SFS 2014:968 Lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2014:968 Lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
140968.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav
för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012

3 (tillsynsförordningen).

Lagen innehåller också bestämmelser som genomför delar av Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet
att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde-
pappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av
direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG

4 (kapitaltäckningsdirektivet).

Definitioner

2 §

I denna lag betyder

1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
3. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse samt Svenska skeppshypotekskassan,

4. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva

värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och
som inte är ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om
bank- och finansieringsrörelse.

Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse som i tillsyns-

förordningen.

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-
hörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde-
pappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG.

3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

4 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

SFS 2014:968

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:968

Europabolag och europakooperativ

3 §

I fråga om europabolag och europakooperativ med sådant förvaltnings-

organ som avses i artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av
den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag

5 eller artiklarna 37�41 i rådets

förordning (EG) nr 1435/2010 av den 22 juli 2003 om stadga för de euro-
peiska kooperativa föreningarna (SCE-föreningarna)

6 tillämpas det som sägs i

6 kap. 9 och 11 §§ om styrelseledamot på ledamot i tillsynsorganet.

Att de bestämmelser som anges i första stycket ska tillämpas också på leda-

mot i ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltnings-
organ framgår av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabo-
lag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ.

Fondbolag, betalningsinstitut och AIF-förvaltare

4 §

Att vissa bestämmelser i denna lag gäller även för fondbolag, betal-

ningsinstitut och AIF-förvaltare framgår av 2 kap. 10 och 10 a §§ lagen
(2004:46) om värdepappersfonder, 3 kap. 2 § lagen (2010:751) om betal-
tjänster och 7 kap. 6 och 6 a §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder.

Tillsynsförordningens tillämpning

5 §

De bestämmelser i tillsynsförordningen som enligt förordningen gäller

för kreditinstitut ska tillämpas även för sådana kreditinstitut enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som inte omfattas av förord-
ningens definition av kreditinstitut.

De bestämmelser i tillsynsförordningen som enligt förordningen gäller för

värdepappersföretag ska tillämpas även för sådana värdepappersbolag som
inte omfattas av förordningens definition av värdepappersföretag.

De bestämmelser i tillsynsförordningen som enligt förordningen gäller för

kreditinstitut ska, med undantag av bestämmelserna om stora exponeringar,
tillämpas även för Svenska skeppshypotekskassan.

Behörig myndighet

6 §

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt tillsynsförordningen

och utövar tillsyn över att förordningen och denna lag följs.

Finansinspektionen är ansvarig myndighet för att i enlighet med artikel 458

i tillsynsförordningen besluta om särskilda makrotillsynsåtgärder.

I fråga om tillsynen och möjlighet att ingripa mot institut gäller bestämmel-

serna i de lagar som reglerar institutens verksamhet, om inte annat följer av
denna lag.

5 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32013R0517).

6 EGT L 294, 10.11.2011, s. 1 (Celex 32001R2157).

background image

3

SFS 2014:968

2 kap. Särskilda kapitalbas- och likviditetskrav

Särskilt kapitalbaskrav

1 §

Finansinspektionen ska besluta att ett institut ska uppfylla ett särskilt

kapitalbaskrav utöver den kapitalbas som krävs enligt tillsynsförordningen
och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, om

1. något av kraven i 6 kap. 1�3, 4 a, 4 b och 5 §§ lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 3�8 §§ lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden inte är uppfyllt,

2. det i samband med en översyn och utvärdering av institutet bedöms nöd-

vändigt för att täcka risker som institutet är eller kan bli exponerat för och ris-
ker som institutet utsätter det finansiella systemet för, eller

3. det är sannolikt att institutet inom tolv månader inte längre kommer att

uppfylla sina skyldigheter enligt första stycket 1.

Finansinspektionen får avstå från att besluta om ett särskilt kapitalbaskrav

om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om institutet gör rättelse eller om
någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot institutet och dessa åtgärder
bedöms tillräckliga.

Första stycket gäller inte om överträdelsen är så allvarlig att verksamhets-

tillståndet i stället ska återkallas.

2 §

Om ett institut uppfyller kapitalbaskravet enligt tillsynsförordningen

och det särskilda kapitalbaskrav som följer av ett beslut enligt 1 §, men inte
kapitalkraven enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, ska bestämmel-
serna om ingripande i 8 kap. lagen om kapitalbuffertar tillämpas.

