SFS 2011:882 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2011:882 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
110882.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:46) om inves-

teringsfonder

dels att nuvarande 6 kap. 3 § ska betecknas 6 kap. 4 § och 8 kap. 2 § ska

betecknas 8 kap. 26 § samt att rubriken närmast före 6 kap. 3 § ska sättas
närmast före 6 kap. 4 §,

dels att 1 kap. 1 och 4�10 §§, 2 kap. 1, 2 och 12�17 §§, 4 kap. 4, 5, 7�13,

15, 16 och 20 §§, 5 kap. 20 och 24 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 4�
6 §§, 11 kap. 1�4 och 7 §§, 12 kap. 5, 15 och 17 §§ och 13 kap. 1 §, rubriken
till 8 kap. samt rubrikerna närmast före 2 kap. 17 § och 10 kap. 5 §, ska ha
följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 5 a kap., 46 nya paragrafer,

1 kap. 1 a och 6 a�6 d §§, 2 kap. 15 a�15 c, 17 a och 17 b §§, 3 kap. 4 §,
4 kap. 9 a, 9 b, 10 a, 13 a, 13 b och 16 a §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 2�25 §§,
11 kap. 3 a §, 12 kap. 4 a och 17 a §§ och 13 kap. 2 §, samt närmast före
2 kap. 17 b § och 8 kap. 1�3, 5, 6, 8, 9, 11�14, 16, 17, 24 och 25 §§, nya
rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 8 kap. 26 § ska införas en rubrik som ska lyda

⬝Ombildningsförbud⬝.

1 kap.

1 §

3

I denna lag betyder

1. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva

tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

1 Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om sam-
ordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar
i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32, Celex
32009L0065), kommissionens direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om genomför-
ande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisato-
riska krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i avtalet
mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag (EUT L 176, 10.7.2010, s. 42,
Celex 32010L0043) och kommissionens direktiv 2010/44/EU av den 1 juli 2010 om
genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller
vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och
anmälningsförfarande (EUT L 176, 10.7.2010, s. 28, Celex 32010L0044).

3 Senaste lydelse 2008:282.

SFS 2011:882

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

2

SFS 2011:882

2. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade

finansiella instrument,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och
andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåt-
bara värdepapper (fondföretag)

4,

5. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera
driftställen ska anses som en enda filial,

6. finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penning-

marknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktel-
se avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

7. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att

driva fondverksamhet,

8. fondföretag: ett utländskt företag
a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att

göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra
stycket eller 6 kap. 2 § andra stycket, med kapital från allmänheten eller från
en särskilt angiven och avgränsad krets investerare,

b) som tillämpar principen om riskspridning, och
c) vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med

medel ur företagets tillgångar,

9. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått sådant till-

stånd som avses i 8 a,

10. fondverksamhet: förvaltning av en investeringsfond, försäljning och

inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa
åtgärder,

11. företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt rådets

sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i
fördraget om sammanställd redovisning

5, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2009/49/EG

6, eller grupp som enligt erkända

internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

12. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd

att förvalta fondföretag,

13. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte,
14. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar

tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avse-
ende fonden,

15. investeringsfond: värdepappersfond eller specialfond,
16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § representerar 10 procent
eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett
väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med

tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,

4 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

5 EGT L 193, 18.7.1983, s. 1 (Celex 31983L0349).

6 EUT L 164, 26.6.2009, s. 42 (Celex 32009L0049).

background image

3

SFS 2011:882

18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant

tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG,

19. mottagarfond: en värdepappersfond som
a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andels-

ägare,

b) inte är en matarfond, och
c) vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag,
20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som
a) i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

b) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andels-

ägare,

c) inte är ett matarfondföretag, och
d) inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag,
21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

22. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt så-

dana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarkna-
den, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

23. specialfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andels-

ägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapital-
tillskott från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets
investerare och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt
bestämmelserna i 6 kap.,

24. startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/65/EG,

25. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av

andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom
kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt
förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap., och

26. överlåtbart värdepapper:
a) aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för

aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penning-

marknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c) värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara

värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

�verlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i

5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 8, 23 och 25

jämställs att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om
det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker
från det värde som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

1 a §

Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav

enligt 1 § första stycket 16 ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument tillämpas:

� 2 § första stycket 1 om depåbevis,

background image

4

SFS 2011:882

� 4 § första stycket, andra stycket 1�8 samt tredje och femte styckena om

beräkning av innehavet,

� 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,
� 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och av-

veckling eller förvaltas för någon annans räkning,

� 13 § om aktier som ingår i handelslager,
� 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
� 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.
Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter
� om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med

stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap.
15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

� om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av

7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Aktier som ett värdepappersinstitut som avses i 1 kap. 5 § 27 lagen om

värdepappersmarknaden eller ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 5 § 17
samma lag och som driver finansieringsrörelse, innehar till följd av verksam-
het enligt 2 kap. 1 § 6 samma lag ska dock inte beaktas vid bedömningen,
under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emit-

tentens förvaltning, samt

2. aktierna avyttras inom ett år från förvärvet.
Tredje stycket ska tillämpas även på aktier som innehas under motsva-

rande förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av ett
utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse.

4 §

7

Ett svenskt aktiebolag får av Finansinspektionen ges tillstånd att driva

fondverksamhet. Bolaget kan därutöver ges tillstånd för diskretionär port-
följförvaltning avseende finansiella instrument.

5 §

8

Tillstånd för fondverksamhet som avser specialfonder får ges av

Finansinspektionen även till värdepappersbolag och svenska kreditinstitut
som har tillstånd för portföljförvaltning avseende finansiella instrument
enligt 2 kap. 1 § 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

För sådan fondverksamhet som avses i första stycket ska följande bestäm-

melser tillämpas:

� 2 kap. 1 § 2, 5 och 6, 2 § tredje stycket, 7 § första stycket, 9 §, samt 17

och 17 b�21 §§,

� 3 kap.,
� 4 kap.,
� 6 kap.,
� 8 kap. 24 och 25 §§,
� 9 kap.,
� 10 kap. 1 § första och andra styckena samt 2 §, och
� 12 kap. 1�4 samt 7�14 §§.
Ett värdepappersbolag eller ett svenskt kreditinstitut får inleda sin fond-

verksamhet så snart tillstånd enligt första stycket har getts.

7 Senaste lydelse 2007:562.

8 Senaste lydelse 2008:282.

background image

5

SFS 2011:882

6 §

Ett förvaltningsbolag som hör hemma inom EES och som i sitt hem-

land har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/65/EG, får

1. driva verksamhet från filial i Sverige med början två månader efter det

att Finansinspektionen från en behörig myndighet i förvaltningsbolagets
hemland har tagit emot en underrättelse som innehåller

a) en plan för den avsedda verksamheten i Sverige med uppgift om filia-

lens organisation och vilka tjänster som ska erbjudas, och

b) uppgift om filialens adress och ansvariga ledning, och
2. driva verksamhet genom att från sitt hemland erbjuda och tillhandahålla

tjänster i Sverige med början så snart Finansinspektionen från en behörig
myndighet i förvaltningsbolagets hemland har tagit emot en underrättelse
som innehåller en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka
tjänster som ska erbjudas.

Om de tjänster som ska erbjudas enligt första stycket innefattar förvalt-

ning av en värdepappersfond, ska verksamhetsplanen också innehålla upp-
gift om

1. förvaltningsbolagets system för riskhantering, och
2. vilka åtgärder förvaltningsbolaget vidtagit för att uppfylla kraven i

6 c §.

Finansinspektionen får besluta att verksamhet får påbörjas tidigare än vad

som anges i första stycket 1.

Ett förvaltningsbolag får driva verksamhet i Sverige bara i den utsträck-

ning verksamheten omfattas av förvaltningsbolagets verksamhetstillstånd i
hemlandet.

6 a §

Om ett förvaltningsbolag avser att ändra något som angetts i en un-

derrättelse enligt 6 § efter det att verksamheten inletts, ska bolaget skriftli-
gen underrätta Finansinspektionen innan ändringen genomförs. Har bolaget
inrättat en filial enligt 6 § första stycket 1, ska en sådan underrättelse lämnas
minst en månad innan ändringen genomförs.

6 b §

Ett förvaltningsbolag som får driva verksamhet i Sverige enligt 6 §

får av Finansinspektionen ges tillstånd att förvalta en värdepappersfond.
Tillstånd ges i form av godkännande av fondbestämmelserna enligt 4 kap.
9 §. Tillstånd ska ges om

1. förvaltningsbolaget i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag

av motsvarande slag som den värdepappersfond som ska förvaltas,

2. förvaltningsbolaget till Finansinspektionen har lämnat det avtal med

förvaringsinstitutet som avses i 3 kap. 4 § och, i förekommande fall, uppgif-
ter om uppdrag som lämnats till någon annan att förvalta värdepappers-
fonden eller sköta därmed sammanhängande administration,

3. fondbestämmelserna uppfyller kraven i 4 kap. 8 och 9 §§, och
4. det finns skäl att anta att bolaget kommer att driva verksamheten enligt

denna lag och andra författningar som gäller för förvaltning av en
värdepappersfond.

Uppgifter enligt första stycket 2 behöver inte lämnas om förvaltningsbola-

get redan förvaltar en värdepappersfond och tidigare lämnat samma uppgif-
ter till Finansinspektionen.

background image

6

SFS 2011:882

Om ett förvaltningsbolag avser att göra ändringar av betydelse beträffande

något som avses i första stycket 2 efter det att verksamheten inletts, ska bola-
get underrätta Finansinspektionen om detta.

6 c §

Ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond efter till-

stånd enligt 6 b § ska vidta nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna

� göra utbetalningar till andelsägarna,
� lösa in andelar,
� lämna den information som bolaget är skyldigt att tillhandahålla, och
� hantera klagomål.

6 d §

För den förvaltning av en värdepappersfond som ett förvaltnings-

bolag utför efter att ha fått tillstånd enligt 6 b § gäller 2 kap. 15 c §, 3 kap., 4
kap. 1�3 och 8�23 §§, 5 kap. 1 och 3�25 §§, 5 a kap., 8 kap. och 9 kap. Det
som anges där om fondbolag ska i stället gälla förvaltningsbolaget.

Vid sådan förvaltning som avses i första stycket ska det som anges i 9 kap.

