SFS 2014:967 Lag om införande av lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2014:967) om införande av lagen (2014:966) om kapitalbuffertar / SFS 2014:967 Lag om införande av lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
140967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av lagen (2014:966) om
kapitalbuffertar;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Lagen (2014:966) om kapitalbuffertar och denna lag träder i kraft den 2

augusti 2014.

2 §

Bestämmelserna om kapitalbuffertar för systemviktiga institut i 5 kap.

lagen om kapitalbuffertar tillämpas från och med den 1 januari 2016.

3 §

Bestämmelserna om systemriskbufferten i 4 kap. 3 § lagen om kapital-

buffertar tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Fram till och med den 31 december 2014 får Finansinspektionen en månad

efter det att inspektionen har fullgjort underrättelsekravet i artikel 133.11 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om
behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut
och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphä-
vande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG

2 (kapitaltäckningsdirektivet)

besluta att ett institut ska ha en systemriskbuffert som uppgår till högst
3 procent av institutets riskvägda exponeringsbelopp baserat på institutets
exponeringar i landet eller utanför EES.

Systemriskbufferten får fram till och med den 31 december 2014 uppgå till

mer än 3 procent av det exponeringsbelopp som avses i andra stycket endast
om Finansinspektionen fullgjort underrättelsekravet i artikel 133.12 i kapital-
täckningsdirektivet och åtgärden godkänts av Europeiska kommissionen i
enlighet med artikel 133.15 i samma direktiv.

4 §

Institut som ålagts att upprätthålla en kapitalbuffert för globalt system-

viktiga institut behöver

1. under år 2016 uppfylla endast 25 procent av det kapitalkrav som följer

av bestämmelserna om kapitalbufferten för globalt systemviktiga institut,

2. under år 2017 uppfylla endast 50 procent av det kapitalkrav som följer

av bestämmelserna om kapitalbufferten för globalt systemviktiga institut,

3. under år 2018 uppfylla endast 75 procent av det kapitalkrav som följer

av bestämmelserna om kapitalbufferten för globalt systemviktiga institut.

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

SFS 2014:967

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:967

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5 §

Finansinspektionen får fram till och med den 31 december 2018 erkänna

andra medlemsstaters kortare övergångsperioder för den kontracykliska kapi-
talbufferten. Vid beslut om att erkänna andra medlemsstaters kontracykliska
kapitalbuffertvärden ska Finansinspektionen fullgöra den underrättelseskyl-
dighet som anges i artikel 160.6 i kapitaltäckningsdirektivet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.