Särskilt likviditetskrav

3 §

Finansinspektionen ska besluta att ett institut ska uppfylla ett särskilt

likviditetskrav, om det är nödvändigt för att täcka de likviditetsrisker som ett
institut är eller kan bli exponerat för och de risker som ett institut utsätter det
finansiella systemet för.

3 kap. Krav på gruppnivå

Ansvarigt institut

1 §

Ansvaret för att kraven i 2 § uppfylls har det institut

1. som inte är dotterföretag till ett annat institut, ett svenskt finansiellt hol-

dingföretag eller ett svenskt blandat finansiellt holdingföretag, eller

2. vars moderföretag är ett sådant finansiellt holdingföretag, svenskt blan-

dat finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som inte
är dotterföretag till ett institut, ett svenskt finansiellt holdingföretag eller ett
svenskt blandat finansiellt holdingföretag.

Om ett sådant holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som

avses i första stycket 2 är moderföretag till både ett kreditinstitut och ett vär-
depappersbolag, är det kreditinstitutet som ansvarar för att de gruppbaserade
kraven uppfylls.

Om ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

är moderföretag till två eller flera kreditinstitut eller till två eller flera värde-

background image

4

SFS 2014:968

pappersbolag, ansvarar det kreditinstitut respektive värdepappersbolag som
har den största balansomslutningen för att de gruppbaserade kraven uppfylls.

Soliditet och riskhantering

2 §

Det ansvariga institutet enligt 1 § ska se till att kraven om soliditet och

riskhantering i 6 kap. 1 § och 2 § andra stycket lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse eller 8 kap. 3 § och 4 § andra stycket lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden uppfylls på gruppnivå i enlighet med
vad som följer av artiklarna 18�24 i tillsynsförordningen.

Krav på undergruppnivå

3 §

�ven om ett institut inte är det ansvariga institutet enligt 1 §, ska det se

till att kraven i 2 § tillämpas på undergruppsnivå, om

1. institutet eller dess moderföretag, när moderföretaget är ett finansiellt

holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, har ett dotterföretag
eller har ägarintresse i ett dotterföretag, och

2. dotterföretaget är ett utländskt institut, ett finansiellt institut eller ett för-

valtningsbolag som är etablerat i ett land utanför EES.

Med förvaltningsbolag avses ett utländskt företag som i sitt hemland har

tillstånd att förvalta fondföretag.

Krav på moder- och dotterföretag

4 §

Ett moder- eller dotterföretag som står under tillsyn enligt denna lag ska

på grupp- eller undergruppsnivå uppfylla kraven i 6 kap. 2 § första stycket
och 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt 8 kap. 4 §
första stycket och 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden om risk-
hantering och genomlysning.

Företaget ska även införa styrformer, processer och rutiner enligt första

stycket i sina dotterföretag som är etablerade i ett land utanför EES.

Finansinspektionen ska, efter ansökan av företaget, besluta om undantag

från kravet i andra stycket, om företaget kan visa att ett sådant införande stri-
der mot lagen i det land där dotterföretaget är etablerat.

Ledningen för ett finansiellt holdingföretag

5 §

Den som ingår i ledningen för ett finansiellt holdingföretag eller ett

blandat finansiellt holdingföretag ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för
att delta i ledningen av företaget och även i övrigt vara lämplig för en sådan
uppgift.

4 kap. Tillsynsansvar på gruppnivå

Tillsynsansvarig myndighet

1 §

Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att de gruppbaserade kraven

är uppfyllda, om

1. moderföretaget är ett institut,

background image

5

SFS 2014:968

2. det finansiella holdingföretaget eller det blandade finansiella holding-

företaget är moderföretag till ett institut men inte till något motsvarande
utländskt företag inom EES,

3. det finansiella holdingföretaget eller det blandade finansiella holding-

företaget är etablerat i Sverige och är moderföretag till institut och mot-
svarande utländska företag inom EES,

4. det finns två eller flera finansiella holdingföretag eller två eller flera

blandade finansiella holdingföretag med huvudkontor i olika länder inom
EES, däribland Sverige, som är moderföretag till både institut och mot-
svarande utländska företag inom EES, och ett institut är det dotterföretag som
har den största balansomslutningen, eller

5. det finansiella holdingföretaget eller det blandade finansiella holdingfö-

retaget är moderföretag till två eller flera institut och motsvarande utländska
företag som inte är auktoriserade i det land inom EES där holdingföretaget är
etablerat, och ett institut har den största balansomslutningen.