1 § första stycket 1 i stället avse fall när förvaltningsbolagets tillstånd åter-
kallats av behörig myndighet i bolagets hemland eller Finansinspektionen
enligt 12 kap. 15 § tredje stycket beslutat att bolaget inte längre får förvalta
en värdepappersfond.

7 §

Ett fondföretag som hör hemma inom EES och i sitt hemland har

sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/
EG får marknadsföra andelar i företaget här i landet utan tillstånd enligt
denna lag. Verksamheten får inledas den dag behörig myndighet i företagets
hemland har meddelat företaget att en underrättelse om marknadsföringen
lämnats över till Finansinspektionen.

Ett fondföretag som driver verksamhet enligt första stycket ska vidta nöd-

vändiga åtgärder för att här i landet kunna

� göra utbetalningar till andelsägarna,
� lösa in andelar och
� lämna den information som företaget enligt reglerna i hemlandet är skyl-

digt att tillhandahålla.

Om fondföretaget avser att ändra något som angetts i underrättelsen om

marknadsföring efter det att verksamheten inletts, ska företaget skriftligen
underrätta Finansinspektionen innan ändringen genomförs. Fondföretaget
ska även underrätta Finansinspektionen om ändringar i handlingar som läm-
nats tillsammans med underrättelsen.

8 §

Ett förvaltningsbolag som inte hör hemma inom EES eller som, om det

hör hemma inom EES, inte omfattas av Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2009/65/EG får efter tillstånd av Finansinspektionen driva verksamhet
från filial i Sverige.

Tillstånd får ges bara om
1. bolaget i sitt hemland driver motsvarande verksamhet,
2. bolaget står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i hem-

landet och den myndigheten har tillåtit att bolaget etablerar sig i Sverige, och

3. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att dri-

vas på ett sätt som är förenligt med 2 kap. 1 § 2�4 och 6 samt 2 och 4 §§.

En ansökan om tillstånd ska innehålla en plan för den avsedda verksamheten.

background image

7

SFS 2011:882

9 §

Ett fondföretag som inte hör hemma inom EES eller som, om det hör

hemma inom EES, inte omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG får efter tillstånd av Finansinspektionen marknadsföra andelar i
företaget här i landet, från filial eller utan att inrätta filial.

Tillstånd får ges bara om
1. företaget i sitt hemland driver motsvarande verksamhet,
2. företaget står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i hem-

landet och den myndigheten har tillåtit att företaget etablerar sig i Sverige,

3. företaget vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna
� göra utbetalningar till andelsägarna,
� lösa in andelar och
� lämna den information som företaget är skyldigt att tillhandahålla, och
4. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten här i landet kom-

mer att drivas på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna i denna lag
och andra författningar som reglerar företagets verksamhet.

10 §

För förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige tilläm-

pas 2 kap. 19 § första stycket och 20�21 §§ på motsvarande sätt.

Utöver det som anges i första stycket tillämpas på motsvarande sätt
� 2 kap. 17 b § för förvaltningsbolags verksamhet i Sverige enligt 6 § för-

sta stycket 1 eller 8 §,

� 4 kap. 20 § för fondföretags verksamhet i Sverige enligt 7 §, och
� 2 kap. 17 b § första stycket samt det som anges om faktablad i 4 kap.

16 a, 20 och 21 §§ för fondföretags verksamhet i Sverige enligt 9 §.

För filialer till förvaltningsbolag och fondföretag gäller i övrigt lagen

(1992:160) om utländska filialer m.m.

2 kap.

1 §

Tillstånd för ett svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet får ges

bara om

1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,
2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att

drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som regle-
rar bolagets verksamhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

bolaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av
ett fondbolag,

4. den som ska ingå i styrelsen för bolaget eller vara verkställande direktör

i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfaren-
het för att delta i ledningen av ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för
en sådan uppgift,

5. fondbestämmelserna godkänts för den eller de investeringsfonder som

bolaget avser att förvalta, och

6. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

2 §

Vid bedömningen enligt 1 § 3 av om en innehavare är lämplig ska

dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det
finns skäl att anta att

background image

8

SFS 2011:882

1. innehavaren kommer att motverka att fondbolagets verksamhet drivs på

ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar bolagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett blandat

finansiellt holdingföretag ska det vid bedömningen av innehavarens anse-
ende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på led-
ningen i ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild
tillsyn över finansiella konglomerat.

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av bolaget.

Om förvaringsinstitutet är en i Sverige etablerad filial till ett kreditinstitut

med säte i ett annat land inom EES, får Finansinspektionen som ett villkor
för tillståndet föreskriva att de tillgångar som ingår i en investeringsfond ska
förvaras här i landet. Detta gäller dock inte om tillgångarna ska förvaras hos
ett utländskt förvaringsinstitut enligt 3 kap. 2 § tredje stycket.

12 §

Avser ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder att inrätta en

filial i ett annat land inom EES, ska bolaget underrätta Finansinspektionen
innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen ska innehålla

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om filialens organi-

sation och vilka tjänster som ska erbjudas, och

2. uppgift om i vilket land filialen ska inrättas samt om filialens adress och

ansvariga ledning.

Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag

som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i det land
där filialen ska inrättas, ska planen också innehålla uppgift om

1. fondbolagets system för riskhantering, och
2. åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland

kunna

� göra utbetalningar till andelsägarna,
� lösa in andelar,
� lämna den information som bolaget är skyldigt att tillhandahålla, samt
� hantera klagomål.

13 §

Finner Finansinspektionen i fall som avses i 12 § att det inte finns

skäl att ifrågasätta fondbolagets administrativa struktur eller finansiella
situation, ska inspektionen inom två månader från det att underrättelsen togs
emot lämna över den till behörig myndighet i det land där filialen ska inrät-
tas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen lämna uppgift om det
investerarskydd som gäller för fondbolagets kunder.

Om underrättelsen avser sådana tjänster som anges i 12 § andra stycket,

ska Finansinspektionen även lämna över ett intyg om att fondbolaget har till-

background image

9

SFS 2011:882

stånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG. I intyget ska omfattningen av fondbolagets tillstånd
beskrivas och uppgift lämnas om huruvida det finns några begränsningar för
vilka slag av värdepappersfonder som bolaget får förvalta.

Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget när inspektionen lämnar

över underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att läm-

na över den underrättelse som avses i första stycket, ska inspektionen med-
dela beslut om det inom två månader från det att underrättelsen togs emot.

14 §

Om ett fondbolag som avses i 12 § ska ändra något som angetts i

fondbolagets underrättelse till Finansinspektionen efter det att filialen inrät-
tats, ska fondbolaget skriftligen underrätta inspektionen minst en månad
innan ändringen genomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, ska inspektio-

nen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom in
till inspektionen. Behörig myndighet i det andra landet ska omedelbart
underrättas om beslutet.

Vid ändring av investerarskydd som avses i 13 § första stycket ska

Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i det land där filialen finns
om ändringen. Detsamma gäller vid ändring av de uppgifter som lämnats i
det intyg som avses i 13 § andra stycket.

15 §

Avser ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder att erbjuda och

tillhandahålla tjänster i ett annat land inom EES utan att inrätta filial där, ska
bolaget underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Under-
rättelsen ska innehålla

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka tjänster

som ska erbjudas, och

2. uppgift om i vilket land verksamheten ska drivas.
Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag

som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i det land
där verksamheten ska drivas, ska planen också innehålla uppgift om

1. fondbolagets system för riskhantering, och
2. åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland

kunna

� göra utbetalningar till andelsägarna,
� lösa in andelar,
� lämna den information som bolaget är skyldigt att tillhandahålla, och
� hantera klagomål.

15 a §

Finansinspektionen ska inom en månad från det att en underrättelse

som avses i 15 § togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land
där verksamheten ska drivas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektio-
nen lämna uppgift om det investerarskydd som gäller för fondbolagets
kunder.

Om underrättelsen avser sådana tjänster som anges i 15 § andra stycket,

ska Finansinspektionen även lämna över ett intyg om att fondbolaget har till-
stånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG. I intyget ska omfattningen av fondbolagets tillstånd

background image

10

SFS 2011:882

beskrivas och uppgift lämnas om huruvida det finns några begränsningar för
vilka slag av värdepappersfonder som bolaget får förvalta.

15 b §

Om ett fondbolag som avses i 15 § ska ändra något som angetts i

fondbolagets underrättelse till Finansinspektionen efter det att verksamheten
påbörjats, ska fondbolaget skriftligen underrätta inspektionen innan ändring-
en genomförs.

Vid ändring av de uppgifter som lämnats i det intyg som avses i 15 a §

andra stycket ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i det
land där verksamheten drivs om ändringen.

15 c §

Avser ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder att mark-

nadsföra andelar i en sådan fond i ett annat land inom EES, ska bolaget
underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Bestämmelser
om vilka uppgifter och handlingar som underrättelsen ska innehålla finns i
kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli 2010 om genom-
förande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller
den skriftliga anmälans och fondföretagsintygets form och innehåll, elektro-
nisk kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med anmälan,
förfaranden för kontroller på plats och utredningar samt informationsutbyte
mellan behöriga myndigheter

9.

Finansinspektionen ska inom tio arbetsdagar från det att en fullständig

underrättelse togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där
verksamheten ska drivas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen
även lämna ett intyg om att värdepappersfonden uppfyller kraven i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Finansinspektionen ska med-
dela fondbolaget när inspektionen lämnar över underrättelsen.

Fondbolaget ska offentliggöra de handlingar som lämnats tillsammans

med underrättelsen.

16 §

I andra fall än som avses i 12 § ska ett fondbolag som planerar att

inrätta en filial utomlands ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Ett
sådant tillstånd ska ges om det finns skäl att anta att den planerade verksam-
heten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författ-
ningar som reglerar bolagets verksamhet.

Ansökan om tillstånd ska innehålla den information som anges i 12 § för-

sta stycket.

Krav på organisation av verksamheten

17 §

Ett fondbolag ska ha sunda rutiner för

1. förvaltning av verksamheten och redovisning,
2. intern kontroll, och
3. drift och förvaltning av sina informationssystem.
Fondbolaget ska särskilt
� upprätta och tillämpa regler för styrelseledamöters och anställdas egna

affärer med finansiella instrument,

9 EUT L 176, 10.7.2010, s. 16 (Celex 32010R0584).

background image

11

SFS 2011:882

� dokumentera samtliga transaktioner som bolaget har genomfört för en

investeringsfonds räkning eller för ett sådant fondföretags räkning som avses
i 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket, och

� ha en organisation som minskar risken för intressekonflikter som kan

påverka fondandelsägares eller andra kunders intressen negativt.

