SFS 2019:291 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2019:291 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
SFS2019-291.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2013:561) om för-
valtare av alternativa investeringsfonder

dels att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 8 kap. 27 a�27 d §§ och 10 kap.

6 a och 12 §§, och närmast före 8 kap. 27 a § och 10 kap. 12 § nya rubriker
av följande lydelse.

3 kap.
2 §
3 En extern AIF-förvaltare med tillstånd enligt 1 §, får av Finansinspek-
tionen ges tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investeringsport-
följer.

En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning av investerings-

portföljer får efter tillstånd av Finansinspektionen

1. förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva

investeringar,

2. ta emot medel med redovisningsskyldighet,
3. ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument, och
4. lämna investeringsråd.
Vid erbjudande och tillhandahållande av tjänster enligt första och andra

styckena ska 8 kap. 2, 9�12, 14�20 och 22 §§ och 9 kap. 1, 3�10, 12�29,
30 a och 40 §§, 41 § första stycket och 43 § lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden tillämpas. Medel som tas emot med redovisningsskyl-
dighet enligt andra stycket 2 ska omedelbart avskiljas från AIF-förvaltarens
egna tillgångar.

8 kap.
Principer för aktieägarengagemang
27 a §
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § som förvaltar en
alternativ investeringsfond vars medel placeras i aktier som är upptagna till
handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES,
ska anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier. Av
principerna ska det framgå hur förvaltaren integrerar aktieägarengagemanget
i fondens investeringsstrategi.

1 Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av

vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2017/828.

3 Senaste lydelse 2017:701.

SFS

2019:291

Publicerad
den

24 maj 2019

background image

2

SFS

Principerna ska beskriva hur förvaltaren
1. övervakar relevanta frågor om bolag som den placerar i (portföljbolag),

däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och
risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyr-
ning,

2. för dialoger med företrädare för portföljbolag,
3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
4. samarbetar med andra aktieägare,
5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och
6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

27 b § En AIF-förvaltare som enligt 27 a § är skyldig att anta principer för
sitt aktieägarengagemang ska varje år redogöra för hur principerna har
tillämpats.

Redogörelsen ska innehålla
1. en allmän beskrivning av förvaltarens röstningsbeteende i portfölj-

bolagen,

2. en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och
3. uppgift om i vilka frågor som förvaltaren har använt sig av råd eller

röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

Av redogörelsen ska det också framgå hur förvaltaren har röstat på

portföljbolagens stämmor. Omröstningar som är obetydliga på grund av
ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas.

27 c § En AIF-förvaltare får avstå från att uppfylla ett eller flera av kraven i
27 a och 27 b §§, om förvaltaren tydligt anger skälen för det.

27 d § Principerna för aktieägarengagemang enligt 27 a §, den årliga redo-
görelsen enligt 27 b § och uppgifter enligt 27 c § ska hållas tillgängliga utan
kostnad på AIF-förvaltarens webbplats.

10 kap.
6 a §
Om en sådan institutionell investerare som avses i artikel 2 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om ut-
nyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, har investerat i
en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond, och fondens medel
placeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som
har getts ut av ett bolag inom EES, ska årsberättelsen, utöver vad som anges i
5 §, i fråga om sådana aktier innehålla information om

1. de mest betydande riskerna som investeringarna är förenade med på

medellång till lång sikt,

2. fondens sammansättning,
3. fondens omsättning och omsättningskostnader,
4. de röstningsrådgivare som har anlitats för engagemang i de bolag som

har gett ut de aktier som ingår i fonden,

5. riktlinjer för utlåning av värdepapper och hur dessa tillämpas för att

fullfölja engagemanget i tillämpliga fall, särskilt vid bolagsstämmor i de
bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden, och

6. huruvida, och i så fall hur, AIF-förvaltaren fattar placeringsbeslut med

utgångspunkt i en bedömning av resultaten på medellång till lång sikt i de
bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden.

2019:291

background image

3

SFS

Information till institutionella investerare
12 §
Om en AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § har ingått en
överenskommelse med en sådan institutionell investerare som avses i
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, om placering
av investerarens medel i en alternativ investeringsfond som inte är en
specialfond, och fondens medel placeras i aktier som är upptagna till handel
på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska
AIF-förvaltaren i fråga om sådana aktier varje år till investeraren lämna en
redogörelse med uppgift om

1. hur fondens investeringsstrategi i fråga om sådana aktier överens-

stämmer med överenskommelsen med investeraren och hur den bidrar till
utvecklingen av fondens tillgångar på medellång till lång sikt, och

2. huruvida några intressekonflikter har uppkommit och i så fall vilka och

hur de har hanterats.

1. Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.
2. �&rliga redogörelser enligt 8 kap. 27 b § och 10 kap. 12 § ska lämnas

första gången 2020.

3. Bestämmelserna i 10 kap. 6 a § ska tillämpas första gången för den

årsberättelse som ska lämnas 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

2019:291

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.