Finansinspektionen ska även utöva tillsynen om inspektionen tillsammans

med övriga berörda behöriga myndigheter kommer överens om det enligt 3 §.

I 7 kap. finns bestämmelser om tillsyn över ett institut vars moderföretag

har sitt huvudkontor utanför EES och är ett motsvarande utländskt företag, ett
finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag.

2 §

När Finansinspektionen ska utöva tillsynen enligt 1 § första stycket 3�5,

får inspektionen komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter
om att en annan behörig myndighet inom EES än inspektionen ska ansvara
för tillsynen. Finansinspektionen får ingå en sådan överenskommelse, om det
är olämpligt att inspektionen ansvarar för tillsynen med hänsyn till de institut
och motsvarande utländska företag det gäller och den relativa betydelsen av
deras verksamheter i de olika länderna.

I ett sådant fall ska moderinstitutet inom EES, det finansiella moder-

holdingföretaget inom EES, det blandade finansiella holdingföretaget eller
det institut eller motsvarande utländska företag som har den största balansom-
slutningen, beroende på vad som är tillämpligt, ges tillfälle att yttra sig innan
Finansinspektionen och de övriga berörda behöriga myndigheterna ingår
överenskommelsen. Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndig-
heten ska underrättas om en sådan överenskommelse.

3 §

Om det skulle vara olämpligt med hänsyn till de institut eller motsva-

rande utländska företag det gäller och den relativa betydelsen av deras verk-
samheter i de olika länderna att tillsynen utövas av den myndighet som enligt
artikel 111.3 och 111.4 i kapitaltäckningsdirektivet ska utöva den gruppbase-
rade tillsynen, får Finansinspektionen komma överens med de övriga berörda
behöriga myndigheterna om att inspektionen eller någon annan behörig myn-
dighet ska ansvara för tillsynen.

I ett sådant fall ska moderinstitutet inom EES, det finansiella moderhol-

dingföretaget inom EES eller det institut eller motsvarande utländska företag
som har den största balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt,
ges tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen och de övriga berörda behö-
riga myndigheterna ingår överenskommelsen. Europeiska kommissionen och
Europeiska bankmyndigheten ska underrättas om en sådan överenskommelse.

background image

6

SFS 2014:968

Beslut på gruppnivå om kapitalbasen och särskilt likviditetskrav

4 §

När Finansinspektionen ansvarar för tillsynen på gruppnivå enligt 1 §,

ska inspektionen lämna en rapport som innehåller en riskvärdering av grup-
pen till övriga berörda behöriga myndigheter.

5 §

Inom en månad från det att Finansinspektionen har lämnat en rapport

enligt 4 §, ska inspektionen försöka komma överens med övriga berörda myn-
digheter om vilket beslut som bör fattas i enlighet med 2 kap. 3 § med anled-
ning av väsentliga resultat av likviditetstillsynen. �verenskommelsen ska ta
hänsyn till de resultat som framkommit relaterade till institutens organisation,
riskhantering och behovet av särskilda likviditetskrav för specifika institut.

Inom fyra månader från det att rapporten har lämnats, ska inspektionen för-

söka komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter om vilket be-
slut som bör fattas i fråga om huruvida nivån på gruppens kapitalbas är till-
räcklig med hänsyn till gruppens finansiella situation och riskprofil samt den
kapitalbasnivå som krävs för att tillämpa 2 kap. 1 § på såväl enskilda enheter
som gruppen som helhet.

6 §

Finansinspektionen ska härefter fatta ett beslut i enlighet med överens-

kommelsen. Beslutet och skälen för det ska redovisas skriftligt och skickas till
övriga behöriga myndigheter och till moderinstitutet inom EES.

Om en överenskommelse inte kan nås, ska Finansinspektionen på begäran

av någon av de övriga behöriga myndigheterna samråda med Europeiska
bankmyndigheten. Inspektionen får även samråda med Europeiska bankmyn-
digheten på eget initiativ.