17 a §

Ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag som avses i 12 § andra

stycket eller 15 § andra stycket ska vidta åtgärder för att säkerställa att verk-
samheten drivs enligt tillämpliga bestämmelser om fondföretagets bildande
och drift i fondföretagets hemland.

Uppföranderegler

17 b §

Ett fondbolag ska driva sin verksamhet på ett hederligt, rättvist och

professionellt sätt och även i övrigt så att allmänhetens förtroende för fond-
marknaden upprätthålls.

Fondbolaget ska ha tillräckliga resurser och rutiner för att verksamheten

ska kunna fungera väl. Bolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhin-
dra att fondandelsägares intressen påverkas negativt av intressekonflikter.

3 kap.

4 §

Förvaringsinstitutet ska med fondbolaget ingå ett skriftligt avtal som

reglerar förhållandet mellan parterna, exempelvis det informationsutbyte och
den samordning som krävs för att institutet och bolaget ska kunna uppfylla
kraven i denna lag och andra författningar. Avtalet ska innehålla åtminstone
sådana uppgifter som anges i artiklarna 30�33, 35 och 37 i kommissionens
direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om genomförande av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska
krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i
avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag

10.

Avtalet får omfatta flera investeringsfonder. I avtalet ska anges vilka

investeringsfonder som omfattas.

I ett avtal som ingås mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag

som förvaltar en värdepappersfond efter tillstånd enligt 1 kap. 6 b § ska det
föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet.

4 kap.

4 §

I syfte att effektivisera ett fondbolags verksamhet får bolaget uppdra

åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner som ingår i
fondverksamheten eller motsvarande verksamhet som avser fondföretag som
har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG. Ett sådant uppdrag får inte vara av sådan omfattning eller ka-
raktär att fondbolaget lämnar ifrån sig all verksamhet eller så stor del av
verksamheten att fondbolaget inte längre har möjlighet att ta till vara andels-
ägarnas gemensamma intressen eller i övrigt inte kan uppfylla de skyldighe-

10 EUT L 176, 10.7.2010, s. 42 (Celex 32010L0043).

background image

12

SFS 2011:882

ter som följer av denna lag. Ett lämnat uppdrag fråntar aldrig fondbolaget
dess ansvar enligt denna lag.

Uppdragstagaren måste ha tillfredsställande sakkunskap och kompetens

med hänsyn till uppdragets innehåll.

Fondbolaget ska i ett avtal med uppdragstagaren som avser förvaltningen

av en investeringsfond eller av ett fondföretag som har sådant tillstånd som
avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller därmed
sammanhängande administration förbehålla sig rätten att övervaka den
anförtrodda verksamheten, att ge de anvisningar som behövs för en sund för-
valtning samt att med omedelbar verkan säga upp avtalet, om en sådan upp-
sägning är i andelsägarnas gemensamma intresse.

5 §

11

Omfattar ett uppdrag enligt 4 § att någon för fondbolagets räkning

ska förvalta tillgångarna i en investeringsfond eller i ett fondföretag som
har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG, ska avtalet innehålla riktlinjer för placering av fondmedlen.
Fondbolaget ska tillförsäkra sig en rätt att regelbundet se över och vid behov
ändra dessa riktlinjer.

Ett förvaltningsuppdrag får ges till
1. företag som står under Finansinspektionens tillsyn och som har fått

inspektionens tillstånd att förvalta investeringsfonder eller att utföra diskre-
tionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument,

2. företag med säte i ett annat land inom EES, om företaget står under till-

syn av behörig myndighet i hemlandet och har tillstånd att driva verksamhet
motsvarande den som avses i 1,

3. annat utländskt företag under förutsättning att
a) företaget står under tillsyn av behörig myndighet i hemlandet,
b) företaget har tillstånd att driva verksamhet motsvarande den som avses

i 1, och

c) ett samarbete kan ske mellan Finansinspektionen och behörig myndig-

het i hemlandet.

7 §

Avser ett fondbolag att uppdra åt någon annan att för bolagets räkning

förvalta en investeringsfond eller ett fondföretag som har sådant tillstånd
som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller sköta
därmed sammanhängande administration ska bolaget anmäla detta och ge in
uppdragsavtalet till Finansinspektionen.

Om Finansinspektionen finner att ett uppdragsavtal strider mot denna lag,

eller att avtalet hindrar en effektiv tillsyn av fondbolaget, ska inspektionen
förelägga fondbolaget att hos motparten begära de ändringar som behövs för
att avtalet ska uppfylla lagens krav.

8 §

För varje investeringsfond ska det finnas fondbestämmelser som upp-

rättas av fondbolaget.

Fondbestämmelserna ska ange
1. namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet,

11 Senaste lydelse 2007:562.

background image

13

SFS 2011:882

2. grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen av

fondmedlen, med särskild upplysning om huruvida medel ska placeras i
sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 §,

3. vilka andelsklasser som ska finnas och vilka villkor som är förenade

med dem,

4. om utdelning ska ske och, i så fall, grunderna och sättet för utdelning,
5. grunderna för beräkning av fondens och fondandelarnas värde, inklu-

sive de värderingsprinciper som används vid värderingen av onoterade till-
gångar och sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket,

6. grunderna för beräkning av försäljnings- och inlösenpris för fondande-

larna,

7. var och hur försäljning och inlösen av fondandelar ska ske,
8. grunderna för beräkning av fondbolagets och förvaringsinstitutets

ersättning från fonden,

9. fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen av ande-

lar,

10. hur pantsättning av fondandelar ska gå till,
11. fondens räkenskapsår,
12. när och var försäljnings- och inlösenpriset för fondandelarna samt fon-

dens halvårsredogörelse och årsberättelse ska offentliggöras, samt

13. var ändringar av fondbestämmelserna ska tillkännages.
För fonder där fondmedlen placeras enligt bestämmelserna i 5 kap. 8 §,

ska det dessutom anges de emittenter eller garanter som gett ut eller garante-
rat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fon-
dens värde avses att placeras i.

För specialfonder ska det anges om fonden riktar sig till allmänheten eller

till en avgränsad krets investerare. I det senare fallet ska kretsen anges.
Fondbestämmelserna ska även innehålla upplysning om

1. i vilka avseenden fonden avviker från vad som gäller för värdepappers-

fonder,

2. vilken risknivå som eftersträvas, och
3. vilket riskmått som används.

9 §

Fondbestämmelserna och ändringar i dem ska godkännas av Finans-

inspektionen.

Fondbestämmelser för en ny fond ska godkännas om bestämmelserna är

skäliga för fondandelsägarna.

�ndringar i fondbestämmelserna ska godkännas om
1. bestämmelserna även efter ändringarna är skäliga för andelsägarna,
2. ändringarna inte strider mot andelsägarnas gemensamma intresse, och
3. en underrättelse som ska lämnas till andelsägare enligt 9 a § uppfyller

kraven i andra stycket den paragrafen.

Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt beslut med anled-

ning av ansökan om godkännande av fondbestämmelser eller ändringar i
dem inom två månader från det att en fullständig ansökan har lämnats in till
inspektionen.

9 a §

Vid godkännande av fondbestämmelser eller ändringar i dem får

Finansinspektionen besluta att fondbestämmelserna inte får tillämpas förrän
en viss tid förflutit efter beslutet om godkännande.

background image

14

SFS 2011:882

Vid godkännande av ändringar i fondbestämmelserna får Finansinspektio-

nen besluta att berörda fondandelsägare ska underrättas om ändringarna. En
sådan underrättelse ska innehålla lämplig information om syftet med änd-
ringarna och vilka konsekvenser de kan få för andelsägarna. I förekomman-
de fall ska underrättelsen även innehålla information om rätten till inlösen
enligt 9 b §.

9 b §

Om en ändring av fondbestämmelserna är av väsentlig betydelse för

fondandelsägare, ska Finansinspektionen besluta att berörda andelsägare ska
ha rätt att få sina fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna
börjar tillämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostna-
derna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Möj-
lighet att begära inlösen ska ges under minst 30 dagar från dagen för under-
rättelse enligt 9 a §.

10 §

Andelarna i en investeringsfond ska vara lika stora och medföra lika

rätt till den egendom som ingår i fonden, om inte annat följer av andra
stycket.

I en investeringsfond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser).

Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med olika villkor för
utdelning, avgifter, lägsta teckningsbelopp samt i vilken valuta andelarna
tecknas och inlöses. Andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och med-
föra lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar.

Om det finns andelsklasser ska värdet av en fondandel dock bestämmas med
beaktande av de villkor som är förenade med andelsklassen.

Fondens värde beräknas enligt de grunder som anges i fondbestämmelser-

na. Den egendom som ingår i fonden ska värderas med ledning av gällande
marknadsvärde.

Fondbolaget ska fortlöpande och minst en gång varje vecka beräkna och

på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

10 a §

Fondbolaget får utfärda en fondandel bara om det är säkerställt att

betalning tillförs investeringsfonden inom rimlig tid.

11 §

12

Fondbolaget ska föra eller låta föra ett register över samtliga inne-

havare av andelar i fonden. I fråga om automatiserad och viss manuell
behandling av personuppgifter finns bestämmelser i personuppgiftslagen
(1998:204).

�r lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument tillämplig

på andelarna i fonden, förs registret av en central värdepappersförvarare.
Fondbolaget har rätt till insyn i registret.

Om lagen om kontoföring av finansiella instrument inte är tillämplig på

andelarna i fonden, ska den som för registret anteckna inskränkningar enligt
13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap. 21 § första stycket 4 föräldrabal-
ken där.

Fondbolaget ska till varje fondandelsägare skriftligen bekräfta att dennes

fondandelsinnehav har registrerats. Av bekräftelsen ska det framgå investe-

12 Senaste lydelse 2008:912.

background image

15

SFS 2011:882

ringsfondens och, i förkommande fall, andelsklassens beteckning samt nam-
nen på fondbolaget och förvaringsinstitutet. Vidare ska det framgå var infor-
mationsbroschyren enligt 15 §, faktabladet enligt 15 a § samt årsberättelsen
och halvårsredogörelsen enligt 18 § finns att tillgå.

