SFS 2022:1726 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2022:1726 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
SFS2022-1726.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder

dels att 12 kap. 8 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 2 a §, av följande lydelse.

10 kap.
2 a §
Ett faktablad ska anses uppfylla kraven i denna lag om det upprättas,
tillhandahålls, ändras och översätts enligt kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om fakta-
blad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-
professionella investerare (Priip-produkter).

12 kap.
8 §
2 För specialfonder ska det alltid finnas ett aktuellt faktablad. Fakta-
bladet ska vara ett sådant faktablad som avses i 10 kap. 2 a §.

Vid marknadsföring till professionella investerare får faktabladet dock

vara ett sådant faktablad som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §. För faktabladet
ska även 4 kap. 16 a § femte stycket lagen (2004:46) om värdepappers-
fonder tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse special-
fond.

17 § En AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en
specialfond. Tillstånd till delning ska lämnas om åtgärden kan anses förenlig
med investerarnas intressen.

En AIF-förvaltare som har fått tillstånd till en delning ska genast

underrätta investerarna om den planerade åtgärden och Finansinspektionens
beslut. Denna information ska också finnas att tillgå hos AIF-förvaltaren och
förvaringsinstitutet. En delning får genomföras tidigast tre månader från
dagen för Finansinspektionens beslut. Om det kan antas att det ligger i
andelsägarnas intressen eller det annars finns skäl för det får inspektionen
besluta att delningen får genomföras tidigare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

1 Prop. 2022/23:8, bet. 2022/23:FiU17, rskr. 2022/23:47.
2 Senaste lydelse 2016:896.

SFS

2022:1726

Publicerad
den

13 december 2022

background image

2

SFS

2022:1726

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.