SFS 2004:314 Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2004:314 Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
040314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning
och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1994:2004) om ka-

pitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbo-
lag

dels

att 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 §, 5 kap. 1 § och 6 kap. 4 § skall ha följande

lydelse

,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 13 a §, samt närmast

före den en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag betyder

1. bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,
2. kreditmarknadsföretag: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekono-

misk förening som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (kreditmarknadsbolag respek-
tive kreditmarknadsförening),

3. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

4. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och Svenska skeppshypo-

tekskassan,

5. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
6. finansiellt institut: ett svenskt eller utländskt företag som inte är kredit-

institut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsva-
rande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

� förvärva aktier eller andelar,
� driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 1 kap. 3 §

lagen om värdepappersrörelse, eller

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om

rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (EGT L 126, 26.5.2000, s. 1,
Celex 32000L0012), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/87/EG (EGT L 035, 11.2.2003, s. 1, Celex 32002L0087).

3

Senaste lydelse 2002:153.

SFS 2004:314

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

4

SFS 2004:297�338

background image

2

SFS 2004:314

� driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10 och 12 lagen om bank- och finansieringsrörelse, utan att vara
tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag,

7. holdingföretag med finansiell verksamhet: ett finansiellt institut som

har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut
för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag och vars dotter-
företag även i övrigt uteslutande eller huvudsakligen utgörs av sådana före-
tag eller finansiella institut,

8. holdingföretag med blandad verksamhet: ett svenskt eller utländskt mo-

derföretag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektro-
niska pengar, motsvarande utländskt företag eller holdingföretag med finan-
siell verksamhet, men som har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut,
värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande ut-
ländskt företag,

9. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data-
tjänster eller bedriva annan liknande verksamhet som har samband med den
huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag,
institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

10. ägarintresse: ett direkt eller indirekt innehav av 20 % eller mer av rös-

terna eller kapitalet i ett företag.

2 kap.

7 §

4

Från det egna kapitalet skall institutet räkna av förluster uppkomna

under löpande räkenskapsår.

Från det primära kapitalet skall institutet räkna av övervärden vid förvärv

av rörelse (inkråmsgoodwill), som redovisas i institutet.

Från summan av det primära och det supplementära kapitalet enligt 6 §

andra�fjärde styckena skall institutet räkna av det bokförda värdet av vad
som har skjutits till som aktiekapital eller i annan form (tillskott) i ett företag
som driver försäkringsverksamhet eller som är ett institut eller ett finansiellt
institut, om

1. institutets ägarandel överstiger 5 % av företagets kapital, eller
2. i det fall ägarandelen är mindre än enligt 1, tillskottet eller summan av

tillskotten överstiger 5 % av det egna kapitalet eller de egna fonderna i före-
taget eller det sammanlagda bokförda värdet av sådana tillskott överstiger 10
% av summan av institutets primära och supplementära kapital.

Avräkning skall inte göras för tillskott som belöper på företag som omfat-

tas av gruppbaserad redovisning enligt 6 kap. genom fullständig konsolide-
ring eller genom en klyvningsmetod.

5 kap.

1 §

5

Värdet av ett instituts exponering gentemot en kund eller en grupp av

kunder med inbördes anknytning får inte överstiga 25 % av institutets kapi-
talbas.

4

Senaste lydelse 1995:1598.

5

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

background image

3

SFS 2004:314

Om en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning är moder-

företag eller dotterföretag till institutet eller dotterföretag till moderföreta-
get, får värdet av exponeringen inte överstiga 20 % av institutets kapitalbas.

6 kap.

4 §

6

Vad som föreskrivs i 7 kap. 9�11 §§ lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse om ett kreditinstituts innehav av aktier och andelar i fö-
retag skall tillämpas även på en finansiell företagsgrupps samlade innehav,
om ett kreditinstitut ingår i företagsgruppen.

Vad som föreskrivs i 3 kap. 1 a § lagen (1991:981) om värdepappersrö-

relse om ett värdepappersbolags kvalificerade innehav av aktier eller andelar
i företag med annan verksamhet än finansiell verksamhet skall tillämpas
även på en finansiell företagsgrupps samlade kvalificerade innehav, om ett
värdepappersbolag som har tillstånd att bedriva verksamhet som avses i
3 kap. 4 § första stycket 4 och 5 samma lag ingår i företagsgruppen.

7 kap.

Uppgiftsskyldighet

13 a §

Ett holdingföretag med finansiell verksamhet och ett holdingföretag

med blandad verksamhet är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas för-
hållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i
ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller
en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 1997:463. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.