på riskspridning.

För förvaltningen av medlen i en specialfond gäller 5 kap. lagen (2004:46)

om värdepappersfonder, om inte Finansinspektionen har tillåtit undantag.
Derivatinstrument får dock ha andra underliggande tillgångar än de som
anges i 5 kap. 12 § samma lag, om instrumenten är föremål för handel på
någon finansiell marknad och inte medför en skyldighet att leverera den
underliggande tillgången.

Bestämmelserna i 5 kap. 1, 3�12, 14�22, 24 och 25 §§ lagen om

värdepappersfonder gäller inte för en specialfond som har auktoriserats som
penningmarknadsfond enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/1131.

13 kap.


7 § För övervakningen av att denna lag följs, liksom kommissionens
delegerade förordning, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och
andra författningar som reglerar verksamheten, får Finansinspektionen
begära att

1. en fysisk eller juridisk person tillhandahåller uppgifter, handlingar eller

annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken kommer till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en begäran enligt

första stycket att fullgöra sin skyldighet.

2018:544

background image

3

SFS

15 §4 Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar,
anmälningar och underrättelser enligt

1. denna lag,
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013,
3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013,
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760, och
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.
AIF-förvaltare som anges i 1 § ska betala en årlig avgift för
1. Finansinspektionens verksamhet enligt
a) denna lag,
b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013,
c) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013,
d) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760, och
e) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131, samt
2. Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en
databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.
Skyldigheten att betala en årlig avgift gäller även utländska AIF-förval-

tare som förvaltar sådana alternativa investeringsfonder som Finansinspek-
tionen har tillsyn över enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2015/760 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.

15 kap.


2 §5 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot

medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §,

3. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

7 kap. 1�4 §§,

5. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 8 kap. 1 a §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i

en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och
vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

7. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för

att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

8. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt

10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,

9. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och

12 kap. 8 §,

10. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt

10 kap. 3 §,

11. hur informationen enligt 10 kap. 11 § ska presenteras,
12. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och

7 §§ samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas
till Finansinspektionen,

13. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i

12 kap. 3 §,

4 Senaste lydelse 2016:1330.

5 Senaste lydelse 2017:1147.

2018:544

background image

4

SFS

14. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,
15. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får

placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt
villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som
en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av
exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

16. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser

som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för över-
föring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

17. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 12 kap. 15 §,

18. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska

utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas
informationen enligt 12 kap. 16 §,

19. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla

skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

20. vilka upplysningar AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektionen

enligt 13 kap. 6 §,

21. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt
22. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 8 kap. 1 a § och

15 kap. 2 § och i övrigt den 21 juli 2018.

2. En AIF-förvaltare som den 21 juli 2018 har tillstånd enligt 3 kap. 1 §

eller 5 kap. 2 § att förvalta en alternativ investeringsfond för vilken det även
krävs auktorisation enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/1131, får fortsätta förvalta fonden till och med den
21 januari 2019. För att fortsätta förvalta fonden efter det datumet krävs
auktorisation enligt den förordningen. Om en ansökan om auktorisation har
getts in till Finansinspektionen senast den 21 januari 2019, får AIF-
förvaltaren dock fortsätta förvalta fonden till dess att ansökan har prövats
slutligt.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck

(Finansdepartementet)

2018:544

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.