12 §

Har en fondandelsägare lämnat sina andelar för förvaltning till någon

som har fått tillstånd till registrering som förvaltare, får förvaltaren på an-
delsägarens uppdrag anges i det register som avses i 11 § första stycket i
stället för andelsägaren. I registret ska det särskilt anmärkas att fondandelen
förvaltas för någon annans räkning. Förvaltaren ska skyndsamt till andelsä-
garen eller den som förvaltaren har antecknat i andelsägarens ställe lämna
den information förvaltaren får från fondbolaget, om inte andelsägaren av-
stått från sådan information. Information som avser ändring av fondbestäm-
melser enligt 9 b § eller 5 a kap. 7 § eller som avser fusion enligt 8 kap. 8 §
ska dock alltid lämnas till andelsägaren eller den som förvaltaren har anteck-
nat i andelsägarens ställe.

Om registret förs av någon annan än en central värdepappersförvarare, ska

Finansinspektionen pröva frågor om tillstånd till registrering som förvaltare.

Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor

för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett tillstånd ska återkallas
av Finansinspektionen, om ett villkor för tillståndet har åsidosatts och avvi-
kelsen är betydande eller om förutsättningarna för tillståndet inte längre upp-
fylls.

13 §

En fondandel ska, på begäran av dess ägare, omedelbart lösas in om

det finns medel tillgängliga i investeringsfonden. Om medel för inlösen
behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i fonden, ska
försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt.

Första stycket gäller dock inte om fondandelarna är upptagna till handel

på en reglerad marknad och det är säkerställt att andelarnas noterade värde
inte i väsentlig mån avviker från det värde som avses i 10 § tredje stycket.

Under den tid som ett förvaringsinstitut förvaltar en investeringsfond en-

ligt 9 kap. 1 § första eller andra stycket eller 5 a kap. 34 eller 42 § får fond-
andelar inte säljas eller lösas in.

13 a §

Ett fondbolag får senarelägga försäljning och inlösen av fondande-

lar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn
till fondandelsägarnas intresse.

Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen samt berör-

da investerare och andelsägare om åtgärden. Bolaget ska också underrätta
behöriga myndigheter i andra länder inom EES där fondandelar marknads-
förs.

Fondbolaget ska sedan orsakerna till senareläggningen upphört underrätta

Finansinspektionen om detta.

13 b §

Finansinspektionen får besluta att ett fondbolag ska senarelägga

försäljning och inlösen av fondandelar om det är i fondandelsägarnas eller
allmänhetens intresse.

background image

16

SFS 2011:882

15 §

För varje investeringsfond ska det finnas en aktuell informations-

broschyr.

Informationsbroschyren ska innehålla
1. fondbestämmelserna,
2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma fon-

den och den risk som är förenad med att investera i den,

3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil,
4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra

åt någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§,

5. uppgifter om vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras i, och
6. för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument, uppgifter om i

vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivat-
instrument kan påverka fondens riskprofil.

16 §

13

I informationsbroschyren och i allt övrigt marknadsföringsmaterial

avseende fonden ska följande uppgifter anges på en framträdande plats:

1. fondens placeringsinriktning, för det fall medel i fonden placeras i

andra tillgångar än överlåtbara värdepapper och penningmarknads-
instrument eller om fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 §,

2. om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansätt-

ning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av, och

3. om fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 §, de emittenter eller garanter

som gett ut eller garanterat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till
mer än 35 procent av fondens värde placerats i eller avses att placeras i.

Om fonden är en specialfond, ska detta framgå av informationsbroschyren

och allt övrigt marknadsföringsmaterial avseende fonden.

16 a §

För varje investeringsfond ska det finnas ett aktuellt faktablad.

Faktabladet ska på ett lättbegripligt sätt och i sammanfattning innehålla

den grundläggande information som behövs för att investerare ska kunna
bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den.

Innehållet i faktabladet ska vara rättvisande och tydligt och får inte vara

vilseledande. Det ska stämma överens med relevanta delar i informations-
broschyren.

Bestämmelser om hur faktabladet för en värdepappersfond ska vara ut-

format och om dess innehåll finns i kommissionens förordning (EU) nr
583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som
ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt till-
handahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats

14. Det

som anges i förordningen ska i tillämpliga delar gälla också för faktablad för
en specialfond. Om fonden är en specialfond ska detta framgå av faktabla-
det.

20 §

Informationsbroschyren, faktabladet, den senaste årsberättelsen och, i

förekommande fall, den halvårsredogörelse som publicerats därefter ska på
begäran kostnadsfritt tillhandahållas den som avser att köpa andelar i en

13 Senaste lydelse 2008:282.

14 EUT L 176, 10.7.2010, s. 1 (Celex 32010R0583).

background image

17

SFS 2011:882

investeringsfond. Denne ska, med undantag för de fall som avses i 8 kap.
22 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran till-
handahållas faktabladet i god tid innan avtal ingås.

Om fondbolaget genom marknadsföring erbjuder allmänheten att köpa an-

delar i en investeringsfond, ska det av erbjudandet framgå att det finns ett
faktablad och en informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå.

Om information som anges i 16 och 16 a §§, 5 a kap. 24 § samt andra

stycket denna paragraf inte lämnas, ska även marknadsföringslagen
(2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29�36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt
10 § tredje stycket den lagen.

5 kap.

20 §

Ett fondbolag får inte till en värdepappersfond förvärva aktier med

sådan rösträtt som gör det möjligt för fondbolaget att utöva ett väsentligt
inflytande över ledningen av ett företag.

Om ett fondbolag förvaltar flera värdepappersfonder, fondföretag eller

specialfonder, gäller bestämmelsen i första stycket det sammanlagda aktiein-
nehavet i fonderna och fondföretagen.

24 §

Finansinspektionen får för en värdepappersfond tillåta avvikelser från

de villkor som anges i 6, 7, 8, 11, 14, 16, 21 eller 22 § och från fondbestäm-
melserna under sex månader från det att verksamheten påbörjades, ändrade
fondbestämmelser började tillämpas eller en fusion genomfördes.

5 a kap. Matarfonder och mottagarfonder

Placeringsbestämmelser

1 §

Bestämmelserna i 5 kap. 1 andra stycket, 3�12 och 15�22 §§ gäller

inte för en matarfond. I stället ska bestämmelserna i denna paragraf tilläm-
pas.

Medel i en matarfond får placeras i andelar i
� en värdepappersfond som inte är en matarfond och vars medel inte

placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag, eller

� ett fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2009/65/EG och som inte är ett matarfondföretag och
vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag.

Placeringen ska uppgå till minst 85 procent av matarfondens värde.

2 §

Utöver placering enligt 1 § får det i en matarfond ingå

� likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden, och
� derivatinstrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket och 12 §. Deri-

vatinstrument får användas bara i syfte att skydda värdet på tillgångarna i
matarfonden.

3 §

Vid tillämpning av 5 kap. 13 § andra stycket ska en matarfonds sam-

manlagda exponeringar som hänför sig till derivatinstrument läggas samman
med

background image

18

SFS 2011:882

1. mottagarfondens eller mottagarfondföretagets motsvarande expone-

ringar, i proportion till matarfondens placeringar i mottagarfonden eller mot-
tagarfondföretaget, eller

2. mottagarfondens eller mottagarfondföretagets högsta möjliga expone-

ringar hänförliga till derivatinstrument enligt fondbestämmelserna, i propor-
tion till matarfondens placeringar i mottagarfonden eller mottagarfondföre-
taget.

Mottagarfondföretag och matarfondföretag

4 §

Det som anges om en mottagarfond eller ett fondbolag som förvaltar

en mottagarfond i 5�7, 9, 11�14, 16, 20, 23�25, 29�31, 33, 37�39, 41, 42, 45
och 46 §§ gäller på motsvarande sätt för ett mottagarfondföretag eller ett för-
valtningsbolag som förvaltar ett mottagarfondföretag.

Det som anges om en matarfond eller ett fondbolag som förvaltar en matar-

fond i 18, 22, 47, 50, 51, 53 och 54 §§ gäller på motsvarande sätt för ett matar-
fondföretag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar ett matarfondföretag.

Ansökan och tillstånd

5 §

Avser ett fondbolag att placera en värdepappersfonds medel enligt 1 §

ska bolaget ansöka om Finansinspektionens tillstånd till detta.

Följande handlingar ska lämnas tillsammans med ansökan:
1. nya eller ändrade fondbestämmelser för fonden,
2. den avsedda mottagarfondens fondbestämmelser,
3. fondernas informationsbroschyrer och faktablad,
4. det avtal eller de rutiner som avses i 9 och 11 §§,
5. det avtal mellan förvaringsinstituten som avses i 16 §,
6. det avtal mellan revisorerna som avses i 20 §,
7. i förekommande fall, den underrättelse som ska lämnas till andelsägar-

na enligt 7 §, och

8. om fondmedlen ska placeras i ett fondföretag, intyg från behörig myn-

dighet i företagets hemland om att det uppfyller kraven i 1 § andra stycket.

6 §

Tillstånd att placera medel enligt 1 § ges av Finansinspektionen i form

av godkännande av fondbestämmelserna enligt 4 kap. 9 § första stycket. Till-
stånd ska ges om kraven i detta kapitel är uppfyllda och fondbestämmelserna
i övrigt uppfyller kraven i 4 kap. 8 § och 9 § andra eller tredje stycket.

Om ansökan avser en ändring av fondbestämmelserna som innebär att

placering ska ske i en annan mottagarfond eller att en värdepappersfonds
placeringsinriktning ändras till sådan som avses i 1 §, ska Finansinspektio-
nen underrätta fondbolaget om sitt beslut inom 15 arbetsdagar från det att en
fullständig ansökan lämnats in. Om ansökan avser fondbestämmelser för en
ny fond eller fondbestämmelser som ändras på annat sätt än som en följd av
den nya placeringsinriktningen ska Finansinspektionen underrätta fondbola-
get om sitt beslut inom den frist som anges i 4 kap. 9 § fjärde stycket.

background image

19

SFS 2011:882

Underrättelse till andelsägarna

7 §

Om Finansinspektionen har godkänt ändring av fondbestämmelserna

som avses i 6 § andra stycket första meningen, har fondandelsägarna rätt att
få sina fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar till-
lämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för
att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Möjlighet att
begära inlösen ska ges under minst 30 dagar från dagen för underrättelse
enligt andra stycket.

