SFS 2021:970 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2021:970 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
SFS2021-970.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 28 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 1 a § lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

8 kap.
1 a §
2 En AIF-förvaltare som i sin verksamhet lämnar råd till investerare
om andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder i andra fall än det
som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 4 ska när den utför sådana tjänster
tillämpa 8 kap. 12 och 15 §§ och 9 kap. 3�6, 10, 17, 21, 23, 23 a och
27�29 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17.
2 Senaste lydelse 2018:544.

SFS

2021:970

Publicerad
den

3 november 2021

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.