7 §

Om en överenskommelse enligt 5 § inte har träffats inom de angivna

tidsfristerna, ska Finansinspektionen, med beaktande av de övriga behöriga
myndigheternas bedömning av risken hos dotterföretagen, ensam fatta ett be-
slut på gruppnivå.

Om Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över dotterföretag till ett

moderinstitut inom EES, ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller
ett blandat finansiellt holdingföretag inom EES, ska inspektionen fatta ett så-
dant beslut som avses i 6 § på individuell nivå eller undergruppsnivå. Inför
beslutet ska inspektionen beakta synpunkter som framförts av den utländska
behöriga myndighet som ansvarar för den gruppvisa tillsynen.

Om någon eller några av de övriga berörda behöriga myndigheterna, inom

fyra månader från det att Finansinspektionen har lämnat sin rapport enligt 4 §
har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel
19 i förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande
av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om änd-
ring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut
2009/78/EG

7, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt första stycket och

invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta
enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut
i saken från Europeiska bankmyndigheten.

7 EUT L 331, 15.12.2010, s. 12 (Celex 32010R1093).

background image

7

SFS 2014:968

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyn-

digheten efter det att fyramånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt
beslut har fattats.

8 §

Ett sådant beslut som avses i 6 § som fattas av en utländsk behörig myn-

dighet efter en överenskommelse med övriga behöriga myndigheter eller på
grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom de
tidsfrister som anges i 5 § gäller i Sverige. Beslutet är bindande för Finans-
inspektionen, och det ska ligga till grund för inspektionens tillsyn.

9 §

Beslut som fattats enligt 6 eller 7 § ska omprövas årligen. Ett beslut får

även, i undantagsfall, omprövas om en behörig myndighet som ansvarar för
tillsynen av dotterföretag till ett moderinstitut inom EES eller ett finansiellt
moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholding-
företag inom EES skriftligen begär det hos Finansinspektionen och samtidigt
anger skälen för begäran.

10 §

Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av likvärdiga be-

stämmelser om gruppbaserad tillsyn och tillsyn av konglomerat, särskilt när
det gäller riskbaserad tillsyn, får Finansinspektionen, efter samråd med andra
behöriga myndigheter med ansvar för tillsyn av dotterföretag, medge undan-
tag från relevanta delar av denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd
av denna lag så att det blandade finansiella holdingföretaget bara behöver till-
lämpa de relevanta bestämmelserna för konglomerat.

Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av likvärdiga bestäm-

melser om gruppbaserad tillsyn och om extra tillsyn över försäkringsföretag
som ingår i en försäkringsgrupp, särskilt med avseende på riskbaserad tillsyn,
får Finansinspektionen, efter samråd med de berörda myndigheter som ansva-
rar för tillsyn av försäkringsföretag medge undantag från relevanta delar av
denna lag så att det blandade holdingföretaget bara behöver tillämpa de rele-
vanta bestämmelserna för den största sektorn enligt 2 kap. 3 § lagen
(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska bankmyndigheten och

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om beslut som
inspektionen fattar enligt första stycket.

5 kap. Tillsyn över interna metoder

Löpande granskning av interna metoder

1 §

Finansinspektionen ska löpande, åtminstone vart tredje år, granska hur

ett institut uppfyller ställda krav på sådana metoder som kräver tillstånd från
de behöriga myndigheterna innan de får användas för att beräkna kapitalbas-
kraven i enlighet med artiklarna 92�386 i tillsynsförordningen. Vid bedöm-
ningen ska särskilt uppmärksammas förändringar i institutets affärsverksam-
het och hur interna metoder tillämpas på nya produkter.

2 §

Om det framkommer att ett instituts interna metoder enligt 1 § innebär

väsentliga brister i fråga om förmågan att identifiera risker, ska Finansinspek-
tionen se till att institutet åtgärdar metoderna eller vidtar nödvändiga åtgärder
för att minska följderna av dem.

background image

8

SFS 2014:968

3 §

Om ett institut som beviljats tillstånd att använda sig av en metod som

avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för användning av metoden, ska
Finansinspektionen kräva att institutet

1. visar att följderna av att kraven inte uppfylls är oväsentliga, eller
2. presenterar en åtgärdsplan för att i god tid åter uppfylla kraven och ange

en tid inom vilken planen ska genomföras.

