SFS 2019:541 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2019:541 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
SFS2019-541.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder

dels att 10 kap. 3 § och 15 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 10 kap. 13�16 §§, och närmast

före 10 kap. 13 § en ny rubrik av följande lydelse.

10 kap.
3 §
2 Informationsbroschyren och faktabladet ska på begäran kostnadsfritt
tillhandahållas den som avser att köpa andelar eller aktier i en alternativ
investeringsfond som marknadsförs till icke-professionella investerare i
Sverige. Köparen ska, med undantag för de fall som avses i 9 kap. 18 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran tillhandahållas
faktabladet i god tid innan avtal ingås.

Om AIF-förvaltaren genom marknadsföring erbjuder allmänheten att

köpa andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond som avses i första
stycket, ska det av erbjudandet framgå att det finns ett faktablad och en
informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå.

Om information inte tillhandahålls i enlighet med 2 och 16 §§ samt första

och andra styckena denna paragraf, ska marknadsföringslagen (2008:486)
tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29�36 §§ om marknads-
störningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 §
tredje stycket den lagen.

Information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen
13 §
En AIF-förvaltare ska för varje specialfond som förvaltaren förvaltar
och vars förvaltning kan jämföras med ett relevant jämförelseindex lämna
information om aktivitetsgraden i fondförvaltningen i förhållande till jäm-
förelseindexet. Informationen ska beskriva hur förvaltningen av fonden
bedrivs och varför det jämförelseindex som används är relevant.

14 § Om en specialfond som avses i 13 § har funnits i minst två år, ska
även volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelse-
indexets avkastning anges. Detta ska anges för varje år under de senaste
tio åren eller den kortare tid som fonden har funnits. En förklaring till det
uppnådda aktivitetsmåttet ska lämnas.

1 Prop. 2018/19:62, bet. 2018/19:FiU19, rskr. 2018/19:286.

2 Senaste lydelse 2017:701.

SFS

2019:541

Publicerad
den

3 juli 2019

background image

SFS

2019:541

2

15 § En AIF-förvaltare ska för varje specialfond som förvaltaren förvaltar
och vars förvaltning inte kan jämföras med ett relevant jämförelseindex
lämna information om varför en sådan jämförelse inte är möjlig.

16 § Informationen enligt 13�15 §§ ska finnas tillgänglig på AIF-förvalta-
rens webbplats. Därutöver ska informationen lämnas i fondens informa-
tionsbroschyr och årsberättelse.

15 kap.
2 §
3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot

medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §,

3. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

7 kap. 1�4 §§,

5. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 8 kap. 1 a §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i

en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och
vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

7. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för

att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

8. hur uppgifter enligt 8 kap. 25 § första stycket ska lämnas,
9. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt 10 kap.

1 § och 12 kap. 7 §,

10. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och

12 kap. 8 §,

11. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt

10 kap. 3 §,

12. hur informationen enligt 10 kap. 11 § ska presenteras,
13. hur volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och

jämförelseindexets avkastning enligt 10 kap. 14 § ska beräknas,

14. hur informationen enligt 10 kap. 16 § ska presenteras,
15. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och

7 §§ samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas
till Finansinspektionen,

16. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i

12 kap. 3 §,

17. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,
18. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får

placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt
villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som
en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av
exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

19. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser

som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för över-
föring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

3 Senaste lydelse 2018:1797.

background image

SFS

2019:541

3

20. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 12 kap. 15 §,

21. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska

utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas
informationen enligt 12 kap. 16 §,

22. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla

skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

23. vilka upplysningar AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektionen

enligt 13 kap. 6 §,

24. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt
25. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Bestämmelserna i 10 kap. 16 § tillämpas i fråga om årsberättelsen första

gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.