Fondbolaget ska underrätta andelsägarna om den ändrade placerings-

inriktningen. Av underrättelsen ska det framgå

1. att Finansinspektionen har godkänt ändringen av fondbestämmelserna,
2. när de ändrade fondbestämmelserna ska börja tillämpas, och
3. att andelsägarna har rätt till inlösen på sätt som anges i första stycket.
Tillsammans med underrättelsen ska fondbolaget lämna matarfondens och

mottagarfondens faktablad.

Informationsutbyte och samordning

8 §

Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av skilda fondbolag,

ska det fondbolag som förvaltar mottagarfonden till det fondbolag som
förvaltar matarfonden lämna den information som behövs för att det senare
ska kunna uppfylla kraven i denna lag och andra författningar som reglerar
bolagets verksamhet.

9 §

För att säkerställa sådant utbyte av information som avses i 8 § och öv-

rig samordning mellan matarfonden och mottagarfonden, ska det finnas ett
avtal mellan fondbolagen. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter
som anges i artiklarna 8�13 i kommissionens direktiv 2010/44/EU av den 1
juli 2010 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fon-
der, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande

15.

Avtalet ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas andelsägarna i matar-

fonden.

Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet har börjat gälla.

10 §

Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska det i det

avtal som avses i 9 § föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet och att
svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det i det

avtal som avses i 9 § föreskrivas antingen

1. att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska

pröva tvister med anledning av avtalet, eller

2. att lagstiftningen i mottagarfondföretagets hemland är tillämplig på av-

talet och att det landets domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

11 §

Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av samma fondbolag,

ska fondbolaget upprätta skriftliga rutiner som säkerställer samordning mel-

15 EUT L 176, 10.7.2010, s. 28 (Celex 32010L0044).

background image

20

SFS 2011:882

lan fonderna. Rutinerna ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som
anges i artiklarna 15�19 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

12 §

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska till förvaringsinstitutet

för fonden vidarebefordra sådan information om mottagarfonden som insti-
tutet behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

13 §

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska effektivt övervaka för-

valtningen av mottagarfonden. Fondbolaget får då förlita sig på den informa-
tion som det får från det fondbolag som förvaltar mottagarfonden, mottagar-
fondens förvaringsinstitut eller revisor, om det inte finns anledning att ifrå-
gasätta informationens tillförlitlighet.

Ersättningar

14 §

Om ett fondbolag som förvaltar en matarfond eller någon som handlar

på uppdrag av fondbolaget tar emot provision eller annan ersättning i sam-
band med placering av matarfondens medel i andelar i mottagarfonden, ska
denna ersättning tillföras matarfondens tillgångar.

Förvaringsinstitut

15 §

Om matarfonden och mottagarfonden har skilda förvaringsinstitut,

ska förvaringsinstituten utbyta den information och ha den samordning som
behövs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

16 §

För att säkerställa sådant utbyte av information och sådan samordning

som avses i 15 § ska det finnas ett avtal mellan förvaringsinstituten för
matarfonden och mottagarfonden. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana
uppgifter som anges i artikel 24 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet har börjat gälla.

17 §

Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska det i det

avtal som avses i 16 § föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet och
att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det i det

avtal som avses i 16 § föreskrivas att det lands lag som är tillämpligt på det
avtal som avses i 9 § ska tillämpas även på avtalet enligt 16 § och att dom-
stolarna i det landet ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om det saknas förutsättningar för avtal enligt 9 § ska det, i stället för vad

som anges i andra stycket, i ett avtal enligt 16 § föreskrivas antingen

1. att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska

pröva tvister med anledning av avtalet, eller

2. att lagstiftningen i mottagarfondföretagets hemland är tillämplig på av-

talet och att det landets domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

18 §

Förvaringsinstitutet för en mottagarfond ska omedelbart underrätta

Finansinspektionen, det fondbolag som förvaltar matarfonden och
förvaringsinstitutet för matarfonden om det upptäcker fel eller försummelser

background image

21

SFS 2011:882

i förvaltningen av mottagarfonden som bedöms få negativa konsekvenser för
matarfonden.

Revisorer

19 §

Om de fondbolag som förvaltar matarfonden respektive mottagar-

fonden har olika revisorer, ska revisorerna utbyta den information och ha
den samordning som behövs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

20 §

För att säkerställa sådant utbyte av information och sådan samordning

som avses i 19 § ska det finnas ett avtal mellan revisorerna för matarfonden
och mottagarfonden. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som
anges i artikel 27 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet har börjat gälla.

21 §

Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska det i det

avtal som avses i 20 § föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet och
att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det i det

avtal som avses i 20 § föreskrivas att det lands lag som är tillämpligt på det
avtal som avses i 9 § ska tillämpas även på avtalet enligt 20 § och att dom-
stolarna i det landet ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om det saknas förutsättningar för avtal enligt 9 § ska det, i stället för vad

som anges i andra stycket, i ett avtal enligt 20 § föreskrivas antingen

1. att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska

pröva tvister med anledning av avtalet, eller

2. att lagstiftningen i mottagarfondföretagets hemland är tillämplig på av-

talet och att det landets domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

22 §

Om en matarfond har ett annat räkenskapsår än mottagarfonden, ska

den revisor som granskar räkenskaperna för mottagarfonden upprätta en
särskild granskningsrapport som omfattar tiden från utgången av mottagar-
fondens räkenskapsår till utgången av matarfondens räkenskapsår.

23 §

I revisionsberättelsen för en matarfond ska revisionsberättelsen för

mottagarfonden beaktas. I revisionsberättelsen ska det anges om det finns
avvikelser i revisionsberättelsen för mottagarfonden och vilka konsekvenser
de får för matarfonden.

Information om matarfonder och mottagarfonder

24 §

I allt marknadsföringsmaterial avseende matarfonden ska det anges

att fondmedlen till minst 85 procent av fondens värde placeras i andelar i en
mottagarfond.

25 §

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska på begäran kostnadsfritt

lämna eller skicka mottagarfondens informationsbroschyr, årsberättelse och
halvårsredogörelse i pappersform till matarfondens andelsägare och den som
avser att köpa andelar i matarfonden.

background image

22

SFS 2011:882

26 §

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det

fondbolag som förvaltar matarfonden ge in mottagarfondföretagets aktuella
informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse till
Finansinspektionen.

Finansinspektionens underrättelseskyldighet

27 §

Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som förvaltar en ma-

tarfond om varje ingripande enligt 12 kap. mot det fondbolag som förvaltar
mottagarfonden eller enligt 15 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse mot förvaringsinstitutet för mottagarfonden med anledning av
åsidosättande av kraven i detta kapitel.

Finansinspektionen ska även underrätta det fondbolag som förvaltar en

matarfond om en revisors rapport enligt 10 kap. 8 § som gäller det fondbolag
som förvaltar mottagarfonden.

Om ett matarfondföretags medel placeras i en mottagarfond, ska Finansin-

spektionen underrätta behörig myndighet i matarfondföretagets hemland om
ingripanden eller en revisors rapport som avses i första och andra styckena.

28 §

Om en behörig myndighet har underrättat Finansinspektionen om ett

ingripande eller en revisors rapport som rör ett mottagarfondföretag, ska
inspektionen omedelbart underrätta varje fondbolag som förvaltar en berörd
matarfond.

Senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar

29 §

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond får senarelägga försäljning

och inlösen av andelar i fonden under den tid som andelar i mottagarfonden
är föremål för sådan senareläggning. I sådana fall gäller 4 kap. 13 a § andra
och tredje styckena.

Upplösning av en mottagarfond

30 §

En matarfond ska upplösas om mottagarfonden upplöses, såvida inte

Finansinspektionen, efter ansökan av det fondbolag som förvaltar matar-
fonden, godkänner att

1. matarfondens medel placeras i en annan mottagarfond enligt 6 §, eller
2. fondbestämmelserna ändras på annat sätt enligt 4 kap. 9 §.

31 §

Underrättelse om att matarfonden ska upplösas eller en fullständig an-

sökan enligt 30 § 1 eller 2 ska ges in till Finansinspektionen senast två måna-
der från det att fondbolaget som förvaltar matarfonden fått information om
att mottagarfonden ska upplösas.

Om fondbolaget fått sådan information mer än fem månader före den dag

då upplösningen av mottagarfonden ska inledas, ska underrättelsen eller den
fullständiga ansökan dock ges in senast tre månader före den dag då upplös-
ningen av mottagarfonden ska inledas.

background image

23

SFS 2011:882

32 §

Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt beslut i en

fråga som avses i 30 § 1 eller 2 inom 15 arbetsdagar från det att en fullstän-
dig ansökan har lämnats in.

33 §

Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska underrätta det fondbolag

som förvaltar mottagarfonden om Finansinspektionens beslut i en fråga som
avses i 30 § 1 eller 2.

34 §

Om matarfonden ska upplösas enligt 30 § ska förvaltningen övertas

av förvaringsinstitutet. �vertagandet får ske tidigast tre månader från det att
de ändrade förhållandena kungjorts enligt 35 §, om inte Finansinspektionen
beslutar att övertagandet får ske tidigare.

35 §

Information om att matarfonden ska upplösas och förvaltningen över-

tas av förvaringsinstitutet ska utan dröjsmål kungöras av fondbolaget i Post-
och Inrikes Tidningar samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvarings-
institutet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på

kungörande, om det finns särskilda skäl för det.

36 §

Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en matarfond

enligt 34 § ska snarast upplösa fonden genom att sälja tillgångarna i fonden
och skifta ut nettobehållningen till fondandelsägarna.

För förvaringsinstitutets förvaltning av matarfonden gäller 9 kap. 3 §, 5 §

andra stycket och 6 § i tillämpliga delar.

37 §

Medel som tillfaller matarfonden när mottagarfonden upplöses får be-

stå av pengar eller finansiella instrument. De tillgångar som mottagits får
förvaltas till dess matarfonden ska upplösas eller fondmedlen placeras i
enlighet med tillstånd som avses i 30 § 1 eller 2.

Fusion eller delning av en mottagarfond

38 §

En matarfond ska upplösas om mottagarfonden fusioneras eller delas,

såvida inte Finansinspektionen, efter ansökan av det fondbolag som förvaltar
matarfonden, godkänner att

1. matarfondens medel placeras i en annan mottagarfond enligt 6 §, eller
2. fondbestämmelserna ändras på annat sätt enligt 4 kap. 9 §.
Om det fondbolag som förvaltar matarfonden avser att efter fusionen eller

delningen placera matarfondens medel i samma mottagarfond och ändring
av fondbestämmelserna inte krävs, ska fondbolaget i stället för det som
anges i första stycket anmäla detta till Finansinspektionen.