4 §

Om det bedöms osannolikt att den åtgärdsplan som presenteras leder till

att kraven kommer att uppfyllas eller om tidsfristen för att genomföra den inte
är tillfredsställande, ska Finansinspektionen kräva förbättringar av planen.
Om det är osannolikt att institutet inom en lämplig tidsfrist åter kommer att
uppfylla tillämpliga krav eller om institutet inte på ett tillfredsställande sätt
lyckas visa att följderna av konstaterade brister är oväsentliga, ska tillståndet
att använda sig av metoden antingen begränsas till områden där kraven kan
uppfyllas inom en lämplig tidsfrist eller återkallas.

5 §

Om det för en intern marknadsriskmodell förekommer upprepade över-

skridanden som avses i artikel 366 i tillsynsförordningen och det tyder på att
modellen inte är tillräckligt exakt, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet
för institutet att använda den modellen eller vidta lämpliga åtgärder för att
säkerställa att institutet snarast förbättrar modellen.

Korrigerande åtgärder vid tillsyn över interna metoder

6 §

Finansinspektionen får vidta korrigerande åtgärder för ett instituts in-

terna metoder, om det klart kan fastställas att institutets metoder leder till en
underskattning av kapitalbaskraven som inte kan tillskrivas skillnader i expo-
neringarnas eller positionernas underliggande risker.

De korrigerande åtgärderna ska syfta till att målen i en intern metod upp-

rätthålls.

6 kap. Företags uppgiftsskyldighet till Finansinspektionen

Företag som ska lämna upplysningar

1 §

Följande företag ska till Finansinspektionen lämna de upplysningar om

sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektio-
nen begär för tillsynen:

1. företag som står under tillsyn utifrån sin konsoliderade situation enligt

denna lag eller enligt en utländsk offentlig reglering som bygger på kapital-
täckningsdirektivet,

2. andra dotterföretag till ett institut eller ett finansiellt holdingföretag eller

ett blandat finansiellt holdingföretag än de som avses i 1,

3. holdingföretag med blandad verksamhet och dotterföretag till holding-

företag med blandad verksamhet,

4. blandade finansiella holdingföretag, och
5. företag som fått i uppdrag av ett institut eller ett finansiellt holdingföre-

tag, holdingföretag med blandad verksamhet eller blandat finansiellt holding-
företag att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner.

Om företaget inte lämnar upplysningarna till Finansinspektionen, får in-

spektionen förelägga företaget att göra det.

background image

9

SFS 2014:968

2 §

Moderföretag ska offentliggöra information som rör företagsgruppens

rättsliga struktur, styrning och organisationsstruktur.

Samarbete och utbyte av information med utländska myndigheter

3 §

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta

information med följande myndigheter i den utsträckning som följer av
Sveriges medlemskap i EU:

1. andra behöriga myndigheter,
2. Europeiska bankmyndigheten,
3. Europeiska systemrisknämnden,
4. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, och
5. myndigheter inom EES som har tillsyn över försäkringsföretag.
Om en kritisk situation uppstår i Sverige som kan äventyra likviditeten på

finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i något land inom
EES, ska Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta
information även med övriga berörda myndigheter inom EES, Europeiska
bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som
följer av Sveriges medlemskap i EU.

4 §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för
tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 112.2, 116 och 133 i kapital-
täckningsdirektivet.

5 §

Finansinspektionen får även hänskjuta sådana frågor som avses i 4 § till

Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i enlighet med artiklarna 41.2,
43.5, 50.4 och 51.2 i kapitaltäckningsdirektivet.

6 §

Finansinspektionen ska, efter begäran från en behörig myndighet i ett

annat land inom EES, inom ramen för sin befogenhet lämna eller kontrollera
information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva
sin tillsyn. Den utländska myndigheten får närvara vid en kontroll som görs
av inspektionen.

7 §

Företag som enligt tillsynsförordningen står under tillsyn utifrån sin

konsoliderade situation och dotterföretag till ett institut eller ett finansiellt
holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som inte omfattas
av bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn, ska lämna de uppgifter som
krävs för tillsynsredovisningen till det företag som enligt tillsynsförordningen
ska upprätta gruppbaserad redovisning eller samlad information.

