SFS 2021:1219 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2021:1219 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
SFS2021-1219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 9 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 1 och 5 §§ och 13 kap. 15 §
lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha
följande lydelse.

10 kap.
1 §
2 För varje EES-baserad alternativ investeringsfond som AIF-förvalta-
ren förvaltar och för varje alternativ investeringsfond som förvaltaren
marknadsför inom EES ska det finnas en aktuell informationsbroschyr.
Informationsbroschyren ska innehålla uppgifter om

1. fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under

vilka dessa eller investeringspolicyn kan ändras,

2. var mottagarfonden är etablerad om fonden är en matarfond till en

alternativ investeringsfond samt information om var de underliggande
fonderna är etablerade om fonden är en fond-i-fond,

3. de tillgångsslag som fonden får placera i och fondens riskprofil,

inklusive information om användande av finansiell hävstång,

4. de viktigaste rättsliga följderna av en investering i fonden,
5. AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, revisorer och andra tjänste-

leverantörer,

6. ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel i enlighet med 7 kap. 5 § för

att täcka eventuella skadeståndsanspråk,

7. delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner,
8. principer och rutiner för värdering av tillgångarna i fonden,
9. hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och

villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier,

10. avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för direkta och

indirekta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare,

11. förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till

förmånligare villkor för någon investerare i fonden,

12. fondens primärmäklare samt relevanta arrangemang mellan sådan

mäklare och fonden,

13. hur och när regelbunden information om fonden enligt 9 och 10 §§

lämnas,

14. den senaste årsberättelsen enligt 4 § och det senaste beräknade netto-

tillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens andelar eller aktier,
och

1 Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78.

2 Senaste lydelse 2021:107.

SFS

2021:1219

Publicerad
den

14 december 2021

background image

2

SFS

2021:1219

15. historisk avkastning.
Bestämmelser om vad en informationsbroschyr ska innehålla finns även i
1. artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365

av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappers-
finansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr
648/2012,

2. artiklarna 6�9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar
som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, och

3. artiklarna 5�7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta
hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088.

För en alternativ investeringsfond som omfattas av ett krav på att offent-

liggöra prospekt behöver AIF-förvaltaren endast lämna information enligt
första stycket som inte redan framgår av prospektet.

5 §3 �&rsberättelsen ska innehålla

1. en balansräkning eller annan redovisning av tillgångar och skulder,
2. en resultaträkning,
3. en verksamhetsberättelse,
4. information om väsentliga förändringar i den information som ska

lämnas enligt 1, 9 och 10 §§, och

5. information om ersättningar.
Bestämmelser om vad en årsberättelse ska innehålla finns även i
1. artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365,
2. artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088,

och

3. artiklarna 5�7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2020/852.

Uppgifterna om räkenskaperna i årsberättelsen ska sammanställas i

enlighet med

1. bestämmelserna om redovisning i den alternativa investeringsfondens

hemland eller, om det är fråga om en icke EES-baserad alternativ investe-
ringsfond, i det land där fonden är etablerad, och

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regel-

verk.

13 kap.
15 §
4 Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar,
anmälningar och underrättelser enligt

1. denna lag,
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013,
3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013,
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760, och
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.
AIF-förvaltare som anges i 1 § ska betala en årlig avgift för
1. Finansinspektionens verksamhet enligt
a) denna lag,
b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013,
c) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013,
d) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760,

3 Senaste lydelse 2021:107.

4 Senaste lydelse 2021:107.

background image

3

SFS

2021:1219

e) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131,
f) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, och
g) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852, samt
2. Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en

databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Skyldigheten att betala en årlig avgift gäller även utländska AIF-förval-

tare som förvaltar sådana alternativa investeringsfonder som Finansinspek-
tionen har tillsyn över enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2015/760 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.