39 §

Underrättelse om att matarfonden ska upplösas, en fullständig ansö-

kan enligt 38 § första stycket 1 eller 2, eller en anmälan enligt 38 § andra
stycket ska ges in till Finansinspektionen senast en månad från det att fond-
bolaget som förvaltar matarfonden fått information om att mottagarfonden
ska fusioneras eller delas.

background image

24

SFS 2011:882

Om fondbolaget fått sådan information mer än fyra månader före den dag

då fusionen eller delningen ska genomföras, ska underrättelsen, den fullstän-
diga ansökan eller anmälan dock ges in senast tre månader före den dag då
fusionen eller delningen ska genomföras.

40 §

Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt beslut i en

fråga som avses i 38 § första stycket 1 eller 2 inom 15 arbetsdagar från det
att en fullständig ansökan har lämnats in.

41 §

Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska underrätta det fondbolag

som förvaltar mottagarfonden om Finansinspektionens beslut i en fråga som
avses i 38 § första stycket 1 eller 2.

42 §

Om matarfonden ska upplösas enligt 38 § ska förvaltningen övertas

av förvaringsinstitutet. �vertagandet får ske tidigast tre månader från det att
de ändrade förhållandena kungjorts enligt 43 §, om inte Finansinspektionen
beslutar att övertagandet får ske tidigare.

Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta det fondbolag som förvaltar

mottagarfonden om beslutet att upplösa matarfonden.

43 §

Information om att matarfonden ska upplösas och förvaltningen över-

tas av förvaringsinstitutet ska utan dröjsmål kungöras av fondbolaget i Post-
och Inrikes Tidningar samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvarings-
institutet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på

kungörande, om det finns särskilda skäl för det.

44 §

Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en matarfond

enligt 42 § ska snarast upplösa fonden genom att sälja tillgångarna i fonden
och skifta ut nettobehållningen till fondandelsägarna.

För förvaringsinstitutets förvaltning av matarfonden gäller 9 kap. 3 §, 5 §

andra stycket och 6 § i tillämpliga delar.

45 §

Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska begära inlösen av fond-

andelarna i mottagarfonden om Finansinspektionen har avslagit en ansökan
om godkännande som avses i 38 § första stycket 1 eller 2 eller inte har med-
delat beslut i frågan senast arbetsdagen före den sista dag då andelar i motta-
garfonden får lösas in innan fusionen eller delningen genomförs.

Sådan inlösen ska också ske om matarfonden ska upplösas enligt 38 §

eller om det behövs för att säkerställa andelsägarnas rätt till inlösen av ande-
lar i matarfonden enligt 7 § eller 4 kap. 9 b §.

46 §

Medel som tillfaller matarfonden när andelar i mottagarfonden inlö-

ses enligt 45 § får bestå av pengar eller finansiella instrument. De tillgångar
som mottagits får förvaltas till dess matarfonden ska upplösas eller fond-
medlen placeras i enlighet med tillstånd som avses i 38 § första stycket 1
eller 2.

background image

25

SFS 2011:882

Särskilda bestämmelser om mottagarfonder och mottagarfondföretag

47 §

En mottagarfond som har minst två matarfonder som andelsägare

behöver inte vara öppen för kapitaltillskott från allmänheten.

48 §

Ett mottagarfondföretag vars andelar inte marknadsförs här i landet

på annat sätt än att de innehas av en eller flera matarfonder behöver inte upp-
fylla kraven i 1 kap. 7 §.

Ett fondbolag som inte marknadsför andelar i en mottagarfond i ett annat

land inom EES på annat sätt än att de innehas av ett eller flera matarfond-
företag behöver inte uppfylla kraven i 2 kap. 15 c § första stycket.

49 §

Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond ska till Finansinspektio-

nen lämna uppgift om varje matarfond eller matarfondföretag vars medel
placeras i mottagarfonden.

Om en sådan uppgift avser ett matarfondföretag, ska Finansinspektionen

lämna uppgiften till behörig myndighet i matarfondföretagets hemland.

50 §

Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond får inte ta ut någon avgift

av matarfonden för försäljning eller inlösen av andelar i mottagarfonden.

51 §

Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond ska på begäran lämna

den information som avses i 4 kap. 20 § även till förvaringsinstitutet och
revisorn för matarfonden.

52 §

En fusion eller en delning av en mottagarfond får genomföras tidigast

60 dagar från det att den information som avses i 8 kap. 8 eller 25 § lämnats
till

1. andelsägarna i mottagarfonden, och
2. behörig myndighet i matarfondföretagets hemland, om mottagarfonden

har ett matarfondföretag som andelsägare.

53 §

Om en mottagarfond ska delas har det fondbolag som förvaltar en ma-

tarfond rätt att lösa in andelarna i mottagarfonden innan delningen genom-
förs. Fondbolaget ska ges möjlighet att begära inlösen under minst 30 dagar
från dagen för underrättelsen om delningen enligt 8 kap. 25 §.

54 §

En mottagarfond får upplösas enligt 9 kap. 2 § tidigast tre månader

från det att det kungjorts enligt 9 kap. 4 § första stycket att förvaltningen av
fonden ska övertas av förvaringsinstitutet och en underrättelse om över-
tagandet lämnats till

1. det fondbolag som förvaltar matarfonden,
2. Finansinspektionen, om mottagarfonden har en matarfond som andelsä-

gare, och

3. behörig myndighet i matarfondföretagets hemland, om mottagarfonden

har ett matarfondföretag som andelsägare.

6 kap.

3 §

Om medel i en specialfond till minst 85 procent av fondens värde ska

placeras i andelar i en investeringsfond tillämpas 5 a kap. 5 § första stycket

background image

26

SFS 2011:882

och andra stycket 1�6, 6 § första stycket, 8 §, 9 §, 11�16 §§, 18�20 §§, 22�
25 §§, 27 § första och andra styckena, 29 §, 30 § 2, 31 §, 33�37 §§, 38 §
första stycket 2 och andra stycket, 39 §, 41�46 §§, 49 § första stycket, 50 och
51 §§, 52 § 1, 53 § samt 54 § 1 och 2. Det som anges om en värdepappers-
fond eller en matarfond ska avse specialfonden och det som anges om en
mottagarfond ska avse den investeringsfond som specialfondens medel
placeras i. Hänvisningar till placering enligt 1 § ska avse en specialfonds
placering enligt denna paragraf.

8 kap. Fusion och delning av investeringsfonder m.m.

Vad en fusion innebär

1 §

Två eller flera värdepappersfonder får läggas samman genom att samt-

liga tillgångar och skulder i en eller flera av fonderna överförs till en annan
fond mot vederlag till andelsägarna i den eller de överlåtande fonderna
(fusion). Vid fusionen upplöses den eller de överlåtande fonderna.

Fusion kan ske
1. mellan den övertagande värdepappersfonden på ena sidan och en eller

flera överlåtande värdepappersfonder på den andra (absorption), eller

2. mellan två eller flera överlåtande värdepappersfonder genom att de

bildar en ny övertagande värdepappersfond (kombination).

Fusionsvederlag

2 §

Vederlaget till andelsägarna i den eller de överlåtande värde-

pappersfonderna (fusionsvederlaget) ska bestå av andelar i den övertagande
värdepappersfonden. Om det behövs för att genomföra fusionen, får fusions-
vederlaget även bestå av pengar. Den delen av vederlaget får dock uppgå till
högst tio procent av värdet av andelsägarnas andelar i den överlåtande fonden.

Fusionsplan

3 §

Det eller de fondbolag som förvaltar de värdepappersfonder som ska

ingå i fusionen ska upprätta en fusionsplan som är gemensam för fonderna.

Fusionsplanen ska innehålla uppgifter om
1. vilka fonder som ska ingå i fusionen och vilket slag av fusion enligt 1 §

andra stycket som avses,

2. bakgrunden till och syftet med fusionen,
3. fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna,
4. vilka metoder som ska användas för värdering av tillgångar och skulder

vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet enligt 4 §,

5. vilken metod som ska användas för beräkning av det utbytesförhållande

som avses i 4 §,

6. den planerade tidpunkten för genomförandet av fusionen, och
7. tillämpliga regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar.
Vid kombination ska fusionsplanen även innehålla den övertagande vär-

depappersfondens fondbestämmelser.

background image

27

SFS 2011:882

4 §

Det eller de fondbolag som avses i 3 § ska fastställa tidpunkten för be-

räkning av utbytesförhållandet mellan andelar i den överlåtande och den
övertagande värdepappersfonden samt, i förekommande fall, kontant er-
sättning. Tidpunkten ska fastställas till en dag som infaller före den dag då
fusionen genomförs.

Utlåtande av förvaringsinstitut

5 §

Varje förvaringsinstitut för de värdepappersfonder som ska ingå i fusi-

onen ska i ett utlåtande för var och en av de fonder vars tillgångar institutet
förvarar bekräfta att uppgifterna i fusionsplanen enligt 3 § andra stycket 1, 6
och 7 är förenliga med bestämmelserna i denna lag och fondernas fond-
bestämmelser.

Revisorsgranskning

6 §

En revisor ska granska

1. de metoder som ska användas för värdering av tillgångar och skulder

vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet enligt 4 §,

2. den kontanta ersättningen per andel, och
3. den metod som ska användas för beräkning av det utbytesförhållande

som avses i 4 §.

Revisorn ska upprätta ett yttrande över granskningen.
När fusionen har genomförts ska revisorn lämna uppgifter om det fast-

ställda utbytesförhållandet till Finansinspektionen.

Den revisor som utför granskningen ska vara en auktoriserad eller god-

känd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

7 §

Det eller de fondbolag som förvaltar de värdepappersfonder som ska

ingå i fusionen ska på begäran lämna revisorns yttrande enligt 6 § kost-
nadsfritt till andelsägarna i de överlåtande och övertagande värdepappers-
fonderna.

Information till fondandelsägare

8 §

När tillstånd till fusionen har getts ska de fondbolag som förvaltar vär-

depappersfonderna som ingår i fusionen tillhandahålla lämplig och rättvisan-
de information om fusionen till andelsägarna i fonderna.