Första stycket gäller även ett svenskt företag i förhållande till ett utländskt

företag inom EES som ska upprätta och ge in en rapport enligt tillsynsförord-
ningen.

Undersökning

8 §

Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det behövs för till-

synen, göra undersökningar hos

1. företag som enligt 7 § ska lämna uppgifter samt hos finansiella holding-

företag, holdingföretag med blandad verksamhet och blandade finansiella

background image

10

SFS 2014:968

holdingföretag för att kontrollera den gruppbaserade redovisningen eller sam-
lade informationen som företagen är skyldiga att lämna,

2. företag som har fått i uppdrag av ett institut eller ett holdingföretag som

avses i 1 att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner, och

3. företag som ingår i en grupp som Finansinspektionen enligt 4 kap. 1 §

ska utöva tillsyn över.

Informationsskyldighet för institut som är undantaget från
gruppbaserad tillsyn

9 §

Om ett dotterföretag som är ett institut är undantaget från tillämpnings-

området för konsoliderad tillsyn med stöd av artikel 19 i tillsynsförordningen,
ska moderföretaget till Finansinspektionen lämna de upplysningar som
inspektionen anser att den behöver för sin tillsyn över institutet.

Tystnadsplikt

10 §

En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett finansiellt holding-

företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som i den egenskapen får
kunskap om affärsförhållanden i ett företag som enligt 7 § ska lämna uppgif-
ter, får inte obehörigen röja vad han eller hon fått veta och inte heller utnyttja
kunskapen i strid med det uppgiftslämnande företagets intresse.

Uppgiftsskyldighet till undersökningsledare eller åklagare

11 §

Ett finansiellt holdingföretag och ett blandat finansiellt holdingföretag

är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om
det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i
brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol be-
gärs av åklagare.

Meddelandeförbud

12 §

Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt

11 § får besluta att holdingföretaget samt dess styrelseledamöter och anställda
inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats
enligt 11 § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig
hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får beslutas om det krävs för att en utredning om brott

inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige. Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet
till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hän-
syn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock
förbudet tidsbegränsas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som
ansökt om rättslig hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med det, ska

undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra.

background image

11

SFS 2014:968

7 kap. Moderföretag utanför EES

1 §

Om ett institut inte står under gruppbaserad tillsyn enligt artikel 111 i

kapitaltäckningsdirektivet och dess moderföretag är ett utländskt institut eller
ett sådant finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag
som har sitt huvudkontor utanför EES, gäller 2 och 3 §§ för det fall Finans-
inspektionen enligt 4 kap. 2�4 §§ skulle ha utövat tillsynen över gruppen om
de bestämmelserna hade gällt.

2 §

Finansinspektionen ska kontrollera om den gruppbaserade tillsyn som

utövas av tillsynsmyndigheten i landet utanför EES är likvärdig med den
gruppbaserade tillsyn som anges i artiklarna 11�24 i tillsynsförordningen och
4 kap. denna lag.

Finansinspektionen ska utföra kontrollen på begäran av moderföretaget

eller av ett institut, institut för elektroniska pengar eller ett motsvarande
utländskt företag som ingår i företagsgruppen och som auktoriserats inom
EES. Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, ska
inspektionen höra övriga berörda behöriga myndigheter inom EES. Inspektio-
nen ska också före ställningstagandet ha rådfrågat Europeiska bankmyndig-
heten.

3 §

Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska Finansinspektionen tillämpa

bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn i artiklarna 11�24 i tillsynsförord-
ningen och 4 kap. denna lag som om moderföretaget haft sitt huvudkontor
inom EES.

Efter att ha hört övriga berörda behöriga myndigheter får Finansinspektio-

nen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder som säkerställer
att instituten i företagsgruppen är föremål för tillräcklig tillsyn. Inspektionen
får då förelägga en ägare till institutet att inrätta ett finansiellt holdingföretag
eller blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom EES och till-
lämpa bestämmelserna i denna lag på instituten i den företagsgrupp som leds
av detta holdingföretag.

