SFS 2020:1211 Lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna / SFS 2020:1211 Lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
SFS2020-1211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:484) om en databas för

övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Utfärdad den 10 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2014:484) om en databas
för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ska ha följande
lydelse.

3 §2 I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med
stöd av

1. 6 kap. 9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank,

2. 9 kap. 3 § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler

och kontoföring av finansiella instrument,

3. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
4. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
5. 8 kap. 5 § första stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
6. 5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-

siella konglomerat,

7. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmark-

naden,

8. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
9. 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
10. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
11. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alter-

nativa investeringsfonder,

12. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag,

13. 6 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkrings-

verksamhet i premiepensionssystemet,

14. 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, och
15. artiklarna 394, 415, 416, 430�430b och 451 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012.

1 Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116.
2 Senaste lydelse 2019:769.

SFS

2020:1211

Publicerad
den

15 december 2020

background image

2

SFS

2020:1211

Denna lag träder i kraft den 28 juni 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.