Av informationen ska det framgå
1. bakgrunden till och syftet med fusionen,
2. de konsekvenser fusionen kan få för andelsägarna,
3. vilka rättigheter andelsägarna har i samband med fusionen enligt 11 §,

och

4. uppgifter om förfarandet och den planerade tidpunkten för genomföran-

det av fusionen.

Tillsammans med informationen till andelsägarna i en överlåtande värde-

pappersfond ska den övertagande värdepappersfondens faktablad lämnas.
Om faktabladet ändrats i samband med fusionen ska det också lämnas till
andelsägarna i den övertagande värdepappersfonden.

background image

28

SFS 2011:882

Informationen enligt första�tredje styckena ska även tillhandahållas den

som innan fusionen genomförs tecknar andelar i någon av värdepappers-
fonderna samt den som begär sådan information som avses i 4 kap. 20 § för-
sta stycket.

Tillstånd till fusion

9 §

Det fondbolag som förvaltar en överlåtande värdepappersfond ska

ansöka om tillstånd till fusion hos Finansinspektionen.

Följande handlingar ska lämnas tillsammans med ansökan:
1. fusionsplan enligt 3 §,
2. utlåtande av förvaringsinstitut enligt 5 §,
3. revisorns yttrande enligt 6 §, och
4. den information som ska tillhandahållas andelsägarna enligt 8 §.
Om en ansökan inte är fullständig, ska Finansinspektionen senast tio

arbetsdagar från det att en ansökan har lämnats in begära att fondbolaget
kompletterar den.

10 §

Finansinspektionen ska ge tillstånd till en fusion om

1. kraven enligt 3, 5, 6, 8 och 9 §§ är uppfyllda, och
2. andelarna i den övertagande värdepappersfonden får marknadsföras i

de länder där andelarna i den överlåtande värdepappersfonden marknadsförs
enligt 2 kap. 15 c §.

Finansinspektionen ska inom 20 arbetsdagar från det att en fullständig

ansökan har lämnats in underrätta fondbolaget om sitt beslut i tillståndsfrågan.

Fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion

11 §

Andelsägarna i de värdepappersfonder som ska ingå i en fusion har

rätt att få sina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs, utan att andra
avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepap-
per med anledning av begärd inlösen.

I stället för inlösen av fondandelarna får andelsägarna låta byta dessa mot

andelar i en annan värdepappersfond eller ett annat fondföretag med liknande
placeringsinriktning som förvaltas av samma fondbolag eller av ett bolag som
direkt eller indirekt har samma ledning eller ägare som fondbolaget.

Möjlighet att begära inlösen eller utbyte av fondandelar enligt första och

andra styckena ska ges under minst 30 dagar från den dag information om
fusionen lämnas till andelsägarna enligt 8 §. Möjligheten ska upphöra senast
fem arbetsdagar före dagen för beräkning av utbytesförhållandet enligt 4 §.

Senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar

12 §

Finansinspektionen får, efter ansökan av ett fondbolag eller utan

sådan ansökan, tillåta eller kräva att ett fondbolag senarelägger försäljning
och inlösen av andelar i en värdepappersfond som ingår i en fusion, om det
är motiverat med hänsyn till fondandelsägarnas intressen. En sådan senare-
läggning får inte påverka andelsägarnas rättigheter enligt 11 §.

background image

29

SFS 2011:882

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i ett land där fond-

andelar marknadsförs enligt 2 kap. 15 c § om sitt beslut. Fondbolaget ska
underrätta andelsägarna om beslutet.

Så snart orsakerna till senareläggningen upphört ska fondbolaget anmäla

detta till Finansinspektionen.

Kostnader i samband med en fusion

13 §

Värdepappersfonder som ingår i en fusion och andelsägarna i fon-

derna får inte belastas med kostnader som uppkommer i samband med
förberedandet och genomförandet av fusionen.

Fusionens rättsverkningar

14 §

En fusion får genomföras tidigast tre månader från det att Finans-

inspektionen gett tillstånd till fusionen.

Vid genomförandet av fusionen inträder följande rättsverkningar.
1. Den överlåtande värdepappersfondens tillgångar och skulder överförs

till den övertagande värdepappersfonden.

2. Andelsägarna i den överlåtande värdepappersfonden blir andelsägare i

den övertagande värdepappersfonden och har, i förekommande fall, rätt till
kontant utbetalning av fusionsvederlag.

3. Den överlåtande värdepappersfonden upplöses.

15 §

En fusion som fått rättsverkan enligt 14 § får inte förklaras ogiltig.

Underrättelse och offentliggörande

16 §

Det fondbolag som förvaltar den övertagande värdepappersfonden

ska underrätta förvaringsinstitutet för fonden när överföringen av tillgångar
och skulder enligt 14 § andra stycket 1 har slutförts.

Fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen när fusionen har genom-

förts och offentliggöra genomförandet på sin webbplats.

Gränsöverskridande fusion

17 §

En värdepappersfond får läggas samman med ett fondföretag som i

sitt hemland har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG (gränsöverskridande fusion).

18 §

Vid en gränsöverskridande fusion mellan en överlåtande värdepap-

persfond och ett övertagande fondföretag gäller följande bestämmelser i
detta kapitel:

1 § om vad en fusion innebär,
2 § om fusionsvederlag,
3 § om fusionsplan,
5 § om utlåtande av förvaringsinstitut,
6 och 7 §§ om revisorsgranskning,
8 § om information till fondandelsägare,

background image

30

SFS 2011:882

9 och 19�21 §§ om tillstånd till fusion,
11 § om fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion,
12 § om senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar,
13 § om kostnader i samband med en fusion, och
14 § andra stycket och 15 § om fusionens rättsverkningar.
Det som anges om en övertagande värdepappersfond eller ett fondbolag

som förvaltar en sådan fond i 1�3 och 5 §§, 8 § tredje stycket första
meningen och 14 § andra stycket gäller på motsvarande sätt för ett överta-
gande fondföretag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar ett sådant fond-
företag.

19 §

Tillsammans med en ansökan enligt 9 § ska det övertagande fond-

företagets informationsbroschyr och faktablad samt den information som ska
tillhandahållas dess andelsägare lämnas.

20 §

Finansinspektionen ska omedelbart lämna över en kopia av den full-

ständiga ansökan enligt 9 § till behörig myndighet i det övertagande fond-
företagets hemland.

21 §

Finansinspektionen ska godkänna att en överlåtande värdepappers-

fond får ingå i en gränsöverskridande fusion om

1. kraven enligt 3, 5, 6, 8, 9 och 19 §§ är uppfyllda,
2. behörig myndighet i det övertagande fondföretagets hemland inte har

meddelat att den har invändningar mot den information som ska lämnas till
andelsägarna i fondföretaget, och

3. andelarna i det övertagande fondföretaget får marknadsföras i de länder

där andelarna i den överlåtande värdepappersfonden marknadsförs enligt
2 kap. 15 c § samt här i landet.

Finansinspektionen ska inom 20 arbetsdagar från det att en fullständig

ansökan har lämnats in underrätta fondbolaget om sitt beslut.

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i det övertagande

fondföretagets hemland om beslutet.

22 §

Vid en gränsöverskridande fusion där en värdepappersfond är över-

tagande fond gäller följande bestämmelser i detta kapitel:

4 § om tidpunkt för beräkning av utbytesförhållande,
7 § om revisorns yttrande,
8 och 23 §§ om information till fondandelsägare,
11 § om fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion,
12 § om senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar,
13 § om kostnader i samband med en fusion,
14 § första stycket om tidpunkt för genomförande av en fusion, samt
16 § om underrättelse och offentliggörande.

23 §

Finansinspektionen ska, efter det att behörig myndighet i det över-

låtande fondföretagets hemland överlämnat en kopia av ansökan om tillstånd
till fusionen, bedöma om informationen till andelsägarna i den övertagande
värdepappersfonden uppfyller kraven i 8 §. Finansinspektionen får senast
15 arbetsdagar från det att kopian av ansökan överlämnats begära att det
fondbolag som förvaltar den övertagande värdepappersfonden förtydligar

background image

31

SFS 2011:882

informationen. Inspektionen ska omgående underrätta behörig myndighet i
det överlåtande fondföretagets hemland om en sådan begäran.

Finansinspektionen ska senast 20 arbetsdagar från det att fondbolaget har

lämnat in kompletterande information underrätta behörig myndighet i det
överlåtande fondföretagets hemland om huruvida informationen uppfyller
kraven.

Fusion av specialfonder

24 §

Ett fondbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, lägga sam-

man specialfonder. Tillstånd får även ges till en fusion mellan en eller flera
överlåtande specialfonder och en övertagande värdepappersfond.

Bestämmelserna om fusion av värdepappersfonder i 1�16 §§ gäller på

motsvarande sätt för en fusion som avses i första stycket.

Delning av investeringsfonder

25 §

Ett fondbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en inves-

teringsfond. Tillstånd till en delning ska lämnas om åtgärden kan anses för-
enlig med fondandelsägarnas intressen.

Ett fondbolag som har fått tillstånd till en delning ska genast underrätta

andelsägarna om den planerade åtgärden och Finansinspektionens beslut.
Denna information ska också finnas att tillgå hos fondbolaget och för-
varingsinstitutet. En delning får genomföras tidigast tre månader från dagen
för Finansinspektionens beslut.

9 kap.

1 §

Ett fondbolags förvaltning av en investeringsfond ska omedelbart tas

över av fondens förvaringsinstitut om

1. Finansinspektionen har återkallat fondbolagets tillstånd att driva fond-

verksamhet,

2. beslut har fattats om att fondbolaget ska gå i tvångslikvidation, eller
3. fondbolaget har försatts i konkurs.
Om ett fondbolag vill upphöra med förvaltningen av en investeringsfond,

ska förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet vid den tidpunkt då verk-
samheten upphör.

Har en investeringsfond varken andelsägare eller fondförmögenhet får

fondbolaget, i stället för det som anges i andra stycket, efter tillstånd av
Finansinspektionen avveckla fonden. Fondbolaget ska tillsammans med en
ansökan om sådant tillstånd lämna ett intyg från bolagets revisor om att fon-
den saknar andelsägare och inte har några tillgångar eller skulder.

Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen överlåta förvalt-

ningen av en investeringsfond till ett annat fondbolag.

Ett övertagande enligt andra eller fjärde stycket får ske tidigast tre måna-

der från det att de ändrade förhållandena kungjorts enligt 4 §, om inte
Finansinspektionen beslutar att övertagandet får ske tidigare.

background image

32

SFS 2011:882

10 kap.