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna,

Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten när sådana
andra tillsynsmetoder som anges i andra stycket används.

8 kap. Ingripanden och ansvarsbestämmelse

Förelägganden och viten

1 §

Om ett institut eller ett företag inte uppfyller kraven i tillsynsförord-

ningen, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ska
Finansinspektionen förelägga institutet eller företaget att inom en viss tid
begränsa rörelsen i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon
annan åtgärd för att komma till rätta med situationen.

Om ett institut bryter mot tillsynsförordningen, denna lag eller föreskrifter

som meddelats med stöd av lagen, gäller dessutom bestämmelserna om ingri-
pande i de lagar som reglerar institutens verksamhet.

2 §

Finansinspektionen ska förelägga ett finansiellt holdingföretag, ett blan-

dat finansiellt holdingföretag eller ett holdingföretag med blandad verksam-
het att vidta åtgärder för att göra rättelse, om holdingföretaget inte uppfyller

background image

12

SFS 2014:968

de krav som ställs på det enligt tillsynsförordningen, denna lag eller föreskrif-
ter som meddelats med stöd av lagen. Ett sådant föreläggande ska också riktas
mot ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag,
vars ledning inte uppfyller kraven i denna lag.

3 §

Om Finansinspektionen meddelar föreläggande enligt denna lag, får

inspektionen förena föreläggandet med vite.

Förseningsavgift

4 §

Om ett institut, ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt

holdingföretag eller ett holdingföretag med blandad verksamhet med huvud-
kontor i Sverige inte i tid lämnar upplysningar enligt föreskrifter meddelade
med stöd av tillsynsförordningen, får Finansinspektionen besluta att företaget
ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

5 §

Förseningsavgiften ska betalas in till Finansinspektionen inom trettio

dagar efter det att beslutet fått laga kraft eller den längre tid som anges i be-
slutet.

6 §

Finansinspektionens beslut att ta ut förseningsavgift får verkställas utan

föregående dom eller utslag, om avgiften inte har betalats inom den tid som
anges i 5 §.

7 §

Om förseningsavgiften inte betalas in inom den tid som anges i 5 §, ska

Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmel-
ser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indriv-
ning av statliga fordringar m.m.

8 §

En förseningsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte har

skett inom fem år efter det att beslutet fick laga kraft.

Ansvarsbestämmelse

9 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter

mot ett meddelandeförbud enligt 6 kap. 12 §.

9 kap. Avgifter

1 §

Institut som står under tillsyn enligt tillsynsförordningen och denna lag

ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statis-
tiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för
övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och

anmälningar enligt tillsynsförordningen och denna lag.

Om Finansinspektionen behöver anlita någon med särskild fackkunskap för

bedömning av en viss fråga vid tillsynen enligt denna lag, ska kostnaden för
detta betalas av det institut som tillsynen avser.

background image

13

SFS 2014:968

10 kap. Bemyndiganden

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter som kompletterar tillsynsförordningens bestämmelser om

1. offentliggörande av information och tillsynsrapportering,
2. beräkningen av kapitalbaskravet samt kapitalbasen,
3. stora exponeringar,
4. exponeringar i fastigheter,
5. säkerställda obligationer,
6. likviditetskrav,
7. interna modeller för marknadsrisker,
8. schablonmetoden för marknadsrisker,
9. schablonmetoden för kreditrisker,
10. IRK-metoden för kreditrisker,
11. motpartsrisker,
12. värdepapperisering,
13. bruttosoliditet, och
14. konsolidering av de gruppbaserade kraven.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vilka krav som enligt 3 kap. 5 § ska ställas på den som ska ingå i led-

ningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-
tag,

2. vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall institut ska

offentliggöra sådan information som anges i artiklarna 431�455 i tillsynsför-
ordningen,

3. vilken information som moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap. 2 §,
4. de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en lämplig nivå

för kapitalbasen i samband med en översyn och utvärdering av ett institut, och

5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap. 3 §

av om ett institut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid faststäl-
landet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i samband med
en översyn och utvärdering av ett institut.

3 §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt 9 kap. 1 § första

och andra styckena.

11 kap. �verklaganden

1 §

Beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag eller med stöd

av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 §
första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

background image

14

SFS 2014:968

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (2014:969)

om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.