1 §

16

Finansinspektionen har tillsyn över fondbolag, förvaltningsbolag som

avses i 1 kap. 6 och 8 §§, fondföretag som avses i 1 kap. 7 och 9 §§ samt för-
varingsinstitut.

För fondbolag och svenska förvaringsinstitut omfattar tillsynen att verk-

samheten drivs enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets
verksamhet, fondbestämmelserna, företagets bolagsordning, stadgar eller
reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en författning som
reglerar företagets verksamhet.

För förvaltningsbolag och fondföretag samt förvaringsinstitut som driver

verksamhet från filial i Sverige omfattar tillsynen att företaget följer de lagar
och andra författningar som gäller för företagets verksamhet i Sverige samt,
när en värdepappersfond förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, det som anges i fond-
bestämmelserna.

4 §

17

Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en undersök-

ning hos

1. ett fondbolag,
2. ett förvaltningsbolag eller fondföretag som driver verksamhet i Sverige,

samt

3. ett förvaringsinstitut.
Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett företag

som har fått i uppdrag av ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag som driver
verksamhet i Sverige att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det
behövs för tillsynen av fondbolaget eller förvaltningsbolaget.

Samarbete mellan behöriga myndigheter

5 §

18

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta

information med behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

6 §

19

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran

från en behörig myndighet i ett annat land inom EES, lämna eller kontrollera
information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva
sin tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Den
utländska myndigheten får närvara vid en undersökning som utförs av
Finansinspektionen.

11 kap.

1 §

20

Om ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett fondbolag skulle

medföra att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat inne-

16 Senaste lydelse 2008:282.

17 Senaste lydelse 2008:282.

18 Senaste lydelse 2008:282.

19 Senaste lydelse 2008:282.

20 Senaste lydelse 2008:282.

background image

33

SFS 2011:882

hav, krävs tillstånd av Finansinspektionen för förvärvet. Detsamma gäller ett
förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas

1. så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av aktie-

kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier, eller

2. så att fondbolaget blir dotterbolag.
Tillstånd enligt första stycket ska inhämtas före förvärvet. Ansökan om

tillstånd ska göras skriftligen. Om förvärvet har gjorts genom bodelning, arv,
testamente, bolagsskifte eller på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd
för att förvärvaren ska få behålla aktierna. Förvärvaren ska då ansöka om
tillstånd inom sex månader efter förvärvet.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att en fullständig

ansökan kom in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att
ansökan har tagits emot.

2 §

21

Frågan om tillstånd enligt 1 § till förvärv i ett fondbolag får avgöras

först efter samråd med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om för-
värvaren är

1. ett i det landet auktoriserat värdepappersföretag, kreditinstitut, företag

för elektroniska pengar, försäkringsföretag eller ett förvaltningsbolag som
omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller
3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som

avses i 1.

3 §

22

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms

lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett fondbolag
och det kan antas att det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska
tas till förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i fondbolaget.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och

kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för fond-

bolaget eller vara verkställande direktör i detta bolag eller vara ersättare för
någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av
ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att fond-

bolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och
andra författningar som reglerar bolagets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om förvärvaren är ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid

bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning

21 Senaste lydelse 2008:282.

22 Senaste lydelse 2008:282.

background image

34

SFS 2011:882

uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap.
16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan fondbolaget och nå-

gon annan, ska tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av bolaget.

3 a §

Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv som av-

ses i 1 § ska meddelas inom 60 arbetsdagar från det att den bekräftelse som
avses i 1 § tredje stycket skickades (bedömningsperioden). Om Finansin-
spektionen begär kompletterande uppgifter, får bedömningsperioden för-
längas.

Finansinspektionen ska anses ha beviljat tillstånd till förvärvet, om

inspektionen inte inom bedömningsperioden har meddelat beslut i fråga om
ansökan.

Om Finansinspektionen beviljar tillstånd till ett förvärv, får inspektionen

besluta en viss tid inom vilken förvärvet ska genomföras. Inspektionen får
besluta att förlänga tiden.

4 §

23

Den som har beslutat att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så

stor del av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer att
understiga någon av de i 1 § första stycket angivna gränserna, ska skriftligen
underrätta Finansinspektionen om detta.

7 §

24

Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav

av aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett inne-
hav som inte är kvalificerat

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att fondbola-

gets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och
andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,

2. om ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i nä-

ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet,

3. om ägaren är ett blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning inte

uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap.
16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier inte har ansökt om till-

stånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen besluta att inne-
havaren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett
krav på tillstånd.

23 Senaste lydelse 2008:282.

24 Senaste lydelse 2008:282.

background image

35

SFS 2011:882

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till
den del innehavet står i strid med beslutet.

12 kap.

4 a §

Innan Finansinspektionen återkallar tillståndet för ett fondbolag som

förvaltar fondföretag som avses i 2 kap. 12 § andra stycket eller 15 § andra
stycket, ska inspektionen samråda med behörig myndighet i fondföretagets
hemland.

5 §

25

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta behöriga myndigheter

i de andra länder inom EES där ett fondbolag marknadsför andelar i en vär-
depappersfond som bolaget förvaltar, när någon åtgärd enligt 1, 3 eller 4 §
har vidtagits mot bolaget.

15 §

26

Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter

anmälan enligt 1 kap. 6 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller
andra författningar som reglerar bolagets verksamhet i Sverige eller fond-
bestämmelserna för en värdepappersfond som förvaltas enligt 1 kap. 6 b §,
får Finansinspektionen förelägga bolaget att göra rättelse.

Om förvaltningsbolaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen

underrätta behörig myndighet i bolagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen vidta sådana åtgärder som

avses i 1 § andra stycket första meningen eller förbjuda förvaltningsbolaget
att påbörja nya transaktioner i Sverige. Inspektionen får också besluta att
bolaget inte längre får förvalta en värdepappersfond. Innan en åtgärd enligt
detta stycke vidtas ska inspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets
hemland. I brådskande fall får inspektionen dock vidta en sådan åtgärd utan
föregående föreläggande enligt första stycket eller underrättelse till hem-
landsmyndigheten. Denna och Europeiska kommissionen ska då underrättas
så snart som möjligt.

Om Finansinspektionen har vidtagit en åtgärd enligt tredje stycket utan fö-

regående föreläggande eller underrättelse till hemlandsmyndigheten och
kommissionen därefter har beslutat att åtgärden ska undanröjas, ska inspek-
tionen göra det.

17 §

27

Om ett fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap.

7 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar
som reglerar företagets verksamhet i Sverige, får Finansinspektionen före-
lägga företaget att göra rättelse. Om rättelse inte sker, får inspektionen för-
bjuda företaget att påbörja nya transaktioner i Sverige.

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i företagets hem-

land om åtgärder som vidtagits med stöd av denna paragraf.

25 Senaste lydelse 2008:282.

26 Senaste lydelse 2008:282.

27 Senaste lydelse 2008:282.

background image

36

SFS 2011:882

17 a §

Om Finansinspektionen har skäl att anta att ett fondföretag som dri-

ver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § vid marknadsföringen åsidosätter
sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG
i annat fall än som avses i 17 §, ska Finansinspektionen underrätta behörig
myndighet i företagets hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige

skadas, får Finansinspektionen förelägga fondföretaget att göra rättelse eller
förbjuda fondföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan en
sådan åtgärd vidtas ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i
företagets hemland. Europeiska kommissionen ska omedelbart underrättas
när en sådan åtgärd vidtagits.

13 kap.

1 §

28

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
2. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8, 9 och 11 §§,
3. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska

skrivas,

4. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c §

tredje stycket,

5. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17

och 17 b §§,

6. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare

enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

7. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap.

20 §,

8. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
9. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

10. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap.

1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

11. det system för riskhantering som ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 §

första och andra styckena,

12. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
13. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
14. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska

lämnas,

15. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
16. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvalt-

ning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

17. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 6 kap. 4 §,

18. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,

19. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

28 Senaste lydelse 2008:282.

background image

37

SFS 2011:882

20. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utfor-

mas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informa-
tionen,

21. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansö-

kan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

22. vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag

samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 §
första stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

23. sådana avgifter för tillsyn som avses i 10 kap. 11 §.

2 §

Regeringen får meddela föreskrifter om handläggningen av tillstånds-

ärenden enligt 11 kap. 1, 3 och 3 a §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. Ett fondföretag som vid lagens ikraftträdande driver verksamhet som

inte fordrar tillstånd enligt äldre lydelse av 1 kap. 9 §, men för vilken till-
stånd krävs enligt den nya lydelsen av paragrafen, får fortsätta att driva verk-
samheten fram till den 31 december 2011 eller, om en ansökan om tillstånd
dessförinnan har getts in, till dess att ansökan har prövats slutligt.

3. För investeringsfonder vars fondbestämmelser har godkänts senast den

31 juli 2011 får äldre bestämmelser om faktablad tillämpas fram till den
1 juli 2012. För sådana investeringsfonder behöver faktabladet inte upprättas
enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 förrän
den 1 juli 2012.

4. Bestämmelserna i 5 a kap. 9, 16 och 20 §§ ska inte gälla för specialfon-

der vars placeringsinriktning innebär att fondens medel placeras i en viss
investeringsfond enligt 6 kap. 3 § och vars fondbestämmelser har godkänts
av Finansinspektionen före ikraftträdandet. Om fondbestämmelserna ändras
efter ikraftträdandet så att specialfondens medel ska placeras i en annan
investeringsfond, ska dock bestämmelserna gälla.

5. I fråga om ansökningar om tillstånd enligt 2 kap. 1 § eller 11 kap. 1 §

som har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande ska
äldre bestämmelser gälla.

6. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier i ett fondbolag i sådan

omfattning att han eller hon skulle ha varit skyldig att ansöka om tillstånd
enligt 11 kap. 1 § första stycket om aktierna hade förvärvats efter lagens
ikraftträdande ska, om tillstånd inte tidigare har meddelats, anmäla sitt inne-
hav till Finansinspektionen senast den 1 november 2011.

7. En fråga om ingripande enligt 12 kap. 15 eller 17 a § bedöms enligt

äldre bestämmelser om någon omständighet som föranleder frågan om ingri-
pande hänför sig till tiden före ikraftträdandet av denna lag. Detta gäller
dock inte om en tillämpning av de nya bestämmelserna skulle leda till ett
mindre strängt ingripande.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.